Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekindeki Tip Sözleşme’nin yukarıda aktarılan açıklamalarına uygun olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, Teknik Şartname’nin 8’inci maddesinin 18 numaralı alt maddesinde belirtilen düzenlemelerin gıda zehirlenmesinin önlenmesine yönelik düzenlemeler olduğu ve söz konusu maddede bu hususa yönelik aykırılık hallerinde sözleşmede belirtilen cezaların uygulanacağı başkaca herhangi bir cezai müeyyideye yer verilmediği görüldüğünden bu haliyle söz konusu düzenlemelerin mevzuata aykırı olmadığı

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin eki Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Sözleşme’nin “Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde “16.1.İhale konusu işin niteliği ve özelliğine göre işin sözleşmesine uygun olmayan haller ve idare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:

16.1.1. Sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde uygulanacak asgari ceza oranı, sözleşme bedelinin [bu kısma % 1’den fazla olmamak üzere oran yazılacaktır.]’dır. Aynı fiilin tekrarı halinde bu oran % 50 artırımlı uygulanır. 16.1.2. Aşağıdaki tabloda yer alan aykırılık hallerinde aynı satırda belirtilen oranda ceza uygulanır.26.1 Bu aykırılıkların üçten az olmamak üzere, tabloda belirtilen sayıda gerçekleşmesi halinde, ayrıca 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın, son aykırılığa ilişkin ceza kesilmeden sözleşme feshedilir.

Aykırılık Hali

İhtar Yapılacaktır/İhtar Yapılmayacaktır26.2

Sözleşme Bedeli Üzerinden Kesilecek Ceza Oranı

Sözleşmenin Feshini Gerektiren Aykırılık Sayısı26.3

1

2

3

16.1.3. Aşağıdaki aykırılık hallerinden birinin gerçekleşmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilir…” açıklaması,

Anılan Tip Sözleşme’nin “Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinin 26.1, 26.2 ve 26.3 numaralı dipnotlarında “26.1. Bu kısma yazılacak oranlar, 16.1.1. inci maddede belirlenen asgari ceza oranından yüksek olmakla birlikte sözleşme bedelinin %2’sinden fazla olamaz.

26.2. Bu kısımda, aykırılık hali için ceza uygulamaya başlamadan evvel daha önceki bir aşamada ihtar yapılıp yapılmayacağı belirtilecektir.

26.3. Bu kısma yazılacak sayı 3’ten az olamaz.” açıklaması yer almaktadır.

Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde “16.1. İhale konusu işin niteliği ve özelliğine göre işin sözleşmesine uygun olmayan haller ve idare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:

16.1.1. Sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde uygulanacak asgari ceza oranı, sözleşme bedelinin On Binde 0,50’dır. Aynı fiilin tekrarı halinde bu oran % 50 artırımlı uygulanır. Yüklenicinin işin kısmi kabule konu olan kısmını süresinde tamamlamaması durumunda, ceza, sözleşmenin süresinde tamamlanmayan kısmına tekabül eden bedel üzerinden kesilecektir.

16.1.2. Aşağıdaki tabloda yer alan aykırılık hallerinde aynı satırda belirtilen oranda ceza uygulanır. Bu aykırılıkların üçten az olmamak üzere, tabloda belirtilen sayıda gerçekleşmesi halinde, ayrıca 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın, son aykırılığa ilişkin ceza kesilmeden sözleşme feshedilir.

Sıra No

Aykırılık Hali

İhtar
Yapılacaktır /
İhtar
Yapılmayacaktır

Sözleşme
Bedeli
Üzerinden
Kesilecek
Ceza
Oranı

Söz.
Fes.
Ger.
Ayk.
Sayısı

1

Teknik şartnameye uygun yiyecek malzemesi getirilmemesi, kullanılmaması, depolarda idarenin onaylamadığı yiyecek bulundurması veya herhangi bir yemeğin gerek pişirme, gerekse sunuş olarak belirtilen özelliklerde olmaması durumunda

İhtar
Yapılacaktır

On Binde
1,00

5

2

Yüklenicinin günlük yemek ihtiyacını tam karşılayamaması veya çeşit sayısında eksiklik olması halinde

