hizmet alımı işi için ihale yöntemiyle temizlik şirketlerinden hizmet alımı satın alındığını, alınan hizmetlerde, ihale edilen her bir yüklenici firma ihale konusu hizmeti yürütmek üzere çalıştıracağı işçileri kendilerinin belirlediğini, söz konusu firmalarla yapılan sözleşmeler gereği işe alma ve işten çıkarma yetkileri ile bundan doğacak sorumluluğun bu firmalara ait bulunduğu

hizmet alımı işi için ihale yöntemiyle temizlik şirketlerinden hizmet alımı satın alındığını, alınan hizmetlerde ihale edilen her bir yüklenici firma ihale konusu hizmeti yürütmek üzere çalıştıracağı işçileri kendilerinin belirlediğini, söz konusu firmalarla yapılan sözleşmeler gereği işe alma ve işten çıkarma yetkileri ile bundan doğacak sorumluluğun bu firmalara ait bulunduğu

T.C. ANKARA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2018/925 Esas – 2021/211
TÜRK MİLLETİ ADINA
YARGILAMA YETKİSİNİ KULLANAN

T.C.
ANKARA
2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2018/925 Esas
KARAR NO : 2021/211

DAVA : Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 14/12/2018
KARAR TARİHİ : 02/04/2021

Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili kurumun 233 sayılı KHK uyarınca kurulmuş kamu iktisadi teşebbüsü olduğunu, merkez ve taşra teşkilatına nitelikli … ve temizlik hizmet alımı işi için ihale yöntemiyle temizlik şirketlerinden hizmet alımı satın alındığını, alınan hizmetlerde, ihale edilen her bir yüklenici firma ihale konusu hizmeti yürütmek üzere çalıştıracağı işçileri kendilerinin belirlediğini, söz konusu firmalarla yapılan sözleşmeler gereği işe alma ve işten çıkarma yetkileri ile bundan doğacak sorumluluğun bu firmalara ait bulunduğunu, dava dışı … adlı aşçının 01.01.2009- 31.10.2016 yıllarında kurum bünyesinde bu hizmeti yürüten çeşitli temizlik şirketlerinde çalıştığını ve en son çalıştığı … İnş. Tem. Güv. Gıda Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. & … İnş. Tem. Gıd. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. iş Ortaklığı firmasından belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle 31/10/2016 tarihinde ayrıldığını, aşçı …’a kıdem tazminatı tahakkuk cetvelinde yazılı 24.869,47 TL ile 190,20 TL damga vergisi de dâhil olmak üzere brüt 25.059,67 TL kıdem tazminatının müvekkili kurum tarafından 14/03/2017 tarihinde ödendiğini, davalı şirketler ile imzalanan sözleşmelerin ilgili maddelerinde; “yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları, ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri ve genel şartnamenin 6. bölümünde belirlenmekle, yüklenici bunları aynen uygulamakla yükümlüdür,” “Yüklenici firma tarafından çalıştırılacak işçilerin; ücret ve her türlü işçilik ödemeleri SSK primleri, sosyal güvenlik … primleri, yemek, ulaşım, (işyerine geliş- gidiş) ve işsizlik sigortası prim kesintisi gibi tüm ödemeler ile İş Kanunu ve diğer yasalardan doğan tüm sorumluluklar ve ayrıca iş kazası ve meslek hastalığı gibi hususlardan doğan sorumluluklar da Yüklenici firmaya aittir. Hangi nedenle olursa olsun gerek işçi ücretleri (ücret, fazla mesai, ikramiye, ihbar, kıdem tazminatı ve benzeri işçilik hakları ….gibi nedenlerle İdare (…) yüklenici işçilerine ve üçüncü kişilere herhangi bir ödeme yapmak durumunda kalırsa yüklenici firma bu ödemeleri rücuen idareye ödemek zorundadır,” hükmü yer aldığını, adı geçen firmalar taraflarınca işçiye ödenen bedelden sorumlu olduğunu sözleşme faiz oranı üzerinden taraflarına ödeme yapılması gerektiğini, açıklanan nedenlerle …’a ödenen 25.059,67 TL’nin yukarıda isimleri belirtilen firmalarla imzalanan sözleşmeler gereği ödeme tarihinden itibaren uygulanacak sözleşme faiziyle, sözleşme faizi belirlenmeyen hallerde ticari faizi ile birlikte davalı şirketlerden sorumlulukları oranında rücuen tahsili ile müvekkiline ödenmesine karar verilmesini talep ve beyan etmiştir.
