ihalede teklif edilen cihazın Teknik Şartname’de belirlenen özellikleri taşımadığı

Toplantı No : 2022/034
Gündem No : 45
Karar Tarihi : 29.06.2022
Karar No : 2022/UM.I-793

BAŞVURU SAHİBİ:

Bass Ölç. Ens. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/267864 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Ölçülerde Debimetre (Elektrik, Mekanik, İnşaat, Devreye Alma, Montaj Dahil)” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğü tarafından 11.04.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Muhtelif Ölçülerde Debimetre (Elektrik, Mekanik, İnşaat, Devreye Alma, Montaj Dahil)” ihalesine ilişkin olarak Bass Ölç. Ens. Ltd. Şti.nin 01.06.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 02.06.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 13.06.2022 tarih ve 27414 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.06.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/609 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarece yapılan değerlendirme neticesinde taraflarınca teklif edilen ürünün MI-005 ya da OIMLR-17 standartlarına uygun olmadığı ve bu doğrultuda söz konusu cihazın idarece Şartname’de belirlenen alkol ve türevi ürünlerin ölçümünü yapamayacağı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı söz konusu hususun mevzuata aykırı olduğu çünkü ihale dokümanında böyle bir düzenleme bulunmadığı, ayrıca Teknik Şartname’de yer alan “Custody Transfer” tanımına bakıldığında idarenin değerlendirmesinin bu tanımla da uyumlu olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Muhtelif Ölçülerde Debimetre Alımı (Elektrik, Mekanik, İnşaat, Devreye alma, montaj dahil)

b) Türü: Mal alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

Teknik Şartnamede Yer Alan Muhtelif Özelliklerdeki 7 Adet Debimetre Alımı (Elektrik, Mekanik, İnşaat, Devreye alma, montaj dahil)

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: Malzemelerin teslim yeri, Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Malzeme Ambarıdır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

7.5.6.

Tekliflerin değerlendirilmesi açısından tarafımızdan talep edilmesi halinde, firmalar teklif ettikleri ürün ile ilgili orijinal katalog sayfasının ilgili yerlerini, broşür, CD vs tekliflerine ekleyeceklerdir.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’de “İşletmemize; Tarım Ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından “Etil alkol üretim tesislerine yerleştirilecek teknik ekipmanla üretim miktarının takibi ve kayıt altına alınması ile alkol ticaretinin Bakanlığımızca sağlanacak elektronik platform üzerinden yürütülmesi” projesi kapsamında yapılan ziyaret ile etil alkol üretim hattı üzerinde debimetre takılması gereken hatlar belirlenerek toplam 7 adet debimetre alınmasına karar verilmiştir.

Belirlenen hatların, ölçüleri ve proses bilgileri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Proses hakkında daha detaylı bilgi almak veya montaj yerlerini görmek isteyen firmalar, fabrikamız tarafından belirlenen günlerde fabrikamızı ziyaret edebileceklerdir.

