ihale avukatı,şirketin iflas etmesi halinde malvarlığı rayiç değerinin %74,21’i kadar asgari ihale bedeli ile paraya çevrilmesi ve ticari alacakların tahsil kabiliyetinin de azalması sebebi

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
17. HUKUK DAİRESİ
DOSYA NO: 2021/123 Esas
KARAR NO : 2021/452
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ : 08/10/2020
NUMARASI : 2018/1290 Esas, 2020/711 Karar
DAVA : KONKORDATO (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h))
KARAR TARİHİ: 01/04/2021
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 353. maddesi uyarınca dosya incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İDDİA:
Talep eden … Dış Ticaret Anonim Şirketi vekili 26/12/2018 tarihli dilekçesinde; müvekkili şirketin İstanbul’da faaliyet gösteren bir şirket olduğunu, gerek üretim gücü, gerek sermaye yapısı ve gerekse çalışan ve müşteri kalitesi ile içerisine düştüğü likidite sıkıntısı ve ödeme aczinin ancak konkordato yoluna başvurmak suretiyle bertaraf edilebileceğini, şirketin nakit akışının düzelmesi için zamana ve konkordatonun sağlayacağı korumaya ihtiyaç duyduğunu, ön projenin 30/11/2018 tarihli bilanço ve finansal tablolar esas alınarak düzenlenen ve kanunda öngörülen tüm belgeler eksiksiz olarak mahkemeye ibraz edildiğini, ön projedeki konkordato tekliflerinin vade teklifi olduğunu, alacaklıların alacaklarının tamamına yani %100’ü oranında kavuşmalarının sağlanacağını, sonuç olarak şirketin içerisinde bulunduğu ödeme aczi nedeniyle vadesi yaklaşmış borçlarını ödeyememe tehdidi altında bulunduğunu, müvekkili şirketin projelerde öngörülen kısa süre içerisinde alacakların tamamının 36 ay içerisinde ödenmesini planlayarak mevcut likidite sorununun ve buna bağlı olan aciz halinin vade konkordatosu ile aşılması, şirketin faaliyet ve istihdamının sürdürülmesi amacıyla konkordato talebinde bulunma gereği doğduğunu iddia ederek, İİK 286.maddesinde öngörülen tüm belgeleri içeren dilekçeye istinaden geçici mühlet verilmesini, gerekli görülmesi halinde geçici mühletin iki ay daha uzatılmasını, geçici mühlet neticesinde İİK 289.maddesi gereğince bir yıllık mühlet verilmesini ve gerekli görülmesi halinde mühlet kararının altı ay daha uzatılmasını ve İİK 305.ve devamı maddeleri gereğince konkordatonun tasdikine karar verilmesini talep etmiştir.
BİRLEŞTİRİLEN BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN 2018/1331 ESAS VE 2019/101 KARAR SAYILI DOSYASI:
İDDİA:Talep eden … Dış Ticaret Limited Şirketi vekili 26/12/2018 tarihli dilekçesinde; şirketin Bağcılar – İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren şirket olduğunu, şirketin nakit akışının düzelmesi için zamana ve konkordatonun sağlayacağı korumaya ihtiyaç duyduğunu, müvekkili şirketin ekonomik darboğaz ve krizden kurtularak takiplerden de korunmak suretiyle tüm borçlarını ödemesi ve böylece alacaklılarında iflasa oranla alacaklarını daha iyi bir düzeyde elde etmeleri bakımından konkordato kurumuna başvurmak zaruretinin hasıl olduğunu, borçlardan herhangi bir tenzilat talep edilmeksizin konkordato ön projesi çerçevesinde borçların tamamının ödenmesi hususunda müracaat edilmesine şirketin yöneticileri tarafından karar verildiğini, projenin düzenlenmesinde 30/11/2018 tarihli bilanço ve finansal tablolar esas alınarak kanunda öngörülen tüm belgelerin eksiksiz olarak mahkemeye ibraz edildiğini, ön projede konkordato tekliflerinin vade teklifi olduğunu, alacaklıların alacaklarının tamamına yani %100’ü oranında kavuşmalarının sağlanacağını, sonuç olarak şirketin içerisinde bulunduğu ödeme aczi nedeniyle vadesi yaklaşmış borçlarını ödeyememe tehdidi altında bulunduğunu, müvekkili şirketin projelerde öngörülen kısa süre içerisinde alacakların tamamının 36 ay içerisinde ödenmesini planlayarak mevcut likidite sorununun ve buna bağlı olan aciz halinin vade konkordatosu ile aşılması, şirketin faaliyet ve istihdamının sürdürülmesi amacıyla konkordato talebinde bulunma gereği doğduğunu iddia ederek, İİK 286.maddesinde öngörülen tüm belgeleri içeren dilekçeye istinaden geçici mühlet verilmesini, gerekli görülmesi halinde geçici mühletin iki ay daha uzatılmasını, geçici mühlet neticesinde İİK 289.maddesi gereğince bir yıllık mühlet verilmesini ve gerekli görülmesi halinde mühlet kararının altı ay daha uzatılmasını ve İİK 305.ve devamı maddeleri gereğince konkordatonun tasdikine karar verilmesini talep etmiştir.Mahkemece 06/02/2019 tarihli kararla dosyanın Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/1290 Esas sayılı dosyası ile HMK’nın 166.maddesi gereğince birleştirilmesine, yargılamanın birleştirilen dosya üzerinden yürütülmesine karar verilmiştir.
BİRLEŞTİRİLEN BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN 2018/1299 ESAS VE 2019/93 KARAR SAYILI DOSYASI:
İDDİA:Talep eden,…Ticaret Limited Şirketi vekili 26/12/2018 tarihli dilekçesinde; müvekkili şirketin Bağcılar – İSTANBUL adresinde faaliyette bulunduğunu, sermayesinin 1.800.000,00 TL olduğunu, şirketin nakit akışının düzelmesi için zamana ve konkordatonun sağlayacağı korumaya ihtiyaç duyduğunu, şirketin borçlarını düzenli ve tam olarak ödemesi, istihdam ve istikrarı ile tekrar kâra geçebilmesi için müvekkili şirkete zaman tanınması gerektiğini, müvekkili şirketin yöneticileri tarafından konkordato projesinin düzenlenmesine ve borçlardan herhangi bir tenzilat talep edilmeksizin konkordato ön projesi çerçevesinde borçların tamamının ödenmesi hususunda müracaat edilmesine karar verildiğini, projenin düzenlenmesinde 30/11/2018 tarihli bilanço ve finansal tabloların esas alınarak kanunda öngörülen tüm belgelerin eksiksiz olarak mahkemeye ibraz edildiğini, ön projede konkordato tekliflerinin vade teklifi olduğunu, alacaklıların alacaklarının tamamına yani %100’ü oranında kavuşmalarının sağlanacağını, sonuç olarak şirketin içerisinde bulunduğu ödeme aczi nedeniyle vadesi yaklaşmış borçlarını ödeyememe tehdidi altında bulunduğunu, müvekkili şirketin projelerde öngörülen kısa süre içerisinde alacakların tamamının 36 ay içerisinde ödenmesini planlayarak mevcut likidite sorununun ve buna bağlı olan aciz halinin vade konkordatosu ile aşılması, şirketin faaliyet ve istihdamının sürdürülmesi amacıyla konkordato talebinde bulunma gereği doğduğunu iddia ederek, İİK 286.maddesinde öngörülen tüm belgeleri içeren dilekçeye istinaden geçici mühlet verilmesini, gerekli görülmesi halinde geçici mühletin iki ay daha uzatılmasını, geçici mühlet neticesinde İİK 289.maddesi gereğince bir yıllık mühlet verilmesini ve gerekli görülmesi halinde mühlet kararının altı ay daha uzatılmasını ve İİK 305.ve devamı maddeleri gereğince konkordatonun tasdikine karar verilmesini talep etmiştir.Mahkemece 29/01/2019 tarihli kararla dosyanın Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/1290 Esas sayılı dosyası ile HMK’nın 166.maddesi gereğince birleştirilmesine, yargılamanın birleştirilen dosya üzerinden yürütülmesine karar verilmiştir.
