ihalede iş kalemlerinin yaklaşık maliyet içerisindeki toplam ağırlıklarının çok düşük (%0,051) olduğu

Toplantı No : 2022/029
Gündem No : 23
Karar Tarihi : 26.05.2022
Karar No : 2022/UY.II-644

BAŞVURU SAHİBİ:

Turhanlar Petrol Karo ve İnş. Malz. San. Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Ereğli Belediye Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/190415 İhale Kayıt Numaralı “Ereğli Belediyesi Sınırları Dahilinde Muhtelif Yerlerde Yol Altyapısı, Bsk Asfalt Kaplama, Sathi Kaplama ve Çeşitli İşler” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ereğli Belediye Başkanlığı tarafından 06.05.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Ereğli Belediyesi Sınırları Dahilinde Muhtelif Yerlerde Yol Altyapısı, Bsk Asfalt Kaplama, Sathi Kaplama ve Çeşitli İşler” ihalesine ilişkin olarak Turhanlar Petrol Karo ve İnş. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 12.04.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.04.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.04.2021 tarih ve 21109 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.04.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 28.04.2022 tarihli ve 2022/MK-149 sayılı Kurul kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/767-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İdari Şartname’nin 35’inci maddesi ile İhale İlanı’nın 5’inci maddesinde yer alan puanlama sisteminin mevzuata aykırı olduğu, puanlama sisteminin belli istekliler arasında teknolojik özellik gerektiren ve teknolojik bakımdan daha iyi olan ürünü belirlemek için ön yeterlik aşamasında yapılması gereken işlem olduğu, ancak idarece yapılan ihalede teknolojik ürünün olmadığı, standart yol yapımı işi olduğu ve açık ihale olduğu, puanlama sisteminin eklenmesinin mevzuata aykırı olduğu ve kamu zararına yol açtığı, yaklaşık maliyetin % 80 ve % 120 arasında kalması durumunda birtakım kalemlere 60 puan verileceğinin belirtildiği, kamu yararına uygun teklif fiyatına oranla puan verilmesi gerektiği, bu durumun manipülasyona yol açacağı, isteklileri yaklaşık maliyete yakın ve yüksek teklif sunmaya yönlendirdiği ve kamu zararına yol açtığı, 24.02.2021 tarihli ve 2021/UY.II-480 sayılı Kurul kararında da puanlama sisteminde yaklaşık maliyete oranlama yapılmaması gerektiğinin belirtildiği, yapılan puanlama sisteminin bir önceki ihale için iptal sebebi olduğu göz önünde bulundurulduğunda ihalede yaklaşık maliyete oranlamalı teklif istenmesinin suç teşkil ettiği,

2) Teknik Şartname’de 5.18.1 asfalt plentine ilişkin 160 ton/saat kapasite şartının eklendiği, günlük 8 saat çalışma prensibi üzerinden hareket edilirse saatte 160 ton kapasiteli asfalt plentinin ihale süresince 1.152.000 ton asfalt üretebileceği, asfalt yapım işlerinde çalışma saatinin genelde 12 saat olduğu, bu durumda istenilen asfalt plentinin 1.728.000 ton asfalt üretebileceği, idarenin yeterli kapasitesinin 15 katını talep ederek 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan kaynakların verimliliği ilkesini ihlâl ettiği, idarenin sözleşmeden sonra daha yüksek kapasiteli asfalt plenti istediği için daha düşük üretim kapasitesi olup işin yapımı için yeterli kapasitede plenti olan işi yapabilecek firmaların teklif oluşturmasında tereddüt oluştuğu, yapım işi olan ihalede asfalta ilişkin kalemler bittikten sonra asfalt plentine ihtiyaç olmadığı, buna rağmen asfalt plentinin işin başından sonuna kadar bulundurulmasının şart koşulmasının Kanuna aykırı olduğu,

3) İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde ve İlan’ın 4.3.2’nci maddesinde Kalite ve Çevre Yönetim Sistem Belgeleri: ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi belgelerinin istenildiği, bu durumda ihaleye sadece tesisi olan firmaların katılabileceği, istekli olabilecek her firmanın tesis kurup, tesise ait belge sunmasının beklenemeyeceği, 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan kaynakların verimliliği ilkesini ihlâl ettiği, ayrıca söz konusu belgenin istenilmesinin diploma ve AV Grubu iş deneyim belgesine sahip olan ancak imalatçı olmayan firmalara engel teşkil ettiği, İdari Şartname’de Kalite ve Çevre Yönetim Sistem Belgesinin istendiği, ancak belgeye ilişkin standart numarası verilmediği, asfalt yapım işlerinde istenmesi gereken belgenin ürünün temin edildiği zaman TS En 13108-1 e uygunluk belgesi olduğu, alınacak ürünlerin bu standarda uygun olmasının gerekli olduğu, ihalede kullanılacak ürüne ait standart yerine alakasız bir belge istenilerek ihalede rekabetin daraltıldığı,

4) İhalenin yapım işi ihalesi olduğu, ancak mal alım işi ile yapım işinin beraber ihale edildiği, Yönetmelikte açıkça mal alımı ile yapım işinin bir arada ihale edilemeyeceğinin ifade edildiği, plent altı malzeme alımı ile bitüm temininin ayrı bir ihale kapsamında ihale edilerek veya kısmi teklifle mal alımını ihalede ayırarak yapım işi ihalesinde rekabet ve kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması gerektiği, yapım işi içerisinde yer alan malzemelerin mal alımı olarak da aynı ihalede yapılmasını kapsamadığı, yapım işi kapsamına girmeyen ve mal alım ihalesi konusu olan birim fiyat teklif cetvelindeki kalemlerin ihaleden çıkartılması veya kısmi teklif vermeye uygun hale getirilmesi gerektiği, idarenin plent altı aldığı malzemeleri başka işlerinde kendisi kullanacağından yapım işinden ayrıştırarak ayrı şekilde ihale etmesi gerektiği, ihale kalemleri incelendiğinde içerisinde asfalt bitümünün idare depolarına teslim edilmesinin eklendiği, bu durumun alenen ihale ile alakası olmayan mal alım işinin yapım işine eklenmesi olduğu, idarenin kendine ait asfalt plenti olmadığı,

5) Düzenlenen 2 adet binek 2 adet 4×4 araç ile ilgili olarak şoför bilgisi ve günlük kaç km mesafede kullanılacağının belirtilmediği, bu durumda maliyet hesaplamasında akaryakıt ve personel giderleri hesaplanamadığından hatalar meydana geldiği, tekliflerin oluşturulmasında tereddüde yol açtığı,

6) Birim fiyat teklif cetvelinde 1 nolu iş kaleminin birim fiyat tariflerinde eksiklikler olduğundan teklifte tereddüt yaşandığı, her cins malzemenin kazılacağının belirtildiği, ancak malzemenin kaç km mesafede ve nereye dökülüp istifleneceği belirtilmediğinden hesaplama yapılamadığı,

Birim fiyat teklif cetvelinde 2 nolu iş kaleminin birim fiyat tariflerinde eksiklikler olduğundan teklifte tereddüt yaşandığı, zayıf bitkisel toprağın kazılması ve kullanılmasının belirtildiği, ancak malzemenin kaç km mesafede ve nereye dökülüp serileceği belirtilmediğinden nakliye için hesaplama yapılamadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı:Ereğli Belediyesi Sınırları Dahilinde Muhtelif Yerlerde Yol Altyapısı, Bsk Asfalt Kaplama, Sathi Kaplama Ve Çeşitli İşler

b) Yatırım proje no’su/kodu:

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

125 bin ton binder, 80 bin m3 kazı, 100.000 ton plentmiks temel dahil 12 kalem iş

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer:Ereğli Belediyesi sınırları

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Özel Teknik Şartname’nin “Amaç” başlıklı 2’nci maddesinde“Ereğli Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerde bulunan yollarda kazı işleri, Bitümlü Sıcak Karışım Beton Asfalt Yol Kaplamasının, Sathi Kaplama Yol yapılması ve yol çizgilerinin yapılması, bozulan veya değiştirilmesi gereken yerleri yeniden düzenlemek için her türlü malzeme, nakliye, işçilik dâhil olmak üzere daha yaşanabilir, sağlıklı, estetik bir görünüm oluşturmak.” düzenlemesi,

