İdari Şartnamede Teklifi oluşturan bütün belgeler

Toplantı No : 2022/034
Gündem No : 22
Karar Tarihi : 29.06.2022
Karar No : 2022/UH.II-775

BAŞVURU SAHİBİ:

Dşb Özel Sağlık Medikal İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/319229 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık Teleradyoloji Yöntemiyle Radyolojik Tetkik Raporlandırma Hizmeti İhalesi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 28.04.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “24 Aylık Teleradyoloji Yöntemiyle Radyolojik Tetkik Raporlandırma Hizmeti İhalesi” ihalesine ilişkin olarak Dşb Özel Sağlık Medikal İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 20.05.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.05.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.06.2022 tarih ve 25965 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.06.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/565 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, şikâyete konu ihalede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından beyan edilen DİCOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) belgesinin yabancı menşeili bir belge olduğu ve bu nedenle Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi gerektiği ancak sadece Türkçe belge olarak sunulduğu bu durumun ihale komisyonu kararından anlaşıldığı, İdari Şartname’nin 7.8.1’inci maddesinde yer alan “Teklifi oluşturan bütün belgeler ile tekliflerin değerlendirmesi aşamasında idarece talep edilmesi halinde isteklilerce sunulması gereken belgeler ve ekleri Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işlerinde ilgili madde de ki düzenlemeler esas alınacaktır”. düzenlemesi gereğince belgenin Türkçe olarak sunulduğunun anlaşıldığı, söz konusu belgenin yabancı menşeili belge olması nedeniyle, yabancı dildeki hali ve Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılabileceği bu nedenle ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “…9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir…” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “…4) Başvuru veya teklif kapsamında sunulacak belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “ Belgelerin sunuluş şekli ” başlıklı 8’inci maddesinde “…8.3. İdareler, ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin “Tekliflerin dili” başlıklı maddesini ihale konusu alımın niteliğini göz önünde bulundurmak suretiyle uygun seçeneği esas alarak düzenleyeceklerdir. İdareler, teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanların Türkçe olacağı ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli olacağına ilişkin bir düzenleme yapabilecekleri gibi, sadece belirli belgelerin yabancı dilde sunulmasına imkân verebilirler. İhale işlemlerinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve hukuki sorunların yaşanmaması için yabancı dilde sunulmasına imkân verilen belgelerin teknik dokümanlar, kişisel beyanlar gibi belgelerle sınırlı tutulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir…” açıklaması bulunmaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde

2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: 24 Aylık Teleradyoloji Yöntemiyle Radyolojik Tetkik Raporlandırma Hizmeti

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

2 Kalem Teleradyoloji Yöntemiyle Radyolojik Tetkik Raporlandırma Hizmeti

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

MR

adet

52.000

BT

adet

165.200

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Yozgat Şehir Hastanesi, Sorgun Devlet Hastanesi, Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Boğazlıyan Devlet Hastanesi, Akdağmadeni Devlet Hastanesi, Yerköy Devlet Hastanesi” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin ”İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “ 7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği bu Şartname’nin 7’nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

1-DICOM sürüm lisansı ve DICOMa ait yazılımsal ve donanımsal ürünlerin listesi
2-İnternet ortamında görüntü transferini sağlayan programın hangi uluslararası kalite standartlarına sahip olduğu ve hastanemizde mevcut DICOM formatına uyumluluğunu gösteren belge,

3-istekli firma rutin raporlama ve acil raporlama talepleri için ilgili çekim merkezi ile irtibatı hangi iletişim ve mesajlaşma programları ile yapacağını beyan etmelidir.