BİRLEŞTİRİLEN BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN 2019/142 ESAS, 2019/183 KARAR SAYILI DOSYASI:
İDDİA:Talep eden … vekili 26/02/2019 tarihli dilekçesinde; müvekkilinin ….nim Şirketi’nin tek ortağı ve tek yetkilisi olduğunu, aynı zamanda…icaret Limited Şirketi’ninde tek ortağı ve tek yetkilisi olduğunu, bunların dışında kendi ortaklığı bulunmasa dahi belirtilen iki firma ile arasında yoğun iş ilişkisi olan ve bu sebeple bankalar nezdinde kendi iki firması ile grup firma olarak değerlendirilen …ret Limited Şirketi’nin kredi borçlarına da kefil olduğunu, söz konusu şirketin konkordatoya başvurduğunu, geçici mühlet kararı verildiğini ve daha sonra dosyanın birleştirildiğini, müvekkilinin tek ortağı ve yetkilisi olduğu ve borçlarına kefil olduğu üç şirketinde konkordatoya başvurup geçici mühlet kararı aldıklarını, son dönemde ülke ekonomisinde yaşanan olağanüstü zorluklar nedeniyle şirketlerin ticari hayatını sürdürebilmesi için gerekli kredilerin alınmasında şirket ortağı olması nedeniyle kendi maddi durumu ile mütenasip olmayan şahsi kefaletler vermek zorunda kaldığını, ortağı bulunduğu şirketlerin tüm borçlarına kefalet vermiş olması nedeniyle kefili olduğu şirketin borçlarından da tüm mal varlığıyla sorumlu olan kişi olduğunu, aylık gelirinin toplam 7.000,00 TL olduğunu, bundan başka gelirinin olmadığını, ayrıca 5 adet gayrimenkulünün bulunduğunu, ön projede sahip olduğu gayrimenkullerin değerinin yaşanan kriz nedeniyle normalden düşük olması, söz konusu gayrimenkullerinin satışının ipotekli olmaları ve konut talebindeki daralma nedeniyle hızlı bir satış işleminde rayiç fiyatlarının oldukça altında bir fiyata satılabilecekleri, bu nedenlerle müvekkilinin alacaklıları ile anlaşmasını mümkün kılacak vade konkordatosu talebinde bulunmaya karar verdiği, bu açıdan konkordato teklifinin mahkemenin konkordatonun tasdiki tarihini takip eden üçüncü yılın sonunda başlamak üzere altı ay içinde eşit taksitlerle ödeme teklifini içeren vade konkordatosu olduğunu, ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgelerin ön projenin ekinde sunulduğunu belirterek, dosyaların birleştirilmesi ile İİK 286.maddede öngörülen tüm belgeleri içeren dilekçeye istinaden geçici mühlet verilmesini, gerekli görülmesi halinde geçici mühletin iki ay daha uzatılmasıni, geçici mühlet neticesinde İİK 289.maddesi gereğince bir yıllık mühlet verilmesini ve gerekli görülmesi halinde mühlet kararının altı ay daha uzatılmasını ve İİK 305.ve devamı maddeleri gereğince konkordatonun tasdikine karar verilmesini talep etmiştir.Mahkemece 27/02/2019 tarihli kararla dosyanın Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/1290 Esas sayılı dosyası ile HMK’nın 166.maddesi gereğince birleştirilmesine, yargılamanın birleştirilen dosya üzerinden yürütülmesine karar verilmiştir.
BİRLEŞTİRİLEN BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN 2019/114 ESAS VE 2019/199 KARAR SAYILI DOSYASI:
İDDİA:
Talep eden .. vekili 18/02/2019 tarihli dilekçesinde; müvekkilinin Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/1331 Esas sayılı dosyası ile hakkında geçici mühlet kararı verilen ve daha sonra 2018/1290 Esas sayılı dosyası ile birleştirilen … ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin ortağı olduğunu, %100 hissesinin bulunduğunu, yönetim kurulu başkanı olarak ortaklığının bulunduğu şirketten herhangi bir ücret geliri almadığını, emekli maaşı yanında ilgili şirketten elde edebileceği ortaklık kâr payı dışında sadece ticari plakalı aracından elde ettiği yıllık brüt 21.000,00 TL civarında geliri bulunduğunu, dört adet aracı ve üç adet taşınmazı bulunduğunu, müvekkilinin ortaklıktan dolayı kefil olduğu tutarların toplamının 5.490.535,32 TL, çapraz kefaletten dolayı kefil olduğu tutarlarının toplamının 4.134.038,65 TL olduğunu, ayrıca şahsi kredi kullanımları da dahil olmak üzere toplam borç tutarının 10.065.186,92 TL olduğunu, müvekkilinin kefaletten doğan borçlarının feri niteliği gereği kefil olduğu şirketin konkordatosunun İİK 308/h.maddesi gereğince rehinli alacaklılarla müzakere ve yeniden yapılandırma anlaşmaları çerçevesinde şirket tarafından ödeme yapıldıkça azalacağını, şirketin konkordatosunun başarılı olması halinde müvekkilinin borçlarınında sona ereceğini iddia ederek, vade konkordatosu talebinde bulunmaya karar verdiklerini belirterek İİK 286.maddede öngörülen tüm belgeler içeren dilekçeye istinaden geçici mühlet verilmesine, gerekli görülmesi halinde geçici mühletin iki ay daha uzatılmasına, geçici mühlet neticesinde İİK 289.maddesi gereğince bir yıllık mühlet verilmesine ve gerekli görülmesi halinde mühlet kararının altı ay daha uzatılmasına ve İİK 305.ve devamı maddeleri gereğince konkordatonun tasdikine karar verilmesini talep etmiştir.Mahkemece 20/02/2019 tarihli kararla dosyanın Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/1290 Esas sayılı dosyası ile HMK’nın 166.maddesi gereğince birleştirilmesine, yargılamanın birleştirilen dosya üzerinden yürütülmesine karar verilmiştir.Asıl ve birleştirilen dosyalarla ilgili olarak yapılan yargılamalara itiraz eden alacaklılar ile bir kısım alacaklılar katılarak yazılı ve sözlü beyanda bulunmuşlardır.
İLK DERECE MAHKEME KARARI:
Mahkemece; dosya kapsamına göre; davacı …Anonim Şirketi yönünden; konkordato borçlusu şirketin 30.06.2020 tarihli rayiç değerlere göre; aktifleri toplamının 18.604.835,86 TL, borçları toplamının 18.435.436,87 TL ve özkaynakları toplamının (+) 169.398,99 TL tutarında olduğu, konkordato borçlusu şirketin 30.06.2020 tarihli rayiç değerlere göre iflas halinde; aktifleri toplamının 13.807.440,04 TL, borçları toplamının 18.435.436,87 TL ve özkaynakları toplamının (-) 4.627.996,83 TL tutarında olduğu, bu durumda şirketin rayiç değer aktif toplamının iflas tasfiyesi faraziyesinde yaklaşık olarak 13.807.440,04 TL olabileceği, bu tutardan rehinli alacak toplamı 3.832.776,78 TL’nin, işçi alacağı toplamı olan 14.393,76 TL’nin, kamuya olan borçlar toplamı olan 201.789,12 TL’nin düşülmesi ile iflas halinde net aktif değerinin 9.758.480,68 TL olabileceğinin hesap edildiği, bu durumda şirketin konkordatoya tabi olan borçları toplamı olan 14.875.397,07 TL ile oranlandığında alacaklıların alacaklarına yaklaşık %65,60 oranında kavuşacakları, revize konkordato projesi ile teklif edilen oranın ise %100 olarak bu orandan yüksek olduğu, şirket malvarlığının tasfiye edilmeden muhafazası halinde borcun tamamını ödeyebilecek yeterliliği bulunduğu, buna karşılık, şirketin iflas etmesi halinde malvarlığı rayiç değerinin %74,21’i kadar asgari ihale bedeli ile paraya çevrilmesi ve ticari alacakların tahsil kabiliyetinin de azalması sebebiyle, konkordato işlerindeki mutat hesap tarzı dikkate alınarak iflas halinde iflas masasına paraya çevirmeler sureti ile girecek tutarın borçları ödemeye yetmeyeceği, farazi iflas tasfiyesi neticesinde alacaklıların eline geçecek tutarın (garamenin) adi konkordatoda teklif edilen anapara ödemesinden daha az olabileceği, öte yandan, İİK m. 305, f. 1, (b) bendine göre borçlu tarafından teklif edilen bu tutarın “kaynakları ile orantılı olması”, bu kapsamda borçlunun beklenen haklarının dikkate alınıp alınmayacağı ve alınacaksa ne oranda dikkate alınacağının da mahkeme tarafından takdir edileceği göz önüne alındığında, şirketin nakit akış tablosunda 2020-2025 yılları arasında nakit girişleri (ön görülen kaynaklar) toplamının 65.762.484,08 TL olduğu, nakit çıkışları toplamının ise 65.727.107,11 TL olduğu, dolayısıyla 2025 yılı dönem sonu nakit tutarının 