“Kapsam” başlıklı 3’üncü maddesinde “Bu Teknik Şartname Ereğli Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mahallelerde, kazı, asfalt betonu binder tabakasının yapılmasını, sathi kaplama yapılması idarenin belirleyeceği bozulmuş asfalt kaplamanın sökülmesi, bu yerlerde mevcut asfaltın kazıma işlerinin yapılması ve istenilen kalınlıkta sıcak karışım asfalt yapılması işlerini, ayrıca, çalışma sahasının tesviyesi, dolgusu, kullanım amacı için gerekli dayanım ve dayanıklılığı sağlayabilecek sıcak karışım asfalt, idarenin göstereceği tüm mahallelerdeki sözleşmeye konu işlerin yapımı, nakliyesi, gerekli malzemenin tamamının yüklenici tarafından temini, genel giderleri dâhil şartname ve imar planına uygun aşağıda tarifleri ve ölçüleri verilen işlerin yaptırılması.

T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolu Teknik Şartnamesi TS EN 13108-1 ‘Asfalt Beton Standardı’ T.C. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve ilgili Ulusal/Uluslar arası standartlarda verilen bu işle ilgili tüm hükümlerine uygun yapmayı kapsar.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Genel hükümler” başlıklı 5’inci maddesinde “…

5.2-Yapılacak olan bütün nakliyeler, teklif edilen birim fiyatlara dahildir. Asfalt kaplama yapılacak mahallelerin mesafelerine göre ayrıca nakliye farkı yüklenici tarafından talep edilmeyecektir. Plent veya taş ocaklarının işin yapılma yerine uzak olması gibi durumlar için nakliye farkı talep edilmeyecektir.

5.5-İş, imalatların devamı süresince görevli İdare yapı denetim görevlilerince kontrol edilecektir. Yapı denetim görevlisinin vereceği talimatlara, sözleşme ve eklerine yüklenici uymak zorundadır.

5.5.1 .İhaleye girecek firmaların, ihale öncesi Ereğli sınırlarında bulunan yolları görmesi zorunludur. Aksi halde, İhaleye giren firmanın iş sahasını gördüğü ve herhangi bir itirazı olmadığı kabul edilecektir. İhaleye katılarak teklif verildikten sonra olabilecek herhangi bir itiraz kabul edilmeyecektir.

5.10-Hafriyat ve Nakliye Çalışmaları Hakkında Açıklamalar:

5.10.1- Asfalt ve/veya kaldırım yapılacak yerlerin hazırlığı sırasında çıkan molozların ve kazımadan çıkacak hafriyatın uygulama sahasından uzaklaştırılıp idare’nin göstereceği döküm alanlarına dökülmesi yüklenici sorumluluğundadır. Yüklenicinin, uygun döküm alanlarının dışında moloz dökümleri tespit edilirse, İdarenin belirleyeceği moloz döküm ceza bedelleri yükleniciye fatura edilecek ve kesilmiş olan ceza bedeli hak edişinden düşülecektir.

5.10.2- Bu ihale kapsamında hiçbir poza ayrıca nakliye bedeli ödenmeyecektir. Birim fiyat tariflerinin herhangi bir yerinde aksine bir hüküm olsa dahi, bu amaçla yapılan masraflar “Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar” dan kabul edilecektir.

5.11-Bütün pozlarda; işin her türlü durum ve şart altında, Karayolu Teknik Şartnamesi, diğer Teknik Şartnameler ve Standartların ilgili kısımlarına göre eksiksiz olarak meydana getirilmesi için gerekli olan bütün iş ve unsurlar Birim Fiyata dahildir.

5.12-Her türlü donanım ve malzemenin ‘iş başında temini’ ifadesinden; bu malzeme veya donanımın zati bedeli, iş başına getirilinceye kadar olan bütün yatay ve düşey taşımalar, yükleme, boşaltma, depolama ve muhafazası anlaşılacaktır.

