taraflar arasında imzalanan hizmet alım ihale sözleşmelerinin ücretlerin ödenmesine ilişkin hükümlerinde “yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları tamamen yükleniciler tarafından ödenmesi gerektiği

T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 23. HUKUK DAİRESİ …
T.C.
A N K A R A
B Ö L G E A D L İ Y E M A H K E M E S İ
23. H U K U K D A İ R E S İ
(D Ü Z E L T E R E K Y E N İ D E N
E S A S H A K K I N D A K A R A R)
….
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
B Ö L G E A D L İ Y E M A H K E M E S İ K A R A R I

….

İNCELENEN KARARIN:
MAHKEMESİ : Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesi
TARİHİ : 01.10.2018
ESAS-KARAR NUMARASI : …..
Davacı vekili tarafından, yukarıda belirtilen karara karşı istinaf yasa yoluna başvurulması üzerine, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK m.) 352. maddesi uyarınca, yapılan ön inceleme sonucu, eksiklik bulunmadığı anlaşıldığından inceleme aşamasına geçildi. İncelemenin dosya üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra, dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ :
İDDİA VE SAVUNMALARIN ÖZETİ :
Davacı vekili 23.11.2016 tarihli dava dilekçesinde; müvekkilince işletilmekte olan … Havalimanı temizlik işlerinin çeşitli tarihler için davalı şirketlere ihale edildiğini, dava dışı işçiye kesinleşen İş Mahkemesi kararına dayalı olarak işçilik alacaklarının ödendiğini, taraflar arasında imzalanan sözleşmelerin eki teknik şartnamelerin ilgili maddelerinde yüklenici tarafından istihdam edilen işçilerin İş Kanun, SSK mevzuatı ve diğvr kanun ve mevzuatlarla belirlenen hak ve alacaklarından yüklenicinin sorumlu olduğuna ilişkin düzenlemeler bulunduğunu ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere 11.610,65 TL.’nin ödeme tarihlerinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalılar cevap vermemiştir.
İLK DERECE MAH. KARARI ÖZETİ :
İlk derece Mahkemesince; taraflar arasında imzalanan hizmet alım sözleşmelerinin ücretlerin ödenmesine ilişkin hükümlerinde “yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları tamamen yükleniciler tarafından ödenmesi gerektiği”nin kararlaştırıldığı dava dışı çalışan … 01.09.2001-30.04.2009 tarihleri arasında değişik yükleniciler yanında çalıştığı, kıdem tazminatından her bir davalıda geçen çalışma süresine bağlı olarak davalıların sorumlu olduğunun kabul edildiği, kıdem tazminatı yönünden her bir alt yüklenicinin kendisinde gerçekleşen çalışma süresi ile sınırlı olarak sorumlu olduğu ilkesinden hareketle yapılan değerlendirme sonucu, davacı tarafından yapılan ödemenin tamamının her bir davalı alt yüklenicide geçen çalışma süresine karşılık gelen miktar esas alınarak belirlenecek miktarın davalılardan tahsili gerekmekle birlikte, bilirkişi raporu seçenekli olarak hazırlanmış olup tam sorumluluk esası yerine 1/2 oranında sorumluluk esas alınarak yapılan hesaplama sonucu bulunan rakamlar üzerinden hüküm oluşturulmuş ise de, davacının her bir davalıdan kısa kararda belirtilen miktarın iki katı kıdem tazminatı miktarının talep etmesi sonucunu doğuracak şekilde hüküm oluşturulması gerekirken hata sonucu her bir davalı yönünden 1/2 oranında sorumluluk esas alınarak belirlenen rakamlara göre kısa karar oluşturulduğu için bu kısa karara uygun biçimde gerekçeli karar yazıldığı, davanın tarafları tacir olduğu için davacı tarafından yapılan ödemelerin avans faizi uygulanarak davalılardan talep edilmesinin mümkün olduğu, hizmet alım sözleşmelerinde yer alan hükümler nedeniyle ödemenin davacı tarafından yapıldığı tarihte davalılar davacı aleyhine zenginleştikleri için davacının alacağına ödemenin yapıldığı tarihten itibaren faiz uygulanmasının mümkün olduğu gerekçesiyle, davanın kabulüne, 1.446,90 TL’nin davalı …, 533,48 TL’nin davalı….ödemenin yapıldığı 13.06.2011 tarihinden itibaren değişen oranlı avans faizi ile birlikte alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.
İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ :
Davacı vekili istinaf dilekçesinde; dava dilekçesindeki iddialarını tekrar ederek, bilirkişi raporunda davalı firmaların yarı yarıya ve tam sorumluluğu ihtimallerine göre ikili hesaplama yapıldığını, ancak yapılan sözleşmelerde işçilere yapılan ödemelerden firmaların sorumlu olacağının belirtildiğini, mahkemece davanın kabulüne karar verildiğini ancak davalı firmalardan toplam 5.804,92 TL.’nin tahsil edileceği karara bağlanarak bilirkişinin yarı yarıya sorumluluk hesabına göre hüküm kurulduğunu, ayrıca her bir davalı yönünden talep miktarına göre kesin olarak hüküm verildiğini belirterek, İlk derece Mahkemesi kararı kaldırılarak davanın kabulüne karar verilmesini istemiştir.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ,
