ihale konusu işin *tarihinde tamamlanmış olup kabul işlemlerinin *tarihinde yapıldığını, müvekkili firmanın sözleşmenin sona erme anına kadar sözleşmeden doğan yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirdiğini, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan teknik şartnamenin yapılacak işler başlıklı 2. Maddesinde yapılacak işlerin —— okunması ve faturaya bakılması, — kapatılması, abonelerin sularının açılması, kaçak veya usulsüz kullanımın bu şartnamenin belirlediği esaslara göre tutanakla tespit edilmesi olarak belirtildiğini, davalı tarafından müvekkiline —- yerinde yapılan— edilememesi koduna ilişkin olarak hizmet bedelinin eksik ödendiğini beyan etmiş, fazlaya ilişkin dava ve talep hakları saklı kalmak ————— yerinde yapılan kontrollerde tespit edilememesi işine ilişkin olarak davalı yanın sözleşmeyi yanlış yorumlaması nedeniyle eksik ödenen miktarın bilirkişi raporundan sonra arttırılmak üzere davalı tarafından eksik ödenen şimdilik *TL’nin kesin hakediş raporunun düzenlenme tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi talepli dava kararı

 

T.C. İstanbul Anadolu 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2020/597 Esas
KARAR NO : 2021/314

DAVA : Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 08/12/2020
KARAR TARİHİ : 15/04/2021

DAVA :
Davacı vekili mahkememize sunduğu 08/12/2020 havale tarihli ve aynı tarihte harçlandırdığı dava dilekçesinde özetle; Davalı tarafından ihale edilen — ihale kayıt numaralı işin müvekkiller uhdesinde kaldığını, anılan işe ilişkin olarak taraflar arasında 25/07/2011 tarihli sözleşme imzalandığını, ihale konusu işin 30/07/2014 tarihinde tamamlanmış olup kabul işlemlerinin 01/09/2014 tarihinde yapıldığını, müvekkili firmanın sözleşmenin sona erme anına kadar sözleşmeden doğan yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirdiğini, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan teknik şartnamenin yapılacak işler başlıklı 2. Maddesinde yapılacak işlerin —— okunması ve faturaya bakılması, — kapatılması, abonelerin sularının açılması, kaçak veya usulsüz kullanımın bu şartnamenin belirlediği esaslara göre tutanakla tespit edilmesi olarak belirtildiğini, davalı tarafından müvekkiline —- yerinde yapılan— edilememesi koduna ilişkin olarak hizmet bedelinin eksik ödendiğini beyan etmiş, fazlaya ilişkin dava ve talep hakları saklı kalmak ————— yerinde yapılan kontrollerde tespit edilememesi işine ilişkin olarak davalı yanın sözleşmeyi yanlış yorumlaması nedeniyle eksik ödenen miktarın bilirkişi raporundan sonra arttırılmak üzere davalı tarafından eksik ödenen şimdilik 10.000,00 TL’nin kesin hakediş raporunun düzenlenme tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
CEVAP :
Davalı vekili mahkememize sunduğu 11/02/2021 tarihli cevap dilekçesinde özetle; Davanın yetkili mahkemede açılmadığını, davacının açmış olduğu davanın alacak davası olduğunu, davalının yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir olduğunu, idarenin ikametgahının bulunduğu ——yargı çevresinde bulunduğundan ve davanın bu sebeple —-Mahkemelerinde açılması gerektiğini beyan etmiş, müvekkilinin ticari bir şirketi olduğunu ve tacir olarak kabul edilmekte olduğunu, TTK kapsamında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması şartının gerektiğini, arabulucuya başvurulmadığı için dava şartının gerçekleşmediğini beyan etmiş, davanın usul ve esastan reddini, mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin davacı tarafa tahmiline karar verilmesini talep etmiştir.
DELİLLER :
———– tarihli müzekkere cevabı,
-Dava dilekçesi ekinde sunulan sözleşme, teklif mektubu, başvuru evrakları,
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KANAAT:
Dava, alacak davasıdır.
Davalı vekili cevap dilekçesinde ve mahkememizin —– tarihli celsesinde, Cevap ve aşamalardaki dilekçeleri ile usule ve esasa ilişkin beyanlarını tekrarla özellikle yetki itirazımızın kabulü ile dosyanın yetkili ———Mahkemelerine gönderilmesini, ayrıca cevap dilekçesinde bildirdikleri üzere dava şartı yokluğu nedeni ile davanın usulden reddini, esasına girilmesi halinde ise taraflar arasında imzalanan sözleşme kapsamında ödeme yapıldığından davacının talep edebileceği bir alacağı olmadığını beyan etmiş ve yetki itirazında bulunmuştur.
Mahkememizin —–tarihli celsesinde davanın esasına girildiği, davalı vekilinin yetki itirazında bulunduğunun tespit edildiği, davacı vekili tarafından 17.06.2020 tarihinde iş bu davanın açıldığı, davalının ——–adresinde bulunduğu, davaya konu alacağın sözleşmenin eksik ifasından kaynaklanan belirsiz alacak davası olduğu, alacağın dayanağının sözleşmeden kaynaklandığı, taraflarca imzalanan ————————incelenmesinde; sözleşmenin —-. maddesi ile İstanbul Mahkemelerinin yetkili kılındığı, davalı vekili tarafından ilk itiraz olarak yetki itirazında bulunulduğu, sözleşmeye göre yetkili mahkemenin İstanbul mahkemeleri olduğu anlaşıldığından mahkememizin yetkisizliğine dair karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere;
1-Davaya konu alacağın sözleşmenin eksik ifasından kaynaklanan belirsiz alacak davası olduğu, alacağın dayanağının sözleşmeden kaynaklandığı, taraflarca —– Sözleşmesinin incelenmesinde; sözleşmenin 37. maddesi ile — Mahkemelerinin yetkili kılındığı, davalı vekili tarafından ilk itiraz olarak yetki itirazında bulunulduğu, sözleşmeye göre yetkili mahkemenin —- mahkemeleri olduğu anlaşıldığından MAHKEMEMİZİN YETKİSİZLİĞİNE, dosyanın yetkili ve görevli nöbetçi— Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesine,
2-Yasal süre içinde Mahkememize başvurarak, dava dosyasının yetkili mahkemeye gönderilmesi talep edilmediği takdirde, Mahkememize davanın açılmamış sayılmasına karar verileceğinin iş bu kararın tefhim/tebliği ile İHTARINA,
3-Dava dosyasının talep üzerine gönderilmesi halinde yargılama giderlerine yetkili mahkemece hükmedilmesine,
Dair, davacı vekilinin ve davalı vekilinin yüzüne karşı, diğerlerinin yokluğunda, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2(iki) hafta içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer yada başka bir yer Asliye Ticaret Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile başvurmak ve istinaf harç ve masraflarını karşılamak koşulu ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf yasa yolunun açık olduğu, istinaf dilekçesinde istinaf yoluna başvuru konusu edilen hususlar ile nedenlerinin belirtilmesinin gerektiği, istinaf yoluna başvurulmasının İİK’nın 36. maddesi saklı kalmak kaydıyla kararın icrasını durdurmayacağı, süresi içerisinde karara karşı istinaf yoluna başvurulmaması halinde hükmün kesin hüküm ve kesin delil oluşturacağı açıklanmak suretiyle açık duruşmada verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.