İhale Sözleşmelerinin Değiştirilemez Olduğu İlkesi

4735 sayılı Kanununun m.4/f.2 de ile yapılan düzenleme ile bu yasa ile belirlenen durumlar haricinde kamu ihale sözleşmelerinde herhangi bir değişiklik ve ek bir sözleşmenin düzenlenmesinin mümkün olmayacağı hükme bağlanmıştır. Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere kamu ihale sözleşmelerinde değişiklik yapılamayacağı ilke edinilmiş olup Kanunun sözleşmenin değiştirilemez olduğunun istisnası ancak yine 4735 sayılı Kanunda bulunan düzenlemeler haricinde mümkün değildir.

Bu bağlamda bu ilkenin istisnai haline 4735 sayılı Kanununun 15. maddesinde düzenlenmiştir. Bu hüküm çerçevesinde sözleşmenin imzalanmasından sonra, belirlenen bedelin aşılmaması ve sözleşme taraflarının karşılıklı anlaşması şartı ile;
• İşin yapılacağı yer veya teslim edileceği yer ve
• İşin sözleşme ile belirlenen süreden önce bitirilmesi ya da teslim edilmesi şartı ile işin süresi ve bu süreye bağlı olan ödeme koşullarına ilişkin ihale sözleşmede yer alan hükümlerde değişiklik mümkün olduğu düzenlenmiştir.

Bu ilkeye ilişkin olarak

Danıştay 1. Dairesi, 2005/164 E., 2005/357 K. sayılı ve 14.03.2005 tarihli ilamında; ‘…Dairemizin 8.10.2004 günlü ve E: 2004/443, K: 2004/249 sayılı kararında, 4735 sayılı Kanunun 15. maddesinde sınırlayıcı bir biçimde kabul edilen sözleşme değişikliği yapılabilecek hususlar dışında bu sözleşmelerde değişiklik yapılmasının yasal olarak mümkün bulunmadığı,

bu kapsamdaki sözleşmelerde 4353 sayılı Kanunun 31. maddesi hükmüne dayanılarak sözleşme değişikliği yapılması cihetine gidilemeyeceği ve bu hükmün uygulanamayacağı belirtilmiştir…’ hükmü ile yasal düzenlemeyi destekleyici şekilde hüküm tesis edilmiştir.

kamu ihale hukukumuzda, ihale dokümanı ile ihale sözleşmesi bir bütün olarak değerlendirilmekte ve ihale dokümanına aykırı sözleşme düzenlenmeyeceği 4735 sayılı Kanunumuz ile ilke olarak benimsenmiş bulunmaktadır.

Dolayısıyla sözleşmenin değiştirilemez oluşu yalnızca kamu ihale sözleşmesi için değil aynı zamanda sözleşmenin ekleri ve ihale dokümanında kapsamaktadır.