HİZMET ALIMI, MAL ALIMI İLE YAPIM İŞLERİNE İLİŞKİN GİDERLERİN ÖDENMESİNDE ARANACAK BELGELER VE KDV TEVKİFATI UYGULAMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

 • H İ Z M E T A L I M L A R I (1);
 • A-TAAHHÜT DOSYASI
 • 1. İhale onay belgesi,(kik.001/H)
  1.1. Yaklaşık maliyetin hesaplanma şekline ilişkin hesap cetveli ve dayanağı olan belgeler,
 • 2. ilanın yapıldığına ilişkin tutanak,
 • 3.1.İhale Komisyon kararı (kik 021.0/H) veya piyasa fiyat araştırması tutanağı (Doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılan alımlarda piyasa fiyat araştırması tutanağı (MHBY Örnek:2) düzenlenir.Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağının kişi veya firmalardan alınan fiyat tekliflerine ilişkin sütunlarında alınacak malın miktarı, birim fiyatı ve toplam fiyatı da gösterilir.) İhale üzerinde kalan İsteklinin, Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına ilişkin belge.
 • 3.1.1.Binde 4.5 Oranında Karar Damga vergisinin Tahsiline İlişkin Belge(Karara ait damga vergisinin yatırıldığına ilişkin alındının onaylı örneği veya tahsil edildiğine ilişkin harcama birimince onaylı yazı)
 • H İ Z M E T A L I M L A R I (2);
 • 4.Kesin Teminatın alındığına ilişkin alındının örneği (Üzerine ihale yapılan isteklinin kesin teminatına ait saymanlıkça düzenlenen alındı belgesi (Sözleşme bedelinin % 6 ‘sı oranında)(Banka teminat mektubu verilmişse alındı belgesi ile teminat mektubunun tasdikli fotokopisi)
 • 5. Sözleşme
 • 5.1.İhale dokümanında notere tescil ettirileceği belirtilmeyen sözleşmelerden damga vergisinin alındığını gösteren belgenin tasdikli bir suretinin eklenmesi,(Binde 7.5)
 • (Bakanlığın vizesine ve/veya Sayıştayın tesciline tabi sözleşmelerde,vize ve/veya tescile ilişkin yazının tarih ve sayısı ödeme belgesi üzerinde belirtilecektir.)
 • 5.2.Sözleşmede öngörülmeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu artışın yükleniciden alınması halinde buna ilişkin onay belgesi ve yaklaşık maliyet hesap cetveli ile ek kesin teminata ilişkin belge,Binde 7.5 sözleşme Damga vergisi tahsiline ilişkin belge,Binde 4.5 Karar Damga Vergisi tahsiline ilişkin belge(Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının % 6 ‘sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.)