ihalede araçların teknik özelliklerinden olan koltuk kapasitesi ile otomatik – düz vites olmasına ilişkin herhangi bir belgenin İdari Şartname’nin ilgili maddesinde yeterlik kriteri olarak belirlenmediği göz önüne alındığında, ihale kapsamında yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen hususlara ilişkin belge sunulmasının ve değerlendirilmesinin beklenmeyeceği

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,

İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir. …” hükmü,

Anılan Kanun’un “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “… İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir…” hükmü,

Aynı Kanun’un “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 27’nci maddesinde “… İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri. …” hükmü,

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

ı) İsteklilerin işin yapılması için gerekli olan A1 ve K1 Yetki Belgelerine sahip olması gerekmekte olup bu belgeleri Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan edecektir.

İsteklilerin işin yapılması için gerekli olan D2 veya B2 Yetki belgelerine sahip olması gerekmekte olup bu belgeleri Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan edecektir.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği bu şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

EK-1 Listesini Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan edecektir.

7.5.5 Bu Şartnamenin 7 nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz. …” düzenlemesi,

Başvuruya konu ihaleye ait Teknik Şartname’nin “Hizmetin Tanımı Ve Genel Hükümler” başlıklı 3’üncü maddesinde “Tekliflerin değerlendirme işlemlerinin söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde yapılabilmesi için; teklif edilen ilgili kısımlarındaki araçlara ilişkin, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince yayımlanan Kasko Değer Listesinde bulunduğu şekilde, aracın marka, model, model yılı ve araç kasko değeri Ek-1 listelerine doldurulacaktır. EK-1 Listesini Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan edecektir.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Araçlarda Aranan Özellikler” bölümünde “1- A Sınıfı Binek Taşıtlarda (4+1) Aranan Şartlar

Taşıtlar; 2017 model ve üzeri, 1350-1600 cc motor kapasiteli, en az 90 ps gücünde, otomatik vites, klimalı ve araçlar sedan olacak, araçlarda ABS ve Park Sensörü olacaktır. Ayrıca bu araçlar kablosuz telefon ile görüşmeye imkân verecektir. Araçların tamamı kauçuk paspaslı ve cam filmli olacaktır. Araçlarda HGS bulunacaktır. Şoförsüz çalıştırılacaktır.

2- B Sınıfı Binek (4+1) Taşıtlarda Aranan Şartlar:

Taşıtlar, en az 2016 model, silindir hacmi maksimum 1600 cc. ve klimalı olacak olup, 15 adeti otomatik vites olacaktır. İdarenin talebi doğrultusunda istenen taşıtlara HGS montajı yapılacaktır. Araçlar, Yıllık ortalama 25-30 bin km yapacaktır. Şoförsüz çalıştırılacaktır.

3- C Sınıfı Binek (4+1) Taşıtlarda Aranan Şartlar

Taşıtlar en az 2013 model, silindir hacmi maksimum 1600 cc. ve klimalı olacaktır. Yıllık ortalama 25-30 bin km yapacaktır. Şoförlü çalıştırılacaktır.

4- A Sınıfı Kapalı Kasa Kamyonetlerde (4+1) Aranan Şartlar:

Taşıtlar en az 2016 model, silindir hacmi maksimum 1600 cc., klimalı, sürgülü kapılı ve camlı olacaktır. İdarenin talebi doğrultusunda istenen taşıtlara HGS montajı yapılacaktır. Yıllık ortalama 20- 25 bin km yapacaktır. Şoförsüz çalıştırılacaktır.

5- B Sınıfı Kapalı Kasa Kamyonetlerde (4+1) Aranan Şartlar:

Taşıtlar en az 2014 model, silindir hacmi maksimum 1600 cc., klimalı, sürgülü kapılı ve camlı olacaktır. Yıllık ortalama 20-25 bin km yapacaktır. Şoförlü çalıştırılacaktır. …” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuruya konu ihaleye ait ihale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde; İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı, anılan Şartname’nin 7’nci maddesi dışındaki diğer maddeleri veya Teknik Şartname’de düzenlenen ve isteklilerce teklifleri kapsamında sunulması gereken belgeler var ise bunların İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde açıkça belirtilmesi gerektiği, bu çerçevede; başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde isteklilerin Ek-1 listesini yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmeleri gerektiğinin düzenlendiği, söz konusu Ek-1 listesinden ise Teknik Şartname düzenlemesi gereği ise; teklif edilen ilgili kısımlardaki araçlara ilişkin, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince yayımlanan kasko değer listesinde bulunduğu şekilde, aracın marka, model, model yılı ve araç kasko değerlerinin belirtilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Bununla birlikte, idare tarafından ihale dokümanı içerisinde, kullanılması öngörülen araçların teknik özelliklerine ayrıntılı şekilde yer verilmesine karşın anılan özelliklerin karşılanıp karşılanmadığının tespitine yönelik olarak herhangi bir katalog veya teknik dokümanın yeterlik kriteri olarak belirlenmediği görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde “Diğer Belgeler” bölümünde teklifte bulunduğu ilgili araçların marka, model, model yılı ve araç kasko değerlerinin beyan edildiği görülmektedir. Ayrıca yeterlik bilgileri tablosunda yer alan beyanların tevsikine ilişkin idarece istenilen “EK-1 Teklif Edilen Araç Listesi”ni de beyanıyla uyumlu bir şekilde idareye sunduğu anlaşılmaktadır.

4734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesi gereği ihale komisyonlarınca yapılacak olan yeterlik değerlendirmelerinin ihale dokümanı içerisinde yer verilen yeterlik belgeleri ve kriterleri üzerinden sonuçlandırılması gerektiği hüküm altına alınmış olup, ihale dokümanında yeterlik kriteri olarak ihalede kullanılacak araçların “EK-1 Teklif Edilen Araç Listesi”nin beyan edilmesinin istenildiği, bunun dışında araçların teknik özelliklerine ilişkin herhangi bir belge sunulmasına ilişkin düzenleme de bulunmadığından, sunulması zorunlu olmayan ve idarece istenilmeyen belgeler üzerinden değerlendirme yapılmasına da imkan bulunmamaktadır.

Bunun yanı sıra Teknik Şartname’de yer alan tüm özellikleri karşılayan araçların sözleşmeyi imzalayacak olan yüklenici tarafından sözleşme süresince temin edilmesi zorunlu olduğundan, anılan özellikleri taşımayan araçların sözleşmede kullanılması durumunun 4735 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinde yer alan “ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek” hükmü dahilinde dikkate alınacağı ve söz konusu yüklenici hakkında cezai işlemlerin uygulanacağı hususları da göz önünde bulundurulmak suretiyle hareket edilmesi gerektiği açıktır.

Bu çerçevede araçların teknik özelliklerinden olan koltuk kapasitesi ile otomatik – düz vites olmasına ilişkin herhangi bir belgenin İdari Şartname’nin ilgili maddesinde yeterlik kriteri olarak belirlenmediği göz önüne alındığında, ihale kapsamında yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen hususlara ilişkin belge sunulmasının ve değerlendirilmesinin beklenmeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibinin bahse konu iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan ihale üzerinde bırakılan isteklinin yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer Belgeler” bölümünde teklifte bulunduğu ilgili araçların marka, model, model yılı ve araç kasko değer bilgilerinin beyan edildiği ve idarece istenilmesi üzerine sunulduğu görüldüğünden başvuru sahibinin söz konusu bilgilerin beyan edilmediği yönündeki iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2022/023
Gündem No : 31
Karar Tarihi : 20.04.2022
Karar No : 2022/UH.II-528