35.376,97 TL olacağı, ön görülen kaynakları ile ödemeyi taahhüt etmiş olduğu borçlarını ödeyebileceği, alacaklarını bildirmiş veya alacakları bilançoda kayıtlı alacaklıların (İİK m. 299) sayısının 12 olduğu, konkordato projesine toplantıda ve/veya iltihak müddeti içinde olumlu oy verenlerin sayısının 7 olduğu (%58,33), alacaklarını bildirmiş veya alacakları bilançoda kayıtlı alacaklıların (İİK m. 299) alacak tutarlarının toplamı 14.875.397,07 TL olduğu, konkordato projesine ilişkin toplantıda ve/veya iltihak müddeti içinde olumlu oy veren alacaklıların alacak tutarları toplamının 13.747.196,83 TL olduğu, bu netice bakımından İİK m. 302, f. 3, (a) bendinde yer alan “Kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakların yarısını” veya İİK m. 302, f. 3, (b) bendinde yer alan “Kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte ikisini,” aşan bir çoğunluk tarafından imza edilmiş olma koşulu her iki alternatifin de gerçekleşmiş bulunduğu, borçlu şirketin mühlet içerisinde komiserin onayı ile doğmuş borçları mevcut olmadığı, yine, borçlu şirket tarafından İİK m. 206’nın birinci sırasındaki imtiyazlı alacaklılar bakımından ilgili alacaklıların açıkça feragat ettiklerini gösteren belgelerin sunulduğu, İİK m. 206’nın birinci sırasındaki imtiyazlı alacaklılar bakımından ilgili alacaklıların açıkça feragat ettiklerini gösteren belgelerin sunulduğu, İİK’nun 305/1-e maddesi gereği 700,00-TL ilan gideri, 5.000,00-TL muhtemel bilirkişi gideri ve 990,00-TL tebligat gideri olmak üzere konkordatonun gerektirdiği yargılama gideri olarak toplam 6.690,00-TL’nin (gider avansı olarak) ve konkordatonun tasdiki durumunda, alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden; 14.875.397,07 TL adi alacak üzerinden ise binde 2,27 oranında 33.767,15-TL harcın yatırıldığı, davacı …ve Dış Ticaret Limited Şirketi yönünden; konkordato borçlusu şirketin 30.06.2020 tarihli rayiç değerlere göre; aktifleri toplamının 28.072.645,48 TL, borçları toplamının 27.944.808,22 TL ve özkaynakları toplamının (+) 127.837,26 TL tutarında olduğu, konkordato borçlusu şirketin 30.06.2020 tarihli rayiç değerlere göre iflas halinde; aktifleri toplamının 20.931.823,70 TL, borçları toplamının 27.944.808,22 TL ve özkaynakları toplamının (-) 7.012.984,52 TL tutarında olduğu, bu durumda şirket rayiç değer aktif toplamının iflas tasfiyesi faraziyesinde yaklaşık olarak 20.931.823,70 TL olabileceği, bu tutardan rehinli alacak toplamı 4.986.330,63 TL’nin, işçi alacağı toplamı olan 2.683,42 TL’nin, kamuya olan borçlar toplamı olan 804.444,48 TL’nin düşülmesi ile iflas halinde net aktif değerinin 15.138.365,17 TL olabileceğinin hesap edildiği, bu durumda şirketin konkordatoya tabi olan borçları toplamı olan 18.838.287,55 TL ile oranlandığında alacaklıların alacaklarına yaklaşık %80,36 oranında kavuşacakları, olası bir iflas durumunda şirketin alacaklı olduğu diğer grup şirketi … A.Ş.’nin de aynı silsilede iflasa gidebileceği değerlendirildiğinden bu şirketten olan alacakları da ihmal edildiğinde bu oranın çok daha aşağıya ineceği, revize konkordato projesi ile teklif edilen oranın ise %100 olarak bu orandan yüksek olduğu, şirket malvarlığının tasfiye edilmeden muhafazası halinde borcun tamamını ödeyebilecek yeterliliği bulunduğu, farazi iflas tasfiyesi neticesinde alacaklıların eline geçecek tutarın adi konkordatoda teklif edilen anapara ödemesinden daha az olabileceği, öte yandan, İİK m. 305, f. 1, (b) bendine göre borçlu tarafından teklif edilen bu tutarın “kaynakları ile orantılı olması”, bu kapsamda borçlunun beklenen haklarının dikkate alınıp alınmayacağı ve alınacaksa ne oranda dikkate alınacağının da mahkeme tarafından takdir edileceği göz önüne alındığında şirketin nakit akış tablosunda 2020-2025 yılları arasında nakit girişlerinin ( öngörülen kaynaklar ) toplamının 360.091.271,08 TL olduğu, nakit çıkışları toplamının ise 359.996.912,18 TL olduğu, dolayısıyla 2025 yılı dönem sonu nakit tutarı 94.358,90 TL olacağı, ön görülen kaynakları ile ödemeyi taahhüt etmiş olduğu borçlarını ödeyebileceği, alacaklarını bildirmiş veya alacakları bilançoda kayıtlı alacaklıların (İİK m. 299) sayısının 57 olduğu, konkordato projesine toplantıda ve/veya iltihak müddeti içinde olumlu oy verenlerin sayısının 31 olduğu (%54,39), alacaklarını bildirmiş veya alacakları bilançoda kayıtlı alacaklıların (İİK m. 299) alacak tutarlarının toplamının 18.838.287,55 TL olduğu, konkordato projesine ilişkin toplantıda ve/veya iltihak müddeti içinde olumlu oy veren alacaklıların alacak tutarları toplamının 16.618.357,43 TL olduğu, bu netice bakımından İİK m. 302, f. 3, (a) bendinde yer alan “Kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakların yarısını” veya İİK m. 302, f. 3, (b) bendinde yer alan “Kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte ikisini,” aşan bir çoğunluk tarafından imza edilmiş olma koşulunun her iki alternatifte de gerçekleşmiş bulunduğu, borçlu şirketin mühlet içerisinde komiserin onayı ile doğmuş borçları mevcut olmadığı, yine, borçlu şirket tarafından İİK m. 206’nın birinci sırasındaki imtiyazlı alacaklılar bakımından ilgili alacaklıların açıkça feragat ettiklerini gösteren belgelerin sunulduğu, konkordatonun tasdiki durumunda, alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan 18.838.287,55 TL adi alacak üzerinden ise binde 2,27 oranında 42.762,91 TL harcın yatırıldığı, davacı … Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yönünden; konkordato borçlusu şirketinin ise 30.06.2020 tarihli rayiç değerlere göre; aktifleri toplamının 37.511.290,73 TL, borçları toplamının 30.809.828,75 TL ve özkaynakları toplamının (+) 6.701.461,98 TL tutarında olduğu, konkordato borçlusu şirketin 30.06.2020 tarihli rayiç değerlere göre iflas halinde; aktifleri toplamının 28.276.371,63 TL, borçları toplamının 30.809.828,75 TL ve özkaynakları toplamının (-) 2.533.457,12 TL tutarında olduğu, bu durumda şirket rayiç değer aktif toplamının iflas tasfiyesi faraziyesinde yaklaşık olarak 28.276.371,63 TL olabileceği, bu tutardan rehinli alacak toplamı 8.225.694,17 TL’nin, işçi alacağı toplamı olan 52.399,14 TL’nin, kamuya olan borçlar toplamı olan 394.902,86 TL’nin düşülmesi ile iflas halinde net aktif değerinin 19.603.375,45 TL olabileceği, bu durumda, şirketin konkordatoya tabi olan borçları toplamı olan 23.799.928,25 TL ile oranlandığında alacaklıların alacaklarına yaklaşık %82,37 oranında kavuşacaklarının görüldüğü, olası bir iflas durumunda şirketin alacaklı olduğu diğer grup şirketleri…i ve Dış Tic.Ltd.Şti. ve …A.