İhtar
Yapılacaktır

On Binde
1,00

5

3

Yüklenicinin şartnamede belirtilen herhangi bir koşulu sağlamayan (bone, maske ve eldiven takmaması vb.) personeli olması halinde, Personel kıyafetlerinin düzensizliği ve temiz olmaması, personelin adı, soyadı ve görevinin belirtildiği yaka kartı takmaması durumlarından biri

İhtar
Yapılacaktır

On Binde
1,00

5

4

Şartnameye aykırı herhangi bir hijyenik veya teknik uygunsuzluk saptanan mutfak ve yemekhane olması (kirli tabak, kaşık, çatal vb. kullanılması) durumunda

İhtar
Yapılacaktır

On Binde
1,00

5

5

Yemeklerin kalite, tat, koku ve lezzet açısından doyurucu olmaması halinde

İhtar
Yapılacaktır

On Binde
1,00

5

6

Mutfakta ve yemekhanelerde herhangi bir nedenle artan yemeklerin yeniden yemek yapımında kullanılmasının tespiti halinde

İhtar
Yapılacaktır

On Binde
1,00

5

7

Yemekhanelerde ve mutfaklarda son kullanma tarihi belirtilmeyen ve/veya kulanım süresi geçen, ambalajı bozuk (ağzı açık) malzemelerin bulunduğu, dağıtıldığı veya pişirme ve dağıtım sırasında gramaja uyulmadığı tespit edildiğinde

İhtar
Yapılacaktır

On Binde
1,00

5

8

Kontrol teşkilatı tarafından tutanakla tespit edilmesi halinde, hizmetin yürütülmesine engel olacak her türlü eksik, kusur, yanlışın tespiti

İhtar
Yapılacaktır

On Binde
1,00

5

9

Yüklenici, günlük ürettiği yemeklerden steril kaplara numune alarak 72 saat uygun sıcaklık ve uygun koşullarda kilit altında saklamak zorundadır. Herhangi bir şekilde İdare tarafından talep edildiğinde bunlar test edilmeye hazır bulundurulacak analiz sonucunda olumsuz rapor durumunda

İhtar
Yapılacaktır

On Binde
1,00

5

10

Hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak malzemelerin özelliklerine Teknik Şartnamede yer verilmiştir. Firmanın getirmiş olduğu malzemelerin Teknik Şartnameye uygunluğunu Kontrol Teşkilatına kontrol ettirmek zorundadır. Malzemelerin kontrol Teşkilatının onayını alınmadan kullanılması

İhtar
Yapılacaktır

On Binde
1,00

5

11

Çöplerin uygun şekilde toplanmaması ve çevre kirliliğine sebebiyet verilmesi

İhtar
Yapılacaktır

On Binde
1,00

5

12

Yemeğin sanitasyon ve hijyen kurallarına göre taşınıp, servis edilmesini sağlamadığının tespit edilmesi halinde;

İhtar
Yapılacaktır

On Binde
1,00

5

13

Yüklenici, süresinde işe başlamadığı veya işi geciktirdiği takdirde,

İhtar
Yapılacaktır

On Binde
1,00

5

14

Yüklenici firma belgeleri olmayan, sigortasız işçi çalıştırdığında veya çalışan personelin genel ahlak kuralları ve kamp ortamına uygunsuz davranışlarda bulunması durumunda,

İhtar
Yapılacaktır

On Binde
1,00

5

15

Hizmet ile ilgili herhangi bir kusur, kahvaltı, ara öğün ve yemeklerde kullanılacak malzemelerin kalitesinin bu şartnameye uygun olmadığı durumlarda ve şartname maddelerinin herhangi birine uygunsuzluk halinde

İhtar
Yapılacaktır

Binde
1,00

5

16

Yükleniciye teslim edilen demirbaş, makine, araç ve gereçlerin ve kullanmakta olduğu asansörlerin yüklenici kaynaklı kullanımının dikkat edilmemesinin tespit edilmesi ve ihale süresinin bitiminde eksiksiz ve çalışır vaziyette teslim edilmemesi halinde,

İhtar
Yapılacaktır

Binde
1,00

5

17

Yüklenici, İdare tarafından teslim edilen alanları ve demirbaş malzemeleri üçüncü şahıslara, kısmen veya tamamen devredemez. Bu durumun tespit edilmesi halinde;

İhtar
Yapılacaktır

On Binde
1,00

5

18

Yemek Listelerinde kurum yetkilisinin onayı olmadan değişiklik yapıldığının tespit edilmesi halinde;

İhtar
Yapılacaktır

Binde
1,00

5

19

Çalışan personelin, hizmet sunulan alanların, gıda maddelerinin ve diğer ekipmanların; temizlik ve hijyen kurallarına uygun olmaması, yemeklerin içinden kıl, böcek vb. çıkması durumunda.