5.13-Bu ihale kapsamında, sözleşmede yazılanların dışında hiçbir poza, nakliye, malzeme fiyat farkı veya başka bir ad altında herhangi bir fiyat farkı ve hiçbir şekilde müşkülat zammı, köprü zammı, tünel zammı vs. ad altında bir zam uygulanmayacaktır.

5.14-Her türlü iş için yapılacak olan etüt aplikasyon, araştırma, deney v.b. işlerin yapılması, bütün bu işler için ihtiyaç duyulan personel, alet edevatın temini ve laboratuarın kurulması teklif fiyata dahil edilecektir.

5.15-Yapılacak imalatlar için gerekli malzemelerin temin edileceği ocaklar (Taş, kum, çakıl, ariyet v.b) ve malzeme üretimi için kullanılacak sahalar idarece verilmeyecektir. Malzeme ocakları yükleniciler tarafından araştırılıp bulunacaktır. Bu ocaklardan elde edilecek malzemelerin zati bedelleri “Birim fiyata Dahil Olan Masraflar “ içinde yer aldığı kabul edilerek Teklif birim fiyatlar buna göre oluşturulacaktır. Ocak değişikliği gerekçesiyle yeni birim fiyat yapılmayacak, teklif birim fiyat geçerli olacaktır. Ocak işletmesi esnasında üçüncü kişilere verilen her türlü zarar ziyan yükleniciye ait olacaktır.

…” düzenlemesi yer almaktadır.

KGM/2200/Ö poz numaralı “Makine İle Her Cins ve Klasta Kazı Yapılması (Serbest Kazı)” iş kalemine ilişkin birim fiyat tarifinin;

“Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar :

Her cins ve klas zeminde; makina ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi, taşınması, depo, imla veya şedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kân dâhil, 1 m3 kazı fiyatı:

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar

Yoktur.

Ölçü :

Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.

Ödeme :

Teklif Birim Fiyat Cetvelinde, Poz No KAZI’daki “MAKİNE İLE HER CİNS VE KLASTA KAZI YAPILMASI (SERBEST KAZI)” m3 teklif birim fiyatı üzerinden yapılır.

NOT:

l)Dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir.” şeklinde,

KGM/2204/Ö poz numaralı “Zayıf Zeminin (Bitkisel Toprak Vs.) Kazılması ve Kullanılması” iş kalemine ilişkin birim fiyat tarifinin;

“Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Yol dolgusunun oturacağı kısımlarındaki zayıf (bitkisel toprak vb.) ve oynak (batak ve balçık) zeminlerin kazılması, kazı malzemelerinin; vasıtalara yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, tabakalar halinde serilmesi ve düzeltilmesi veya Yapı Denetim Görevlisince gösterilen yerlerde ve istenilecek şekilde depo edilmesi ile aşağıda “Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar

Yoktur.

Ölçü:

Yukarıda sayılmış malzemenin kazı öncesi ve sonrası yerinde ölçülen ve sahalar ortalaması metodu ile hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/2204/Ö deki “Dolgu Altlarındaki Her Cins Zayıf (bitkisel toprak vb.) ve Oynak (batak ve balçık) Zeminlerin Kazılması ve Kullanılması” m3 birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

(l)Dolgu altlarına rastlayan kesimlerde yapılacak “Temizleme ve Sökme” işleri, KGM/2200/Ö Poz No.lu birim fiyata dahil edilmiş bulunduğundan bu işler için ayrıca ödeme yapılmaz.

(2)Projede gösterilmiş bulunan yol ekseni herhangi bir sebeple değişse dahi yeni yol ekseni üzerindeki dolguların altlarında yapılacak zayıf (bitkisel toprak vb.) ve oynak (batak ve balçık) zemin kazıları için de bu birim fiyat aynen uygulanır.

(3)Yarma tabanındaki zayıf zemin kazıları da bu birim fiyattan ödenir.” şeklinde yapıldığı görülmüştür.