Ş.’nin de aynı silsilede iflasa gidebileceği değerlendirildiğinden bu şirketlerden olan alacakları da ikmal edildiğinde bu oranın çok daha aşağıya ineceği, revize konkordato projesi ile teklif edilen oranın ise %100 olarak bu orandan yüksek olduğu, şirket malvarlığının tasfiye edilmeden muhafazası halinde borcun tamamını ödeyebilecek yeterliliği bulunduğu, farazi iflas tasfiyesi neticesinde alacaklıların eline geçecek tutarın adi konkordatoda teklif edilen anapara ödemesinden daha az olabileceği görüşünde olduğu, öte yandan, İİK m. 305, f. 1, (b) bendine göre borçlu tarafından teklif edilen bu tutarın “kaynakları ile orantılı olması”, bu kapsamda borçlunun beklenen haklarının dikkate alınıp alınmayacağı ve alınacaksa ne oranda dikkate alınacağının da mahkeme tarafından takdir edileceği göz önüne alındığında şirketin nakit akış tablosunda 2020-2025 yılları arasında nakit girişleri (öngörülen kaynaklar) toplamının 311.623.376,74 TL olduğu, nakit çıkışları toplamının ise 309.028.526,82 TL olduğu tespit edildiği, dolayısıyla 2025 yılı dönem sonu nakit tutarı 2.594.849,92 TL olduğu, ön görülen kaynakları ile ödemeyi taahhüt etmiş olduğu borçlarını ödeyebileceği, alacaklarını bildirmiş veya alacakları bilançoda kayıtlı alacaklıların (İİK m. 299) sayısının 139 olduğu, konkordato projesine toplantıda ve/veya iltihak müddeti içinde olumlu oy verenlerin sayısının 94 (%67,63) olduğu, alacaklarını bildirmiş veya alacakları bilançoda kayıtlı alacaklıların (İİK m. 299) alacak tutarlarının toplamının 23.799.925,25 TL olduğu, konkordato projesine ilişkin toplantıda ve/veya iltihak müddeti içinde olumlu oy veren alacaklıların alacak tutarları toplamının 16.175.419,33 TL olduğu, bu netice bakımından İİK m. 302, f. 3, (a) bendinde yer alan “Kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakların yarısını” veya İİK m. 302, f. 3, (b) bendinde yer alan “Kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte ikisini,” aşan bir çoğunluk tarafından imza edilmiş olma koşulunun her iki alternatifte de gerçekleşmiş bulunduğu, borçlu şirketin mühlet içerisinde komiserin onayı ile doğmuş borçları mevcut olduğu, yine, borçlu şirket tarafından İİK m. 206’nın birinci sırasındaki imtiyazlı alacaklılar bakımından ilgili alacaklıların açıkça feragat ettiklerini gösteren belgelerin sunulduğu, konkordatonun tasdiki durumunda, alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan 23.799.928,25 TL adi alacak üzerinden ise binde 2,27 oranında 54.025,84 TL harcın yatırıldığı dikkate alınarak, şirketlerin mevcut durumuna göre konkordatonun tasdiki için İİK m. 305’te öngörülen tüm koşulların gerçekleştirildiği, böylelikle konkordato projesinin gerçekleşmesi için İİK’nun 305. maddesindeki şartların mevcut olduğu nazara alınarak, asıl dava yönünden; Konkordato talep eden İStanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 456858 sicil nosunda kayıtlı davacı … TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ‘nin konkordato projesinin İİK’nun 305. maddesindeki tasdik şartlarının gerçekleştiği anlaşılmakla TASDİKİNE, BİRLEŞEN BAKIRKÖY 2. ATM’nin 2018/1331 Esas sayılı dosyası yönünden; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün… sicil nosunda kayıtlı davacı … SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin konkordato projesinin İİK’nun 305. maddesindeki tasdik şartlarının gerçekleştiği anlaşılmakla TASDİKİNE, BİRLEŞAN BAKIRKÖY 3. ATM’Nin 2018/1299 Esas sayılı dosyası yönünden; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 427636/0 sicil nosunda kayıtlı davacı … TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin konkordato projesinin İİK’nun 305. maddesindeki tasdik şartlarının gerçekleştiği anlaşılmakla TASDİKİNE, BİRLEŞEN BAKIRKÖY 2. ATM’NİN 2019/142 ESAS SAYILI DOSYASI YÖNÜNDEN konkordato talep eden davacı şahıs …(TC….)’ın konkordato talebinin reddine, BAKIRKÖY 3. ATM’NİN 2019/114 ESAS DOSYASI YÖNÜNDEN; Konkordato talep eden davacı şahıs … – (TC….)’nun konkordato talebinin REDDİNE, Konkordato talep eden İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 456858 sicil nosunda kayıtlı davacı …TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ‘nin konkordatoya tabi borçlarını 07.11.2020 tarihinden başlamak üzere 07.11.2020 tarihinde 1. Taksit olarak 206.602,74 TL ve ayda bir kez olmak üzere her bir taksit tutarı 206.602,74 TL olarak toplam 72 ay taksit halinde 14.875.397,07 TL toplam borcun ödeme planı dikkate alınarak dosyaya şirket tarafından sunulan ödeme takviminin kararın eki olduğunun BİLDİRİLMESİNE, BİRLEŞEN BAKIRKÖY 2. ATM’nin 2018/1331 Esas sayılı dosyası yönünden; stanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün…sicil nosunda kayıtlı davacı .. TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin konkordatoya tabi borçlarını 07.11.2020 tarihinden başlamak üzere 07.11.2020 tarihinde 1. Taksit olarak 261.642,88 TL ve ayda bir kez olmak üzere her bir taksit tutarı 261.642,88 TL olarak toplam 72 taksit halinde 18.838.287,55 TL toplam borcun ödeme planı dikkate alınarak dosyaya şirket tarafından sunulan ödeme takviminin kararın eki olduğunun BİLDİRİLMESİNE, BİRLEŞEN BAKIRKÖY 3. ATM’Nin 2018/1299 Esas sayılı dosyası yönünden; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün … sicil nosunda kayıtlı davacı …VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin konkordatoya tabi borçlarını 07.11.2020 tarihinden başlamak üzere 07.11.2020 tarihinde 1. Taksit olarak 330.554,56 TL ve ayda bir kez olmak üzere her bir taksit tutarı 330.554,56 TL olarak toplam 72 taksit halinde 23.799.928,25 TL toplam borcun ödeme planı dikkate alınarak dosyaya şirket tarafından sunulan ödeme takviminin kararın eki olduğunun BİLDİRİLMESİNE, ASIL VE BİRLEŞEN BAKIRKÖY 2 ATM’NİN 2018/1299 ESAS SAYILI DOSYASI VE BAKIRKÖY 3 ATM’Nin 2018/1331 ESAS SAYILI DOSYALAR YÖNÜNDEN konkordato tasdik edildiğinden kesin mühletin sonuçlarının kendiliğinden kalktığının TESPİTİNE, ASIL VE BİRLEŞEN BAKIRKÖY 2 ATM’NİN 2018/1299 ESAS SAYILI DOSYASI VE BAKIRKÖY 3 ATM’Nin 2018/1331 ESAS SAYILI DOSYALAR YÖNÜNDEN konkordato tasdik edildiğinden kesin mühletin sonuçlarının kendiliğinden kalktığının TESPİTİNE, ASIL VE BİRLEŞEN BAKIRKÖY 2 ATM’NİN 2018/1299 ESAS SAYILI DOSYASI VE BAKIRKÖY 3 ATM’Nin 2018/1331 ESAS SAYILI DOSYALAR YÖNÜNDEN Konkordato işbu tasdik kararı ile bağlayıcı hale gelmiş olmakla İİK’nun 308/ç maddesi gereğince geçici mühlet kararından önce başlatılmış takiplerde konulan ve henüz paraya çevrilmemiş hacizlerin (206/1 maddesindeki imtiyazlı alacaklılar, rehinli alacaklıların rehnin kıymetini karşılayan miktardaki alacakları ve 6183 Sayılı Kanun kapsamındaki amme alacakları için konulan hacizler istisna olmak üzere) DÜŞMESİNE, ASIL VE BİRLEŞEN BAKIRKÖY 2 ATM’NİN 2018/1299 ESAS SAYILI DOSYASI VE BAKIRKÖY 3 ATM’Nin 2018/1331 ESAS SAYILI DOSYALAR YÖNÜNDEN, İİK’nın 306/2 nci maddesi uyarınca tasdik edilen konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak için gerekli gözetim denetim ve tasfiye tedbirlerini almakla görevli SMM …’nun tasdik kararından itibaren göreve başlamak üzere gözetim kayyımı olarak GÖREVLENDİRİLMESİNE, ASIL VE BİRLEŞEN BAKIRKÖY 2 ATM’NİN 2018/1299 ESAS SAYILI DOSYASI VE BAKIRKÖY 3 ATM’Nin 2018/1331 ESAS SAYILI DOSYALAR YÖNÜNDEN, atanan kayyım için aylık şirket sayısı dikkate alınarak 3.500,00 TL net ücret takdiri ile takdir edilen ücretin kayyımın göreve başlama tarihinden itibaren ödenecek ücretin konkordato talep eden şirketler bünyesinden karşılanmasına, kayyımın borçlu şirketlerin durumu ve proje uyarınca borçlarını ödeme kabiliyetlerini muhafaza edip etmediği konusunda İİK.306 madde uyarınca 2 ayda bir mahkememize rapor sunulmasına, sunulan raporun Uyap’a taranmasına, İİK’nun 308/b maddesi gereğince alacakları itiraza uğramış alacaklıların tasdik kararının ilanından itibaren 1 ay içinde dava açmakta muhtariyetlerine, konkordato komiser heyetinin görevine son VERİLMESİNE, mahkemece verilen tüm tedbirlerin asıl ve birleşen tüm dosyalar yönünden hükümle birlikte KALDIRILMASINA, İİK’nın 306/son maddesi uyarınca tasdik kararının Ticaret Sicil Gazetesinde ve Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLAN EDİLMESİNE ve İİK’nın 288 nci maddesinde belirtilen yerlere BİLDİRİLMESİNE, konkordato komiseri olarak görevlendirilen komiserlerin bugün itibariyle görevlerinin sona erdiğinin İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu’na BİLDİRİLMESİNE, davacının İİK 307. madde uyarınca talebinin şartları oluşmaması nedeniyle reddine karar verilmiştir.