7.5.5 Bu Şartnamenin 7 nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.

7.8. Tekliflerin dili

7.8.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ile tekliflerin değerlendirmesi aşamasında idarece talep edilmesi halinde isteklilerce sunulması gereken belgeler ve ekleri Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işlerinde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

7.9. Belgelerin sunuluş şekli:

7.9.6. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.9.6.1. Yerli istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.9.6.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır… ” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Teknik özellikler“ başlıklı 17’nci maddesinde “Firmanın görüntü transferinde kullanacağı program görüntülerin transferini DICOM 3.0 formatında, kayıpsız olarak gerçekleştirecek özellikte olmalıdır. Kayıplı görüntü transferi yapacak olan programlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. DICOM 3.0 ve üstü sürümün lisansını yüklenici firma temin edecektir. DICOM sürüm lisansı ve DICOM’a ait yazılımsal ve donanımsal ürünlerin listesi teklif dosyasında bulunacaktır. Yüklenici firma MR ve BT cihazıyla elde edilen görüntülerin raporlarının hastanede bulunan HBYS sistemine transferini sağlayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

28.04.2022 tarihinde e-ihale yöntemiyle gerçekleştirilen ihalede 5 istekli tarafından teklif verildiği, 1 isteklinin teklifinin geçici teminat mektubunun uygun olmadığı için değerlendirme dışı bırakıldığı, bahse konu ihalede idarece isteklilerden beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulmasının istenildiği, sunulan belgelerle yapılan yeterlik değerlendirmesi sonucunda alınan 12.05.2022 tarihli ihale komisyonu kararında ihalenin Gnr Rad Sağlık Hizm. Medikal Tıbbi Görüntüleme Kimya Tem. Danış. San. ve Tic. Ltd Şti. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Dşb Özel Sağlık Medikal İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olduğu görülmüştür.

İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde DICOM sürüm lisansı ve DICOM’a ait yazılımsal ve donanımsal ürünlerin listesinin, İnternet ortamında görüntü transferini sağlayan programın hangi uluslararası kalite standartlarına sahip olduğu ve ihale konusu işin gerçekleşeceği hastanede mevcut DICOM formatına uyumluluğunu gösteren belgenin ve isteklinin rutin raporlama ve acil raporlama talepleri için ilgili çekim merkezi ile irtibatı hangi iletişim ve mesajlaşma programları ile yapılacağına ilişkin beyanın yeterlik kriteri olarak düzenlendiği,

Ayrıca İdari Şartname’nin “Tekliflerin dili” başlıklı 7.8’inci maddesinde; “Teklifi oluşturan bütün belgeler ile tekliflerin değerlendirmesi aşamasında idarece talep edilmesi halinde isteklilerce sunulması gereken belgeler ve ekleri Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işlerinde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır” düzenlemesine yer verildiği, söz konusu düzenlemeden teklifi oluşturan bütün belgeler ve eklerinin Türkçe olacağı, başka bir dilde sunulan belgelerin Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacağı, bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercümenin esas alınacağı anlaşılmaktadır.

İhale işlem dosyası incelendiğinde, ihale üzerinde bırakılan istekli Gnr Rad Sağlık Hizm. Medikal Tıbbi Görüntüleme Kimya Tem. Danış. San. ve Tic. Ltd Şti. tarafından e-teklifi kapsamında sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun “Diğer belgeler” kısmının “Belge adı ve açıklaması İdari Şartname’nin 7.5.4.1 maddesinde yazılı DICOM sürüm lisansı ve DICOM’a ait yazılımsal ve donanımsal ürünlerin listesi” satırında; “DICOM 3.0 Bilgisayar özellikleri, 7 İşlemci,8 GB Ram,1 TB Hdd, Windows İşletim Sistemi” bilgisinin, anılan Tablo’nun “Diğer belgeler” kısmının “Belge adı ve açıklaması İdari Şartname’nin 7.5.4.2 maddesinde yazılı internet ortamında görüntü transferini sağlayan programın hangi uluslararası kalite standartlarına sahip olduğunu ve işin yapılacağı hastanemizde mevcut DICOM3 formatına uyumluluğunu gösteren belge” satırında “DICOM3.Uyumluluk beyanı (ISO 27001,ISO9001),bilgisinin, anılan Tablo’nun “Diğer belgeler” kısmının “Belge adı ve açıklaması İdari Şartname’nin 7.5.4.3 maddesinde yazılı istekli firma rutin raporlama ve acil raporlama talepleri için ilgili çekim merkezi ile irtibatı hangi iletişim ve mesajlaşma programları ile yapacağını beyan etmelidir ” satırında; “054224854186-05395742638 direk kurumsal acil ve rutin hat üzerinden mesajlaşma programı Whatsap, KTS Sağlık Bakanlığı Kayıt Tescil Sistemi,” bilgilerinin yer aldığı, anılan Tablo’nun “Diğer belgelere ilişkin açıklamalar” kısmında ise, “KTS Doğrulama kodu:0318-6849-8726-5577” şeklinde beyana yer verildiği tespit edilmiştir.

