ihalede süre uzatımı verilmesi halinde sürenin hangi tarihten itibaren hesaplanacağı

kik düzenleyici kurul kararı
Toplantı No : 2019/38
Gündem No : 86
Karar Tarihi : 08/08/2019
Karar No : 2019/DK.D-171
Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 8
Gündem Konusu : 4735 sayılı Kanun’un Geçici 4’üncü maddesinin
uygulanması esnasında karşılaşılan sözleşmenin devri usulü, devirlerin 4735 sayılı Kanunun
16’ncı maddesi kapsamında 3 yıllık devir yasağına tabi olup olmayacağı ve madde
kapsamındaki devir ve fesihlerin fiyat dışı unsur puanlamasında kalite nitelik puanı açısındand eğerlendirilip değerlendirilmeyeceği,

madde kapsamında süre uzatımı verilmesi halinde sürenin hangi tarihten itibaren hesaplanacağı hususlarındaki tereddütlerin giderilmesine ilişkin Kurum görüşü oluşturulması.

7161 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 32’nci maddesi ile 4735 sayılı Kanun’a eklenen Geçici
4’üncü maddenin uygulanmasına ilişkin olarak; devir sözleşmelerinde noter onayının
bulunmasının gerekip gerekmediği,

bu madde kapsamında gerçekleştirilen devirlerin 4735 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi kapsamında üç yıllık devir yasağına tabi olup olmayacağı ve fiyat dışı unsur puanlamasında kullanılan kalite nitelik puanı hesabında dikkate alınıp alınmayacağı, madde kapsamında süre uzatımı verilmesi halinde bu kararın nasıl uygulanacağı ve sürenin hangi tarihten itibaren hesaplanacağı hususlarında tereddütlerin giderilmesi amacına
yönelik olarak;

– 4735 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi kapsamında gerçekleştirilecek devirlerin
geçerlilik şeklinin, devredilecek sözleşmenin ihale dokümanında öngörülen geçerlilik şekline
tabi olduğuna,

– Madde kapsamında devir gerçekleştiren yüklenici hakkında, bu devir işleminden
dolayı, aynı Kanunun 16’ncı maddesinde öngörülen 3 yıllık devir yasağının
uygulanmayacağına,

– Madde kapsamında gerçekleştirilen devir ve fesihlerin fiyat dışı unsur puanlamasında
kullanılan kalite nitelik puanı hesabında dikkate alınmayacağına,

– Madde kapsamında uzatılan sürenin, idarenin süre uzatımına ilişkin onayının
yükleniciye bildirildiği tarihten itibaren hesaplanmasının gerektiğine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.