ihale konusu işte çalıştırılacak personelin sayısına ve niteliklerine ilişkin olarak yapılan belirlemelerin asgari personel sayısını gösterdiği, ihale konusu işte çalışacak asgari personel sayısını ve niteliklerini belirlemenin idarenin takdirinde bulunduğu, personel çalıştırmaya dayalı olmayan ihale konusu işi yürütecek olan yüklenicinin söz konusu hizmete ilişkin tecrübe ve öngörüsü doğrultusunda işin istenilen şekilde yürütülebilmesi için gerekli personel sayısını (idarece belirlenen asgari sayıdan az olmamak üzere) belirleyerek teklifini oluşturabileceği

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödenecek ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyatına dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

Teknik şartnamede belirtilen her türlü giderler ile personel ve hizmet sunumu ile ilgili her türlü giderler teklif fiyatına dahildir. Mutfak yemekhane malzemeleri ve ekipmanları ile pet şişelerde verilecek içme suları teklif fiyata dahildir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Standart formda yer alan eki birim fiyat teklif cetveli ise aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale kayıt numarası :2022/312321

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Sabah Kahvaltısı

öğün

27.440

2

Öğle Yemeği

öğün

27.440

3

Ara Öğün

öğün

27.440

4

Akşam Yemeği

öğün

27.440

5

Kamp Gezi Hizmeti (18 Haziran- 30 Eylül 2022 Tarihleri Arasında Her Kamp Döneminin 2 Günü) (14 dönem x 2 gün)

adet

28

6

Cankurtaran Personeli İşçilik (Ekli Şartnameye Göre 18 Haziran- 30 Eylül 2022 Tarihleri Arasında 2 KİŞİ) (14 dönem x 7 gün)

gün

98

7

Sağlık Personeli İşçilik (Ekli Şartnameye Göre 18 Haziran- 30 Eylül 2022 Tarihleri Arasında 1 KİŞİ)

gün

98

8

Sağlık Personeli İşçilik (Ekli Şartnameye Göre 5 Mayıs- 28 Kasım 2022 Tarihleri Arasında 1 KİŞİ)

gün

155

9

Camlıvan Kiralaması Hizmeti (4+1 Kişilik) (1 Adet) (Ekli Şartnameye Göre 5 Mayıs – 28 Kasım 2022 Tarihleri Arasında)

gün

203

10

Seyahat ve Sağlık Sigortası Hizmeti (Her Dönem 196 Kişi, 4 Günlük) (ilkbahar ve sonbahar dönemleri : 14 dönem)

kişi

2.744

11

Seyahat ve Sağlık Sigortası Hizmeti (Her Dönem 196 Kişi, 7 Günlük) (yaz dönemi :14 dönem)

kişi

2.744

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

Teknik Şartname’nin “Çalışma Şartları ve Yapılacak İşler” başlıklı 6.1’inci maddesinde “• Yüklenici yemek hizmetinin en iyi şekilde sağlanması için (yemek hazırlığı, dağıtımı, masa düzeni, yemekhane temizliği vb.) yemekhanede yeteri kadar yardımcı personel görevlendirecektir.

