ihale dokümanı düzenlemeleri uyarınca ihaleye katılacak istekliler tarafından şikâyete konu 1’inci kısma ilişkin olarak teklif dosyası kapsamında, teklif edilen ilaçlara ilişkin sunulacak toksikolojik/ekotoksikolojik çalışmaların WHO/WHOPES veya FAO veya EPA veya ECHA gibi uluslararası otoritelerin herhangi biri tarafından onaylı olmasına gerek bulunmadığı, söz konusu çalışmaların asıllarının veya noter onaylı suretlerinin sunulmasının yeterli olduğu sonucuna varılmıştır. Bu itibarla, başvuru sahibi istekliye ait teklifin teklif dosyası kapsamında sunulan toksikolojik/ekotoksikolojik çalışmaların WHO/WHOPES veya FAO veya EPA veya ECHA gibi uluslararası otoritelerinden herhangi biri tarafından onaylı olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığ

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 29’uncu maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

(2) Noter onaylı belgelerin, aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. Adayın veya isteklinin ve/veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tevsik edici belge veya belgeler, internet çıktısı olarak sunulabilir.

(5) Başvuru veya teklif kapsamında sunulacak belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

5) Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

(6) Kalite ve standarda ilişkin belgelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından yabancı ülkede düzenlenen belgeler, Türk Akreditasyon Kurumundan alınan teyit yazısı ile birlikte sunulması durumunda tasdik işleminden muaftır. Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenenlerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

…” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Haşerelere Karşı Kullanılacak Biyosidal İlaç Alım İşi

b) Türü: Mal alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı: Karasinek Ergin Mücadelesinde Kullanılacak Kalıcı (Rezidüel) İnsektisit 100 hektar, Karasinek Ergin Mücadelesinde Kullanılacak Kalıcı (Rezidüel) İnsektisit 20 hektar,

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Artuklu/MARDİN” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği bu şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

3-Teklif edilen ilaçlar için ilgili kısımlarda istenilen özelliklerdeki Toksikolojik ve Ekotoksikolojik yayınların aslı veya noter onaylı suretleri ihale dosyasında bulunmalıdır.

7.9.6. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.9.6.1. Yerli istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.9.6.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Bu ihaledeki kısım sayısı 7 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

Bu İhaledeki Kısım Sayısı 7′ dir.” düzenlemesi,

Şikâyete konu 1’inci kısma ilişkin Teknik Şartname’de “1.Kısım: 100 Hektar Alan İçin Karasinek Ergin Mücadelesinde Kullanılacak Kalıcı (Rezidüel) İnsektisit

2-Ürünün etken maddesi, en az %10 Dinotefuran SC veya en az %2.3 Clothianidin SC olmalıdır.

5-Bu grupta alınacak Karasinek Ergin biyosidal ilaç için; uygulama esnasında ve sonrasında oluşabilecek muhtemel çevresel risklerin yönetimi ve önlenebilmesi için; ürün veya içeriğindeki aktif maddeler WHO/WHOPES veya FAO veya EPA veya ECHA uluslararası otoritelerinden en az biri tarafından değerlendirilerek onay almış olmalı ve toksikolojik/ekotoksikolojik çalışmanın özeti noter onaylı olarak ihale dosyasında bulunmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yine Teknik Şartname’nin “Satın Alınacak Biyosidal İlaçlarla İlgili İstenilen Belgeler ve Kriterler” başlığı altında “İhale Dosyasında İstenen Belgeler:

4.Teklif edilen ilaçlar için ilgili kısımlarda istenilen özelliklerdeki Toksikolojik ve Ekotoksikolojik yayınların aslı veya noter onaylı suretleri ihale dosyasında bulunmalıdır.

…” düzenlemesi yer almaktadır.

Yeterlik bilgileri tablosu standart formunun ilgili kısmının ise aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.

YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU *

[Teklif verilen kısım: ]

(Kısmi teklife açık ihalelerde teklif verilen kısım belirtilecek ve yeterlik bilgileri tablosu her bir kısım için ayrı ayrı doldurulacaktır.)

DİĞER BELGELER

[Belge adı/kriter]

