yükleniciye taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi

KİK Düzenleyici kurul kararı
Toplantı No : 2019/18
Gündem No : 7
Karar Tarihi : 04/04/2019
Karar No : 2019/DK.D-71
Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 9
Gündem Konusu : 4735 sayılı Kanun’un Geçici 4’üncü maddesinin
uygulanması esnasında karşılaşılan ihalelere katılmaktan yasaklama, gecikme cezası gibi
hususlardaki tereddütlerin giderilmesine ilişkin Kurum görüşü oluşturulması.

7161 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 32’nci maddesi ile 4735 sayılı Kanun’a eklenen Geçici
4’üncü maddenin uygulanmasına ilişkin olarak; yüklenicinin idareye başvurmuş olmasının
sözleşmenin devamına ve yüklenicinin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine
getirmesine engel olup olmadığı, Kanun’da öngörülen 60 günlük başvuru süresi içerisinde
yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine
getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine sözleşmenin feshedilip edilemeyeceği,

eğer,sözleşme feshedilmişse bu durumun yüklenicinin başvurusunun değerlendirilmesine enge lteşkil edip etmeyeceği, yine bu süre içerisinde yükleniciden gecikme cezası tahsil edilip edilemeyeceği ve yüklenici hakkında sözleşme konusu işi yerine getirmemesi nedeniyle yasaklama kararının verilmesinin mümkün olup olmadığı, yüklenicinin talebinin idarece uygun görülmemesi halinde yasaklama için öngörülen 45 günlük sürenin hangi tarihten itibaren başlayacağı,

18/01/2019 tarihinden önce uygulanmaya başlayan gecikme cezalarının bu tarihten sonra da uygulanıp uygulanamayacağı, yine bu tarihten önce sözleşmesi feshedilen işlerin Geçici 4’üncü maddenin kapsamında bulunup bulunmadığı hususlarında, uygulamada
yaşanan tereddütlerin giderilmesi amacına yönelik olarak;