ihale Kanunun 3/g maddesi uyarınca “istisna” kapsamında yapılan ihalelerde yasaklama yapılırmı

ihale Kanunun 3/g maddesi uyarınca “istisna” kapsamında yapılan ihalelerin kural olarak 4734 sayılı Kanun’a tâbi olmadığı bu madde kapsamında yürütülen ihalelerde de 4734 sayılı Kanunda belirtilen “ceza ve ihalelerden yasaklama hariç” ifadesinden hareketle, sözleşmenin imzalanmasından önceki ihale aşamasında 4734 sayılı Kanun’da öngörülen ceza ve ihalelerden yasaklama hükümlerinin uygulanacağı, ancak, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Amaç” ve “Kapsam” maddelerinde, bu Kanun’un münhasıran “Kamu İhale Kanunu’na tâbi kurum ve kuruluşlar tarafından, söz konusu Kanun hükümlerine göre yapılan ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeleri” kapsadığının belirtilmesi karşısında, 4734 sayılı Kanun’un 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapılan bir ihale sonucu imzalanan sözleşme 4735 sayılı Kanuna tâbi olmayacağından, sözleşmenin imzalanmasından sonra, işin yürütülmesi sırasında yasak fiil ve davranışların işlendiğinin anlaşılması hâlinde 4735 sayılı Kanun’un 26. maddesi kapsamında yasaklama işlemi tesis edilemeyeceği hk (Danıştay K 732)