ihalede dava dışı işçi önceden beri davacı kurum bünyesinde istihdam edildiğinden ilgili madde hükmü gereği gerçek anlamda bir asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulmadığını bu sebeple müvekkili şirketten, alt işverenin sorumluluğuna ait yükümlülükleri yerine getirmesi beklenemeyeceğini, alt işveren ilişkisinin kurulup kurulmadığının anlaşılması

ihalede dava dışı işçi önceden beri davacı kurum bünyesinde istihdam edildiğinden ilgili madde hükmü gereği gerçek anlamda bir asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulmadığını bu sebeple müvekkili şirketten, alt işverenin sorumluluğuna ait yükümlülükleri yerine getirmesi beklenemeyeceğini, alt işveren ilişkisinin kurulup kurulmadığının anlaşılması

T.C. ANKARA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA
YARGILAMA YETKİSİNİ KULLANAN

T.C.
ANKARA
2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2018/814 Esas
KARAR NO : 2021/223

DAVA : Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 07/11/2018
KARAR TARİHİ : 09/04/2021

Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı … Genel Müdürlüğü vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili kurumun, 233 sayılı KHK uyarınca kurulmuş tıir kamu iktisadi teşebbüsü olduğunu,bina ve eklentilerinin güvenliğinin sağlanması işini ihale yöntemiyle özel güvenlik şirketlerinden satın aldığını, özel güvenlik hizmetinde, ihale edilen her bir yüklenici firmanın ihale konusu hizmeti yürütmek üzere çalıştıracağı işçileri kendileri belirlediğini, dava dışı … adlı özel güvenlik işçisi de müvekkili kurumun özel güvenlik işlerini üstlenen davalı şirketlerin bünyesinde 01.12.2005-31.05.2017 tarihleri arasında 12 yıl 3 ay 9 günlük çalıştığını,firma değişimi nedeni ile iş akitlerinin fesih edilmesinden dolayı yüklenici firmaya iadesi yapıldığını,bunun üzerine …’in hizmetinin karşılığı olarak brüt 26.752,62 TL bedelinde kıdem tazminatının ödendiğini, davalı şirketler ile müvekkili Kurum arasında imzalanan sözleşme ve şartnamelerin ilgili maddeleri, 4875 sayılı İş Kanunun 2/6. maddesi ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 162-168 maddeleri uyarınca müvekkili kurum tarafından …’e ödenen bedelin davalı şirketler tarafından müvekkil Kuruma ödenmesi gerektiğini, arz ve izah ettikleri nedenlerle fazlaya ilişkin tüm dava ve talep hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 26.752.62 TL kurum alacağının 21.06.2017 olan ödeme tarihinden itibaren işlemiş ve işleyecek sözleşmesel faizi ile birlikte davalı şirketlerden rücuen tahsili, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davacı vekili netice-i talebini açıkladığı 22/07/2019 tarihli dilekçesi ile, …nden 1.948,71 TL, … İnş…A.Ş.’den 4.306,40 TL, … Tem…Ltd.Şti.’den 4.360,53 TL, … ….Ltd.Şti.’den 2.165,23 TL, …..Ltd,Şti.’den 4.330,46 TL, …..Ltd.Şti.’den 860,08 TL, … 1…Ltd.Şti.’den 180.44 TL, … …Ltd.Şti.’den 1.353,27 TL, ….Ltd.Şti.’den 5.443,15 TL, … İnş…Ltd.Şti.&… İnş…Ltd.Şti iş ortaklığından 541,31 TL, … Kurumsal…A.Ş.’den 1.263,04 TL olmak üzere toplam 26.752,62 TL alacağın ödeme tarihinden itibaren işlemiş ve işleyecek sözleşmesel faizi ile birlikte davalı şirketlerden rücuen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı … Kurumsal…Ltd.