ihalede sunulan Ek-O.7 Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağının Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik bilgilerini içerdiği, Ağırlıklı Ortalama Birim Maliyet/Satış tutarının tespitinde esas alınan faturalara ilişkin bilgilerin yer aldığı görülmüş olup, anılan isteklinin açıklamasının bu yönüyle mevzuata uygun olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile yetkilendirilen meslek mensuplarınca yapılan mesleki iş ve işlemlerin hukuka uygunluk karinesinden yararlandığı, düzenlenen belgelerdeki bilgilerin doğruluğundan meslek mensubunun sorumlu olduğu, bu kapsamda dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hk

Danıştay 13. Daire Başkanlığı 2021/3743 E. , 2021/2948 K.

“İçtihat Metni”

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas No:2021/3743
Karar No:2021/2948

TEMYİZ EDEN (DAVACILAR): 1. … Yemek Gıda İnşaat Taahhüt Sanayi ve
Ticaret A.Ş.
2. … Toplu Yemek ve Temizlik Hizmetleri Sanayi
Ticaret Ltd. Şti.
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Kurumu
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesi’nin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nce 08/12/2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen 2020/520731 İhale Kayıt Numaralı “MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Yemek Hizmet Alımı (24 Aylık)” ihalesine ilişkin olarak davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine düzeltici işlem belirlenmesine yönelik olarak tesis edilen 17/02/2021 tarih ve 2021/UH.I-421 sayılı Kamu İhale Kurulu (Kurul) kararının iptali istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesi’nce verilen kararda; … Gıda Tekstil Turizm İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından Ek-H.4 Malzemeli Hesap Sunumu Cetvelinde yer alan bazı girdi fiyatlarının tevsiki amacıyla … tarih ve … sayılı SMMM onaylı Ek-O.7 Belgesinin sunulduğu, söz konusu belgenin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 8.4’üncü maddesine uygun olarak hazırlandığı, ilgili meslek mensubu tarafından her sayfasının kaşelenip imzalandığı, kaşedeki bilgiler ile ilgili tutanağın ilk sayfasındaki bilgilerin birbiriyle uyumlu olduğu, tutanağın son geçici vergi beyanname dönemine (2020 yılı 3. Dönemi) ilişkin olarak düzenlendiği, sunulan Ek-O.7 Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağının 30/09/2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik bilgilerini içerdiği, Ağırlıklı Ortalama Birim Maliyet/Satış tutarının tespitinde esas alınan faturalara ilişkin bilgilerin yer aldığı görülmüş olup, anılan isteklinin açıklamasının bu yönüyle mevzuata uygun olduğu, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile yetkilendirilen meslek mensuplarınca yapılan mesleki iş ve işlemlerin hukuka uygunluk karinesinden yararlandığı, düzenlenen belgelerdeki bilgilerin doğruluğundan meslek mensubunun sorumlu olduğu, bu kapsamda dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, dava konusu işlemin güvenilirlik, saydamlık, eşit muamele ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerine aykırı olduğu, mahkeme kararında düzenlenen belgelerin doğruluğundan meslek mensuplarının sorumlu olduğunun belirtilmesiyle yetinildiği, bu belgelerin doğruluğunu denetleyecek başka bir mercii bulunmadığı göz önüne alındığında ilgili belgelerin doğruluğunun davalı idare tarafından incelenmesi gerektiği, iddiaların yeterince incelenmediği, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile yetkilendirilen meslek mensuplarınca yapılan mesleki iş ve işlemlerin hukuka uygunluk karinesinden yararlandığı, bu bakımdan davacının iddiasının yerinde olmadığı, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …’İN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi’nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacıların temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki … İdare Mahkemesi’nin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Posta giderleri avansından artan tutarın davacılara iadesine,
5. Kullanılmayan …-TL yürütmeyi durdurma harcının istemi hâlinde davacılara iadesine,
6. Dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine,
7. 2577 sayılı Kanun’un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 21/09/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.