No

Adı

Hat Ölçüsü

Debimetre Ölçüsü

Nominal Akış

Maksimum Akış

Proses Sıcaklığı

Proses Basıncı

Proses Ph

Proses İletkenliği

1

Melas Girişi

100 mm

DN-100

35 m3/h

40 m3/h

40-60°C

Max 16 bar

8-9

»5 pS

2

Alkollü Mayşe Girişi

150 mm

DN-80 ve üzeri

30 m3/h

35 m3/h

30-40°C

Max 16 bar

5-6

» 5 pS

3

l.Tasfiye Kolonu Alkol Çıkışı

30 mm

DN-15 ve üzeri

1,2 m3/h

1,3 m3/h

25-40’C

Max 16 bar

8

İpS

4

2.Tasfiye Kolonu Alkol Çıkışı

30 mm

DN-15 ve üzeri

1,2 m3/h

1,3 m3/h

25-40°C

Max 16 bar

8

İpS

5

Biyoetanol Çıkışı

50 mm

DN-15 ve üzeri

2 m3/h

2,5 m3/h

25-40°C

Max 16 bar

8

0,6 pS

6

Alkol Ambarı Girişi

65 mm

DN-15 ve üzeri

2,4 m3/h

2,6 m3/h

25-40°C

Max 16 bar

8

0,4 pS

Ham Alkol Girişi

50 mm

DN-10 ve üzeri

0,5 m3/h

0,8 m3/h

25-40°C

Max 16 bar

8

3,1 pS

Not
1 ) 1 ve 2 nolu ürünler şartnameye uymak şartı ile “Elektromanyetik” veya “Kütlesel (Coriolis)” debimetre teklif edilebilecektir. Diğerleri (3-4-5-6-7) için ise Kütlesel (Coriolis) debimetre teklif edilmelidir.

Not
2 ) 3 ve 4 numaralı debimetreler Atex
sertifikalı olacaktır.

Not.
3 ) Debimetre Teminine: Elektrik, Mekanik, inşaat, Devreye Alma ve Montaj dâhildir.”
düzenlemesi,

Söz konusu Şartname’nin “Kısaltmalar” başlıklı 2’nci maddesinde “Custody Transfer : Tipik olarak benzin istasyonu gibi debimetre tarafından ölçülen bir likit veya gazı satan tesislere debimetre teslim ederken kullanılan bir usul olup, debimetrenin mevzuata uyduğunu garanti eder.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Teknik Doküman” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1 Hacim debimetresi her iki yönde alkış için aşağıdaki değerleri ölçebilmelidir.

– Anlık hacim debisi

– Toplam hacim debisi

3.2 Debimetre üzerinde en az çift totalizatör veya bir adet sıfırlanmayan totalizatör bulunmalıdır. Enerji kesilmesi halinde totalizatörlerdeki bilgiler hafızada kalmalıdır.

3.3 Debimetrenin (konfıgürasyon menüsü ve totalizatörüne sadece Bakanlık tarafından müdahale edilebilmesini sağlamak üzere) mühürlenebilmesi mümkün olmalıdır

3.4 Debimetre veya transmitter üzerinde bir ekran olmalıdır. Bu ekran üzerinden anlık ve toplam debi miktarı görülebilmelidir.

3.5 Debimetre üzerindeki butonlar vasıtasıyla ekran üzerinden menü takip edilerek kalibrasyon, konfıgürasyon ve self-test yapılabilmelidir.

3.6 Debimetre transmitteri istenildiğinde debi tüpünden 250-300 metre uzağa monte edilebilir olmalıdır.

3.7 Debimetre ölçüm hassasiyeti +/- % 0,3 olmalıdır.

3.8 Debimetreler titreşimden etkilenmeyecek şekilde sabit bir noktaya monte edilmelidir.

3.9 Akış tüpü malzemesi ve kasası paslanmaz çelik olmalıdır.

3.10 Elektronik aksam IP66 veya eşdeğer bir sistemle korunmuş olmalıdır.

3.11 Debimetre 50/60IİZ 100/240 V AC beslemeyle çalışabilmeli ve voltaj dalgalanmalarına karşı korumalı olmalıdır.

3.12 -20 +60 °C aralığındaki çevre sıcaklığında teknik özellikleri bozulmaksızın çalışabilmelidir.