Şti.vekili cevap dilekçesinde özetle; zamanaşımı itirazında bulunduklarını,davacının: hangi davalıdan, ne miktarda talebi olduğunu açıkça belirtmediğini,bu usulü eksikliğin giderilerek huzurdaki dava ile hangi davalıdan, ne talep edildiğinin açıkça belirtilmesini talep ettiklerini, müvekkili şirket ile davacı arasındaki sözleşme gereğince; gerek davacı ile dava dışı işçi arasındaki ilişki göz önüne alındığında davacının bu isteminin hukuka aykırı olduğunu, akdedilen sözleşmeye göre müvekkili şirket, işçilere karşı sadece maaşlarını ödeme borcu altına girdiğini, kıdem tazminatı bu kapsamda olmadığını, müvekkili şirketin, işçi özlük haklarına ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını asıl işveren davacı ile alt işveren müvekkili şirket arasında, 4857 sayılı İş Kanunu’nun alt işverenliğe ilişkin 2. maddesinin 7. fıkrası uyarınca muvazaalı işlem söz konusu olduğunu,dava dışı işçi …, 2005 yılında davacı bünyesinde çalışmaya başladığını müvekkili şirket içerisinde çalıştığı süre ise, kurum bünyesinde çalıştığı süreden yaklaşık 9 ay sonra başladığını, dava dışı işçi, önceden beri davacı kurum bünyesinde istihdam edildiğinden ilgili madde hükmü gereği, gerçek anlamda bir asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulmadığını bu sebeple müvekkili şirketten, alt işverenin sorumluluğuna ait yükümlülükleri yerine getirmesi beklenemeyeceğini, alt işveren ilişkisinin kurulup kurulmadığının anlaşılması üzerine YHGK 2014/13-19 E. 2015/1743 K. sayılı kararında bu tür davalarda emsal olabilecek kararlar verildiğini,rücu davalarında alt işverene kendi dönemi ile sınırlı olmak üzere ancak %50 oranında rücu edilebileceği hükme bağlandığını asıl işveren, işçilik alacaklarından hiç bir sorumluluğu olmadığını iddia edemeyeceğini Yargıtay’a göre asıl işveren de en az %50 oranında işçilik alacakları ve tazminatlardan sorumlu tutulabileceğini, rücu edilen alt işveren de sadece kendi döneminin yansından sorumlu tutulabileceğini davacı kurumun rücu istemini kabul etmemekle birlikte davacının, borcun tamamından müştereken ve müteselsilen sorumlu olunmasına yönelik istemi tamamen hukuka aykırı olduğunu, açıklanan nedenlerle haksız ve hukuka aykırı davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı … Tem. Güv. Gıda…Ltd.Şti. & … Kurumsal Hiz. Ota. San ve Tic. AŞ vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının tazminat ödediği işçiye ödenen tazminatlardan müvekkilin sorumlu tutulabilmesi için, müvekkilin işçiyi çalıştırdığı sürenin sonundan itibaren 2 yıl süre ile sorumluluğu mümkün olacağını (4857 sayılı yasa, 6.md). 6252 sayılı yasa ile değişik 4857 sayılı İş Kanunu’nun 112. maddesinin, kıdem tazminatı ödenmesine yönelik bütün sorumluluğu ilgili kamu kurum ve kuruluşuna yüklediğini anılan yasal hükümler, ihale ile hizmet alımı suretiyle alt işverenlerce yürütülen hizmetlerde, işçilerin kıdem tazminatının ihaleyi yapan kurum ve kuruluş tarafından karşılanacağı hükmünü içerdiğini, müvekkili şirkete kıdem tazminatı ile ilgili bir sorumluluk yükletilemeyeceğini yasal hüküm karşısında müvekkili şirketin bir sorumluluğu olmamakla birlikte; sorumluluk yükletilmesi halinde de, yalnızca müvekkili şirketin alt işveren olarak bulunduğu sürelerle ilgili sorumluluğu söz konusu olabileceğini, davacı 4857 sayılı yasanın 2.md. kapsamında davacının çalıştırdığı işçilere karşı asıl işveren konumunda bulunduğunu müvekkilinin bu yönde bir tasarrufunun bulunmadığı talep edilen tazminattan müvekkili sonımlu olmadığını, yargılama giderlerinden de sorumlu tutulamayacağını İhale yapan, personelin mesai saatlerini