idareye yapılan şikayet başvurusu üzerime idarece verilen cevap yazısında söz konusu hususa yönelik “Teklif edilen ürünlerin orijinal ve seri numaraları ile kullanıcıya teslim edilmesi ve bunun distribütör veya yetkili satıcının yetkisi ile yapılması gerektiği hususu ile ilgili olarak; teslim edilecek ürünlerin orijinalliği muayene kabul komisyonunca yapılacağından, ürünler üretici firmanın etiketi ve seri numarası ile teslim edileceğinden ve seri numaraları üretici firmaya gönderilerek kontrolü yapılabileceğinden dolayı şikayet başvurunuz uygun bulunmamıştır.” ifadelere yer verildiği, ürünlerin orijinal ve seri numaraları ile teslim edilmesinin sözleşmenin yürütülmesi aşamasına ilişkin olduğu, dolayısıyla idarece yapılacak kontroller ile ürünlerin istenilen kriterleri sağlaması durumunda teminin gerçekleşebileceği

Toplantı No : 2022/035
Gündem No : 75
Karar Tarihi : 07.07.2022
Karar No : 2022/UM.II-839

BAŞVURU SAHİBİ:

Redoks Analitik Laboratuar Cihazları Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/365680 İhale Kayıt Numaralı “İyon Kromatografi Cihazı İçin 9 Kalem Malzeme Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 09.05.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İyon Kromatografi Cihazı İçin 9 Kalem Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Redoks Analitik Laboratuar Cihazları Tic. Ltd. Şti.nin 31.05.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.06.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.06.2022 tarih ve 27845 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.06.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/626 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İdari Şartname’nin “İhaleye katılmaya ilişkin hususlar” kısmındaki 7.5.3.4’üncü maddesindeki “Tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamında olmayan ürünler için; tıbbi cihaz yönetmelikleri uyarınca, herhangi bir ürünün veya cihazın tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olup olmadığına, üretim veya kullanım amacı çerçevesinde üreticiler karar vereceğinden teklif edilen ürünün tıbbi cihaz kapsamı dışında olduğunun iddia edilmesi halinde üretici veya ithalatçı tarafından düzenlenmiş tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olmadığı yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecektir. Tıbbi cihaz kapsamı dışında olduğu beyan edilen cihazlar için distribitörlük belgesi veya yetkili satıcılık belgesinin yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecektir.” düzenlemeleri ile ilgili olarak, kendileri tarafından teklif edilen ürünlerin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığının beyan edildiği ve bu nedenle bir sonraki maddede (madde
3 ) istenilen yetkili satıcı belgesinin beyan edildiği, buna karşılık ihaleye iştirak eden Entropi Analitik Cihazlar ve Danışmanlık Sanayi Tic. Ltd. Şti.nin distribütör veya yetkili satıcılık belgesinin mevcut olmadığı, bu belgeyi ibraz etmesinin olası olmadığı, söz konusu ihaledeki teklif edilen ürünlerin orijinal ve seri numaraları ile kullanıcıya teslim edilmesi gerektiği, bu ürünlerin direkt olarak distribütör veya yetkili satıcının yetkisi ve kontrolü ile yapılması gerektiğinden, idarenin menfaatine oluşacak bu sürecin tekrar değerlendirilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 58/A maddesinde “…(3) Bu ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formlar kullanılır ve EKAP üzerinden gönderilmeyen teklifler kabul edilmez.

(8) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(9) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespitinde aşağıdaki esaslar dikkate alınır:

a) Diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre aşırı düşük tekliflerin bulunmadığı ihalelerde, geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahiplerine; yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlar ile teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeleri sunmaları, ayrıca ihale dokümanında öngörülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermeleri/kurulumlarını yapmaları için makul bir süre verilir. Beyan edilen bilgi/belgeler ve teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeleri sunmayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir, sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlayamayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır…” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: İYON KROMATOGRAFİ CİHAZI İÇİN 9 KALEM MALZEME ALIMI

b) Türü: Mal alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI KİMYASAL ANALİZLER LABORATUVARINA 9 KALEM MALZEME ALINACAKTIR.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: KİMYASAL ANALİZLER LABORATUVARININ SARF DEPOSUNA TESLİMAT YAPILACAKTIR.” düzenlemesine,

Anılan Şartname’nin 7.5.3.4’üncü maddesinde “1- Teklif edilen Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olan ürünler için; tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında aday veya isteklilerin ÜTS’ye kayıt veya bildirimi aranması zorunludur. Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarik firma) olmadığı durumlarda ürünün tedarikçi firmasının bayisi olduğuna dair ÜTS kayıt ve bildirimi aranacaktır. Alımı yapılacak ürünlerin ÜTS’de tedarikçi firma altında sağlık bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır. Ürünlere ait ÜTS numaraları kalem numarası belirtilerek yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecektir.

2-Tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamında olmayan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri uyarınca, herhangi bir ürünün veya cihazın tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olup olmadığına, üretim veya kullanım amacı çerçevesinde üreticiler karar vereceğinden teklif edilen ürünün tıbbi cihaz kapsamı dışında olduğunun iddia edilmesi halinde üretici veya ithalatçı tarafından düzenlenmiş tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olmadığı yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecektir.

