teklif fiyata dâhil olan tüm giderlerin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sorgulamaya tabi tutulması yönünde bir zorunluluğun da bulunmadığı hususları birlikte ele alındığında, idarenin, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin tespit edilmesine yönelik işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere Yönelik Başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü,

Anılan Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar. İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır…” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru Süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikâyet süresi; ihale sürecindeki şikâyete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür…” hükmü ile “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinin birinci fıkrasında “Süreler;

c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi, …

izleyen günden itibaren başlar.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir …” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir…” açıklaması,

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödenecek ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyatına dâhildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dâhil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak hesaplanacak işçilik ücreti:

Personel

Brüt Asgari Ücretin % Fazlası

Transformatör Merkezi İşletme Teknisyeni

%60

Transformatör Merkezi İşletme Mesul Teknisyeni

%70

Transformatör Merkezi İşletme Sorumlu Mühendisi

%120

Engelli Büro Personeli

%40

İhale konusu hizmetin haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz olarak devam etmesinin gerekliliği nedeni ile vardiyalı çalışan personelin hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapacağı çalışmanın ücreti ile gerek bu günlerde gerekse normal mesai günlerinde fazla çalışmayı gerektiren durumlarda yapacakları fazla çalışmanın ücretleri 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre ödenecektir (TM İşletme Sorumlu Mühendislerine herhangi bir ad altında fazla çalışma, ara dinlenme, hafta tatili, Ulusal Bayram, Bayram, Mesai ücreti ödenmeyecektir.).

25.3.1.1. Vardiyalı çalışan personelin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapacağı çalışma için,

154 kV her bir transformatör merkezinde TM İşletme Teknisyenleri için toplam 132 gün/36 Ay,

154 kV her bir transformatör merkezinde TM İşletme Mesul Dinlendirme Teknisyeni için) toplam 17 gün/36 Ay,

400 kV her bir transformatör merkezinde TM İşletme Teknisyenleri için toplam 280 gün/36 Ay,

400 kV her bir transformatör merkezinde TM İşletme Mesul Dinlendirme Teknisyeni için toplam 17 gün/36 Ay

ödemesi yapılacaktır.

Fazla Çalışma Saati:(Yıllık izin, Hafta Tatili, Ara Dinlenme, Mazeret izni)

154 kV her bir transformatör merkezinde TM İşletme Teknisyenleri için toplam 2013 Saat/36 Ay,

154 kV her bir transformatör merkezinde TM İşletme Mesul Dinlendirme Teknisyenleri

için, toplam 666 Saat /36 Ay,
400 kV her bir transformatör merkezinde TM İşletme Teknisyenleri için, toplam 4576 Saat/36 Ay,

400 kV her bir transformatör merkezinde TM İşletme Mesul Dinlendirme Teknisyeni için, toplam 782 Saat/36 Ay,

fazla çalışma saati ödemesi yapılacaktır.

25.3.2. Yemek ve yol giderleri:

25.3.2.1 Yemek Giderleri:

Fiili çalışılan her gün için personele aylık 26 gün, Engelli Büro personeline ise aylık 22 gün üzerinden günlük Brüt 33,36 TL yemek bedeli nakdi olarak ödenecek olup bordroda gösterilecektir.

25.3.2.2 Yol Giderleri:

Fiili çalışılan her gün için personele aylık 26 gün, Engelli Büro personeline ise aylık 22 gün üzerinden günlük Brüt 33,36 TL yol bedeli nakdi olarak ödenecek olup bordroda gösterilecektir.
– Görev yapılan tesis alanında bulunan konutlarda ikamet eden personele yol parası ödenmeyecektir.
– Servis hizmeti verilen TM’lerde görev yapan personele nakdi yol ücreti ödenmeyecektir.
– TM İşletme Sorumlu mühendisleri için de fiili çalışılan gün kadar yemek ve yol bedeli ödenecektir.
* Yemek ve yol ücretleri sözleşme süresince sabit olup herhangi bir artış yapılmayacaktır.