Açıklamalar

Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Yayınları

Teklif edilen ilaçlar için ilgili kısımlarda istenilen özelliklerdeki Toksikolojik ve Ekotoksikolojik yayınların aslı veya noter onaylı suretleri ihale dosyasında bulunmalıdır.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “Haşerelere Karşı Kullanılacak Biyosidal İlaç Alım İşi’nin 1’inci kısmının (Karasinek Ergin Mücadelesinde kullanılacak kalıcı (Rezidüel) İnsektisit – 100 hektar) itirazen şikâyete konu olduğu, söz konusu kısma 3 isteklinin katıldığı, başvuru sahibi isteklinin 29.03.2022 tarihli ihale komisyonu kararında ifade edildiği şekli ile “Teknik Şartnamenin 1.Kısım 5.Maddesinde; belirtildiği üzere sunulacak toksikolojik ve ekotoksikolojik WHO/WHOPES veya FAO veya EPA veya ECHA uluslararası otoriterlerinin en az biri tarafından onaylı özet raporlar olmalıdır yazılmaktadır. Sunmuş olduğu raporda bu otoriterlerin herhangi biri tarafından onaylandığı veya yayınlandığına dair herhangi bir ibare bulunamadığından teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, aynı ihale komisyonu kararından ihalenin Irmak Medikal Vet. Tarım İlaç Hiz. Tic. ve San. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve Nergis Sağlık Hiz. Gıda İnş. Nak. İlaçlama Hiz. Maden. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Haşerelere Karşı Kullanılacak Biyosidal İlaç Alım İşi’nin 1’inci kısmına ait (Karasinek Ergin Mücadelesinde kullanılacak kalıcı (Rezidüel) İnsektisit – 100 hektar) ihale dokümanı düzenlemelerinden; ilgili kısımda alınacak Karasinek Ergin Biyosidal ilacı için; uygulama esnasında ve sonrasında oluşabilecek muhtemel çevresel risklerin yönetimi ve önlenebilmesi için; ürün veya içeriğindeki aktif maddelerin WHO/WHOPES veya FAO veya EPA veya ECHA gibi uluslararası otoritelerinden en az biri tarafından değerlendirilerek onay almış olması gerektiği diğer yandan teklif dosyası kapsamında ilgili ürüne ilişkin olarak toksikolojik/ekotoksikolojik çalışmanın özetinin de asıl veya noter onaylı suret olarak sunulması/beyan edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Yine yeterlik bilgileri tablosunda yer verilen düzenlemelerde de teklif edilen ilaçlar için ilgili kısımlarda istenilen toksikolojik/ekotoksikolojik çalışmaların aslı veya noter onaylı suretlerinin ihale dosyasında sunulması/beyan edilmesi gerektiği açıkça ifade edilmiştir.

Başvuru sahibi istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosu ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri tevsiken sunulan belgeler incelendiğinde; Şikâyete konu 1’inci kısma “Clotrun SC” isimli ilacın teklif edildiği, ilaç içeriğindeki aktif maddenin ise “Clothianidin” olarak belirtildiği tespit edilmiştir. Yine anılan istekli tarafından ihale dokümanı düzenlemeleri uyarınca bu kısım için sunulması gereken toksikolojik ve ekotoksikolojik çalışmalar kapsamında Güven Tercüme Bürosu (Yeminli tercüman Taner Göde) tarafından kaşeli ve imzalı “Clothianidin %95 Tech Akut Toksisite Çalışması Nihai Raporu” başlıklı çalışma raporunun tercümesinin sunulduğu, anılan raporda noter onayının bulunmadığı görülmüştür. Diğer yandan söz konusu tercümelerin yabancı dilde düzenlenen suretlerinde de sadece Güven Tercüme Bürosu (Yeminli tercüman Taner Göde) kaşesi ve imzasının bulunduğu tespit edilmiştir.

Başvuru sahibi isteklinin itirazen şikâyet başvurusunda iddia ettiği hususun esas itibariyle İdari Şartname’den atıf yapılması nedeniyleTeknik Şartname’nin 5’inci maddesinde yer verilen düzenlemelere ilişkin olduğu, bu kapsamda ilgili kısımda istenilen toksikolojik ve ekotoksikolojik çalışmaların asıl veya noter onaylı suret olarak sunulmasının yeterli olduğu, bu çalışmaların WHO/WHOPES veya FAO veya EPA veya ECHA gibi uluslararası otoritelerinden herhangi biri tarafından onaylı olmasına ilişkin bir şart bulunmadığı yönünde olduğu anlaşılmaktadır.

Esas inceleme raporunun inceleme ve tespitler kısmında aktarıldığı üzere ihale dokümanı düzenlemeleri uyarınca ihaleye katılacak istekliler tarafından şikâyete konu 1’inci kısma ilişkin olarak teklif dosyası kapsamında, teklif edilen ilaçlara ilişkin sunulacak toksikolojik/ekotoksikolojik çalışmaların WHO/WHOPES veya FAO veya EPA veya ECHA gibi uluslararası otoritelerin herhangi biri tarafından onaylı olmasına gerek bulunmadığı, söz konusu çalışmaların asıllarının veya noter onaylı suretlerinin sunulmasının yeterli olduğu sonucuna varılmıştır. Bu itibarla, başvuru sahibi istekliye ait teklifin teklif dosyası kapsamında sunulan toksikolojik/ekotoksikolojik çalışmaların WHO/WHOPES veya FAO veya EPA veya ECHA gibi uluslararası otoritelerinden herhangi biri tarafından onaylı olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Öte yandan, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu çerçevede bakıldığında, başvuru sahibi istekli tarafından şikâyete konu 1’inci kısma ilişkin sunulan toksikolojik ve ekotoksikolojik çalışmaların Güven Tercüme Bürosu (Yeminli tercüman Taner Göde) tarafından kaşeli ve imzalı olarak sunulduğu, ancak söz konusu raporlarda noter onayının bulunmadığı, dolayısıyla bu haliyle söz konusu çalışma raporlarının ihale dokümanında istenildiği şekilde usulüne uygun olarak sunulmadığı anlaşılmış olup başvuru sahibi istekliye ait teklifin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2022/031
Gündem No : 44
Karar Tarihi : 08.06.2022
Karar No : 2022/UM.II-704