İSTİNAF NEDENLERİ:
Karar, İİK’nın 308/a maddesinde belirtilen şekilde aynı yasanın 288.maddesindeki usul ile yapılan ilan tarihlerinden itibaren yasal on gün içerisinde itiraz eden alacaklılardan … Bankası A.Ş vekili tarafından istinaf edilmiştir.İtiraz eden alacaklı … Bankası A.Ş vekili istinaf nedenleri olarak; müvekkili bankanın kredi borçluları… Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, … Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi ve …Tekstil San Ve Dış Tic Aş lehine mahkemece 28/12/2018 tarihli karar ile üç ay geçici mühlet verildiğini, bu karara karşı süresi içerisinde itiraz edildiğini, geçici mühletin uzatılması ile birlikte bir yıl kesin mühlet kararı verilip devamında tasdik kararı verildiğini, kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini, borçlu şirketlerden her birinin müvekkili banka ile gerçekleştirilen kredi sözleşmelerinde farklı kombinasyonlar ile hem asaleten hemde müşterek borçlu müteselsil kefil sıfatıyla imzalarının bulunduğunu, konkordato komiserliği tarafından alacaklılara alacaklarını bildirmeye davet yapıldığını, müvekkili şirketin 30/07/2019 bildirim tarihi itibariyle her bir davacı için 7.799.238,52 TL asıl, 5.130.077,00 TL kefaletten kaynaklanan borç için alacak bildiriminde bulunduğunu, borçluların alacak tutarlarına itiraz ettiğini, banka alacağına borçlu firmalar tarafından haksız ve keyfi şekilde itiraz edildiğini, ret gerekçesinin dahi açıklanmadığını, firmaların kredi sözleşmeleri akdederek kredi kullandıklarını, sözleşme şartlarına uymayan davacılara kredi hesaplarının kat edilerek bildirildiğini, kesinleşen kat ihtarına rağmen ödeme yapılmadığını, mesnetsiz şekilde itiraz edildiğini, 07/08/2020 tarihli olarak düzenlenen çekişmeli alacaklara ilişkin değerlendirme raporunda her bir şirket yönünden rehinli alacaklılar nisabına dahil edilecek miktara ilişkin görüş bildirildiğini, bankanın asıl alacağının eksik ve hatalı olarak hesaplandığı gibi kefalete dayalı alacağın hiç hesaplanmadığını, komiser heyetinin hukuka aykırı bu durumu davacıların birbirlerine yönelik olarak verdikleri kefaletlerden kaynaklanan borçların nisap tespitinde mükerrerliği önlenmesi gibi bir gerekçeye dayandırdıklarını, konkordato talebinin reddinin gerektiğini, revize edilmiş proje ile öngörülen 72 ay vadenin çok uzun olduğunu, belirlenen taksit tutarı ile ödeme yapılacağı iddiasının inandırıcı olmadığı gibi hayatın olağan akışına da uygun bulunmadığını, borçlu firmaların konkordato talebinin İİK 286 ve devamı maddelerde yer alan yasal düzenlemelere uygun bulunmaması nedeniyle reddi gerektiğini, yasada konkordato talebine eklenmesi gereken belgelerin belirtildiğini, 287. maddede ise, geçici mühlet kararının ancak 286.maddede sayılan belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunun tespiti halinde verilebileceğinin belirtildiğini, projenin başarıya ulaşmasının mümkün gözükmemesi nedeniyle talebin reddi gerektiğini, mahkemece itiraza uğrayan alacaklılar yönünden depo kararı verilmemiş olmasınında alacaklıların haklarını zedeleyecek mahiyette olduğunu, verilen sürelerin ve tasdik kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu iddia ederek, kararın kaldırılmasını ve konkordato projesinin tasdik talebinin reddine karar verilmesini istemiştir.
DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE GEREKÇE:
Dava, İİK 285 vd maddelerinde düzenlenen konkordato talebidir.
Öncelikle, talebin niteliği ve mahkemece re’sen değerlendirilmesi gereken usul kurallarının incelenmesi uygun görülmüştür.
2004 sayılı İİK ‘nun 285. maddesinde, yetkili ve görevli mahkeme düzenlenmiş, yasada, İflasa tabi olan borçlu için İİK ‘nun 154. maddesine atıf yapılarak ilgili maddenin birinci veya üçüncü fıkrasında yazılı yerlerdeki asliye ticaret mahkemesinin, iflasa tabi olmayan borçlu için ise yerleşim yerindeki asliye ticaret mahkemesinin yetkili ve görevli olduğu vurgulanmıştır. Somut yargılamada, davanın, dava tarihi itibariyle yetkili ve görevli asliye ticaret mahkemelerinde açıldığı, yargılamanın yetkili mahkemece gerçekleştirildiği sabittir. Diğer yandan, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 74. maddesinde belirtilen şekilde, vekaletnamelerde konkordatoya ait özel yetkinin mevcut olduğuda anlaşılmıştır.Uyuşmazlık, itiraz eden alacaklı bankanın konkordato talep eden şirketlerden olan kredi ve kefaletten kaynaklanan alacaklarının eksik hesaplanıp hesaplanmadığı, iş bu hesaplama yönteminin bağlayıcı nitelikte bulunup bulunmadığı, çekişmeli alacaklar hakkında düzenlenen bilirkişi raporunun usul ve yasaya uygun olup olmadığı, mahkeme tarafından çekişmeli alacaklara isabet eden payın kararın kesinleşmesine kadar borçlu tarafından mahkemece belirlenen bir bankaya yatırılmasına karar verilmemiş olmasının isabetli olup olmadığı, alacaklılar yönünden hak kaybına neden olup olmadığı, talep eden borçlular yönünden konkordato mühlet ve tasdik şartlarının oluşup oluşmadığı şeklinde tespit edilmiştir. İtiraz eden alacaklı banka tarafından talep eden ve talepleri mahkemece reddedilen gerçek kişiler yönünden istinaf talebinde bulunulmadığı için onlara dair ayrıntılı inceleme yapılmasında hukuki yarar görülmemiştir. Buna rağmen, talebin niteliği gereğince sürecin özetlenerek denetlenmesi uygun olacaktır. Dosya kapsamından, her bir talep eden borçlu şirketlerin ve gerçek kişilerin yukarıda özetlendiği üzere, aynı yargı çevresi içerisinde ayrı ayrı dilekçelerle talepte bulundukları, talepleri doğrultusunda mahkemeler tarafından İİK 286.maddesinde düzenlenen yasal düzenlemeler kapsamında konkordatoya ekli bilgi ve belgelerin olup olmaması halinin denetlenerek talep eden tarafa buna ilişkin süreler verildiği, eksik hususların tamamlattırıldığı ve devamında itiraz eden alacaklı vekilininde kabulünde olduğu üzere İİK 287.maddesi gereğince üç aylık geçici mühlet kararı ve devamında iki ay daha uzatma kararı ile birlikte aynı yasanın İİK 289.madde kapsamında bir yıllık kesin mühlet verildiği, kesin mühlet kararı ile birlikte konkordato komiser heyetinin görevlendirildiği, konkordato komiser heyeti tarafından görevlendirme kapsamında yasanın belirlemiş olduğu işlemlerin yerine getirildiği, alacaklılar alacaklarını bildirmeye davet edildiği, ayrıca borçlunun beyanının alındığı, çekişmeli alacaklılar hakkında rapor düzenlendiği, alacaklılar toplantısının gerçekleştirildiği, tasdike dair konkordato komiser raporu ve bilirkişi raporunun düzenlenmesi ile birlikte İİK 304.maddede ifade edildiği şekilde konkordato komiseri de davet edilerek dinlenmesinden sonra iş bu kararın verilmiş olduğu anlaşılmıştır. İtiraz eden alacaklı vekili tarafından her ne kadar İİK 286.maddede belirtilen şekilde talep eden alacaklılar tarafından konkordato talebine eklenecek belgelerin yetersiz olduğu, buna dair verilen geçici mühlet kararına yasal sürede itiraz etmiş bulunduklarını ve kesin mühlet kararına da itiraz etmiş olduklarını iddia etmiş iseler de dosya kapsamından mahkeme tarafından eksik hususların giderildiği, diğer taraftan her bir talep edenin talep dilekçesine ekli olarak yasada belirlenen belgelerin ibraz edilmiş olduğu anlaşılmıştır.Diğer yandan, itiraz eden alacaklının söz konusu itirazının belirli bir belgeye yönelik olmayıp genel kapsamda olduğundan bu konuda başkaca bir incelemeye gerek duyulmamış ve buna ilişkin istinaf nedenlerinin yerinde olmadığı kanaatine ulaşılmıştır. İtiraz eden alacaklının bir diğer istinaf nedeni ise; konkordato komiser heyeti tarafından, 07/08/2020 tarihinde düzenlenen çekişmeli alacaklara ilişkin değerlendirme raporudur. 2004 sayılı İİK’nın 300.maddesinde alacaklar hakkında borçlunun beyana daveti üst başlığı ile komiserin borçluyu iddia olunan alacaklar hakkında açıklamada bulunmaya davet edeceği, komiserin, alacakların varit olup olmadığı hakkında borçlunun defterleri ve belgeleri üzerinde gerekli incelemelerde bulunarak bunların neticesini 302.madde gereğince vereceği raporda belirteceği düzenlenmiştir. 