anonim şirkete ait pay defterine yer verilmediği söz konusu belgenin ekinde (hazirun cetveli) *tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu Toplantısında Hazır Bulunanlar Listesi başlıklı belgenin ek yapıldığı

ihale üzerinde bırakılan davacı şirket tarafından Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin tevsik edilmesine ilişkin “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” başlıklı belgenin doldurularak teklif dosyasında sunulduğu belgenin “Ortakların/üyelerin/kurucuların” kısmı ile “Yönetimdeki görevlilerin” başlıklı kısımlarının doldurulduğu belge üzerinde tüzel kişiliğin kaşe ve imzasının YMM mührünün ve imzasının bulunduğu ancak bu belgenin ekinde anonim şirkete ait pay defterine yer verilmediği söz konusu belgenin ekinde (hazirun cetveli) *tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu Toplantısında Hazır Bulunanlar Listesi başlıklı belgenin ek yapıldığı görülmüştür ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” başlıklı belge üzerindeki bilgilerin yanı sıra pay defterine ilişkin bilgi sunulmamış olmasının teklifin esasına etkili bir husus olmadığı idarece gerekli görülürse ortaklık bilgilerine ulaşılabileceği değerlendirildiğinden idarece gerçekleştirilen işlemin ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılarak davacının iddiasının ise yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır ihale avukatı