• Yemekhanede çalıştırılacak yardımcı personel sadece yemekhanede görevlendirilecektir. Kamp temizliği için görevlendirilen personel, yemekhanede çalıştırılmayacak olup, temizlik ve yemekhane için ayrı personeller çalıştırılacaktır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İşyeri, İşyerinin Tetkiki, Firmanın Sorumlulukları ve Uyacağı Hususlar” başlıklı 6.2’nci maddesinde “• Yemek dağıtım işinin sevk ve idaresi, idarece tespit edilen aksaklıkların yüklenici tarafından aynen yerine getirilebilmesi ve tutulacak zabıtların imzası ve gerektiği zaman idarenin talebine göre işçilerin yönetilebilmesi için Yüklenici işyerinde tam yetkili kendi personelinden bir vekil tayin edilecektir. (Sorumlu yönetici “Firma 27/8/2004 tarih ve 25566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten îş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici istihdamı hakkında yönetmeliğin 18/06/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişik 29.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen “Gıda üretin ve altmış beygir gücünün üzerinde motor gücü bulunan veya on ve üzerinde işçi çalıştıran veya su ürünlerini işleyen veya hazır yemek üreten iş yerleri veya yemek fabrikaları veya her türlü gıda katkı karışımları üreten iş yerlerinde; en az dört yıllık lisans eğitimi almış, ziraat, gıda, kimya mühendisleri, veteriner hekimler, kimyagerler, su ürünleri mühendisleri, balıkçılık teknolojisi mühendisleri ve biyologlar ile gıda bilimi konusunda en az yüksek lisans yapmış diğer meslek gruplarına mensup kişilerin eğitim dallarına ve üretimin niteliğine göre sorumlu yönetici olarak istihdam edilmeleri her bir iş yeri için zorunludur. En az dört yıllık lisans eğitimi almış beslenme ve diyetetik bölümü mezunları yemek fabrikasında her bir iş yeri için sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilirler.” hükmüne uymak zorundadır.”)

• Vekil olarak tayin edilen kişi, kamp müdürü tarafından verilen talimatları verine getirmekle yükümlüdür.

• Yüklenici hizmetin sağlanması için en az 1 Aşçı, 2 Aşçı Yardımcısı, 2 Bulaşıkçı, 1 Garson ve 2 Temizlik Personeli çalıştırmakla yükümlüdür. İdare çalışan personel sayısının yetersiz olduğunu tespit ettiği taktirde Yükleniciden personel sayısının artırılmasını talep edebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan İdari Şartname ve Teknik Şartname ve birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde söz konusu organizasyon hizmetinin yemek kısmı için gerekli personele ayrı bir satır açılmadığı ve Teknik Şartname’nin 6.1’inci maddesinde yer alan düzenleme uyarınca yüklenicinin yemek hizmetinin en iyi şekilde sağlanması için (yemek hazırlığı, dağıtımı, masa düzeni, yemekhane temizliği vb.) yemekhanede yeteri kadar yardımcı personel görevlendireceği, anılan Şartname’nin 6.2’nci maddesinde ise idarenin çalışan personel sayısının yetersiz olduğunu tespit ettiği takdirde yükleniciden personel sayısının artırılmasını talep edebileceği anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede, birim fiyat teklif cetvelinde söz konusu organizasyon hizmetinin yemek kısmı için gerekli personele ayrı bir satır açılmadığı, Teknik Şartname’nin 6.1’inci maddesinde yer alan düzenleme uyarınca yüklenicinin yemek hizmetinin en iyi şekilde sağlanması için (yemek hazırlığı, dağıtımı, masa düzeni, yemekhane temizliği vb.) yemekhanede yeteri kadar yardımcı personel görevlendireceği, anılan Şartname’nin 6.2’nci maddesinde ise idarenin çalışan personel sayısının yetersiz olduğunu tespit ettiği takdirde yükleniciden personel sayısının artırılmasını talep edebileceği belirtilmişse de başvuruya konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmadığı, idari şartnamede ihale konusu işte çalıştırılacak personelin sayısına ve niteliklerine ilişkin olarak yapılan belirlemelerin asgari personel sayısını gösterdiği, ihale konusu işte çalışacak asgari personel sayısını ve niteliklerini belirlemenin idarenin takdirinde bulunduğu, personel çalıştırmaya dayalı olmayan ihale konusu işi yürütecek olan yüklenicinin söz konusu hizmete ilişkin tecrübe ve öngörüsü doğrultusunda işin istenilen şekilde yürütülebilmesi için gerekli personel sayısını (idarece belirlenen asgari sayıdan az olmamak üzere) belirleyerek teklifini oluşturabileceği dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2022/031
Gündem No : 47
Karar Tarihi : 08.06.2022
Karar No : 2022/UH.II-707