Hizmet Alımı İhalelerinde Tekliflerin Eşitliği Halinde Uygulanacak Puanlama Sistemi Hakkında İnceleme

Hizmet Alımı İhalelerinde Tekliflerin Eşitliği Halinde Uygulanacak Puanlama Sistemi Hakkında İnceleme

28.07.2015 tarih ve 29428 sayılı Resmi Gazete ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğin ve Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik yapılarak hizmet alımlarında tekliflerin eşitliği halinde uygulanacak yöntem değiştirilerek özetle

Danıştay 13. Dairesi 11.03.2015 tarih ve 2014/3010 Esas Nolu karar ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63. maddesinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 12. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentlerinin ve üçüncü fıkrasının yürütmesini durdurmuştur.

Söz konusu yürütmenin durdurulması kararı sonrasında 28.07.2015 tarih ve 29428 sayılı Resmi Gazete ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğin ve Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik yapılarak hizmet alımlarında tekliflerin eşitliği halinde uygulanacak yöntem değiştirilerek özetle “Puanlama” sistemi getirilmiştir. Söz konusu düzenlemeler üzerinden değerlendirmelerimiz aşağıdaki gibidir:

PUANLAMA SİSTEMİ

Hizmet alım ihalelerinde tekliflerin eşitliği halinde 28.07.2015 tarihinden itibaren puanlama sistemi uygulanacaktır. Puanlama sistemini aşağıdaki şekilde inceleyebiliriz:

