ihalede şikâyete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen 10 günlük süre bitimine kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçirildikten sonra idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, dolayısıyla anılan iddiaların süre yönünden reddedilmesi

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü,

Anılan Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21’inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır.” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikâyet süresi; ihale sürecindeki şikâyete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanun’un 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

(2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikâyetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir…” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) Süreler;

  1. İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini, …

izleyen günden itibaren başlar …” hükmü yer almaktadır.

24.03.2022 tarihinde yayınlanan İhale İlanı’nın “İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler” başlıklı 4’üncü maddesinde “…4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekliler, ilgili mevzuat gereği alınan ve ihale tarihi itibari ile geçerli olan Gıda Üretim İzin Belgesi veya İşletme Kayıt Belgesini teklif dosyasında sunacaklardır…

4.3.2. Kapasite raporu: İstekliler ihale konusu yemek hizmetini kendilerine ait mutfakta gerçekleştireceklerse, istekliler günlük en az 500 öğün yemek üretebildiğine dair ihale veya son başvuru tarihi itibari ile geçerli kapasite raporunu sunacaktır. İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halide ortaklardan her birinin, kapasite raporuna ilişkin olarak iş ortaklığındaki hissesi oranında kapasite raporu sunacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır. Söz konusu düzenlemelere sırasıyla İdari Şartname’nin 7.1.h ve 7.5.2’nci maddelerinde aynı şekilde yer verildiği görülmüştür.

24.03.2022 tarihinde ilanı yayınlanan ihaleye ilişkin 20 adet ihale dokümanı edinildiği, başvuru sahibi tarafından 18.04.2022 tarihinde ihale dokümanının EKAP üzerinden indirildiği ancak ihaleye teklif verilmediği, 22.04.2022 tarihinde yapılan başvuruya konu ihaleye 8 istekli tarafından teklif sunulduğu, 26.04.2022 tarihli ihale komisyonu kararıyla ihalenin Burç Tadım Gıda Eğitim Tem. Tur. Hay. İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin ise Özçelik Sosyal Hizmetler Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin 1’inci ve 2’nci iddialarının ihale dokümanının 24.03.2022 tarihli ihale ilanına yansıyan düzenlemelerine yönelik olduğu, bu nedenle, başvuru sahibi tarafından şikâyete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi (24.03.2022) izleyen 10 (on) günlük süre bitimine kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçirildikten sonra 18.04.2022 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, dolayısıyla anılan iddiaların süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2022/029
Gündem No : 43
Karar Tarihi : 26.05.2022
Karar No : 2022/UH.I-667