Davacı vekili netice-i talebini açıkladığı 08/07/2019 tarihli dilekçesinde özetle; … Temizlik’ten 4047,82 TL, … temizlik’ten 2.382,69 TL, … Temizlik’ten 3.624,64 TL, … Temizlik’ten 1.103,95 TL, … Temizlik’ten 1517,93 TL, … Temizlik’ten 1057,95 TL, … Temizlik’ten 2069,91 TL, … Temizlik’ten 5.367,96 TL, … Temizlik’ten 3058,86 TL, …’den 413,98 TL, …’tan 413,98 TL talep ettiklerini beyan etmiştir.
Davalı … … … Hizmetleri Ltd. Şti. vekili cevap dilekçesinde özetle; yetki itirazında bulunduklarını, davacı tarafından dava dışı işçiye ödenen kıdem tazminatı bedelinin müvekkili şirketten rücu talebinin hukuki dayanaktan yoksun olduğunu, rücu talebine konu edilen dava dışı işçinin müvekkili şirket nezdinde 16/05/2013 ile 31/12/2013 tarihleri arasında 6.5 ay, brüt 1.0266,15-TL ücret karşılığı çalıştığını, kıdem tazminatına hak kazanamayacağını, davacının kamu kurumu olduğunu, KİK ve Kanunun uygulanmasına ilişkin Kamu İhale Genel Tebliği’ne aykırı olarak işlem yapamayacağını, bu nedenle; taraflar arasındaki sözleşme hükümleri ve sözleşmelerin atıf yaptığı şartname hükümleri KİK ve Kamu İhale Genel Tebliğ hükümleri dairesinde yorumlanması gerektiğini, böyle bir işlem tesis edilmesi halinde dahi Borçlar Kanunu 20. vd. maddeleri uyarınca genel işlem koşullarına aykırı sözleşme ve şartname hükümleri geçersiz sayılacağını, sözleşme hedefine dahil giderler sözleşmenin 7. maddesinde sayıldığını ve giderlerin vergi, resim, harç, ulaşım, sigorta vb. giderler ile personele ait maaş, giyim ve yol giderlerinden ibaret olduğu tespit edildiğini, kıdem tazminatı bedeli sözleşme bedeline dahil olmadığını, kıdem ve ihbar tazminatı, 07.06.2014 gün ve 29023 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Genel Tebliği’nde değişikliğin 48. maddesi ile sözleşme giderlerinin içine dahil edildiğini ve 25.10.2014 tarihli 29156 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile 11.09.2014 tarihinden itibaren kıdem ve ihbar tazminatları sözleşme giderleri içerisinden çıkartıldığını, davacının istihdam edilen tarihlerde kıdem ve ihbar tazminattan akdedilen sözleşme tarihinde ihale teklif fiyatının içinde olmadığını, müvekkili şirketin davacı ile sözleşme imzaladığı tarihte ihale teklif fiyatının içerisinde olmayan kıdem ve ihbar tazminatının rücuuna ilişkin davada hazırlanan rapor bizatihi KİK ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin Kamu İhale Genel Tebliği’ne aykırı olduğunu, sözleşmenin Tip Sözleşme olması KİK ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.30. maddesine göre kıdem tazminatının ihale teklif fiyatının içerisinde yer almaması nedeniyle sözleşme ve şartnamelere konulan hükümlerin B.K.’nun yukarıdaki maddeleri delaleti ile yok hükmünde olduğunun sabit olduğunu, 10.09.2014 tarihinde 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 112. maddesine ilave edilen hükmün gerekçesinde belirtilen sebeplerle reddi gerektiğini, izah olunan nedenler ve fazlaya ilişkin talep ve dava hakları saklı kalmak kaydı ile şimdilik; yetki itirazlarının kabulü ile yetkisizlik kararı verilmesini, aksi halde müvekkili şirket hakkında açılan davanın esastan reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı … Temizlik Hizmetleri Taah. Ltd. Şti. vekili cevap dilekçesinde özetle; dava dışı işçinin, ara vermeksizin ihaleyi alan yeni firmada işe başlaması sebebiyle iş akdi sona erdiğini, taraflar arasında akdedilen sözleşmelerde kıdem