İhtar
Yapılacaktır

Binde
1,00

5

20

Yüklenicinin idarenin çalışma süresince kullanmak üzere kendisine teslim ettiği demirbaşları kaybetmesi, üçüncü şahıslara devretmesi veya satması, hasar vermesi, kırması sonucu tekrar çalışır vaziyette geri getirmemesi veya güncel demirbaş değerinin ödenmemesi

İhtar
Yapılacaktır

Binde
1,00

5

21

Öğünlerin teknik şartnamede belirtilen saatlerde hazırlanarak servis edilmemesi halinde

İhtar
Yapılacaktır

On Binde
1,00

5

22

Yemeklerin; pişirmeden kaynaklı yanmış, az pişmiş ya da çiğ yemek servisinin yapıldığının tespit edilmesi halinde

İhtar
Yapılacaktır

On Binde
1,00

5

23

Teknik şartnamede, idari şartnamede ve sözleşmede belirtilen hükümlerin dışında herhangi bir sebepten dolayı hizmetin aksaması halinde

İhtar
Yapılacaktır

On Binde
1,00

5

16.1.3. Aşağıdaki aykırılık hallerinden birinin gerçekleşmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilir.

Yemeklerden dolayı kampçı ve kampta hizmet alanların zehirlenmesi durumunda; kontrol teşkilatınca tutulan tutanakla tespit edilecek ve ilgili resmi laboratuvarlarca analiz ettirilerek, zehirlenme vakasının Yükleniciden kaynaklı olması durumunda kampçı ve kampta hizmet alanların hayati tehlike arz edecek şekilde rahatsızlanması veya hayatını kaybetmesi halinde,
Ayrıca, yukarıdaki tabloda belirtilen aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak 5(beş) defa gerçekleşmesi durumunda, yukarıda öngörülen ceza uygulanmakla birlikte 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idare tarafından feshedilebilecektir.”
düzenlemesi yer almaktadır.

Teknik Şartname’nin “Genel Hususlar” başlıklı 8’inci maddesinin 18 numaralı alt maddesinde “18-Yüklenici firma gıda zehirlenmelerine karşı önlemleri almak, uygulamak ve personelin eğitimini vermek zorundadır. Yüklenicinin kullandığı ürün veya kusurundan kaynaklı gıda zehirlenmesi olması durumunda idari şartnamede ve sözleşmede yer alan miktarda para cezası uygulanır ve yüklenicinin kusuru, ilgili makamlara idare tarafından bildirilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi’nin 16’ncı maddesinde cezaların ne şekilde düzenleneceği belirtilmiş olup, buna göre söz konusu Tip Sözleşme’nin 16.1.1’inci maddesinde sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde uygulanacak asgari ceza oranına yer verileceği, 16.1.2’nci maddesinde yer alan tabloda aykırılık hallerinin sıralanacağı, bununla birlikte bu tabloda ihtar yapılıp yapılmayacağı, sözleşme bedeli üzerinden kesilecek ceza oranı ve sözleşmenin feshini gerektiren aykırılık sayısına da yer verileceği, 16.1.3’üncü maddesinde ise bir defa gerçekleşmiş olsa dahi protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedileceği aykırılık hallerinin düzenleneceği belirtilmiştir.