belirleyen, ücreti belirleyen, yıllık ücretli izinleri belirleyen hep davacı idare olduğunu, davacı kurumun dava açılmasına mahal bırakmadan işçilerin tüm yasal haklarım ödemesi gerekirken dava açılmasına sebebiyet vermesi kendi kusuru bu tazminata da davacının katlanması gerektiğini, izah edilen nedenlerle tüm beyanları doğrultusunda davacının davasının ve taleplerinin, davalı müvekkili yönünden ayrı ayn reddine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı … … Ltd. Şti. vekili cevap dilekçesinde özetle; müvekkili şirketin dava konusu istemlerin muhatabı olmadığını, borçtan sorumluluğu bulunmadığını, müvekkili şirket ile davacı arasında, söz konusu ihale dolayısıyla gerçekleştiren sözleşme kapsamında asıl işveren ve alt işveren ilişkisi kurulduğunu, yerleşik Yargıtay kararları gerekse de İş Kanunu uyarınca Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanların kıdem vs ihbar tazminatlarına ilişkin istemlerinin muhatabı ilgili Kamu Kurumları olduğunu, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 112. Md. 6552 Sayılı Kanun’un 8. md değişikliğe uğradığını, 4734 Sayılı KİK 62/1 (e) bendi uyarınca kamu işverenleri arasındaki rücu işlemi düzenlendiğini, bu halde, yapılan ihale kapsamında çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatlarından doğan sorumluluğun kamu kurum ve kuruluşlarına yüklendiğini, kamu asıl işvereninin alt işverenlere rücu işlemine dair herhangi bir düzenlemeye yer verilmediğini, bu hususta alt işverene rücu hakkı tanınmadığını, bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kıdem tazminatı madde 112-a bendinde düzenlendiğini, kıdem tazminatı alacaklarına ilişkin olarak ait işverene rücu imkânı tanınmadığını, 25/10/2014 tarih ve 29159 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de de kıdem ve ihbar tazminatlarının sözleşme giderlerinden sayılmayacağı hüküm altına alındığını, idarenin sorumluluğunu devam ettiren bir maliyet kalemi olarak değerlendirildiğini, 4734 sayılı kanunun kapsamında yapılan ihalelerin idari şartname ve sözleşmelerine işçilik maliyeti olarak dahil edilmediğini, alt işveren bu tazminatlardan sorumlu olmadığını,açıklanan nedenlerle ikame edilen haksız davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Dava, taraflar arasındaki hizmet alım sözleşmesi uyarınca, dava dışı işçiye ödenen kıdem tazminatının davalılardan rücuen tahsili istemine ilişkindir.
Davanın sözleşmeye dayalı alacak istemine ilişkin olması ve 10 yıllık zamanaşımı süresinin dolmaması nedeniyle davalı yanın zamanaşımı itirazının reddine karar verilerek, taraflar arasında akdedilen hizmet alım sözleşmesi, teknik şartnameler, dava dışı işçiye ait hizmet döküm cetveli ve şahsi sicil dosyası celp edilerek, varsa davacının alacağını belirler rapor tanzimi için dosya re’sen seçilen nitelikli hesap bilirkişisine tevdi edilmiş olup; dosya kapsamına alınan 10/09/2020 tarihli bilirkişi raporunda özetle; davalı kurum … bünyesinde dava dışı … adlı işçi için ödemiş olduğu kıdem tazminatlarının %50 tutarlarını davalı şirketlerden talep edebileceği, davalı kurum … tarafından şirketlerden talep edilen kıdem tazminat tutarı 22.391,91-TL, ödenen kıdem tazminat tutarı ise 26.752,62-TL olduğunu, kalan kısım olan 4.360,71-TL için talepte bulunulmadığından davalı kurum tarafından karşılanacağı, hizmet çizelgesine istinaden çalışması olmayan şirketlerden alacak talep edilemeyeceği bildirilmiştir.