3.13 Transmitterin “Custody Transfer” onay belgesi olmalıdır.

3.14 Debimetreler CE işaretini haiz olmalıdır.

3.15 Bakanlık tarafından tesislere bırakılacak cihaz sadece MODBUS RTU protokolünü desteklemektedir. Bu sebeple imalat ve satış takibinde kullanılacak debimetrelerin de MODBUS RTU protokolünü destekliyor olması, ayrıca polling address değişikliği yapılabiliyor olması şarttır. Fakat SCADA kullanan, yani imalatın mekanize edildiği tesisler bu şarttan muaftır. Bu tür tesislerde bakanlığa ait cihaz doğrudan doğruya debimetrelere erişmeyecek. Debimetrelere tesise ait master erişecek ve debimetrelerden okuduğu kıymetleri yine tesis tarafından tedarik edilecek bir gateway cihazına yazacaktır. Dolayısıyla, gateway cihazındaki register adedi, takip edilen debimetrelerin hepsine yetecek kadar çok olmalıdır. Gateway kurulan tesislerde debimetrelerin değil sadece gateway cihazının MODBUS RTU protokolünü destekliyor olması lazımdır. Mesela mekanize edilmiş bir tesiste PROFIBUS-DP kullanılıyorsa, bakanlığın imalat ve satışı takip edebilmesi için bir PROFIBUS-DP / MODBUS RTU gateway kurulması gerekir.

3.16 SCADA kullanan bazı tesislerde melez bir sistem ile karşılaşılabilir. Eğer imalat ve satış takibinde kullanılan debimetrelerden bazıları SCADA sisteminin bir parçası olduğu halde diğerleri bunun haricinde kalıyorsa, SCADA debimetrelerine gateway üzerinden erişilecek, diğerlerinden ise MODBUS RTU ile doğrudan doğruya okuma yapılacaktır.

3.17 Cihazı satan bayiin bir problem olduğu takdirde debimetre veya gateway’e müdahale edebilen yetkili teknik servisi olmalıdır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

İdarece alınan 25.05.2022 tarihli ihale komisyonu kararıyla başvuru sahibi isteklinin teklifinin “İhale komisyonumuzca istekli Bass Ölçme Enstrümanları Ltd. Şti.’nin belgeleri uygun bulunmadığından değerlendirme dışı bırakılmıştır.” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

Başvuru sahibi istekli tarafından yapılan şikayet başvurusu neticesinde alınan ihale komisyonu kararında “11.04.2022 tarihinde ihalesi yapılan Alkol Fabrikasında kullanılacak debimetrelerin temini ile ilgili teknik şartnamede; ölçümü yapılması istenilen ürünler melas, alkolü mayşe, etil alkol ve biyoetanol olarak belirtilmiştir. Bu ürünler sudan farklı akışkanlar olduğu için, MI-005 ya da OIML R-l 17 standartlarına uygun olmalıdır.

Şikayet başvurusu sahibi Bass Ölçme Enstrümanları Ltd. Şti.’nin tarafımıza sunduğu debimetre katalogları incelendiğinde, teklif edilen debimetrelerin su ve atık suyu ölçmeye (MI-001, OIML R-49) ve gaz ölçümü yapmaya uygun olduğu ( ML002, OIML R-l37 ) görülmüştür. Bu nedenle şartnameye uygun olmadığı tespit edilmiştir.” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

İhale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde, söz konusu iş kapsamında alınacak debimetrelerin etil alkol üretim hattı üzerinde kullanılacağı ve söz konusu debimetrelerle melas, alkollü mayşe, etil alkol ve biyoetanol ölçümü yapılacağı anlaşılmıştır.

Bununla birlikte idarece yapılan inceleme neticesinde başvuru sahibi istekli tarafından teklif edilen ürünün söz konusu likitlerin ölçümünü yapma yeteneğini haiz olmadığı ifade edilmiş, nitekim başvuru sahibi istekli tarafından da bunun aksi yönünde bir iddiada bulunulmamış, bu bağlamda teklif ettikleri cihazın bu özellikleri haiz olmadığı kabul edilmiştir.

Tüm bu hususlar bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibi istekli tarafından teklif edilen cihazın Teknik Şartname’de belirlenen özellikleri taşımadığının açık olduğu, idarenin ihtiyacını ve Teknik Şartname’de belirttiği özellikleri karşılamayan cihazı reddetmesinde mevzuata bir aykırılık bulunmadığı, başvuru sahibi isteklinin iddia ettiği “Custody Transfer” tanımının ise istenilen özelliklerden yalnızca birine yönelik olduğu ve tek başına karşılanmasının cihaza ilişkin belirlenen tüm özelliklerin karşılanması anlamına gelmediği anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,


Oybirliği ile karar verildi.