25.3.3. Malzeme giderleri:

Teknik Şartname Madde-7’de belirtilen ve Teknik Şartname Ek-2, Ek-3’de yer alan malzeme giderleri

25.3.4. Diğer giderler:

25.3.4.1 Teknik Şartname Madde-9’da belirtilen ve Ek-1’de yer alan Makine ve Teçhizat giderleri ile Teknik Şartname Madde-10’da belirtilen Ulaşım ve Servis giderleri.
25.3.4.2 Ot, Yabancı Cisim ve Çevre Temizliği Giderleri: Teknik Şartname Madde-8 de belirtilen Ot, Yabancı Cisim ve Çevre Temizliği giderleri.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %2’dir.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Malzeme ve Diğer Giderler” başlıklı 7’nci maddesinde “-Sarf malzeme (Kırtasiye, Temizlik, Hırdavat, Toner Dolumu, Ecza dolabı içeriği, vb.) giderleri (Ek-2),

-Transformatör Merkezinde mevcut bulunan sabit telefon, cep telefonu, internet ve faks da dâhil konuşma ve iletişim giderleri,

– Klimaların periyodik bakım onarım giderleri, (Kısımda yer alan her bir transformatör merkezi için ortalama 10 Adet 12.000 – 24.000 BTU)

– Teknik Şartnamenin 11.6 maddesinde belirtilen Yangın söndürme tüplerinin periyodik bakım ve dolum giderleri, (Kısımda yer alan her bir transformatör merkezi için ortalama 15 adet toplam ağırlığı yaklaşık 200 Kg (KKT)

– Bu Şartname kapsamında Yüklenici sorumluluğunda yapılacak olan tamir, bakım, onarım, tadilat, yenileme vb. işlerinin giderleri (Teknik Şartname Madde 7.1),

– Teknik Şartname Madde-10.1’de şartları belirtilen TM İşletme Sorumlu Mühendislerinin sorumlu olduğu 154 kV Transformatör Merkezlerinin kontrollerinde kullanılmak üzere kısımda yer alan her bir grup için 1 adet araç kiralama ve yakıt giderleri,

kapsar.

7.1- Tesislerde Yapılacak Tamir, Bakım, Onarım Tadilat, Yenileme İşleri:

Yüklenicinin teklifini vermeden önce işleteceği tüm merkezleri görerek durum tespiti yaptığı, varsa tesis ve konutlarda yer alan eksiklikleri dikkate alarak teklifini sunduğu kabul edilecektir. Sözleşme süresi içerisinde Yükleniciye tahsis edilen konutlar, işyeri binaları ile Transformatör Merkezi sahasında, hizmetin devamlılığının sağlanması amacıyla oluşabilecek ve Yüklenici tarafından yapılacak işler:

– Kapı ve pencerelerin; kilit, menteşe, kollarının değişimleri, camların değişimi (Damperli kırılmaz camlar hariç), camların silikonlanması, musluk tamiri ve değişimi,

– Kumanda binasında bulunan AC-DC aydınlatma sisteminin aydınlatma ampullerinin değiştirilmesi (ampul, balast, starter, soket, anahtar, priz, Led, sürücü vs.) ve işler durumda bulundurulması, (Açık ve kapalı şalt sahaları hariç)

-Transformatör Merkezlerinde bulunan Su ve Kanalizasyon şebekelerindeki oluşabilecek patlak ve tıkanmaların tamiri, (Yenilemeler hariç)

-Kısımda yer alan Transformatör Merkezlerinin foseptik çukurlarının Güvenlik Kulübelerinin foseptikleri dâhil boşaltılması. (Kısım içinde yer alan her bir TM İçin sözleşme süresince ortalama 2 defa yapılacağı öngörülmüştür.)

-Sağlam ve kullanılabilir olarak teslim edilen/edilecek elektrikli soba, radyatör, buzdolabı, kombi, termosifon, şofben, su pompası, klima vb. teçhizatın yıllık periyodik bakımlarının ve arızalanması durumunda tamirinin yapılması Yüklenicinin sorumluluğunda olup eskiyen, tamiri mümkün olmayan ve miatlı malzemelerin yenilenmeleri İdareye ait olacaktır…” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Transformatör Merkezi Ot ve Çevre Temizliği” başlıklı 8’inci maddesinde “Transformatör Merkezinde enerjili kısımların dışında kalan donanım ve yapıların da temizliği Yükleniciye ait olacaktır.

Bu kapsamda;

8.1- Teknik şartname eki “Transformatör Merkezleri Karakteristik Bilgileri” tablosunda (Ek-8) m2 bilgileri verilen Transformatör Merkezlerinin sahası içinde yer alan enerjisiz bölümlerdeki ot temizliği, yabancı cisimler ve çevre temizliği her türlü emniyet tedbirleri alınarak Yüklenici tarafından periyodik olarak temizlenecektir.

8.2- Bahse konu iş Nisan ve Eylül aylarında (İdarece değiştirilebilir.) yılda 2 kez yaptırılacak olup sahanın durumuna göre ihtiyaç duyulması halinde birden fazla da yaptırılabilecektir.