HUKUKİ SEBEP VE GEREKÇE :
Dava, mahkeme kararına dayalı olarak dava dışı işçiye icra takibi sonucu ödenen 11.610,00 TL.’nin, taraflar arasındaki hizmet alım sözleşmeleri gereğince rücuen davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili istemine ilişkindir.
Davacı tarafça her bir davalıdan istenen tutar belirlenmeyip, ödenen tutarın müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesi istenmiştir. Karar, kabulüne karar verilen tutarlar yönünden davalı ….. dışındaki davalılar için kesin ise de, reddine karar verilen tutarın davacı taraf yönünden karar tarihindeki kesinlik sınırının üstünde kaldığı anlaşılmış, İlk derece Mahkemesince kesin olarak karar verildiği belirtilmiş olmasına rağmen davacının istinaf itirazları incelenmiştir.
Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacı ile davalılar arasında imzalanan sözleşmelerin “Yüklenicinin çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları” başlıklı 23. maddesinde, “Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları, ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri ve genel şartnamenin altıncı bölümüne göre belirlenmiş olup yüklenici bunlara aynen uymakla yükümlüdür.
Yüklenici istihdam ettiği işçilerin İş Kanunu, SSK mevzuatı ve diğer kanun ve mevzuatlarla belirlenen uygulamalar, tüm hak ve alacaklar bakımından muhatabı da sorumlusu da yüklenicidir. Yüklenici tarafından istihdam edilen işçilere ilişkin, herhangi bir sorumluluk DHMİ’ne yüklenemez.” hükmü bulunduğu belirtilmiş, davalıların dava dışı işçiyi çalıştırdığı çalışma sürelerine göre tam sorumlu olmaları ve yarı yarıya sorumlu olmaları ihtimallerine göre ikili hesaplama yapılmıştır.
İlk derece Mahkemesince gerekçeli kararda belirtildiği üzere davalıların işçinin kendilerinde geçen çalışma dönemi ile ilgili kıdem tazminatından tam sorumlu oldukları kanaatine uygun olarak davanın kabulüne karar verildikten sonra, bilirkişi raporundaki 1/2 sorumluluk esasına göre yapılan hesaplama sonucu belirlenen tutarların ayrı ayrı tahsiline karar verilmiştir.
Taraflar arasındaki sözleşmelerdeki hükümlere göre, davalıların dava dışı işçiye ödenen kıdem tazminatının işçinin her bir davalıdaki çalışma dönemine isabet eden kısmının tamamından sorumlu oldukları açık olup, mahkemece bilirkişi raporundaki tam sorumluluk ihtimaline göre belirlenen tutarlar üzerinden davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, 1/2 sorumluluk esasına göre belirlenen tutarların tahsiline karar verilmesi doğru olmamıştır. Mahkemece gerekçeli kararda bu hata açıklandığından, gerekçe hüküm çelişkisi bulunmadığı değerlendirilmiştir.
Dava dilekçesinin 3. sırasında…. 6. sırasında ise… davalı olarak gösterilmiştir. …. Müdürlüğünce … sicil nolu…….. Şti. esas alınarak hüküm kurulmuştur.
Buna göre Dairemizce, davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulüyle, HMK’nın 353/(1)-b.2. maddesi uyarınca, İlk derece Mahkemesi kararı düzeltilerek davanın kabulüne ilişkin, istinaf yoluna başvuranların sıfatı da dikkate alınarak yeniden esas hakkında karar verilmesi gerekmiştir.
HÜKÜM :
Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere:
I-Davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulüyle, HMK’nın 353/(1)-b.2. maddesi uyarınca, Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesinin 01.10.2018 tarih ve…sayılı kararı DÜZELTİLEREK YENİDEN ESAS HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE,
Buna göre;
“1-Davanın KABULÜNE,
2.893,80 TL’nin davalı…davalılardan alınarak davacıya ÖDENMESİNE,
6-Davacı tarafça yatırılan gider avansından harcanmayan kısmın karar kesinleştiğinde ve talep halinde gideri içerisinden alınarak davacıya iadesine, ”
II-Davacı tarafça yatırılan istinaf karar harcının istek halinde iadesine,
III-Karar tebliği, harç tahsil müzekkeresi düzenlenmesi, harç ve avans iadesi işlemlerinin İlk derece Mahkemesince yerine getirilmesine,
07.04.2021 tarihinde, HMK’nın 362/(1)-a. maddesi uyarınca (Ek madde 1 uyarınca yeniden değerleme oranına göre belirlenen 78.630,00 TL. kesinlik sınırının altında kaldığından) KESİN olmak üzere, oybirliği ile karar verildi.
GEREKÇELİ KARAR YAZIM TARİHİ : 08.04.2021
….
e-imzalıdır e-imzalıdır e-imzalıdır e-imzalıdır