tazminatı vs. alacaklar bakımından belirlenen bir ücret bulunmadığını, bu nedenle yüklenici şirketlerden birisi olan müvekkil şirketin kurumdan tahsil ettiği bu kaleme ait bir ücret bulunmadığını, dava dışı işçinin müvekkili şirket nezdindeki 18 Gün 1 Ay 1 (388gün) yıllık çalışması olduğunu, müvekkili şirketin ancak bu süre ile diğer alt işveren firmaya işçinin devri anındaki ücret seviyesi üzerinden %50′ lik kısımdan müvekkili şirket nezdindeki çalıştığı döneme ilişkin brüt maaşı üzerinden yapılabilecek hesaplama ile sorumluluğu söz konusu olabileceğini, uygulanma şekli bakımından, ihale uhdesinde kalan şirket kurumda hizmet vermekle birlikte işçi alımı, işin sevk ve idaresi, işten çıkarma gibi işverenliğin gerektirdiği hususları kurumlar uhdesinde tutarak; bu işlemleri tamamen kendileri yaptıklarını, bu durum karşısında Yüksek Mahkeme içtihatları ile söz konu hallerde ihaleyi yapan kuramların işçilik alacaklarından %50 oranında işçinin diğer taşerona devri anındaki ücret seviyesinde sorumlu bulunduğunu ortaya koyduğunu beyanla, haksız davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı … Kurumsal…. Ltd. Şti. vekili cevap dilekçesinde özetle; zamanaşımı itirazında bulunduklarını, davacı tarafın dilekçesinde; hangi davalıdan, ne miktarda talebi olduğunu açıkça belirtmediğini,bu hususun açıklanması gerektiğini, müvekkili şirketler ile davacı arasındaki sözleşme gereğince; gerek davacı ile dava dışı işçi arasındaki ilişki göz önüne alındığında davacının bu istemi hukuka aykırı aykırı olduğunu, kıdem tazminatı bu kapsamda olmadığını, müvekkili şirketlerin, işçilik alacaklarından hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, dava dışı işçi … müvekkili şirketler bünyesinde belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştığını, işveren tarafından yapılmış bir fesih söz konusu olmadığı için işçinin kıdem tazminatı hakkı doğmayacağını, davacının müvekkili şirketlere karşı rücu isteminde bulunmasının hukuka aykırı olduğunu, dava dışı işçinin müvekkili şirketler bünyesinde kıdem alacağı doğmadığını, 4857 Sayılı Kanun’un 112. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendindeki açık hükmüne ters düştüğünü, son alt iş verenleri ile yapılmış olan iş sözleşmeleri 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanların kıdem tazminatları ilgili kamu kurum veya kuruluşu tarafından, işçinin hesabına yatırılmak suretiyle ödenir,” ibaresi yer aldığını, huzurdaki somut olayda kıdem tazminatının ödenmesi sorumluluğunun, net bir şekilde davacıya yüklendiğini, davacı … Genel Müdürlüğü, asıl işveren olarak çalıştırdığı işçilere yapılan hiçbir ödemeden sorumsuz bırakılamayacağını, Yargıtay’a göre rücu davalarında alt işverene kendi dönemi ile sınırlı olmak üzere ancak %50 oranında rücu edilebileceği, asıl işveren de en az %50 oranında işçilik alacaklarından tazminatlardan sorumlu tutulabileceğini, rücu edilen alt işveren de sadece kendi döneminin yarısından sorumlu tutulabileceğinin hükme bağlandığını, davacı kurumun rücu istemini kabul etmemekle birlikte; davacının, borcun tamamından müştereken ve müteselsilen sorumlu olunmasına yönelik istemi de tamamen hukuka aykırı olduğunu, açıklanan nedenlerle haksız davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Dava, taraflar arasındaki hizmet alım sözleşmesi uyarınca, dava dışı işçiye ödenen işçilik alacağının davalılardan rücuen tahsili istemine ilişkindir.