Dosya kapsamına alınan 30/10/2020 tarihli bilirkişi ek raporunda özetle;kök raporda herhangi bir değişikliğe gidilmediği bildirilmiştir.
10/09/2020-30/10/2020 tarihli bilirkişi kök ve ek raporunun denetime elverişle olmadığı kanaatine varılmakla, farklı bir bilirkişiden rapor alınması yoluna gidilmiş olup, dosya kapsamına alınan 08/03/2021 tarihli bilirkişi raporunda özetle;takdiri Mahkemeye ait olmak üzere, davacı kurumun, davalı … Hizmetlerinden 1.956,62 TL, … İnş…A.Ş.’den 4.329,94 TL, … Tem…Ltd.Şti.’den 4.166,89 TL, … ….Ltd.Şti.’den 2.192,14 TL, …..Ltd,Şti.’den 4.348,05 TL, …..Ltd.Şti.’den 972,27 TL, … 1…Ltd.Şti.’den 181,17 TL, … …Ltd.Şti.’den 1.358,78 TL, … İnş…Ltd.Şti 181,17 TL, … Kurumsal…A.Ş.’den 1.268,18 TL olmak üzere toplam 20.955,21 TL talep edebileceği, dava dışı işçinin çalıştığı işverenler arasında yer alan … … Danış. Tem. Tur. Teks. Gıda Taş. Org. San. Tic. Ltd. Şti.’nin davada taraf olarak gösterilmediği, … Kur. Hiz. İnş. Tur. Gıd. Mob. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.-… Sos. Hiz. Sağ. İnş. Ltd. Şti. (İş Ortaklığı) , … Kur. Hiz. İnş. Tur. Gıd. Mob. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve … İnş. Tem. Gıda Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.- … İnş. Tem. Güv. Gıd. Nak. Taah. Tic. Ve Ltd. Şti. (İş Ortaklığı) ile imzalanan sözleşmelerin eki 8.3 maddelerinde, davalı şirketlerin işçilik tazminat ve alacaklarından sorumluluğu belirlenirken ‘Kıdem tazminatı hariç’ ifadesine yer verildiğinden, bu şirketlerin kıdem tazminatından sorumlu olmadığı bildirilmiştir.
Yapılan yargılama ve toplanan deliller ışığında;
Davalı … Grup…Ltd.Şti. yönünden, davacı vekilinin 06/11/2019 tarihli dilekçesi ile davalı … Grup…Ltd.Şti.’nin ödeme yapması nedeniyle, iş bu şirket hakkında karar verilmesine yer olmadığı yönünde karar verilmesinin talep edildiği görülmekle, davacı vekilinin beyanı doğrultusunda, iş bu davalı şirket yönünden davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığı yönünde karar verilmiştir.
Davalı … 1…Ltd.Şti.yönünden, ticaret sicilinden terkin edildiğinin anlaşılması üzerine davacı tarafa ihya davası açmak üzere süre verilmiş olup, davacı vekili 3 no’lu celsede, iş bu şirket yönünden ihya davası açmayacaklarını beyan etmiştir.
Davalı … 1….Ltd.Şti.’nin tüzel kişiliği, ticaret sicilinden terkin edilmesi ile sona ermiş olup, buna bağlı olarak taraf ehliyeti de son bulmuştur. Davacı tarafın, davalıya ilişkin ihya davası açmayacaklarını beyan etmeleri gözönüne alınarak, HMK’unun 114/1-d, 115/2 maddeleri uyarınca, iş bu şirket yönünden açılan davanın dava şartı yokluğundan usulden reddine karar vermek gerekmiştir.
