idarenin ihale teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek noktasında takdir yetkisine sahip olduğu anlaşıldığından idarenin yaklaşık maliyetin üzerinde teklif veren adı geçen isteklinin teklifini anılan gerekçe ile uygun bulmamasında mevzuata aykırılık bulunmaması

Toplantı No : 2022/023
Gündem No : 12
Karar Tarihi : 20.04.2022
Karar No : 2022/UH.I-514

BAŞVURU SAHİBİ:

Seçsan Gıda Pazarlama Tur. Bil. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/734342 İhale Kayıt Numaralı “1 Yıllık Taşımalı Yemek Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği tarafından 29.12.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “1 Yıllık Taşımalı Yemek Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Seçsan Gıda Pazarlama Tur. Bil. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 11.03.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.03.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 23.03.2022 tarih ve 14336 sayı ile Kurum kayıtlarına 23.03.2022 dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/315 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, söz konusu ihalede 14.01.2022 tarihli ihale komisyonu kararı ile tekliflerinin, Ekap İşçilik Modülü üzerinden işçilik maliyetlerinin yanlış hesaplandığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer iki isteklinin tekliflerinin ise Aydın ili merkez Efeler İlçesine en fazla 150 km mesafede kendilerine ait ruhsatlı mutfakları olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalede geçerli teklif kalmadığından ihalenin iptal edildiği, Bircan Temizlik ve Yemek Hizmetleri Turizm İnşaat Nakliyat Hayvancılık Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin itirazen şikayeti üzerine alınan 02.02.2022 tarih ve 2022/UH.I-197.1 sayılı Kamu İhale Kurul Kararı ile Bircan Temizlik ve Yemek Hizmetleri Turizm İnşaat Nakliyat Hayvancılık Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile Smc Yemek Temizlik Sportif Faaliyetleri İnşaat İş Sağlığı ve Güvenliği Bilişim Yapımcılık Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin tekliflerinin değerlendirmeye alınması yönünde düzeltici işlem belirlendiği, 07.03.2022 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Bircan Temizlik ve Yemek Hizmetleri Turizm İnşaat Nakliyat Hayvancılık Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi üzerine bırakıldığı, Smc Yemek Temizlik Sportif Faaliyetleri İnşaat İş Sağlığı ve Güvenliği Bilişim Yapımcılık Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin teklifinin ise ekonomik açından en avantajlı 2’nci teklif olarak belirlendiği, 14.01.2022 tarihli ilk ihale komisyonu kararı ile ihale iptal edildiği için şikayet ve itirazen şikayet yoluna gidemedikleri, alınan 07.03.2022 tarihli ihale komisyonu kararı ile hak ve menfaat ehliyeti doğduğu için şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulundukları, şöyle ki;

a) İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açından en avantajlı 2’nci teklif sahibinin teklifleri kapsamında sunmuş oldukları kapasite raporu, Covid-19 güvenli üretim belgesi, ISO 9001 kalite belgesi, yemek taşıma hizmeti için istenilen araca ait ruhsat veya kiralamaya ait belgeler, iş deneyim belgesi, bilanço, imza sirküsü / imza beyannamesi, işletme kayıt belgesinin fotokopi olarak sunulduğu,

b) İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açından en avantajlı 2’nci teklif sahibinin teklifleri kapsamında sunmuş oldukları bilanço ve mizanların aynı SMMM tarafından imzalanmış olmasına rağmen imzaların birbiri ile uyuşmadığı,

c) Ekonomik açından en avantajlı 2’nci teklif sahibinin teklifinin, yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

d) İşçilik modülü üzerinden işçilik maliyetinin yanlış hesaplanmasının esasa yönelik bir husus olmadığı bu nedenle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin a), b), c) ve d) bölümlerinde yer alan iddialarına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “…Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,

karar verilir.” hükmü,

Anılan Kanun’un “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

(2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

(7) İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

(2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.

(3) Kuruma itirazen şikayet süresi; şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler” başlıklı 16.3.’üncü maddesinde “16.3.1. Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır. İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir.

16.3.2. Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir. Bu durumda sorumluluk idareye aittir.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.7’nci maddesinde “7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1 İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.1.2 İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil olacaktır. İhale karar pulu, KİK payı, sözleşme damga vergisi, teklif edilecek fiyata dahildir.

Detayı Teknik Şartnamede belirtilen tüm giderler teklif fiyata dahil edilecektir

-Yemeğin hazırlanmasına ilişkin gıda malzemeleri, pişirilmesine, ısıtılmasına, dağıtılmasına, taşınmasına, temizliğe yönelik tüm giderler; yüklenici çalışanlarının ücretleri, SGK primleri, ayni yemek ve yol ücretleri, demirbaş donanımlı mutfak, yemekhane kullanım bedeli, elektrik, su, lpg/doğalgaz giderleri; numune analiz giderleri; yardımcı giderleri tümü; teknik şartnamede belirtilen giderler teklif fiyata dahildir.

-Hizmet alımı kapsamında çalışacak olan 54 (ellidört) adet personel için EKAP İşçilik hesaplama modülünden(sözleşme ve genel giderler dahil maliyet) brüt asgari ücret üzerinden maaş hesaplaması öngörülmüştür.