Davanın sözleşmeye dayalı alacak istemine ilişkin olması, 10 yıllık zamanaşımı süresinin dolmaması ve davacı alacaklının kendi ikametgahı mahkemesinin de yetkili olması nedeniyle davalı yanın zamanaşımı ve yetki itirazının reddine karar verilerek, taraflar arasında akdedilen hizmet alım sözleşmesi, teknik şartnameler, dava dışı işçiye ait hizmet döküm cetveli ve şahsi sicil dosyası celp edilerek, varsa davacının alacağını belirler rapor tanzimi için dosya re’sen seçilen nitelikli hesap bilirkişisine tevdi edilmiş olup; dosya kapsamına alınan 10/09/2020 tarihli bilirkişi raporunda özetle; davalı kurum … bünyesinde dava dışı … adlı aşçı 01.01.2009 için ödemiş olduğu kıdem tazminatlarının %50 tutarlarını davalı şirketierden talep edebileceği; …’ın … Ltd.Şti ve … Ltd.Şti tarafından hizmet çizelgesine istinaden çalışan işçi olarak sigortalı olmadığı, (…&… iş ortaklığı sözleşmesi mevcut olup işçi … Ltd Şti’de sigortalı olarak çalıştığı,) hizmet çizelgesine istinaden çalışması olmayan şirketlerden alacak talep edilemeyeceği bildirilmiştir.
Dosya kapsamına alınan 16/11/2020 tarihli bilirkişi ek raporunda özetle, kök raporda herhangi bir değişikliğe gidilmediği bildirilmiştir.
Dosya kapsamına alınan 15/02/2021 tarihli bilirkişi ek raporunda özetle; davalı firmaların çalıştırdıkları işçi için işçiyi çalıştırdıkları süre ile orantılı sorumlu oldukları, davacı taraf tazminat hesaplama başlangıç tarihini 01/01/2009 olarak almış olsa da hizmet listesinde dava dışı işçinin 01/01/2009-02/02/2009 tarihleri arası davalı firmaların çalışanı olmadığını, bu nedenle davacı kurum brüt kıdem tazminatı ve damga vergisi için toplamda 25.059,67 TL rücu talebinde bulunmuş olsa da hizmet listesine göre kıdem tazminatı ve damga vergisi toplamının 24.958,49 TL olduğu, 101.18 TL tutarındaki farkın hesaplama başlangıç tarihinden kaynaklandığı, bireysel ve iş ortaklığı şeklinde bulunan firmaların hem kendisi hem de ortaklık nezdinde sorumluluklarının olduğu, faiz hesaplaması yönünden kıdem tazminatı açısından 1475 sayılı yasanın 14. maddesi fesih tarihinden itibaren işleyecek en yüksek mevduat faizi uygulanması yönünde olduğunu, davalı firmalar ile yapılan sözleşme hükümleri dikkate alındığında tespit edilebilen faiz oranlarının liste halinde raporda gösterildiğini,yukarıda açıklanan hususlar neticesinde davacı kurumun kıdem tazminatı yönünden davalılardan; … Ltd.Şti.’den 3.828,72 TL, … Ltd.Şti.’den 2.338,76 TL, … Ltd.Şti.’den 1345,47 TL, …-… iş ortaklığından 2.979,90 TL, …-… iş ortaklığından 2.167,20 TL, …’dan 1.210,01 TL, …’dan 2040,75 TL, …’dan 2.447,14 TL, …-…’den 5.959,79 TL, …’tan 270,72 TL, …’den 370,03 TL olmak üzere toplam 24.958,49 TL rücu alacağı olduğu, davacının davalılardan sözleşmelerde belirlenen faiz oranları üzerinden yapılan hesaplama neticesinde toplam 3.872.45- TL faiz alacağı hesaplandığı bildirilmiştir.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 2/6. maddesinde, “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur,” hükmü bulunmaktadır.
Öte yandan, 6552 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun 112.maddesine eklenen 8. maddenin gerekçesinden, alt işveren işçilerinin hak kazandıkları kıdem tazminatının alamamalarının büyük sorun olduğu, alt işverenlerin her yıl değişmesinin bu şirketlerde çalışan işçilerin bir yıllık çalışma şartını sağlamalarını zorlaştırdığı, aynı şekilde kıdem şartını yerine getirse dahi işçilerin kıdem tazminatlarının birçok alt işveren tarafından ödenmediği, herhangi bir uyuşmazlık durumunda alt işverene ulaşılamadığı, özellikle kamu sektöründe iş alan alt işverenlerin işçilerinin hak ettiği kıdem tazminatlarının ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından doğrudan işçinin banka hesabına aktarılarak sorunun çözümleneceğinin öngörüldüğü anlaşılmaktadır.