Diğer davalı şirketler yönünden;
4857 sayılı İş Kanunu’nun 2/6. maddesinde, “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.” hükmü bulunmaktadır.
Öte yandan, 6552 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun 112.maddesine eklenen 8. maddenin gerekçesinden, alt işveren işçilerinin hak kazandıkları kıdem tazminatının alamamalarının büyük sorun olduğu, alt işverenlerin her yıl değişmesinin bu şirketlerde çalışan işçilerin bir yıllık çalışma şartını sağlamalarını zorlaştırdığı, aynı şekilde kıdem şartını yerine getirse dahi işçilerin kıdem tazminatlarının birçok alt işveren tarafından ödenmediği, herhangi bir uyuşmazlık durumunda alt işverene ulaşılamadığı, özellikle kamu sektöründe iş alan alt işverenlerin işçilerinin hak ettiği kıdem tazminatlarının ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından doğrudan işçinin banka hesabına aktarılarak sorunun çözümleneceğinin öngörüldüğü anlaşılmaktadır.
4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre, alt ve üst işverenin, işçiye karşı dış ilişkide birlikte sorumlu olmasına, hatta İş Kanunu’nun 6552 sayılı Yasa ile değişik 112.maddesi uyarınca işçinin kıdem tazminatını üst işveren kamu kurumunun ödemesi gerekmesine rağmen, iç ilişkide tarafların serbest iradeleri ile düzenlemiş oldukları sözleşme hükümleri kendilerini bağlayacaktır. Taraflar arasındaki hizmet alım sözleşmesi, tarafların birbirlerine karşı hak, borç ve yükümlülüklerini düzenlemekte olup, işçiye karşı yükümlülüklerin düzenlendiği İş Kanunu hükümlerine aykırılığının ileri sürülmesi mümkün değildir.
Bu açıklamalar ışığında; davalılar … Kur. Hiz. İnş. Tur. Gıd. Mob. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.-… Sos. Hiz. Sağ. İnş. Ltd. Şti. (İş Ortaklığı) , … Kur. Hiz. İnş. Tur. Gıd. Mob. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve … İnş. Tem. Gıda Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.- … İnş. Tem. Güv. Gıd. Nak. Taah. Tic. Ve Ltd. Şti. (İş Ortaklığı) ile imzalanan sözleşmelerin eki 8.3 maddelerinde, davalı şirketlerin işçilik tazminat ve alacaklarından sorumluluğu belirlenirken ‘Kıdem tazminatı hariç’ ifadesine yer verildiğinden, bu şirketlerin kıdem tazminatından sorumlu olmayacakları kanaatine varılmakla, iş bu davalılar yönünden açılan davanın reddine karar verilmiştir.
Davalılar …, … İnş. Tem. Taah. Tic. A.ş., … … … Bil. Tem. Akaryakıt Bilg. San. Ve Tic. Ltd. Şti., … Tem. Bil. Araş. Eğt. Gıda. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti., … Org. İnş. Tem. San. Ve Tic. Ltd. Şti., … Kurumsal Hiz. İnş. Oto. San. Ve Tic. A.ş., … Tem. İnş. Tur. Gıda Tic. Ltd. Şti. İle davacı arasında akdedilen sözleşmelerin ilgili maddelerinde; “yüklenici sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emderici hükümleri ve genel şartnamenin altıncı bölümünde belirlenmiş olup,yüklenici bunlara aynen uygulamakla yükümlüdür,
…yüklenici çalışma hayatını düzenleyen mevzuatın işverene yüklediği tüm yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır,.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.