İhale süreci içerisinde başvuru konusu ihaleye ilişkin alınan 16.06.2021 tarih ve 2021/UY.II-1181 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile “itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verildiği,

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 8. İdare Mahkemesinin 19.11.2021 tarihli ve E:2021/1373, K:2021/1821 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verildiği, anılan Mahkeme kararının davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 23.02.2022 tarihli ve E:2022/42, K:2022/647 sayılı kararı üzerine alınan 28.04.2022 tarihli ve 2022/MK-149 sayılı Kurul kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 16.06.2021 tarihli ve 2021/UY.II-1181 sayılı kararının 6’ncı iddia ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 6’ncı iddiasının esasının incelenmesine,” karar verildiği anlaşılmıştır.

Söz konusu Kurul kararı üzerine esas incelemesi başvuru sahibinin 6’ncı iddiası ile sınırlı yapılmıştır.

İtirazen şikayete konu KGM/2200/Ö poz numaralı “Makine İle Her Cins ve Klasta Kazı Yapılması (Serbest Kazı)” iş kalemi ve KGM/2204/Ö poz numaralı “Zayıf Zeminin (Bitkisel Toprak Vs.) Kazılması ve Kullanılması” iş kalemine ilişkin birim fiyat tarifleri incelendiğinde; Her cins ve klas zeminde; makina ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi ve taşınması ile yol dolgusunun oturacağı kısımlarındaki zayıf (bitkisel toprak vb.) ve oynak (batak ve balçık) zeminlerin kazılması, kazı malzemelerinin; vasıtalara yüklenmesi, taşınması, boşaltılmasının birim fiyata dahil olduğu anlaşılmıştır.

Başvuruya konu ihaleye ait Özel Teknik Şartname’de asfalt ve/veya kaldırım yapılacak yerlerin hazırlığı sırasında çıkan molozların ve kazımadan çıkacak hafriyatın uygulama sahasından uzaklaştırılması amacıyla idarenin göstereceği döküm alanlarına dökülmesi gerektiği belirtilmesine rağmen, bu döküm alanlarına ilişkin bir belirleme yapılmadığı gibi mesafelere ilişkin bir bilgiye de yer verilmediği görülmekle birlikte,

İdari Şartname ve Özel Teknik Şartname incelendiğinde, ihaleye konu yapım işinin Konya ili Ereğli Belediyesi sınırları içerisindeki muhtelif yerlerde bulunan cadde ve sokaklar olduğu, yüklenicinin çalışmaları ihtiyaca binaen idarenin istediği mahallelerde ve zamanlarda gerçekleştireceği, bu anlamda imalat yapılacak yerlerin belirgin olmadığı ve ihtiyaç doğrultusunda belirleneceği, bu çerçevede bakıldığında döküm sahasının belirtilmesi durumunda dahi çalışma yapılacak mahallenin döküm sahasına uzaklığına göre taşıma mesafesinin değişkenlik göstereceği, kaldı ki belediye sınırları içerisinde depo/döküm sahalarının da ilgili mevzuat çerçevesinde sınırlı sayıda olduğu, İdari Şartname’nin 12’nci maddesi uyarınca işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmenin isteklinin sorumluluğunda olduğu, Teknik Şartname’nin 5.5.1’inci maddesinde de ihaleye katılacak istekliler tarafından ihale öncesinde Ereğli Belediyesi sınırlarında yer alan yolların ve iş sahasının görülmesinin zorunlu tutulduğu, isteklilerin basiretli tacir sorumluluğuyla işin yapılacağı alanı inceleyerek ve gerek Belediye’ye gerekse özel şahıslara ait ruhsatlı döküm ve depo sahalarını tespit ederek tekliflerine esas nakliye mesafelerini belirleyebileceği, nakliye mesafelerinin olası bir aşırı düşük teklif sorgulamasında idarece verilmesine de engel bulunmadığı, nitekim Kamu ihale Genel Tebliği’nin 45.1.2 ve 45.1.13.15 maddesi açıklamaları çerçevesinde aşırı düşük teklif açıklamalarında idarece verilmiş bulunan nakliye mesafelerinin tevsik koşuluyla düşürülebileceğinin de açık olduğu, öte yandan iddia konusu iş kalemlerinin yaklaşık maliyet içerisindeki toplam ağırlıklarının çok düşük (%0,051) olduğu dikkate alındığında mevcut düzenlemelerin teklif fiyatı oluşturulmasını engelleyici nitelikte olmadığı sonucuna ulaşılmış olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Esasta
Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