4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre, alt ve üst işverenin, işçiye karşı dış ilişkide birlikte sorumlu olmasına, hatta İş Kanunu’nun 6552 sayılı Yasa ile değişik 112.maddesi uyarınca işçinin kıdem tazminatını üst işveren kamu kurumunun ödemesi gerekmesine rağmen, iç ilişkide tarafların serbest iradeleri ile düzenlemiş oldukları sözleşme hükümleri kendilerini bağlayacaktır. Taraflar arasındaki hizmet alım sözleşmesi, tarafların birbirlerine karşı hak, borç ve yükümlülüklerini düzenlemekte olup, işçiye karşı yükümlülüklerin düzenlendiği İş Kanunu hükümlerine aykırılığının ileri sürülmesi mümkün değildir.
Bu açıklamalar ışığında; taraflar arasında akdedilen sözleşmelerin ilgili maddelerinde; “Sosyal Sigortalar mevzuatı ile her türlü işçi ve işveren hakkındaki mevzuata göre işçi alınması, işçi haklarının ödenmesi, işçi çıkarılması ve benzeri konularda tüm sorumluluk yükleniciye ait olup, idare sorumlu tutulmayacaktır,”
Hangi nedenle olursa olsun işçi ücretleri(ücret, fazla mesai, ikramiye, ihbar, kıdem tazminatı, benzeri işçilik hakları gibi) nedenlerle idare(…) yüklenici işçilerine ve üçüncü kişilere herhangi bir ödeme yapmak durumunda kalırsa yüklenici firma bu ödemeleri rücuen idareye ödemek zorundadır,” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.
Yukarıda açıklanan sözleşme hükmünün tarafları bağladığı, iş bu sözleşme ve genel şartnameye göre, yüklenicinin istihdam ettiği tüm işçilerin tüm hak ve alacakları bakımından sorumlusunun davalı yükleniciler olduğu, bu suretle davacı kurum tarafından kıdem tazminatı,damga vergisi adı altında yapılan ödemenin, sözleşme hükümlerine göre rücuan davalılardan istenebileceği kanaatine varılmakla, davacı vekilinin 08/07/2019 tarihli dilekçesi dikkate alınarak, taleple bağlı kalınmak suretiyle,işçinin davalı yükleniciler nezdinde çalıştığı süre ile sınırlı olmak kaydıyla, hükme esas alınan 15/02/2021 tarihli bilirkişi 2.ek raporunda her bir davalı yüklenici bakımından hesaplanan tutar üzerinden davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Rücuen tazminat talebi, başkasına ait bir borcu yerine getiren kişinin mal varlığında meydana gelen kaybı gidermeye yönelen tazminat niteliğinde olup, davacının mal varlığındaki eksilme ödeme tarihinde gerçekleştiğinden ödeme gününden itibaren, sözleşmede belirlenen faizi ile birlikte davalılardan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş olup, (Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 13/04/2016 tarih ve 2016/2239-2016/4044 E.-K. Sayılı emsal kararı), aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM:
1-DAVANIN KISMEN KABULÜNE;
-… Tem. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti.yönünden talebin kısmen kabulü ile, 3.828,72 TL’nin ödeme tarihi olan 14/03/2017 tarihinden itibaren işleyecek %15 oranında sözleşme faiziyle birlikte,
-… Tem.Pet.Ürünleri Tekst.İma.San.ve Tic.Ltd.Şti. yönünden talebin kısmen kabulü ile, 2.338,76 TL’nin ödeme tarihi olan 14/03/2017 tarihinden itibaren işleyecek %19 oranında sözleşme faiziyle birlikte,
-… Sos. Hiz. Yem. Gıd. Bil. İnş. Tem. Eğt. Taah. Tur. San. Ltd. Şti. yönünden talebin kısmen kabulü ile, 1.345,47 TL’nin ödeme tarihi olan 14/03/2017 tarihinden itibaren işleyecek %16 oranında sözleşme faiziyle birlikte,
-… İnş.Taah. Tur.Pet.Gıda Tem.San. Ve Tic.Ltd.Şti.(… Sos. Hiz. Yem. Gıd. Bil. İnş. Tem. Eğt. Taah. Tur. San. Ltd. Şti.- … İnş.Taah. Tur.Pet.Gıda Tem.San. Ve Tic.Ltd.Şti. İş ortaklığı’na izafeten) yönünden talebin kabulü ile, taleple bağlı kalınarak 1.103,95 TL’nin ödeme tarihi olan 14/03/2017 tarihinden itibaren işleyecek %16 oranında sözleşme faiziyle birlikte,