Yukarıda açıklanan sözleşme hükmünün tarafları bağladığı, iş bu sözleşme ve genel şartnameye göre, yüklenicinin istihdam ettiği tüm işçilerin tüm hak ve alacakları bakımından sorumlusunun davalı yükleniciler olduğu, bu suretle davacı kurum tarafından kıdem tazminatı adı altında yapılan ödemenin, sözleşme hükümlerine göre rücuan davalılardan istenebileceği kanaatine varılmakla, davacı vekilinin 22/07/2019 tarihli dilekçesi dikkate alınarak, iş bu davalı şirketler yönünden taleple bağlı kalınmak suretiyle, hükme esas alınan 08/03/2021 tarihli bilirkişi raporunda her bir davalı yüklenici bakımından hesaplanan tutar üzerinden davanın kabulüne karar verilmiştir.
Rücuen tazminat talebi, başkasına ait bir borcu yerine getiren kişinin mal varlığında meydana gelen kaybı gidermeye yönelen tazminat niteliğinde olup, davacının mal varlığındaki eksilme ödeme tarihinde gerçekleştiğinden ödeme gününden itibaren her iki tarafta tacir olduğundan avans faizi talep edebilir (Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 13/04/2016 tarih ve 2016/2239-2016/4044 E.-K. Sayılı emsal kararı). İş bu nedenle, alacağın ödeme tarihinden itibaren işleyecek avans/sözleşme faizi ile birlikte davalılardan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş olup, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM:
1-DAVANIN KISMEN KABULÜNE;
– … yönünden talebin kabulü ile, taleple bağlı kalınarak 1.948,71 TL’nin ödeme tarihi olan 21/06/2017 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte,
– … İNŞ. TEM. TAAH. TİC. A.Ş. yönünden talebin kabulü ile, taleple bağlı kalınarak 4.306,40 TL’nin ödeme tarihi olan 21/06/2017 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte,
– … … … BİL. TEM. AKARYAKIT BİLG. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. yönünden talebin kabulü ile, taleple bağlı kalınarak 2.165,23 TL’nin ödeme tarihi olan 21/06/2017 tarihinden itibaren işleyecek %19 oranında sözleşme faizi ile birlikte,
– … TEM. BİL. ARAŞ. EĞT. GIDA. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. yönünden talebin kabulü ile, taleple bağlı kalınarak 4.330,46 TL’ nin ödeme tarihi olan 21/06/2017 tarihinden itibaren işleyecek %16 oranında sözleşme faizi ile birlikte,
– … ORG. İNŞ. TEM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. yönünden talebin kabulü ile, taleple bağlı kalınarak 1.353,27 TL’ nin ödeme tarihi olan 21/06/2017 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte,
– … KURUMSAL HİZ. İNŞ. OTO. SAN. VE TİC. A.Ş. yönünden talebin kabulü ile, taleple bağlı kalınarak 1.263,04 TL’ nin ödeme tarihi olan 21/06/2017 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalılardan alınarak davacıya verilmesine,
– … TEM. İNŞ. TUR. GIDA TİC. LTD. ŞTİ. yönünden talebin kısmen kabulü ile, 4.166,89 TL’nin ödeme tarihi olan 21/06/2017 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine,
-Davalılar … KURUMSAL HİZ. İNŞ. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ve … İNŞ. TEM. GÜV. GID. NAK. TAAHÜT. TİC. LTD. ŞTİ. & … İNŞ TEM. GIDA NAK. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ. İş Ortaklığı aleyhine açılan davanın REDDİNE,
-Davalı … GRUP TUR. İNŞ. KAY. OTO KİR. TEM. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. aleyhine açılan davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına,
-Davalı … …. SOS. HİZ. İNŞ. KAY. TEM. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. aleyhine açılan davanın HMK’unun 114/1-d, 115/2 maddeleri uyarınca, davanın dava şartı yokluğundan usulden REDDİNE,