3-Tıbbi cihaz kapsamı dışında olduğu beyan edilen cihazlar için distribitörlük belgesi veya yetkili satıcılık belgesi yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecektir.

4- Yerli malı tekif eden istekliler bu avantajdan yararlanabilmek için, türkiye ticaret, sanayi, deniz ticaret odaları ve ticaret borsaları birliğine bağlı ilgili oda / borsalar tarafından düzenlenen yerli malı belgesini ve belgeyi hangi kalem için sunduğunu yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Birim Fiyat Teklif Cetveli aşağıdaki gibidir:

A1

B2

Sıra No

Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)

Tutarı (Para birimi belirtilerek)

1

IYON KROMATOGRAFI CIHAZI ANYON ELEKTROLITIK REJENERE BASKILAYICI THERMO- DIONEX ICS 5000 (KİMYASAL ANAL. LAB)

adet

1

2

IYON KROMATOGRAFI CIHAZI KATYON ELEKTROLITIK REJENERE BASKILAYICI THERMO- DIONEX ICS 5000(KİMYASAL ANAL. LAB)

adet

1

3

IYON KROMATOGRAFI CIHAZI ANYON KOLON THERMO- DIONEX ICS 5000(KİMYASAL ANAL. LAB)

adet

1

4

IYON KROMATOGRAFI CIHAZI ELÜENT JENERATÖR KARTUŞU (KOH) THERMO- DIONEX ICS 5000(KİMYASAL ANAL. LAB)

adet

1

5

IYON KROMATOGRAFI CIHAZI ELÜENT JENERATÖR KARTUŞU (MSA) THERMO- DIONEX ICS 5000(KİMYASAL ANAL. LAB)

adet

2

6

IYON KROMATOGRAFI CIHAZI ENJEKSIYON VALFI CONTASI (MSA) THERMO- DIONEX ICS 5000(KİMYASAL ANAL. LAB)

adet

2

7

IYON KROMATOGRAFI CIHAZI ANYON KOLON (AS-19) THERMO- DIONEX ICS 2000(KİMYASAL ANAL. LAB)

adet

1

8

IYON KROMATOGRAFI CIHAZI ELÜENT JENERATÖR KARTUŞU (MSA) THERMO- DIONEX ICS 2000(KİMYASAL ANAL. LAB)

adet

2

9

IYON KROMATOGRAFI CIHAZI KATYON ELEKTROLITIK REJENERE BASKILAYICI (CDRS) THERMO- DIONEX ICS 2000(KİMYASAL ANAL. LAB)

adet

1

Toplam Tutar (K.D.V Hariç)

Başvuruya konu ihalenin İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açık ihale usulüyle gerçekleştirilen “İyon Kromatografi Cihazı İçin 9 Kalem Malzeme Alımı” ihalesi olduğu, söz konusu ihalede 3 adet ihale dokümanının edinildiği, 09.05.2022 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 2 adet teklif sunulduğu, ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda ihalenin 1, 2, 3, 4, 6, 7 ve 9’uncu kısımlarının Entropi Analitik Cihazlar ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketinin, 5 ve 8’inci kısımlarının başvuru sahibi Redoks Analitik Laboratuar Cihazları Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı; ihalenin 5 ve 8’inci kısımlarında Entropi Analitik Cihazlar ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketinin, 1, 2 ve 9’uncu kısımlarda da başvuru sahibi Redoks Analitik Laboratuar Cihazları Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin “yaklaşık maliyetin üzerinde” olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirmelerin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı, ayrıca geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini sunmaları için makul bir süre verileceği ifade edilmiştir.

İdari Şartname’nin 7.5.3.4’üncü maddesinin 2’nci bendinde Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmayan ürünler için; herhangi bir ürünün veya cihazın Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olup olmadığına, üretim veya kullanım amacı çerçevesinde üreticiler tarafından karar verileceği, bu çerçevede teklif edilen ürünün tıbbi cihaz kapsamı dışında olduğunun değerlendirilmesi durumunda üretici veya ithalatçı tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri Kapsamında Olmadığının Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan edileceği anlaşılmıştır.

Anılan maddenin 3’üncü bendinde tıbbi cihaz kapsamı dışında olduğu beyan edilen cihazlar için distribitörlük belgesi veya yetkili satıcılık belgesinin yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edileceği ifade edilmiştir.

Aktarılan 2 ve 3’üncü bentler kapsamında, 2’nci bentte yapılan düzenlemede teklif edilen ürünün tıbbi cihaz kapsamı dışında olduğunun değerlendirilmesi durumunda üretici veya ithalatçı tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri Kapsamında Olmadığının Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan edileceği, 3’üncü bentte ise 2’nci bentten farklı olarak “tıbbi cihaz kapsamı dışında olduğu beyan edilen cihazlar” için distribitörlük belgesi veya yetkili satıcılık belgesinin yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edileceğinin ifade edildiği, bir başka deyişle 3’üncü bentte yer alan düzenlemenin sadece cihazlara yönelik olduğu anlaşılmıştır.