KISMEN FARKLI GEREKÇE

İnceleme konusu ihalede,

Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan iddialarının incelenmesi neticesinde, Kurulca “itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan kararda, başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak, İdari Şartname’nin 12’nci maddesi uyarınca işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmenin isteklinin sorumluluğunda olduğu, Teknik Şartname’nin 5.5.1’inci maddesinde de ihaleye katılacak istekliler tarafından ihale öncesinde Ereğli Belediyesi sınırlarında yer alan yolların ve iş sahasının görülmesinin zorunlu tutulduğu, isteklilerin basiretli tacir sorumluluğuyla işin yapılacağı alanı inceleyerek ve gerek Belediye’ye gerekse özel şahıslara ait ruhsatlı döküm ve depo sahalarını tespit ederek tekliflerine esas nakliye mesafelerini belirleyebileceği, nakliye mesafelerinin olası bir aşırı düşük teklif sorgulamasında idarece verilmesine de engel bulunmadığı, nitekim Kamu ihale Genel Tebliği’nin 45.1.2 ve 45.1.13.15 maddesi açıklamaları çerçevesinde aşırı düşük teklif açıklamalarında idarece verilmiş bulunan nakliye mesafelerinin tevsik koşuluyla düşürülebileceğinin de açık olduğu, öte yandan iddia konusu iş kalemlerinin yaklaşık maliyet içerisindeki toplam ağırlıklarının çok düşük (%0,051) olduğu dikkate alındığında mevcut düzenlemelerin teklif fiyatı oluşturulmasını engelleyici nitelikte olmadığı ifade edilmektedir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin Tebliği’nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde “45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir. Yazıda ayrıca, ihale konusu işe özgü alanlara (malzeme ocağı vb.) ilişkin olan ve açıklama istenecek girdi niteliğinde bulunan nakliyelere dair yaklaşık maliyet hesabında esas alınan mesafeler belirtilir.

….

“45.1.13.15. Sözleşme veya eklerinde, taş, kum, çakıl, gravye, balast, stabilize vb. yapı malzemelerinin idarenin belirlediği ocaklardan temininin öngörüldüğü haller dışında, bu Tebliğin 45.1.2 maddesi gereğince nakliye girdilerine ilişkin idarece belirtilen mesafelerden daha düşük mesafe kullanarak açıklama yapan isteklilerin, ihale konusu işe özgü alanlara ilişkin açıklamalarını kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen veya onaylanan belgeler ile tevsik etmeleri gerekmektedir.açıklamaları yer almaktadır.

Uyuşmazlık konusu ihalede, şikayete konu KGM/2200/Ö poz numaralı “Makine İle Her Cins ve Klasta Kazı Yapılması (Serbest Kazı)” iş kalemi ve KGM/2204/Ö poz numaralı “Zayıf Zeminin (Bitkisel Toprak Vs.) Kazılması ve Kullanılması” iş kalemine ilişkin birim fiyat tarifleri incelendiğinde; Her cins ve klas zeminde; makina ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi ve taşınması ile yol dolgusunun oturacağı kısımlarındaki zayıf (bitkisel toprak vb.) ve oynak (batak ve balçık) zeminlerin kazılması, kazı malzemelerinin; vasıtalara yüklenmesi, taşınması, boşaltılmasının birim fiyata dahil olduğu anlaşılmıştır.

Söz konusu iş kaleminde zeminlerin kazılması yapılması ve kazı sonucunda çıkan malzemelerin iş sahasından uzaklaştırılması işlerinin olduğu, dolayısıyla, ihale konusu işin yerine getirilmesinde temin edilecek (kum, çakıl, stabiliz vb.) malzemelerin depolanmasına ilişkin bir analiz girdisi olmadığı ve aşırı düşük teklif açıklamasının değerlendirilmesinde, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.15. maddesi yerine, anılan Tebliğin 45.1.2. maddesinin uygulanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; uyuşmazlığa konu ihalede, aşırı düşük teklif açıklamasının değerlendirilmesinde, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.15. maddesinin uygulanmaması gerektiği yönündeki düşüncemizle, Kurulun “itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin kararına katılıyoruz.