8.4- Ot Temizleme döneminde işin tamamlanmasına müteakip Birim Fiyat Teklif cetvelinde yer alan teklif edilen m2 birim fiyatı üzerinden (Birim fiyat x toplam temizlenen alan m2) her bir ot biçme dönemi için ödeme yapılacaktır.

8.5- Transformatör Merkezindeki mevcut yeşil alanların ve ağaçların korunmasına yönelik (bakım, sulama vs.) çalışmalar Yüklenici tarafından yapılacaktır.

8.7- Transformatör Merkezinde enerjili ve/veya enerjisiz bölümlerdeki haşerat, kemirgen ve sürüngenlere karşı korunma ile ilaçlama faaliyetleri kapsamında yapılacak giderler İdarece karşılanacaktır. Yüklenici personeli bu kapsamda İdare tarafından verilecek görevleri yerine getirecektir…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Ulaşım ve Servis” başlıklı 10’uncu maddesinde “10.1- 154 kV Gruplarda;

TM İşletme Sorumlu Mühendislerinin sorumlu olduğu 154 kV Transformatör Merkezlerinin kontrollerinde kullanılmak üzere yakıt dâhil kısımda yer alan her bir grup için 1 adet araç Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Aşağıda belirtilen sürelerde araç tahsis edilmemesi durumunda Ek-5 hükümleri uygulanacak olup ayrıca hizmetin aksamaması adına İdarece araç tahsis edilerek veya kiralanarak bedeli Yüklenici hakedişinden kesilecektir.

Araç Özellikleri: İhale tarihi itibari ile 5 yaşını ve 150.000 km’yi aşmamış, klimalı, 4+1 taşıma kapasiteli, binek tipi otomobil olacaktır.

Araç yakıt giderleri Yükleniciye ait olup, yakıt gideri her bir TM için 200 km/ay mesafe kat edeceği öngörüsü üzerinden hesaplanacak olup teklif bedeline dahil olacaktır.

Araç tahsis gün sayısı aşağıda belirtildiği şekilde uygulanacaktır;

4 TM’li grup için 6 gün/ay, 5 TM’li grup için 8 gün/ay, 6 TM’li grup için 9 gün/ay, 7 TM’li grup için 11 gün/ay, 8 TM’li grup için 12 gün/ay

10.2- Servis Hizmeti:

İdarece Çalışanların 7 gün 24 saat vardiyalarını kesintisiz sürdürebilmesi için hiçbir ulaşım imkanı olmayan yerleşim yerlerinde, İdarenin öngördüğü Transformatör Merkezlerine Yüklenici tarafından servis hizmeti

154 kV Transformatör Merkezlerine en az 3 yolcu

400 kV Transformatör Merkezlerine en az 5 yolcu taşıma kapasiteli araçla üç vardiya halinde sağlanacaktır.

Araç Özellikleri: İhale tarihi itibari ile 5 yaşını ve 150.000 km’yi aşmamış, klimalı, taşıma kapasitesi yukarıda belirtilen nitelikte, servis hizmeti ile ilgili diğer mevzuatı hükümlerine de uygun araç olacaktır.

Sürücü Özellikleri: Araç sınıfına uygun ehliyet ve SRC belgesine sahip İhale tarihi itibari ile 60 yaşından küçük olmalıdır.

Servis bedeli; Yüklenici ye birim fiyat teklif cetvelinde teklif edilen toplam fiyat üzerinden / İşin süresi (ay) oranında aylık olarak ödenecektir.

Servis hizmeti sağlanmadığı takdirde İdarece servis hizmeti temin edilecek ve servis bedeli Yüklenici hakedişinden kesilecektir. Ayrıca Ek-5 madde hükümleri işletilecektir.

Servis hizmeti öngörülen TM’lerde çalışan personele nakdi yol ücreti ödenmeyecektir. (400 kV TM’lerde TM işletme Sorumlu Mühendisleri dâhil)

Servis hizmeti alınacak TM listesi Ek-7’de belirtilmiştir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yapılan incelemede, ihale konusu işin TEİAŞ’a bağlı 21 Bölge Müdürlüğünde, toplam 688 TM’nin; 186 TM işletme sorumlusu mühendis, 688 TM işletme mesul ve dinlendirme teknisyeni, 2.396 TM işletme teknisyeni ile 96 engelli büro personeli olmak üzere, toplam 3.366 personelle ve 37 kısım olarak 36 ay süre ile işletilmesi işi olduğu ve personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olduğu,