-Hizmet alımı kapsamında çalışacak olan 2 (iki) adet engelli personel için EKAP İşçilik hesaplama modülünden (sözleşme ve genel giderler dahil maliyet)brüt asgari ücret üzerinden maaş hesaplaması öngörülmüştür.

-864 gün Ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışması hesaplaması EKAP İşçilik hesaplama modülünden (sözleşme ve genel giderler dahil maliyet)brüt asgari ücret üzerinden öngörülmüştür.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde

Sıra No

Açıklama

Birimi

İşçi Sayısı

Ay/gün/saat

1

Üretim Sorumlusu (Gıda Mühendisi, Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Hastane Dağıtım Personeli, Bulaşıkçı, Mutfak Personeli, Depo Sorumlusu, Hastane Gıda Teknikeri(Brüt Asgari Ücret)(Brüt asgari ücret)

Ay

54,00

12

2

Engelli Personel(Brüt asgari ücret)

Ay

2,00

12

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

NORMAL YEMEK (Öğle ?Akşam)

öğün

480.000

2

DİYET YEMEK (Öğle -Akşam)

öğün

240.000

3

KAHVALTI (NORMAL+DİYET)

öğün

276.000

4

ÇOCUK ONKOLOJİSİ MENÜSÜ(ÖĞLE+AKŞAM)

öğün

7.200

5

ULUSAL BAYRAM ve TATİL GÜNLERİ

gün

864

” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

Başvuruya konu 29.12.2021 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen 2021/734342 İhale Kayıt Numaralı “1 Yıllık Taşımalı Yemek Hizmet Alımı” işine ait 14.01.2021 tarihli ilk ihale komisyonu kararı incelendiğinde; Seçsan Gıda Pazarlama Tur. Bil. İnş. San ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin işçilik maliyetlerinin yanlış hesaplanmasından dolayı, Smc Yemek Temizlik Sportif Faaliyetleri İnşaat İş Sağlığı ve Güvenliği Bilişim Yapımcılık Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin teklifi ile başvuru sahibi isteklinin teklifinin İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde yeterlik kriteri olarak belirlenen, Aydın ili merkez Efeler İlçesine en fazla 150 Km mesafede kendisine ait mutfağı olduğuna dair belge sunulmadığından dolayı değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu ihalede geçerli teklif kalmadığından ihalenin iptal edildiği,

Bircan Temizlik ve Yemek Hizmetleri Turizm İnşaat Nakliyat Hayvancılık Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 18.01.2022 tarihli itirazen şikayeti üzerine alınan 02.02.2022 tarih ve 2022/UH.I-197 sayılı Kurul kararında ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi isteklinin tekliflerinin değerlendirmeye alınması yönünde düzeltici işlem kararı verildiği, adı geçen Kurul kararının sonuç kısmında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak Smc Yemek Temizlik Sportif Faaliyetleri İnşaat İş Sağlığı ve Güvenliği Bilişim Yapımcılık Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yerine sehven Seçsan Gıda Pazarlama Tur. Bil. İnş. San ve Tic. Ltd. Şti.’nin yazıldığı tespit edildiğinden söz konusu hata düzeltilerek 2022/UH.I-197.1 sayılı düzeltişmiş kararın idareye tebliğ edildiği görülmüştür.

Anılan Kurul Kararı üzerine alınan 07.03.2022 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin ekonomik açından en avantajlı teklif sahibi Bircan Temizlik ve Yemek Hizmetleri Turizm İnşaat Nakliyat Hayvancılık Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi üzerine bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak Smc Yemek Temizlik Sportif Faaliyetleri İnşaat İş Sağlığı ve Güvenliği Bilişim Yapımcılık Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin belirlendiği, başvuru sahibi istekli Seçsan Gıda Pazarlama Tur. Bil. İnş. San ve Tic. Ltd. Şti’nin ise 14.01.2022 tarihli ilk ihale komisyonu kararında yer verilen haliyle (İşçilik modülü üzerinden işçilik maliyetinin yanlış hesaplanmasından dolayı teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.) teklifinin geçersiz olma durumunu koruduğu, başvuru sahibi isteklinin 11.03.2022 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

28.03.2022 tarih ve E.2022/5444 sayılı yazı ile idareden isteklilerin sunmuş olduğu teklif dosyalarının aslı istenilmiş söz konusu belge asılları üzerinde yapılan incelemede:

İhale üzerinde bırakılan istekli Bircan Temizlik ve Yemek Hizmetleri Turizm İnşaat Nakliyat Hayvancılık Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin teklifi kapsamında; ISO 9001 kalite belgesinin, imza beyannamesinin, işletme kayıt belgesinin, kapasite raporunun, Covid-19 güvenli üretim belgesinin, yemek taşıma hizmeti için istenilen araca ait ruhsatın “aslının aynıdır” şerhi düşülmüş noter onaylı örneklerini sunduğu, iş deneyim belgesi ve bilançonun ise EKAP üzerinden idare tarafından teyidi yapılabilen belgelerden olduğu,

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Smc Yemek Temizlik Sportif Faaliyetleri İnşaat İş Sağlığı ve Güvenliği Bilişim Yapımcılık Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin teklifi kapsamında; imza beyannamesi, kapasite raporu, Covid-19 güvenli üretim belgesi, ISO 9001 kalite belgesi, yemek taşıma hizmeti için istenilen araca ait araç kiralama sözleşmesi ve işletme kayıt belgesinin idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” şerhi düşülen suretlerini sunduğu, iş deneyim belgesi ve bilançoya ilişkin teyit bilgisi ve teyit adreslerine ise sunulmayacak belgeler tablosunda yer verdiği anlaşılmıştır.