Bunun üzerine idare tarafından ihale üzerinde bırakılan istekliye EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan belgelerin İdari Şartname’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.9’uncu maddesine uygun olarak sunulması amacıyla 28.04.2022 tarihli “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması talebine ilişkin form” konulu belge talep yazısı gönderildiği görülmüş olup, anılan istekli tarafından idarece istenilen belgelerin sunulduğu, söz konusu belge talep yazısında “…Diğer belgeler (İdari Şartname’nin 7.5.4.1,7.5.4.2,7.5.4.3’üncü maddesinde istenen belgeler) , Diğer belgelere ilişkin açıklamalar…” istenildiği görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından idareye sunulan belgeler incelendiğinde, anılan istekli tarafından İdari Şartname’nin 7.5.4.1’inci maddesine istinaden pacs için kurulacak donanımsal ve işletimsel özelliklerini gösterir belgelerin, İdari Şartname’nin 7.5.4.2’nci maddesine istinaden internet ortamında görüntü transferini sağlayan programın hangi uluslararası kalite standartlarına sahip olduğunu ve işin yapılacağı hastanede mevcut DICOM3 formatına uyumluluğunu gösteren belgelerin (IHE,HL7) ve İdari Şartname’nin 7.5.4.3’üncü maddesine istinaden “istekli firma rutin raporlama ve acil raporlama talepleri için ilgili çekim merkezi ile irtibatı hangi iletişim ve mesajlaşma programları ile yapacağını beyan etmelidir.” şeklinde beyanına ilişkin belgenin idareye sunulduğu görülmüştür. Ayrıca anılan istekli tarafından sunulan yetki belgesinde beyan edilen DICOM’a uyumlu DBPACS-PacsRapor-RIS yazılımının Denge Bilişim Hizmetlerine ait olduğu, söz konusu beyanlara ilişkin katalogların Denge Bilişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlendiği görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan DICOM3 Uyumluluk beyanı gösteren belgeler incelendiğinde söz konusu belgenin 10.11.12.13.14. ve 15’inci sayfalarında ve Hl7 uyumluluk beyanı başlıklı kısmının 3’üncü sayfasında yabancı dilde metinlerin olduğu görülmüştür.

Ayrıca ihale dokümanında yapılan incelemede belirli belgelerin yabancı dilde sunulmasına imkân veren bir düzenlemenin bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bunun üzerine 21.06.2022 tarih ve 11300 sayılı Kurum yazısı ile “…İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesine istinaden sunulan DICOM3 uyumluluk beyanının “İçindekiler” başlığı altında yer alan “özellikler ve DICOM3 uyumlu sınıf ve roller” kısımlarında yabancı dilde yer alan ifadeler olduğu görülmüş olup, bu terimlerin yazılım, kodlama, görüntüleme teknolojilerine vb. ilişkin olup olmadığı, uygulamada söz konusu terimlerin Türkçe karşılıklarının bulunup bulunmadığı, belgelerde Türkçe karşılıklarının bulunmamasının ise değerlendirmeye etkisinin olup olmadığı hususlarına açıklamanıza ihtiyaç duyulmuştur.” şeklinde ifadeye yer verilerek ihaleyi yapan idareden görüş talep edilmiştir.