İdarece şikayet başvurusu üzerine verilen cevap yazısında “7.5.3.4’üncü maddenin “2- …” şeklinde olup, teklif edilen ürünlerin kapsam dışı olduğunu Entropi Analitik Cihazlar ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Ltd. Şti. firması yeterlilik bilgileri tablosunda beyan ettiğinden, talep edilen belgelerde de kapsam dışı beyanı belgesi mevcut ve belgesi uygun olduğundan şikayet başvurunuz uygun bulunmamıştır.

3-“…” şeklinde olup, ilgili malzemelerin sarf malzeme olduğu uzman üyelerce tespit edildiğinden ve yukarıda da belirtildiği gibi Distribitörlük Belgesi veya Yetkili Satıcılık Belgesi cihazlar için istenildiğinden dolayı bu belgenin sunulması gerekli olmadığından şikayet başvurunuz uygun bulunmamıştır…” ifadelerine yer verilmiştir.

İhalenin adının, “iyon kromatografi cihazı için 9 kalem malzeme alımı” olduğu, idarece şikayet başvurusu üzerine verilen cevap yazısında “malzemelerin sarf malzeme olduğu uzman üyelerce tespit edildiği” ifadelerine yer verildiği, başvuru sahibi tarafından da bu hususun aksinin iddia edilmediği dikkate alındığında, ihale konusu alımın sarf malzeme teminine ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

Entropi Analitik Cihazlar ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda; 06.05.2022 tarih ve ENT-2022/010 sayılı “Tıbbı Cihaz Yönetmeliği Kapsam Dışı Beyanı” beyanına yer verilmiştir.

İdarece 09.05.2022 tarihinde isteklilere gönderilen yazıda, “İYON KROMATOGRAFİ CİHAZI İÇİN 9 KALEM MALZEME ALIMI işine ait ihalede tekliflerin değerlendirmesi sürecine geçilmiş olup, beyan etiğiniz bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan aşağıdaki belgeleri ekleri ile birlikte, İdari Şartnamenin 7.9. maddesine uygun olarak, 13.05.2022 tarihine kadar İdaremize sunmanız gerekmektedir.

Sunulması Gereken Belgeler

“…- Üretici veya ithalatçı firma tarafından düzenlenmiş kapsam dışı beyanı – Katolog/Broşür

…Sicil, İzin, Ruhsat ve Faaliyet Belgeleri ? Yerli Malı Belgesi ? Katalog ve/veya Fotoğraf…” ifadelerine yer verilmiş olup, üretici veya ithalatçı firma tarafından düzenlenmiş kapsam dışı beyanı – katolog/broşür, yerli malı belgesi, sicil, izin, ruhsat ve faaliyet belgeleri vb. istenilmiştir. Anılan istekli tarafından “kapsam dışı beyanı”, “katalog”, “teknik şartnameye uygunluk belgesi”nin sunulduğu görülmüştür.

Yukarıda aktarılan hususlar bir arada değerlendirildiğinde, söz konusu malzeme temininin sarf malzemeye ilişkin olduğunun anlaşıldığı, bu çerçevede anılan istekli tarafından teklif edilen ürünlerin İdari Şartname’nin 7.5.3.4’üncü maddesinin 2’nci bendi uyarınca Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığının yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edildiği, anılan maddenin 3’üncü bendi uyarınca “distribitörlük belgesi veya yetkili satıcılık belgesi”nin cihazlara yönelik olduğu, ancak ihalenin konusunun cihaz olmadığı değerlendirildiğinde anılan maddenin 3’üncü bendinde sayılan belgelerin sunulmasının gerekmediği sonucuna varılmış olup, başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde görülmemiştir.

Öte yandan, “söz konusu ihaledeki teklif edilen ürünlerin orijinal ve seri numaraları ile kullanıcıya teslim edilmesi gerektiği, bu ürünlerin direkt olarak distribütör veya yetkili satıcının yetkisi ve kontrolü ile yapılması gerektiği” iddiasına ilişkin olarak; idareye yapılan şikayet başvurusu üzerime idarece verilen cevap yazısında söz konusu hususa yönelik “Teklif edilen ürünlerin orijinal ve seri numaraları ile kullanıcıya teslim edilmesi ve bunun distribütör veya yetkili satıcının yetkisi ile yapılması gerektiği hususu ile ilgili olarak; teslim edilecek ürünlerin orijinalliği muayene kabul komisyonunca yapılacağından, ürünler üretici firmanın etiketi ve seri numarası ile teslim edileceğinden ve seri numaraları üretici firmaya gönderilerek kontrolü yapılabileceğinden dolayı şikayet başvurunuz uygun bulunmamıştır.” ifadelere yer verildiği, ürünlerin orijinal ve seri numaraları ile teslim edilmesinin sözleşmenin yürütülmesi aşamasına ilişkin olduğu, dolayısıyla idarece yapılacak kontroller ile ürünlerin istenilen kriterleri sağlaması durumunda teminin gerçekleşebileceği anlaşılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,


Oybirliği ile karar verildi.