302.maddenin üst başlığı ise alacaklılar toplantısı ve projenin kabulü için gerekli çoğunluktur. Yasal düzenlemede çekişmeli veya geciktirici koşula bağlı yahut belirli olmayan bir vadeye tabi alacakların hesaba katılıp katılmamasına ve ne oranda katılacağına mahkemenin karar vereceği, bu iddialar hakkında ileride mahkemece verilecek hükümlerin saklı olacağı belirtilmiştir. İtiraz konusu edilen çekişmeli alacaklılara ilişkin 07/08/2020 tarihli değerlendirme raporunda, istinaf talebinde bulunan alacaklı ve diğer bir kısım alacaklı şirket ve bankalar yönünden alacakların konkordato nisabına dahil edilip edilmeyeceği, edilecekse ne oranda dahil edileceğine ilişkin olarak mahkemenin görüş bildirilmesi talebi üzerine düzenlendiği, söz konusu rapor içeriğinde, borçlu ile sayılan alacaklılar arasında alacağın varlığı veya miktarı konusunda yaşanan çekişme ile ilgili olarak inceleme ve değerlendirmelere geçmeden önce bir alacağın nasıl çekişmeli hale geldiği, komiserin alacağın çekişmeli hale gelmesinde rolünün bulunup bulunmadığı, çekişmeli alacaklarla ilgili olarak mahkemenin yapacağı incelemenin yöntem ve kapsamı hakkında bir takım teorik açıklamalarda bulanmanın faydalı olacağı belirtilerek, alacaklılara yapılan ilandan sonra süresinde alacak kaydı yaptıran alacaklıların taleplerine karşı borçlu davacıların beyanlarının alındığı, alacaklının talebi ile borçlunun beyanının uyuşmadığı kayıtlar için alacaklı tarafa borçlu beyanı gönderilerek mahkemeye itirazda bulunabileceklerinin bildirildiği, bunun üzerine itiraz eden alacaklıların itirazları üzerine şirket kayıtlarının incelendiği, bilirkişi incelemesi yaptırılarak çekişmeli alacağın tespiti yönüne gidildiği ve sonuçta verilecek nihai kararın mahkemeye ait olduğu bildirerek rapor hazırlandığı, rehinle temin edilmiş olan alacakların 298.madde uyarınca taktir edilen kıymet sonucunda teminatsız kaldıkları kısım için hesaba katılacakları, çekişmeli veya geciktirici koşula bağlı yahut belirli olmayan bir vadeye tabi alacakların hesaba katılıp katılmamasına ve ne oranda katılacağına mahkemenin karar vereceği, konkordato oylamasında dikkate alınacak tutarların belirlenmesi amacıyla başvuran alacaklıların talepleri çekişmeli alacaklılar hakkındaki kararın ivedi bir şekilde tesis edilmesinin gerekliliği ve özellikle de mahkemenin kararının kesin hüküm teşkil etmeyecek olması hususları göz önünde bulundurularak maddi hukuk yargılamalarındaki kadar olmasa da maddi gerçeğe en yakın sonuç doğuracak şekilde inceleneceği ve değerlendirileceği belirtilerek, … Bankası A.Ş.’nin talebi hakkında yapılan tespit ve inceleme ile değerlendirme sonucunda, bankanın alacak kaydı için heyete süresinde başvuruda bulunduğu, bankanın borçlu şirketten asaleten 5.130.077,06 TL ve kefaleten 7.799.238,52 TL alacaklı olduğu beyanının 12 sıra numarası ile kayıt altına alındığı, borçlu şirket yetkilisi tarafından kaydedilen alacağın 3.848.578,29 TL tutarındaki kısmının kabul edildiği, itiraza binaen banka tarafından mahkemeye yapılan müracaatta alacak tutarı, alacak kaydındaki rakamın teyidi şeklinde olduğu, alacaklı itirazının değerlendirilmesi için mahkeme tarafından bilirkişi atandığı ve raporun dosyaya ibraz edildiği, bilirkişi raporunda, tedbir tarihi olan 28/12/2018 tarihi itibariyle şirketin alacaklı bankaya 3.779.976,78 TL nakdi, 52.800,00 TL gayri nakdi olmak üzere toplam 3.832.776,78 TL borcu olduğunun ifade edildiği, ayrıca krediye uygulanacak faiz tabanlarının temerrüt faizleri hesaplamalarının yapıldığı, ancak raporun kapsamının alacaklılar toplantısı nisabının tespiti olduğundan tedbir tarihi itibariyle bilirkişi raporunda tespit edilen borç stokunun esas alındığı, netice itibariyle 12 nolu alacak kaydı kapsamında kredi için verilen ipotek teminatının 28/12/2018 tarihli borç stokunu aşmış olması nedeniyle… Bankası A.Ş.’nin adi alacaklılar toplantısında nisapta yer almaması, rehinli alacaklılar ile yapılacak müzakerelerde ise olası bir anlaşma durumunda 3.832.776,78 TL üzerinden rehinli alacaklıların nisabına dahil edilmesi gerektiği, itiraz eden alacaklının 127 nolu alacak kaydı kapsamında kredi için verilen ipotek teminatının 28/12/2018 tarihli borç stokunu aşmış olması nedeniyle…ankası A.Ş.’nin adi alacaklılar toplantısında nisapta yer almaması, rehinli alacaklılar ile yapılacak müzakerelerde ise olası bir anlaşma durumunda 5.898.860,44 TL üzerinden rehinli alacaklılar nisabına dahil edilmesi gerektiği, itiraz eden alacaklının 55 nolu alacak kaydı kapsamında kredi için verilen ipotek ve rehin teminatının 31/12/2018 tarihli borç stokunu aşmış olması sebebiyle adi alacaklılar toplantısında nisapta yer almaması, rehinli alacaklılar ile yapılacak müzakerelerde ise bir anlaşma durumunda 3.761.330,63 TL üzerinden rehinli alacaklılar nisabına dahil edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Söz konusu konkordato komiser raporu, İİK’nın 302.maddesinde yer verilen rehinle temin edilmiş olan alacakların 298.madde uyarınca taktir edilen kıymet sonucunda teminatsız kaldıkları kısım için hesaba katılırlar düzenlemesi ve aynı yasanın ilgili düzenlemeleri ile 308/h maddesinde yer verilen düzenlemelere uygun olarak hazırlanmış olduğundan itiraz eden alacaklının buna dair istinaf nedenleri de yerinde görülmemiştir.03/09/2020 tarihli konkordato talep eden …Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait konkordatonun tasdiki hakkındaki komiser heyeti raporunda; talep eden şirket ile ilgili yapılan işlemler ayrıntılı şekilde özetlendikten sonra, sicil kaydı ve defter bilgilerine yer verilerek, mali tablolar sonucunda şirketin 30/06/2020 tarihli döneme ilişkin rayiç değer bilançosunda ( + ) 6.701.461,97 TL olarak borca batık olmadığı, şirketin 26/02/2020 tarihinde heyete nihai projesini sunduğu revize projede konkordato ön projesindeki konkordato teklifinde vade konkordatosu teklifi niteliğinde olduğu, borçların %100’ünün ödenmesinin teklif edildiği, tasdik halinde mahkemece projenin tasdik edilmesinden itibaren 30 gün sonra 70 ay vadede aylık eşit taksitler halinde borçların tamamen ödenmesinin planlandığı, şirketin konkordatoya tabi borç toplamının 23.799.928,25 TL, rehinli alacakların 8.225.694,17 TL, personele olan borçlarının 52.399,14 TL, kamunun alacaklarının 394.902,86 TL olmak üzere toplam 32.472.924,42 TL olduğu, borçlu şirketin ön projesinde İİK 308/h maddesi uyarınca rehinli alacaklılarla müzakere ve borçların yapılandırılması talebinde bulunduğundan 13/08/2020 tarihinde şirket merkezinde rehinli alacaklılarla toplantı planlandığı, davacı şirketin …bank A.Ş. ve …Bankası A.Ş. olmak üzere iki adet rehinli alacaklısı ve toplam 8.225,694,17 TL bakiye alacaklarının bulunduğunu, sonuç olarak, İİK 302.madde gereğince şirketin mali tablolarındaki rakamsal veriler dikkate alındığında iflas tasfiyesi neticesinde alacaklıların eline geçecek tutarın adi konkordatoda teklif edilen %100 oranındaki ana para ödemesinden daha az olacağı, şirket kaynaklarının toplam 311.623.376,74 TL olduğu, nakit çıkış toplamının ise 309.028.526,82 TL olduğu, kaynakların yapılacak ödeme ile orantılı olduğu, revize konkordato projesinin alacaklılar tarafından gerek kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakların yarısını, gerek kaydedilmiş olan alacakların dörtte birini ve alacakların üçte ikisini aşacak şekilde oy verilmiş olması sebebiyle kabul edildiği, mühlet içinde komiserin izni ile akdedilmiş borçların olmadığı, İİK 206.maddenin birinci sırasındaki imtiyazlı alacaklılar bakımından ilgili alacaklıların alacaklarından açıkça feragat ettiklerini gösteren belgelerin komiser heyetine sunulmadığı, yargılama giderlerinin ve toplam 54.025,84 TL hesaplanan tasdik harcının karardan önce mahkeme veznesine depo edilmiş olması gerektiği, ödenmesi gereken borç tutarının toplam 23.799.928,25 TL olduğu belirtilmiştir.Talep eden… Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi yönünden düzenlenen konkordatonun tasdiki hakkındaki gerekçeli raporda; konkordato borçlusu şirketin 30.06.2020 tarihli rayiç değerlere göre; aktifleri toplamının 18.604.835,86 TL, borçları toplamının 18.435.436,87 TL ve özkaynakları toplamının (+) 169.398,99 TL tutarında olduğu, konkordato borçlusu şirketin 30.06.2020 tarihli rayiç değerlere göre iflas halinde; aktifleri toplamının 13.807.440,04 TL, borçları toplamının 18.435.436,87 TL ve özkaynakları toplamının (-) 4.627.996,83 TL tutarında olduğu, bu durumda şirket rayiç değer aktif toplamının iflas tasfiyesi faraziyesinde yaklaşık olarak 13.807.440,04 TL