2-Alınması gereken 1.347,59 TL harçtan peşin olarak alınan 456,87 TL harcın mahsubu ile bakiye kalan 890,72 TL harcın;
. …nden 87,91 TL,
. … İnş. Tem. Taah. Tic. A.Ş.’den 195,35 TL,
. … … … Bil. Tem. Akaryakıt Bilg. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’den 97,71 TL,
. … Tem. Bil. Araş. Eğt. Gıda. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’den 195,51 TL,
. … Org. İnş. Tem. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’den 61,01 TL,
. … Kurumsal Hiz. İnş. Oto. San. Ve Tic. A.Ş.’den 57,00 TL,
. … Tem. İnş. Tur. Gıda Tic. Ltd. Şti.’den 196,23 TL alınarak HAZİNEYE GELİR KAYDINA,
3-Davacı tarafça yatırılan ve mahsup edilen 456,87 TL harcın,
. …nden 45,09 TL,
. … İnş. Tem. Taah. Tic. A.Ş.’den 99,68 TL,
. … … … Bil. Tem. Akaryakıt Bilg. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’den 50,11 TL,
. … Tem. Bil. Araş. Eğt. Gıda. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’den 100,28 TL,
. … Org. İnş. Tem. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’den 31,29 TL,
. … Kurumsal Hiz. İnş. Oto. San. Ve Tic. A.Ş.’den 29,23 TL,
. … Tem. İnş. Tur. Gıda Tic. Ltd. Şti.’den 101,19 TL alınarak davacıya VERİLMESİNE,
4-Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT hükümlerine göre belirlenen 4.080,00-TL vekalet ücretinin;
. …nden 402,69 TL,
. … İnş. Tem. Taah. Tic. A.Ş.’den 890,25 TL,
. … … … Bil. Tem. Akaryakıt Bilg. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’den 447,57 TL,
. … Tem. Bil. Araş. Eğt. Gıda. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’den 895,56 TL,
. … Org. İnş. Tem. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’den 279,48 TL,
. … Kurumsal Hiz. İnş. Oto. San. Ve Tic. A.Ş.’den 261,12 TL,
. … Tem. İnş. Tur. Gıda Tic. Ltd. Şti.’den 903,33 TL alınarak davacıya VERİLMESİNE,
5-Davacı tarafça yapılan ve aşağıda dökümü gösterilen toplam 3.118,80 TL yargılama giderinin davanın kabul ve red oranına göre hesaplanan 2.299,80 TL’sinin,
. …nden 226,99 TL,
. … İnş. Tem. Taah. Tic. A.Ş.’den 501,81 TL,
. … … … Bil. Tem. Akaryakıt Bilg. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’den 252,28 TL,
. … Tem. Bil. Araş. Eğt. Gıda. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’den 504,80 TL,
. … Org. İnş. Tem. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’den 157,53 TL,
. … Kurumsal Hiz. İnş. Oto. San. Ve Tic. A.Ş.’den 147,18 TL,
. … Tem. İnş. Tur. Gıda Tic. Ltd. Şti.’den 509,21 TL alınarak davacıya VERİLMESİNE, bakiye kalan kısmın davacı üzerinde bırakılmasına,
6- Davalı … Kurumsal Hiz. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti kendisini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan 4080,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
7-Davalı … İnş. Tem. Güv. Gıd. Nak. Taahüt. Tic. Ltd. Şti. & … İnş Tem. Gıda Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı kendisini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan 541,31 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
8-Taraflarca yatırılan gider avansından arta kalan gider kısmının HMK’nın 333.maddesine uygun olarak iadesine,
Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı tarafların yokluğunda, kararın tebliği tarihinden itibaren 2 hafta içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.09/04/2021

Katip …
¸

Hakim …
¸

YARGILAMA GİDERİ DÖKÜMÜ:
DAVACI
Bilirkişi Ücreti : 1.450,00 TL
Posta Masrafı : 1.627,70 TL
Başvurma Harcı : 35,90 TL
Vekalet Harcı : 5,20 TL