Söz konusu ihalede yaklaşık maliyetin 15.930.975,39 TL, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin 15.890.963,28 TL, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin teklif bedelinin 16.866.563,28 TL, başvuru sahibi isteklinin teklif bedelinin ise 25.935.751,20 TL olduğu görülmüştür.

Başvuru sahibinin a) bölümünde yer alan iddiasına yönelik olarak; yukarıda yer verilen mevzuat düzenlemelerinden isteklilerin teklifleri kapsamında sunulan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini sunmaları gerektiği, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilecekleri, ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmayacağı anlaşılmaktadır.

İhale üzerinde bırakılan istekli Bircan Temizlik ve Yemek Hizmetleri Turizm İnşaat Nakliyat Hayvancılık Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin teklifi kapsamında; ISO 9001 kalite belgesinin, imza beyannamesinin, işletme kayıt belgesinin, kapasite raporunun, Covid-19 güvenli üretim belgesinin, yemek taşıma hizmeti için istenilen araca ait ruhsatın “aslının aynıdır” şerhi düşülmüş noter onaylı örneklerini sunduğu, iş deneyim belgesi ve bilançonun ise EKAP üzerinden idare tarafından teyidi yapılabilen belgelerden olduğu, söz konusu belgeler için mevzuatta sunuluş şekline ilişkin şartların aranmadığı,

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Smc Yemek Temizlik Sportif Faaliyetleri İnşaat İş Sağlığı ve Güvenliği Bilişim Yapımcılık Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin teklifi kapsamında; imza beyannamesi, kapasite raporu, Covid-19 güvenli üretim belgesi, ISO 9001 kalite belgesi, yemek taşıma hizmeti için istenilen araca ait araç kiralama sözleşmesi ve işletme kayıt belgesinin idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” şerhi düşülen suretlerini sunduğu, iş deneyim belgesi ve bilançoya ilişkin teyit bilgisi ve teyit adreslerine ise sunulmayacak belgeler tablosunda yer verdiği anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin a) bölümünde yer alan iddiası yerinde görülmemiştir.

Başvuru sahibinin b) bölümünde yer alan iddiasına yönelik olarak; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan bilanço ve mizanın SMMM tarafından kaşelenip imzalandığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi tarafından bilançosuna ait bilgilerin fiziki ortamda değil sunulmayacak belgeler tablosunda teyit bilgisi ve teyit adresine yer verilmek sureti ile sunulduğu, yemek taşıma hizmeti için istenilen araca ilişkin ihale üzerinde bırakılan isteklinin kendi malı olan araca ilişkin araç ruhsatı sunduğu, ekonomik açından en avantajlı ikinci teklif sahibinin ise kira sözleşmesi sunduğu dolayısıyla başvuru sahibinin her iki isteklinin sunmuş oldukları adı geçen belgelerin aynı SMMM tarafından imzalanmış olmasına rağmen imzaların birbiri ile uyuşmadığı yönündeki b) bölümünde yer alan iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin c) bölümünde yer alan iddiasına yönelik olarak; söz konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin teklif bedelinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu ancak yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda, Tebliğ açıklamaları çerçevesinde idarenin teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek noktasında takdir yetkisine sahip olduğu anlaşıldığından idarenin yaklaşık maliyetin üzerinde teklif veren adı geçen isteklinin teklifini anılan gerekçe ile uygun bulmamasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Bu nedenle başvuru sahibi isteklinin c) bölümünde yer alan iddiası yerinde görülmemiştir.

Başvuru sahibinin d) bölümünde yer alan iddiasına yönelik olarak; yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden şikayet başvurusunun, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılması gerektiği,

Başvuru sahibi isteklinin teklifinin anılan gerekçeyle idare tarafından 14.01.2022 tarihli ilk ihale komisyonu kararı ile değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu kararın aynı tarihte başvuru sahibi istekliye tebliğ edildiği dolayısıyla şikayete konu işlemin farkına varıldığı tarihin 14.01.2022 olduğu, başvuru sahibi isteklinin süresi içerisinde idareye şikayet başvurusu ya da Kuruma doğrudan itirazen şikayet başvurusunun bulunmadığı, bahse konu iddiaya (şikayet başvuru süresi bitiminden sonra) 11.03.2022 tarihli şikayet başvurusunda yer verdiği anlaşıldığından başvuru sahibinin d) bölümünde yer alan iddiasının süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,


Oybirliği ile karar verildi.