olabileceği, bu tutardan rehinli alacak toplamı 3.832.776,78 TL’nin, işçi alacağı toplamı olan 14.393,76 TL’nin, kamuya olan borçlar toplamı olan 201.789,12 TL’nin düşülmesi ile iflas halinde net aktif değerinin 9.758.480,68 TL olabileceğinin hesap edildiği, bu durumda, şirketin konkordatoya tabi olan borçları toplamı olan 14.875.397,07 TL ile oranlandığında alacaklıların alacaklarına yaklaşık %65,60 oranında kavuşacakları, revize konkordato projesi ile teklif edilen oranın ise %100 olarak bu orandan yüksek olduğu, şirket malvarlığının tasfiye edilmeden muhafazası halinde borcun tamamını ödeyebilecek yeterliliği bulunduğu, buna karşılık, şirketin iflas etmesi halinde malvarlığı rayiç değerinin %74,21’i kadar asgari ihale bedeli ile paraya çevrilmesi ve ticari alacakların tahsil kabiliyetinin de azalması sebebiyle, konkordato işlerindeki mutat hesap tarzı dikkate alınarak iflas halinde iflas masasına paraya çevirmeler sureti ile girecek tutarın borçları ödemeye yetmeyeceği, farazi iflas tasfiyesi neticesinde alacaklıların eline geçecek tutarın adi konkordatoda teklif edilen anapara ödemesinden daha az olabileceği görüşünde oldukları, öte yandan, İİK m. 305, f. 1, (b) bendine göre borçlu tarafından teklif edilen bu tutarın “kaynakları ile orantılı olması”, bu kapsamda borçlunun beklenen haklarının1 dikkate alınıp alınmayacağı ve alınacaksa ne oranda dikkate alınacağının da mahkeme tarafından takdir edileceği göz önüne alındığında şirketin nakit akış tablosunda 2020-2025 yılları arasında nakit girişleri (öngörülen kaynaklar) toplamının 65.762.484,08 TL olduğu, nakit çıkışları toplamının ise 65.727.107,11 TL olduğu, dolayısıyla 2025 yılı dönem sonu nakit tutarının 35.376,97 TL olacağı, ön görülen kaynakları ile ödemeyi taahhüt etmiş olduğu borçlarını ödeyebileceği, alacaklarını bildirmiş veya alacakları bilançoda kayıtlı alacaklıların (İİK m. 299) sayısının 12 olduğu, konkordato projesine toplantıda ve/veya iltihak müddeti içinde olumlu oy verenlerin sayısının 7 olduğu (%58,33), aacaklarını bildirmiş veya alacakları bilançoda kayıtlı alacaklıların (İİK m. 299) alacak tutarlarının toplamının 14.875.397,07 TL olduğu, konkordato projesine ilişkin toplantıda ve/veya iltihak müddeti içinde olumlu oy veren alacaklıların alacak tutarları toplamının 13.747.196,83 TL olduğu, bu netice bakımından İİK m. 302, f. 3, (a) bendinde yer alan “Kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakların yarısını” veya İİK m. 302, f. 3, (b) bendinde yer alan “Kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte ikisini,” aşan bir çoğunluk tarafından imza edilmiş olma koşulunun her iki alternatifte de gerçekleşmiş bulunduğu, borçlu şirketin mühlet içerisinde komiserin onayı ile doğmuş borçlarının mevcut olmadığı, yine, borçlu şirket tarafından İİK m. 206’nın birinci sırasındaki imtiyazlı alacaklılar bakımından ilgili alacaklıların açıkça feragat ettiklerini gösteren belgelerin sunulduğu, İİK m. 206’nın birinci sırasındaki imtiyazlı alacaklılar bakımından ilgili alacaklıların açıkça feragat ettiklerini gösteren belgelerin sunulduğu, İİK’nun 305/1-e maddesi gereği 700,00-TL ilan gideri, 5.000,00-TL muhtemel bilirkişi gideri ve 990,00-TL tebligat gideri olmak üzere konkordatonun gerektirdiği yargılama gideri olarak toplam 6.690,00-TL’nin (gider avansı olarak) ve konkordatonun tasdiki durumunda, alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan; 14.875.397,07 TL adi alacak üzerinden ise binde 2,27 oranında 33.767,15 TL harcın hesaplandığı belirtilmiştir. Talep eden … ve Dış Ticaret Limited Şirketi yönünden düzenlenen konkordatonun tasdiki hakkındaki gerekçeli raporda; konkordato borçlusu şirketin 30.06.2020 tarihli rayiç değerlere göre; aktifleri toplamının 28.072.645,48 TL, borçları toplamının 27.944.808,22 TL ve özkaynakları toplamının (+) 127.837,26 TL tutarında olduğu, konkordato borçlusu şirketin 30.06.2020 tarihli rayiç değerlere göre iflas halinde; aktifleri toplamının 20.931.823,70 TL, borçları toplamının 27.944.808,22 TL ve özkaynakları toplamının (-) 7.012.984,52 TL tutarında olduğu, bu durumda şirket rayiç değer aktif toplamının iflas tasfiyesi faraziyesinde yaklaşık olarak 20.931.823,70 TL olabileceği, bu tutardan rehinli alacak toplamı 4.986.330,63 TL’nin, işçi alacağı toplamı olan 2.683,42 TL’nin, kamuya olan borçlar toplamı olan 804.444,48 TL’nin düşülmesi ile iflas halinde net aktif değerinin 15.138.365,17 TL olabileceğinin hesap edildiği, şirketin konkordatoya tabi olan borçları toplamı olan 18.838.287,55 TL ile oranlandığında alacaklıların alacaklarına yaklaşık %80,36 oranında kavuşacakları, olası bir iflas durumunda şirketin alacaklı olduğu diğer grup şirketi … A.Ş.’nin de aynı silsilede iflasa gidebileceği değerlendirildiğinden bu şirketten olan alacakları da ihmal edildiğinde bu oranın çok daha aşağıya ineceği, revize konkordato projesi ile teklif edilen oranın ise %100 olarak bu orandan yüksek olduğu, şirket malvarlığının tasfiye edilmeden muhafazası halinde borcun tamamını ödeyebilecek yeterliliği bulunduğu, farazi iflas tasfiyesi neticesinde alacaklıların eline geçecek tutarın adi konkordatoda teklif edilen anapara ödemesinden daha az olabileceği görüşünde oldukları, öte yandan, İİK m. 305, f. 1, (b) bendine göre borçlu tarafından teklif edilen bu tutarın “kaynakları ile orantılı olması”, bu kapsamda borçlunun beklenen haklarının dikkate alınıp alınmayacağı ve alınacaksa ne oranda dikkate alınacağının da mahkeme tarafından takdir edileceği göz önüne alındığında şirketin nakit akış tablosunda 2020-2025 yılları arasında nakit girişleri (öngörülen kaynaklar) toplamının 360.091.271,08 TL olduğu, nakit çıkışları toplamının ise 359.996.912,18 TL olduğu, dolayısıyla 2025 yılı dönem sonu nakit tutarının 94.358,90 TL olacağı, ön görülen kaynakları ile ödemeyi taahhüt etmiş olduğu borçlarını ödeyebileceği, alacaklarını bildirmiş veya alacakları bilançoda kayıtlı alacaklıların (İİK m. 299) sayısının 57 olduğu, konkordato projesine toplantıda ve/veya iltihak müddeti içinde olumlu oy verenlerin sayısının 31olduğu (%54,39), alacaklarını bildirmiş veya alacakları bilançoda kayıtlı alacaklıların (İİK m. 299) alacak tutarlarının toplamının 18.838.287,55 TL olduğu, konkordato projesine ilişkin toplantıda ve/veya iltihak müddeti içinde olumlu oy veren alacaklıların alacak tutarları toplamının 16.618.357,43 TL olduğu, bu netice bakımından İİK m. 302, f. 3, (a) bendinde yer alan “Kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakların yarısını” veya İİK m. 302, f. 3, (b) bendinde yer alan “Kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte ikisini,” aşan bir çoğunluk tarafından imza edilmiş olma koşulu her iki alternatifte de gerçekleşmiş bulunmadığı, borçlu şirketin mühlet içerisinde komiserin onayı ile doğmuş borçları mevcut olmadığı, yine, borçlu şirket tarafından İİK m. 206’nın birinci sırasındaki imtiyazlı alacaklılar bakımından ilgili alacaklıların açıkça feragat ettiklerini gösteren belgelerin sunulduğu, konkordatonun tasdiki durumunda, alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan; 18.838.287,55 TL adi alacak üzerinden hesaplanan binde 2,27 oranındaki harcın 42.762,91 TL olduğu belirtilmiştir. 