İHALE SIRASINDA YASAK FİİL VE DAVRANIŞLARDA BULUNAN İSTEKLİNİN TEMİNATI GELİR KAYDEDİLEMEZ!

4734 sayılı Kanunun “Yasak fiil ve davranışlar”” başlıklı 17. maddesinde sayılmış olup, bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümlerin uygulanması gerekmektedir. Buna göre yasak fiil ve davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi gerekmektedir. Ayrıca ihale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmeyeceklerdir.

Gerek Kanunun 17. maddesinde, gerekse 17. maddenin atıf yaptığı Kanunun dördüncü kısmında yasak fiil davranışlarda bulunan isteklilerin geçici teminatlarının gelir kaydedileceğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır.

Bu nedenle, kural olarak 17. maddedeki yasak fiil davranışlarda bulunduğu tespit edilenlerin geçici teminatları gelir kaydedilmeyecektir.

Bu durumun bir istisnası, Kanunun 17. maddesinde yasak fiil davranış olarak sayılan, “11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılma” halidir. Kanunun 11. maddesinde ihaleye katılamayacak olanlar sayılmış ve anılan maddenin son fıkrasında bu yasaklara rağmen ihaleye katılan isteklilerin geçici teminatının gelir kaydedileceğine ilişkin açık hüküm bulunmaktadır.

Neticede anılan durumda 11. maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılanların geçici teminatları gelir kaydedilecek, diğer yasak fiil davranışlarda bulunan isteklilerin geçici teminatları gelir kaydedilmeyecektir.