İdare tarafından 23.06.2022 tarih ve 319229 sayılı cevabi yazı ile söz konusu hususa ilişkin olarak “…DICOM Tıpta Dijital Görüntüleme ve İletişim — tıbbi görüntüler ve ilgili bilgiler için uluslararası standarttır. Klinik kullanım için gerekli veri ve kalite ile değiş tokuş edilebilecek tıbbi görüntü formatlarını tanımlamaktadır. Firmalar kendi tasarladıkları ya da kullandıkları PACS yazılımı ile raporlamanın yapılacağı hastane bilgisayarına bağlanıp PACS yazılımı ile hasta görüntülerine ulaşıp gerekirse (Orijinal radyolojik görüntüsünde herhangi bir değişiklik yapılmadan) incelenen radyolojik görüntünün büyültme, küçültme ton rengi değişikliği yapılarak. DICOM yazılımı aracılığı ile de görüntü netliğinde bozulma ya da azalma olmadan hasta görüntülerine ulaşıp hastanın radyolojik görüntüsünün raporlanması esas alınmakladır. Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu kriterler doğrultusunda firmalar PACS yazılımlarım lisanslandırmakta yetki uygunluk belgesi alan firmalar Bakanlığımızın internet sitesinde PACS yazılım firmaları ( https://kayittescil.saglik.gov.tr/TR-54930/aktif- pacsris-listesi.html) internet sitesinde yayımlanmakta ve buradan kontrol edilmektedir. Linki verilen ve Bakanlığımızca da tescil edilen listede 12. sırada ilgili firmanın PACS yazılımı olduğu görülmektedir.

Firmaların çalıştırdıkları Radyoloji Uzmanları, hasta radyolojik görüntülerini uzak bilgisayardan bağlanıp raporlamaları esnasında görüntünün hastanemizde gibi aynı kalite de olması için DICOM yazlımı. Kullandıkları PACS yazılımının DÎCOM ile sorunsuz çalıştığını anlamak içinde DICOM uyumluluk beyanı talep edilmektedir. Katılımcının DICOM uyumluluk beyanı belgesinin 1.1 Kapsam olarak ifade edilen “1.1 KAPSAM Bu doküman DBPACS Rapor RIS yazılımının DICOM3.0 standardına uyumluluğunu beyan eder ve DICOM3.0 uyumlu çalışan servisler ve sınıflar ve bunların uyumluluk detaylarının açıklar. Firmanın imzalı ve kaşeli olarak sunmuş olduğu DICOM uyumluluk beyanının 4. Sayfasındaki (yukarıda belirtilen metin) komisyonumuzca uygun ve yeterli kabul edilip, buna göre değerlendirilmiştir…” şeklinde görüş bildirildiği anlaşılmıştır.

İdare tarafından söz konusu belgenin “Katılımcının DICOM uyumluluk beyanı belgesinin 1.1 Kapsam olarak ifade edilen “1.1 KAPSAM Bu doküman DBPACS Rapor RIS yazılımının DICOM3.0 standardına uyumluluğunu beyan eder ve DICOM3.0 uyumlu çalışan servisler ve sınıflar ve bunların uyumluluk detaylarının açıklar.” ibaresine dayalı olarak kabul edildiğinin anlaşıldığı, ancak söz konusu belgelerde yabancı dildeki ifadelere yönelik herhangi değerlendirmenin yapılmadığı anlaşılmıştır. İhale dokümanında belirli belgelerin yabancı dilde sunulmasına imkân veren bir düzenlemenin de bulunmadığı dikkate alındığında söz konusu belgelerin Türkçe sunulması şartının ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından karşılanmadığı anlaşılmıştır.


Yapılan inceleme sonucunda, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından beyan edilen yazılıma ilişkin belgelerin bu haliyle İdari Şartname’nin 7.8.1’inci maddesinde “Teklifi oluşturan bütün belgeler ile tekliflerin değerlendirmesi aşamasında idarece talep edilmesi halinde isteklilerce sunulması gereken belgeler ve ekleri Türkçe olacaktır…” düzenlemesinde öngörülen Türkçe sunulma kriterini sağlamadığı, yabancı dilde ifadeler taşıyan söz konusu belgelerin ayrıca noter onaylı tercümelerinin de sunulmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiası uygun görülmüştür.


B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli Gnr Rad Sağlık Hizm. Medikal Tıbbi Görüntüleme Kimya Tem. Danış. San. ve Tic. Ltd Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,


Oybirliği ile karar verildi.