-… İnş. Tem. Med. Bilg. Rek. Paz. ve Sos. Hiz. Ltd. Şti. (… Sos. Hiz. Yem. Gıd. Bil. İnş. Tem. Eğt. Taah. Tur. San. Ltd. Şti.- … İnş. Tem. Med. Bilg. Rek. Paz. ve Sos. Hiz. Ltd. Şti. İş ortaklığı’na izafeten) yönünden talebin kabulü ile, taleple bağlı kalınarak 1.517,93 TL’nin ödeme tarihi olan 14/03/2017 tarihinden itibaren işleyecek %15 oranında sözleşme faiziyle birlikte,
-… Bil.İnş.Gıda Tarım San.ve Tic. Ltd.Şti. yönünden talebin kabulü ile, taleple bağlı kalınarak 1.057,95 TL’nin ödeme tarihi olan 14/03/2017 tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte,
-… … … Hiz.Ltd.Şti. yönünden talebin kısmen kabulü ile, 2040,75 TL’nin ödeme tarihi olan 14/03/2017 tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte,
-… Kurumsal Hiz.İnş.Tur.Gıda Mob.Taş.San.ve Tic.Ltd.Şti. yönünden talebin kısmen kabulü ile, 2447,14 TL’nin ödeme tarihi olan 14/03/2017 tarihinden itibaren işleyecek %15 oranında sözleşme faiziyle birlikte,
-… Sos. Hiz. Sağ. İnş. Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. (… Kurumsal Hiz. İnş. Tur. Gıda Mob. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.-… Sos. Hiz. Sağ. İnş. Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş ortaklığı’na izafeten) yönünden talebin kabulü ile, taleple bağlı kalınarak 3058,86 TL’nin ödeme tarihi olan 14/03/2017 tarihinden itibaren işleyecek %15 oranında sözleşme faiziyle birlikte,
-… İnş. Tem. Güv. Gıda Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. (… İnş. Tem. Güv. Gıda Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.&… İnş. Tem. Gıd. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. İş ortaklığı’na izafeten). yönünden talebin kısmen kabulü ile, 270,72 TL’nin ödeme tarihi olan 14/03/2017 tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte,
-… İnş. Tem. Gıd. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.(… İnş. Tem. Güv. Gıda Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.&… İnş. Tem. Gıd. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. İş ortaklığı’na izafeten) yönünden talebin kısmen kabulü ile, 370,03 TL’nin ödeme tarihi olan 14/03/2017 tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte toplam 19.380,28 TL’nin davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine,
Fazlaya ilişkin istemin REDDİNE,
2-Alınması gereken 1.323,86 TL harçtan peşin olarak alınan 427,96 TL harcın mahsubu ile bakiye kalan 895,90 TL harcın;
…. Tem. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti.’den 177,53 TL,
…. Tem.Pet.Ürünleri Tekst.İma.San.ve Tic.Ltd.Şti.’den 108,04 TL,
…. Sos. Hiz. Yem. Gıd. Bil. İnş. Tem. Eğt. Taah. Tur. San. Ltd. Şti.’den 62,17 TL,
…. İnş.Taah. Tur.Pet.Gıda Tem.San. ve Tic.Ltd.Şti.(… Sos. Hiz. Yem. Gıd. Bil. İnş. Tem. Eğt. Taah. Tur. San. Ltd. Şti.- … İnş.Taah. Tur.Pet.Gıda Tem.San. Ve Tic.Ltd.Şti. İş ortaklığı’na izafeten)’den 50,97 TL,
…. İnş. Tem. Med. Bilg. Rek. Paz. ve Sos. Hiz. Ltd. Şti. (… Sos. Hiz. Yem. Gıd. Bil. İnş. Tem. Eğt. Taah. Tur. San. Ltd. Şti.- … İnş. Tem. Med. Bilg. Rek. Paz. ve Sos. Hiz. Ltd. Şti. İş ortaklığı’na izafeten)’den 70,14 TL,
…. Bil.İnş.Gıda Tarım San.ve Tic. Ltd.Şti.’den 48,82 TL,
…. … … Hiz.Ltd.Şti.’den 94,33 TL,
…. Kurumsal Hiz.İnş.Tur.Gıda Mob.Taş.San.ve Tic.Ltd.Şti.’den 113,06 TL,