23/09/2020 tarihli bilirkişi heyet raporunda ise; konkordatonun tasdik şartları hakkında teorik açıklamalar sonrasında İİK 305.maddede düzenlenen şartlar ayrı ayrı değerlendirilerek, her bir şirket açısından yapılan değerlendirmeler doğrultusunda inceleme yapılmış ve komiser raporlarına da yer verilerek sonuç olarak, müteselsil borçlularda alacaklının alacağının bir kez tahsil etmek koşuluyla aynı alacak için tüm borçlulara başvurabileceğinden müteselsil borçluların birden fazla konkordato teklif etmesi durumunda tüm borçluların konkordatosuna alacak kaydı yaptırabileceği, ancak komiser heyetince çekişmeli alacaklarla ilgili olarak raporda kefalete dayalı olarak yapılan alacak kayıtlarının kabul edilmemesi gerektiği belirtilerek tespitlerde bulunulduğu, doktrinde, konkordatoda bir alacaklının alacağının rehinli alacak olarak değerlendirilebilmesi için rehin konusu malın mülkiyetinin konkordato borçlusuna ait olması gerektiği savunulduğu, ancak mahkeme kararlarında üçüncü şahıs rehni ile güvence altına alınan alacakların rehinli alacak olarak nitelendirildiği, komiser heyetininde mahkeme kararına göre hareket ederek, üçüncü kişi rehni ile güvence altına alınan alacakları rehinli alacak olarak nitelendirdiği, rehinli alacaklıların alacak tutarları belirlenirken komiser heyetinin çekişmeli alacaklarla ilgili olarak hazırladığı rapor doğrultusunda mahkeme tarafından karar tesis edildiğinden ve komiser heyeti tarafından bu karara göre nisaplar belirlendiğinden alacağı çekişmeli hale gelip de İİK 302/f.6 uyarınca alacaklıların toplantı nisapların belirlenmesinde komiser heyetinin hatalı bir uygulamasının bulunmadığı, komiser heyetinin geçici mühlet tarihinden bu yana borçlu şirketlerin faaliyetlerine nezaret ettiği, bu nedenle komiserlerce yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak sunulan nihai projelerin başarıya ulaşabileceğinin kabul edileceği, iflas tasfiyesinin ortalama beş yıl sürdüğü, somut olayda iflas halinde alacaklıların alacaklarına kavuşma oranının … Tekstil Şirketi bakımından %65,60, Instyle … Şirketi bakımından %80,36, … Moda Şirketi bakamından ise %82,37 olarak hesaplandığı nazara alındığında borçlu şirketlerin konkordato projelerinin tasdiki halinde alacaklıların iflas halinde kendilerine düşecek tutardan daha fazlasını alabilecekleri, borçlu şirketlerin ödemelerini planlandığı zaman diliminde yaratabilecekleri, kaynaklarının toplamının hemen hemen borçlarına karşılık geldiği, bu nedenle şirketlerin ödeme vadelerini kısaltmasının veya artı bir faiz ödemesinin mümkün görülmediği, heyetçe belirtildiği üzere borçlu şirketlerce teklif edilen tutarın kaynaklar ile orantılı olduğu, borçlu şirketlerin İİK 302.madde gereğince konkordato projesinin kabulü için öngörülen maddedeki her iki alternatif çoğunluğu da sağladıkları, konkordatonun tasdikine karar verilebilmesi için heyetçe hazırlanan raporda belirtilen personel borçlarının ödenmesi veyahut kabul edilebilir teminata bağlanması gerektiği, tasdik kararı verilebilmesi için … Tekstil Şirketinin 33.767,15 TL, … Tekstil Şirketinin 42.762,91 TL, …Moda Şirketinin ise 54.025,84 TL tutarında harç yatırması gerektiği, komiser heyeti tarafından hazırlanan gerekçeli raporda borçlu gerçek kişiler yönünden nisabın sağlanamadığının belirtildiği, somut olayda borçlu gerçek kişiler bakımından konkordatonun tasdik koşullarının oluşmadığı ifade edilmiştir.
Bilirkişi heyet raporu, yargılamanın niteliğine, dosya kapsamına uygun, yeterli ve gerekçelidir.
Mahkeme tarafından İİK 304.maddesi gereğince tasdik yargılaması yapılarak, yasanın düzenlemesi gereğince konkordato komiseri ve hazır olanlar dinlenilmiş, sonuç olarak, yukarıda açıklanan gerekçelere binaen talebin şirketler yönünden kabulüne, gerçek kişiler yönünden ise reddine karar verilmiştir.
Raporların incelenmesi sonucunda itiraz eden alacaklı vekili tarafından komiserlerin ve bilirkişi heyetinin raporuna karşı itirazlarının isabetli olmadığı kanaatine varılmıştır.
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunun 305. madde başlığı ise “ Konkordatonun tasdiki Şartları “ dır.
Madde 305-(Değişik :28/2/2018-7101/33 md):
“ 302’nci madde uyarınca yapılan toplantıda ve iltihak süresi içinde verilen oylarla kabul edilen konkordato projesinin tasdiki aşağıdaki şartların gerçekleşmesine bağlıdır:
a) Adi konkordatoda teklif edilen tutarın, borçlunun iflası halinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktardan fazla olacağının anlaşılması; malvarlığının terki suretiyle konkordatoda paraya çevirme halinde elde edilen hasılat veya üçüncü kişi tarafından teklif edilen tutarın İflas yoluyla tasfiye halinde elde edilebilecek bedelden fazla olacağının anlaşılması.
b) Teklif edilen tutarın borçlunun kaynakları ile orantılı olması ( bu kapsamda mahkeme, borçlunun beklenen haklarının dikkate alınıp alınmayacağını ve alınacaksa ne oranda dikkate alınacağını da takdir eder ).
c) Konkordato projesinin 302’inci maddede öngörülen çoğunlukla kabul edilmiş bulunması.
d) 206’ncı maddenin birinci sırasındaki imtiyazlı alacaklarının tam olarak ödenmesinin ve mühlet içinde komiserin izniyle akdedilmiş borçların ifasının, alacaklı bundan açıkça vazgeçmedikçe yeterli teminata bağlanmış olması (302’nci maddenin altıncı fıkrası kıyasen uygulanır ).
e) Konkordatonun tasdikinin gerektirdiği yargılama giderleri ile konkordatonun tasdiki durumunda alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden alınması gereken harcın, tasdik kararından önce, borçlu tarafından mahkeme veznesine depo edilmiş olması. Mahkeme konkordato projesini yetersiz bulursa kendiliğinden veya talep üzerine gerekli gördüğü düzeltmenin yapılmasını isteyebilir “dir.
Bu kapsamda, mahkemenin talep eden şirketler yönünden konkordato projesinin tasdikine dair kabulü, projenin amacına ulaşma ihtimaline binaen yerinde olduğu kanaatine ulaşılmıştır.
2004 sayılı İİK’nın 308/b maddesinin üst başlığı çekişmeli alacaklar hakkında davadır. Maddenin ilk fıkrasında alacakları itiraza uğramış olan alacaklıların tasdik kararının ilanı tarihinden itibaren bir ay içinde dava açabileceği, ikinci fıkrada ise, tasdik kararını veren mahkemenin konkordato projesi uyarınca çekişmeli alacaklara isabet eden payın kararın kesinleşmesine kadar borçlu tarafından mahkemece belirlenen bir bankaya yatırılmasına karar verebileceği, süresi içinde dava açmamış olan alacaklıların bu paydan ödeme yapılmasını talep edemeyecekleri, bu durumda yatırılan payın borçluya iade edileceği belirtilmiştir. Yasanın düzenlemesi kapsamında, itiraz eden alacaklı vekilinin iddiasının aksine, tasdik kararını veren mahkeme tarafından çekişmeli alacaklara isabet eden payın borçlu tarafından belirlenen bir bankaya yatırılmasına karar verilmesi mahkemenin taktirinde bulunduğundan buna dair istinaf nedenininde yerinde olmadığı kanaatine ulaşılmıştır. Mahkeme kararında konkordatonun tasdikini gerektiren somut olguların maddi ve fikri kanıtlarla açıklanması, kararda itiraz nedenlerinin tartışılarak hangi hukuki gerekçelere dayanılarak reddedildiklerininde belirtilmesi gerekir. Kararın içeriği, kanun yolu denetiminin sağlıklı bir biçimde yapılabilmesine imkan sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır. ( Av. Sümer ALTAY – Av. Ali ESKİOCAK, 7101 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemelerin Işığında Konkordato ve Yeniden Yapılanma Hukuku, 4. Bası, İstanbul, 2018, sayfa 792 ). Bu sebeple çok sayıda talebi içerir dosyanın bir dosya üzerinde birleştirilmesi ve yargılamanın aynı dosya üzerinden yürütülmesi talebin ve yargılamanın niteliği göz önünde bulundurulduğunda ve özellikle yukarıdaki yer verilen şekilde itiraz edenlerin itiraz nedenlerinin yeterince tartışılmaksızın karar verilmiş olması isabetli görülmemiştir. Ancak söz konusu hata yargılamanın niteliği ve itiraz eden alacaklının itiraz nedenleri ve usul ekonomisi ilkesi de dikkate alınarak hükmün kaldırılma nedenleri arasında görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle ve özellikle, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunun ilgili hükümleri kapsamında gerçekleştirilen konkordato yargılaması neticesinde verilen hüküm sonuç itibariyle usul ve yasaya uygun bulunduğundan itiraz eden alacaklılardan Türkiye … Bankası A.Ş vekilinin istinaf başvurusunun reddine dair karar verilmesi gerekmekle aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere:
1- Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/1290 Esas, 2020/711 Karar ve 08/10/2020 tarihli kararı usul ve yasaya uygun bulunduğundan itiraz eden alacaklı…Bankası A.Ş vekilinin istinaf başvurusunun 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 353/1-b/1. bendi gereğince esastan REDDİNE,
2-Harç peşin alındığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına,
3-İstinaf incelemesi sırasında duruşma açılmadığından ve davanın niteliği gereği vekalet ücreti hakkında karar verilmesine yer olmadığına,
4-İstinaf kanun yoluna başvuran alacaklıların yapmış olduğu istinaf yargılama giderlerinin kendi üzerlerinde bırakılmasına,
Dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunun 308/a maddesi gereğince kararın tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde Yargıtay nezdinde temyiz kanun yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.01/04/2021