Sözleşme Tasarısı’nın 16’ncı maddesi incelendiğinde, düzenlemelerin Tip Sözleşme hükümleriyle uyumlu olduğu, 16.1.1’inci maddede asgari ceza oranının belirlendiği, 16.1.2’nci maddede 23 başlık halinde özel aykırılık hallerinin düzenlendiği ve Tip Sözleşme dipnotuna uygun olarak ceza uygulamasında ihtar yapılıp yapılmayacağının belirtildiği, sözleşmenin feshini gerektiren aykırılık sayısının 3’ten az olmayacak şekilde 5 olarak düzenlendiği, 16.1.3’üncü maddede de ise sözleşmenin feshi sonucunu doğuracak ağır aykırılık halinin düzenlendiği tespit edilmiştir. Bahse konu düzenlemeye göre; kampçı ve kampta hizmet alanların yemeklerden dolayı zehirlenmesi durumunda, kontrol teşkilatınca tutulan tutanakla bu durumun tespit edileceği ve ilgili resmi laboratuvarlarca analiz ettirilerek zehirlenme vakasının yükleniciden kaynaklanması durumunda kampçı ve kampta hizmet alanların hayati tehlike arz edecek şekilde rahatsızlanmasının veya hayatını kaybetmesinin ağır aykırılık hali olarak sayıldığı, maddenin devamında ise 16.1.2’nci maddedeki tabloda yer alan özel aykırılık hallerinin ardı ardına veya aralıklı olarak 5 defa gerçekleşmesi durumunda da ilgili cezalar uygulandıktan sonra protesto çekilmesine gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedileceğinin düzenlendiği, bu kapsamda 16.1.3’üncü maddede ağır aykırılık hali belirlendikten sonra madde devamında 16.1.2’nci maddede yer alan özel aykırılık hallerinde sözleşmenin feshini gerektiren aykırılık sayısına ulaşıldığında da sözleşmenin idarece feshedileceği hususunun aykırılık içermeyecek şekilde tekrarlandığı anlaşılmıştır.

Teknik Şartname’nin “Genel Hususlar” başlıklı 8’inci maddesinin 18 numaralı alt maddesinde ise yüklenicinin gıda zehirlenmelerine karşı önlem alması ve personelini bu kapsamda eğitmesi gerektiğine ilişkin düzenlemeye yer verdikten sonra, yükleniciden kaynaklı gıda zehirlenmesi olması durumunda idari şartnamede ve sözleşmede yer alan miktarda para cezasının uygulanacağı ve yüklenicinin kusuru hakkında ilgili makamlara idare tarafından bildirimde bulunulacağı düzenlenmiştir. Bahse konu düzenlemede gıda zehirlenmesi olmaması için yüklenicinin sorumlulukları ifade edilmiş, ancak söz konusu Teknik Şartname düzenlemesinin Sözleşme Tasarısı’nda ağır aykırılık hali olarak belirtilen gıda zehirlenmesi olması halinde sözleşmenin idarece protesto çekilmesine gerek kalmaksızın feshedilebileceği düzenlemesine aykırı nitelikte bir düzenleme içermediği anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede, ihale dokümanı arasında yer alan Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.2’nci maddesinde sözleşmeye aykırılık halleri ile cezaların düzenlendiği, anılan maddede idarenin takdir yetkisi kapsamında uygulanacak cezaların belirtildiği, 16.1.3’üncü maddesinde ise gıda zehirlenmesi olması halinin ağır aykırılık hali olarak belirtildiği, bunun yanı sıra 16.1.2’nci maddede belirtilen özel aykırılık hallerinde sözleşmenin feshini gerektiren aykırılık sayısına ulaşıldığında da sözleşmenin idarece feshedileceği hususunun tekrar edildiği, bu haliyle söz konusu cezai düzenlemelerin kapsam ve şekil açısından Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekindeki Tip Sözleşme’nin yukarıda aktarılan açıklamalarına uygun olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, Teknik Şartname’nin 8’inci maddesinin 18 numaralı alt maddesinde belirtilen düzenlemelerin gıda zehirlenmesinin önlenmesine yönelik düzenlemeler olduğu ve söz konusu maddede bu hususa yönelik aykırılık hallerinde sözleşmede belirtilen cezaların uygulanacağı başkaca herhangi bir cezai müeyyideye yer verilmediği görüldüğünden bu haliyle söz konusu düzenlemelerin mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bahse konu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2022/029
Gündem No : 43
Karar Tarihi : 26.05.2022
Karar No : 2022/UH.I-667