idarenin yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinin tek başına fiyat farkı hesaplanması sonucunu doğurmayacağı

kik düzenleyici kurul kararı
Toplantı No : 2019/21
Gündem No : 1
Karar Tarihi : 22/04/2019
Karar No : 2019/DK.D-79
Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 9

KİK Gündem Konusu :
İdari şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı
verilmesi öngörülmeyen işlerde, 4735 sayılı Kanunun Geçici 4’üncü maddesine dayalı olarak
süre uzatımına ilişkin kısıtlama ve şartlara tabi olunmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığının
görüşü alınarak idare tarafından yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinin,

tek başına fiyat
farkı verilmesi sonucunu doğurup doğurmayacağı hakkında Kurum görüşü oluşturulması.
4735 sayılı Kanunun Geçici 4’üncü maddesi kapsamında, idari şartname ve
sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işler için,

söz konusu Kanun maddesi
uyarınca idarece süre uzatımı verilmesinin tek başına fiyat farkı verilmesini gerektirip
gerektirmeyeceği hususundaki tereddütlerin giderilmesi amacına yönelik olarak;

İdari şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, 4735 sayılı
Kanunun Geçici 4’üncü maddesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak

idaretarafından yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinin, tek başına fiyat farkı hesaplanması sonucunu doğurmayacağına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.