 1. Yükleniminde Bulunan İş Tutarı:İsteklinin veya isteklinin en az %51 hiseye sahip ortağına ait iş deneyim belgesinin kullanılması halinde bu ortağın ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içerisinde 4735 sayılı Kanun kapsamında sözleşme imzalamamış olması veya imzaladığı sözleşme bedeli yaklaşık maliyetin altında olması halinde 2 puan verilecektir. İsteklinin veya ortağına ait iş deneyim belgesinin kullanılması halinde bu ortağın imzaladığı ilan tarihinden geriye doğru son iki yıl içerisindeki sözleşmelerin toplamı yaklaşık maliyet tutarı ile yaklaşık maliyetin iki katına kadar ise 1 puan verilecektir. Sözleşmelerin toplam bedeli ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin iki katından daha fazla olan isteklilere puan verilmeyecektir.
 2. Karşılaştırmada idareyle imzalanan toplam sözleşme bedeli kabul edilecek olup, iş artış ve eksilişleri bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.
 3. Yönetmelikte 4735 sayılı kanun kapsamında sözleşmelerden bahsedildiği için doğrudan temin veya istisna kapsamında yapılan alımlar çerçevesinde imzalanan sözleşmeler bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.
 4. Sözleşmenin devri halinde, sözleşmeyi devir eden veya devir alan firmalar açısından bu madde hükmünün nasıl uygulanacağı tereddüt konusudur.
 5. İsteklinin imzalamış olduğu sözleşme tutarının hesabında, sadece hizmet alımları değil, yapım işleri ve mal alımları sözleşmeleri de dahil edilecektir.
 6. Sözleşme tutarının hesabında EKAP verileri esas alınacağından dolayı, idarelerin sözleşme bilgilerini EKAP’a zamanında bildirmeleri önem arz etmektedir.
 7. İhaleye iş ortaklığı (ortak girişim) olarak katılma hallerinde, iş ortaklıklarında, tüm ortakların imzaladığı sözleşmelerin toplamı üzerinden değerlendirme yapılacak olup, sözleşme toplamının yaklaşık maliyetin altında olması halinde 2 puan, yaklaşık maliyet ile yaklaşık maliyetin 2 katı arasında olması durumunda 1 puan verilecek, yaklaşık maliyetin 2 katından fazla olması durumunda ise puan verilmeyecektir.
 8. İş ortaklığı olarak imzalanan sözleşmelerde, sözleşme tutarı hesaplanırken iş ortaklığının ortakları için sözleşme bedeli hangi oranda dikkate alınacağı yönetmelikte düzenleme yapılmamaıştır. Bu durumda iş ortaklığı olarak idarelerle sözleşme imzalayan firmaların daha sonra tek başlarına yada başka iş ortaklıkları ile girecekleri ihalelerde toplam imzaladıkları sözleşme bedelinin hesabının nasıl yapılacağı konusunda tereddüt oluşmaktadır.
 9. İsteklilerin Ticaret Odasına Kayıtlı Olması:İsteklinin ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunması durumunda 1 puan verilir.
 10. Yönetmelikte isteklinin ticari merkezi ifadesi kullanılmakta olup, şube veya acentelerin ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilde olması durumunda puan alınamayacaktır.
 11. Aynı il sınırları içerisinde ancak faklı ilçelerde ticari merkezleri bulunan isteklilere (İhaleyi yapan idare farklı ilçede dahi olsa) 1 puan verilecektir.
 12. İdarelerin birden fazla ili kapsayacak ihale yapması halinde, ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilde ticari merkezi olan firmalara mı yoksa sözleşmenin uygulandığı ilde ticari merkezi olan firmalara mı puan verileceği net değildir.Örneğin Trabzon ilinde bulunan Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Bölge sorumluluğundaki Gümüşhane, Rize, Artvin illerini kapsayan merkezi bir ihale yapması durumunda ticari merkezi hangi ilde bulunan firmalara puan verileceği hususu net değildir.
 13. İhaleye iş ortaklığı (ortak girişim) olarak katılma hallerinde bütün ortakların ihaleyi yapan idarenin mülki sınırları içerisinde bulunması şart olup, bu şartın sağlanamaması halinde, İş ortaklığına (ortak girişim) puan verilmeyecektir.
 14. Ticari Merkezin Tespitinde oda kayıt belgesi esas alınacak ve bu belgeye göre puan verilecektir. Ancak; İlgili belgelerde bir yıllık süreye ilişkin bilgi edinilememesi durumunda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Internet sayfasından gerekli sorgulama yapılır. Anılan sicil kayıtlarından da bu bilginin edinilememesi durumunda, sadece bu durumda olan isteklilere ilgili belgeleri sunmaları amacıyla 3 iş gününden az olmamak üzere yeterli süre verilerek değerlendirme yapılacaktır.
 15. İhaleyi Yapan İdareye Karşı Yüklenimde Bulunması:ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde ihaleyi yapan idareye karşı yüklenimde bulunduğu hizmet alımı işlerinde, işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin idarece tespit yapılmamış olması durumunda 1 puan verilecektir.
 16. Bu yönetmelik sadece hizmet işleri (Personel çalıştırılmasına dayalı yada personel çalıştırılmasına dayalı olmayan) için geçerli olup, mal alımları ve yapım işleri bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.
 17. Yönetmelikte “ihaleyi yapan idareye karşı yüklenimde bulunduğu” ifadesine yer verilmiş olmasından dolayı, doğrudan temin veya istisna kapsamında yapılan hizmet alımı ile de idareye karşı yüklenimde bulunan ve işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin idarece tespit yapılan firmalar puan alamayacaklardır.
 18. İlan tarihinden geriye doğru 2 yılın daha öncesi dönemlerine ilişkin, idareye karşı yüklenimde bulunan ve ilan tarihinden geriye doğru 2 (iki) yıldan daha önceki dönemler için işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin idarece tespit yapılan firmalara da bu kapsamda 1 puan verilecektir.
 19. İhaleye katılan isteklinin en az %51 hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesini kullanması halinde, iş deneyim belgesi kullanılan ortağın işçi ücretlerini tam ve zamanında ödeyip ödemediği kontrol edilecektir.
 20. İhaleyi yapan idareden daha önce hizmet işi almamış olan firmalara da bu kapsamda 1 puan verilecektir.
 21. İş ortaklığı (ortak girişim) olarak ihaleye katılma hallerinde, İş ortaklığı (ortak girişim) oluşturan bütün ortakların bu kriteri sağlaması zorunlu olup, İş ortaklığı (ortak girişim) oluşturan ortaklardan bir tanesinin son iki yıl içinde ihaleyi yapan idareye karşı yüklenimde bulunması ve işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin idarece tespit yapılmış olması durumunda İş ortaklığına (ortak girişim) puan verilmeyecektir.
 22. Yönetmelikte bulunan İhaleyi yapan idare hükmünden ilgili Genel Müdürlüğe yada Bölge Müdürlüğüne bağlı bütün idarelerin mi anlaşılması gerektiği yoksa sadece o idarenin mi anlaşılması gerektiği hususu net değildir.Örneğin aynı örnekten yola çıkarsak Karayolları 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Rize il müdürlüğü tarafından yapılan bir ihaleye katılan ve Karayolları 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Artvin İl Müdürlüğüne son 2 yıl içinde yüklenimde bulunması ve bu idare tarafından işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin tutanak tutulması halinde bu istekliye puan verilip verilmeyeceği konusu açık değildir.