…. Sos. Hiz. Sağ. İnş. Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. (… Kurumsal Hiz. İnş. Tur. Gıda Mob. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.-… Sos. Hiz. Sağ. İnş. Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş ortaklığı’na izafeten)’den 141,37 TL,
…. İnş. Tem. Güv. Gıda Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. (… İnş. Tem. Güv. Gıda Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.&… İnş. Tem. Gıd. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. İş ortaklığı’na izafeten)’den 12,45 TL,
…. İnş. Tem. Gıd. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.(… İnş. Tem. Güv. Gıda Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.&… İnş. Tem. Gıd. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. İş ortaklığı’na izafeten)’den 17,02 TL alınarak HAZİNEYE GELİR KAYDINA,
3-Davacı tarafça yatırılan ve mahsup edilen 427,96 TL harcın,
…. Tem. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti.’den 84,82 TL,
…. Tem.Pet.Ürünleri Tekst.İma.San.ve Tic.Ltd.Şti.’den 51,61 TL,
…. Sos. Hiz. Yem. Gıd. Bil. İnş. Tem. Eğt. Taah. Tur. San. Ltd. Şti.’den 29,70 TL,
…. İnş.Taah. Tur.Pet.Gıda Tem.San. ve Tic.Ltd.Şti.(… Sos. Hiz. Yem. Gıd. Bil. İnş. Tem. Eğt. Taah. Tur. San. Ltd. Şti.- … İnş.Taah. Tur.Pet.Gıda Tem.San. Ve Tic.Ltd.Şti. İş ortaklığı’na izafeten)’den 24,35 TL,
…. İnş. Tem. Med. Bilg. Rek. Paz. ve Sos. Hiz. Ltd. Şti. (… Sos. Hiz. Yem. Gıd. Bil. İnş. Tem. Eğt. Taah. Tur. San. Ltd. Şti.- … İnş. Tem. Med. Bilg. Rek. Paz. ve Sos. Hiz. Ltd. Şti. İş ortaklığı’na izafeten)’den 33,50 TL,
…. Bil.İnş.Gıda Tarım San.ve Tic. Ltd.Şti.’den 23,32 TL,
…. … … Hiz.Ltd.Şti.’den 45,06 TL,
…. Kurumsal Hiz.İnş.Tur.Gıda Mob.Taş.San.ve Tic.Ltd.Şti.’den 54,00 TL,
…. Sos. Hiz. Sağ. İnş. Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. (… Kurumsal Hiz. İnş. Tur. Gıda Mob. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.-… Sos. Hiz. Sağ. İnş. Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş ortaklığı’na izafeten)’den 67,53 TL,
…. İnş. Tem. Güv. Gıda Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. (… İnş. Tem. Güv. Gıda Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.&… İnş. Tem. Gıd. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. İş ortaklığı’na izafeten)’den 5,94 TL,
…. İnş. Tem. Gıd. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.(… İnş. Tem. Güv. Gıda Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.&… İnş. Tem. Gıd. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. İş ortaklığı’na izafeten)’den 8.13 TL alınarak davacıya VERİLMESİNE,
4-Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT hükümlerine göre belirlenen 4.080,00-TL vekalet ücretinin;
…. Tem. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti.’den 808,28TL,
…. Tem.Pet.Ürünleri Tekst.İma.San.ve Tic.Ltd.Şti.’den 492,04 TL,
…. Sos. Hiz. Yem. Gıd. Bil. İnş. Tem. Eğt. Taah. Tur. San. Ltd. Şti.’den 283,15 TL,
…. İnş.Taah. Tur.Pet.Gıda Tem.San. ve Tic.Ltd.Şti.(… Sos. Hiz. Yem. Gıd. Bil. İnş. Tem. Eğt. Taah. Tur. San. Ltd. Şti.- … İnş.Taah. Tur.Pet.Gıda Tem.San. Ve Tic.Ltd.Şti. İş ortaklığı’na izafeten)’den 232,15 TL,
…. İnş. Tem. Med. Bilg. Rek. Paz. ve Sos. Hiz. Ltd. Şti. (… Sos. Hiz. Yem. Gıd. Bil. İnş. Tem. Eğt. Taah. Tur. San. Ltd. Şti.- … İnş. Tem. Med. Bilg. Rek. Paz. ve Sos. Hiz. Ltd. Şti. İş ortaklığı’na izafeten)’den 319,46 TL,
…. Bil.İnş.Gıda Tarım San.ve Tic. Ltd.Şti.’den 222,36 TL,
…. … … Hiz.Ltd.Şti.’den 429,62 TL,
…. Kurumsal Hiz.İnş.Tur.Gıda Mob.Taş.San.ve Tic.Ltd.Şti.’den 514,89 TL,