İhalenin şikâyete konu kısımlarının birim fiyat teklif cetvelinde personel maliyeti dışında “ot yabancı cisim çevre temizliği ile malzeme ve diğer giderler”in yer aldığı,

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde malzeme giderlerinin “Teknik Şartname Madde-7’de belirtilen ve Teknik Şartname Ek-2, Ek-3’de yer alan malzeme giderleri” şeklinde belirtildiği; diğer giderlerin de “Teknik Şartname Madde-9’da belirtilen ve Ek-1’de yer alan Makine ve Teçhizat giderleri ile Teknik Şartname Madde-10’da belirtilen ulaşım ve servis giderleri” ile “Teknik Şartname Madde-8 de belirtilen ot, yabancı cisim ve çevre temizliği giderleri” şeklinde belirtildiği tespit edilmiştir.

İhalede toplam 29 adet ihale dokümanının indirildiği, 12.04.2022 tarihinde yapılan ihalenin;

– 5’inci kısmına 10 isteklinin teklif verdiği, 2 isteklinin (Turkuaz İSG Sos. Hizm. İş Sağ. ve Güv. Çevre Ölçüm Merkezi Paz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Rönesans Restorasyon Mimarlık A.Ş.) teklifinin sınır değerin altında kaldığı,

– 7’nci kısmına 6 isteklinin teklif verdiği, sadece 1 isteklinin (Turkuaz İSG Sos. Hizm. İş Sağ. ve Güv. Çevre Ölçüm Merkezi Paz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.) teklifinin sınır değerin altında kaldığı,

– 10’uncu kısmına 7 isteklinin teklif verdiği, 2 isteklinin (Turkuaz İSG Sos. Hizm. İş Sağ. ve Güv. Çevre Ölçüm Merkezi Paz. Taah. San. ve Bozak Enerji San. ve Tic. A.Ş.) teklifinin sınır değerin altında kaldığı,

– 23’üncü kısmına 8 isteklinin teklif verdiği, 2 isteklinin (Turkuaz İSG Sos. Hizm. İş Sağ. ve Güv. Çevre Ölçüm Merkezi Paz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Rönesans Restorasyon Mimarlık A.Ş.) teklifinin sınır değerin altında kaldığı,

– 33’üncü kısmına 9 isteklinin teklif verdiği, 3 isteklinin (Turkuaz İSG Sos. Hizm. İş Sağ. ve Güv. Çevre Ölçüm Merkezi Paz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Anık Müh. Elekt. Mak. İnş. Tar. Hayv. Dış Tic. San. ve Tic. A.Ş.-Kaya Yapı Grup Elekt. İnş. Taah. A.Ş. İş Ortaklığı ve Rönesans Restorasyon Mimarlık A.Ş.) teklifinin sınır değerin altında kaldığı,

İdare tarafından 21.04.2022 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen yazı ile “…Teklifinizdeki önemli teklif bileşen kalemleri olarak belirlenen ve ekteki tablolarda yer almakta olan maliyet kalemlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklamanızın kısım bazında İdaremize sunulması gerekmektedir.” denilmek suretiyle 29.04.2022 tarihine kadar aşırı düşük teklif açıklamasının sunulmasının istenildiği,

Söz konusu tablonun; “mühendis araç yakıt gideri, mühendis araç kira bedeli, klimaların periyodik bakım onarım giderleri, yangın söndürme tüplerinin periyodik bakım ve dolum giderleri ile ot ve çevre temizliği giderleri”nden oluştuğu, ilk 4 bileşenin birim fiyat teklif cetvelinin “Malzeme ve Diğer Giderler” iş kalemi kapsamında yer alan giderlerden olduğu, “ot ve çevre temizliği”nin de birim fiyat teklif cetvelinin “Ot yabancı cisim çevre temizliği” iş kalemi olduğu, söz konusu bileşenlerin bütün istekliler için aynı unsurları içerecek ölçüde açık bir biçimde belirtildiği görülmüştür.