…. Sos. Hiz. Sağ. İnş. Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. (… Kurumsal Hiz. İnş. Tur. Gıda Mob. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.-… Sos. Hiz. Sağ. İnş. Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş ortaklığı’na izafeten)’den 643,82 TL,
…. İnş. Tem. Güv. Gıda Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. (… İnş. Tem. Güv. Gıda Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.&… İnş. Tem. Gıd. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. İş ortaklığı’na izafeten)’den 56,71 TL,
…. İnş. Tem. Gıd. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.(… İnş. Tem. Güv. Gıda Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.&… İnş. Tem. Gıd. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. İş ortaklığı’na izafeten)’den 77,52 TL alınarak davacıya verilmesine,
5-Davacı tarafça yapılan ve aşağıda dökümü gösterilen toplam 2.454,80 TL yargılama giderinin davanın kabul ve red oranına göre hesaplanan 1.898,29 TL’sinin,
…. Tem. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti.’den 376,10TL,
…. Tem.Pet.Ürünleri Tekst.İma.San.ve Tic.Ltd.Şti.’den 228,93 TL,
…. Sos. Hiz. Yem. Gıd. Bil. İnş. Tem. Eğt. Taah. Tur. San. Ltd. Şti.’den 131,74 TL,
…. İnş.Taah. Tur.Pet.Gıda Tem.San. ve Tic.Ltd.Şti.(… Sos. Hiz. Yem. Gıd. Bil. İnş. Tem. Eğt. Taah. Tur. San. Ltd. Şti.- … İnş.Taah. Tur.Pet.Gıda Tem.San. Ve Tic.Ltd.Şti. İş ortaklığı’na izafeten)’den 108,01 TL,
…. İnş. Tem. Med. Bilg. Rek. Paz. ve Sos. Hiz. Ltd. Şti. (… Sos. Hiz. Yem. Gıd. Bil. İnş. Tem. Eğt. Taah. Tur. San. Ltd. Şti.- … İnş. Tem. Med. Bilg. Rek. Paz. ve Sos. Hiz. Ltd. Şti. İş ortaklığı’na izafeten)’den 148,63 TL,
…. Bil.İnş.Gıda Tarım San.ve Tic. Ltd.Şti.’den 103,45 TL,
…. … … Hiz.Ltd.Şti.’den 199,88 TL,
…. Kurumsal Hiz.İnş.Tur.Gıda Mob.Taş.San.ve Tic.Ltd.Şti.’den 239,56 TL,
…. Sos. Hiz. Sağ. İnş. Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. (… Kurumsal Hiz. İnş. Tur. Gıda Mob. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.-… Sos. Hiz. Sağ. İnş. Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş ortaklığı’na izafeten)’den 299,55 TL,
…. İnş. Tem. Güv. Gıda Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. (… İnş. Tem. Güv. Gıda Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.&… İnş. Tem. Gıd. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. İş ortaklığı’na izafeten)’den 26,38 TL,
…. İnş. Tem. Gıd. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.(… İnş. Tem. Güv. Gıda Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.&… İnş. Tem. Gıd. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. İş ortaklığı’na izafeten)’den 36,06 TL alınarak davacıya verilmesine, bakiye kalan kısmın davacı üzerinde bırakılmasına,
6-Davalı … ….Ltd.Şti.kendisini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan 219,10 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
7-Davalı … …Ltd.Şti. kendisini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan 29,16 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
8-Davalı ……Ltd.Şti. kendisini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan 2.920,82 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
9-Taraflarca yatırılan gider avansından arta kalan gider kısmının HMK’nın 333.maddesine uygun olarak iadesine,
Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalıların yokluğunda, kararın tebliği tarihinden itibaren 2 hafta içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 02/04/2021

YARGILAMA GİDERİ DÖKÜMÜ:
Bilirkişi Ücreti : 950,00 TL
Posta Masrafı : 1.463,70 TL
Başvurma Harcı : 35,90 TL
Vekalet Harcı : 5,20 TL