Bu tablo ve ihale dokümanı birlikte incelendiğinde;

1- TM İşletme Sorumlusu Mühendislerin 154 kV Transformatör Merkezlerinin kontrollerinde binek araç kullanacağı, ihalenin kısımları içerisinde yer alan her bir grup için 1 adet binek aracın kiralama ve yakıt giderlerinin yüklenici tarafından karşılanacağı, idare tarafından “aracın kullanılacağı gün sayısı x 36 ay x TM sayısı = Toplam gün sayısı” şeklinde hesaplama yapılarak binek araç için “gün” üzerinden araç kiralama giderinin açıklanmasının istenildiği,

2- Söz konusu aracın yakıt giderinin her bir TM için 200 km/ay mesafe kat edeceği öngörüsü üzerinden hesaplanması gerektiği, idare tarafından “200 km x 36 ay x TM sayısı =Toplam km” şeklinde hesaplama yapılarak, toplam km yakıt tüketim bilgisi verilmek suretiyle yakıt giderinin açıklanmasının istenildiği,

3- Klimaların periyodik bakım onarım giderlerinin yılda 1 kez olmak üzere 36 ayda 3 kez yapılacağı, her kısımda yer alan her bir TM için ortalama 10 adet (12.000-24.000 BTU) klimanın bulunduğu, idare tarafından “3 kez x 10 x TM sayısı =Toplam adet” şeklinde hesaplama yapılarak toplam klima sayısı verilmek suretiyle klimaların bakım onarım giderlerinin açıklanmasının istenildiği,

4- Tüm kısımlardaki her bir TM için toplam ağırlığı yaklaşık 200 kg olan ortalama 15 adet yangın söndürme tüpünün bulunduğu, idare tarafından “200 kg x TM sayısı=Toplam kg” şeklinde hesaplama yapılarak toplam kg verilmek suretiyle yangın söndürme tüplerinin periyodik bakım ve dolum giderlerinin açıklanmasının istenildiği,

5- TM sahalarının m2 bilgilerinin ihale dokümanında belirtildiği, bu sahaların içinde yer alan enerjisiz bölümlerdeki ot temizliği, yabancı cisimler ve çevre temizliğinin bir yıllık süre içerisinde asgari iki kez (Nisan ve Eylül aylarında) periyodik olarak yapılacağı, bu hizmetlerin sahanın durumuna göre ihtiyaç duyulması halinde birden fazla sayıda yaptırılabileceği, birim fiyat teklif cetvelinde teklif edilen m2 birim fiyatı üzerinden yükleniciye ödeme yapılacağı, açıklama talep yazısı ekindeki tabloda “toplam m2/36 ay” şeklinde belirleme yapılarak ihale konusu iş süresince temizliği yapılacak sahanın toplam m2 miktarının belirtildiği ve bu miktar üzerinden açıklama yapılmasının istenildiği,

Özetle, idare tarafından açıklama yapılması istenilen önemli teklif bileşenlerinin işçilik iş kalemleri dışında kalan “ot yabancı cisim çevre temizliği” iş kalemi ile “malzeme ve diğer giderler” iş kalemi arasında yer alan maliyet unsurlarının TM sayıları ve işin süresine göre gerekli miktarları üzerinden belirlendiği, bu giderlerin toplam birimlerinin açıklama talep yazısı ekinde açıkça belirtildiği, ihale dokümanı düzenlemeleri ile aşırı düşük talep yazısı ekindeki tablo içeriğinin uyumlu olduğu, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sadece söz konusu tabloda yer alan giderlerin açıklanmasının gerekli ve yeterli olduğu anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesinde, idareler tarafından teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntıların yazılı olarak istenilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında hangi düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerektiğine ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde ayrıntılı açıklamalara ye verilmiştir. Buna göre aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi gerektiği öngörülmüştür.

Başvuru sahibinin iddialarının aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısına ilişkin olduğu, bu yazının tebliğ tarihi olan 21.04.2022 tarihini izleyen on gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, kesinleşen ihale kararının 16.05.2022 tarihinde tebliği sonrasında 25.05.2022 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu görülmüş olup, söz konusu iddialarının da süre yönünden reddinin gerektiği anlaşılmıştır.

Bununla birlikte, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında açıklama istenilecek önemli teklif bileşenlerinin hangi şekilde belirleneceğinin anılan Tebliğ’in 79’uncu maddesinde açıklandığı, bu bileşenlerin belirlenmesi noktasında idareleri sınırlayıcı bir hüküm bulunmadığı, başka bir ifadeyle ihale konusu işin yapılabilirliğini tespit etmek amacıyla hangi iş kalemleri/maliyet bileşenlerinin açıklanması gerektiği hususunun idarenin takdir ve sorumluluğunda olduğu, ayrıca teklif fiyata dâhil olan tüm giderlerin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sorgulamaya tabi tutulması yönünde bir zorunluluğun da bulunmadığı hususları birlikte ele alındığında, idarenin, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin tespit edilmesine yönelik işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Toplantı No : 2022/035
Gündem No : 31
Karar Tarihi : 07.07.2022
Karar No : 2022/UH.I-858