hizmet alım ihale sözleşmelerinin imzalandığı bu kapsamda dava dışı işçi ve diğer alt işverenlerin işçisi olarak idarelerinde * tarihine kadar çalıştığı İdarelerinin İş Mahkemelerinde görülen davalarda, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 2/6 maddesi gereğince yüklenici firma işçilerinin asıl iş vereni sayılmakta olduğunu ve işçilik alacaklarından yüklenici firma/alt işveren ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu hk

T.C.
4.
ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/491
KARAR NO : 2021/232

DAVA : Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan Rücuen Alacak)
DAVA TARİHİ : 20/04/2018
KARAR TARİHİ : 09/03/2021

Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan Rücuen Alacak) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
DAVA: Davacı taraf vekili duruşmada tekrar ettiği dava dilekçesi ile özetle; İdarelerinde güvenlik hizmeti işinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun ve 4857 sayılı İş Kanununun verdiği yetki ile, 4734 sayılı Kanun uyarınca hizmet satın alınması yoluyla yapılmakla olup, davalılar ile de bu kapsamda hizmet alım sözleşmelerinin imzalandığını, bu kapsamda, dava dışı işçi …’ün davalıların ve diğer alt işverenlerin işçisi olarak idarelerinde 24.03.2009 tarihinden 27.12.2014 tarihine kadar çalıştığını, İdarelerinin, İş Mahkemelerinde görülen davalarda, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 2/6 maddesi gereğince yüklenici firma işçilerinin asıl iş vereni sayılmakta olduğunu ve işçilik alacaklarından yüklenici firma/alt işveren ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulduğunu, bahsedilen sorumluluk nedeniyle, dava dışı 3. kişi … tarafından İzmir İş Mahkemesi’nin …esasına kayden açılan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti ve yıllık izin ücreti alacağına ilişkin davada, 21.12.2016 tarih … K. sayılı karar ile “Davanın kısmen kabul kısmen reddi ile; 12.491,06 TL brüt kıdem tazminatının fesih tarihi olan 26/12/2014 tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek banka mevduat faizi ile davalılardan alınarak davacıya verilmesine, 1.000,00-TL brüt ihbar tazminatı, 250,00 TL brüt yıllık izin ücreti alacaklarının dava tarihinden itibaren 3.048,80 TL brüt ihbar tazminatı ve 3.719,00 TL brüt yıllık, izin ücretinin ıslah tarihi olan 14.04.2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikle davalıdan alınarak davacıya verilmesine; fazla çalışma ücreti talebinin reddine ” karar verildiği, söz konusu kararın İzmir Bölge Adliye Mahkemesi … Hukuk Dairesinin 22.05.2017 tarih … E. … K. sayılı kararı ile kesinleştiğini, bu kapsamda, İdarelerince davalıların işçisi …’e İzmir … İş Mahkemesinin 21/12/2016 tarih … K. sayılı dosyası üzerinden karara bağlanan alacak davası ve ilamın icrası için başlatılan İzmir … İcra Müdürlüğünün … E. sayılı dosya borcunun idareleri tarafından ödendiğini, söz konusu miktar ve İzmir … İş Mahkemesinin …Esasına kayıtlı dosyasına yapılan 2.822,65 TL masrafın alt işverenlere rücu edilmesi gerekliğinin doğduğunu, alt işverenlerden … Güv. Hiz. Ltd. Şti.’nin sorumlu olduğu miktarın cari hesabından mahsuben tahsil edildiğini, … Tic. Ltd. Şti. ‘nin ve … Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. ‘nin toplam 27.504,03 TL tutarındaki miktardan müşterek ve müteselsilen sorumlu bulunduklarını, idareleri tarafından ödenen miktarın davalılardan talep edildiğini ancak davalılar tarafından idarelerine herhangi bir ödemede bulunulmadığını, bu nedenle işbu davanın açılma zaruretinin hasıl olduğunu, 4857 Sayılı Yasanın 2. Maddesi uyarınca idareleri tarafından ödenen kıdem tazminatı alacağının, davalı alt işverenlerden rücuen tazmininin gerektiğini, idareleri ile davalılar arasında imzalanan ihale sözleşmeleri uyarınca, kıdem tazminatı ve her türlü işçilik alacağından doğan sorumluluğun davalılara ait olduğunu, izah edilen nedenlerle ; fazlaya ilişkin talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla, İdarelerinin dava dışı …’e İzmir … İş Mahkemesinin 21.12.2016 tarih …E. … K. sayılı dosyasına yapılan yargılama giderleri ve İzmir … İcra Müdürlüğünün … sayılı dosyası nedeniyle ödemek zorunda kaldığı 27.504,03 TL’nin davalılar, … Tic. Ltd, Şti. ve … Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti’nin sorumlu olmaları kaydıyla, ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak ticari avans faizi ile birlikte, müştereken tahsiline, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
CEVAP: Davalılar vekili duruşmada tekrar ettiği cevap dilekçesi ile özetle; Dava dışı …’ e, davacı idarenin kıdem tazminatı ödemesi yaptığını, ödeme sonucu taraflarına rücu davası açıldığını, açılan iş bu davanın hukuka aykırı olup, davanın reddinin gerektiğini, İş Kanununun 2. Maddesi’nde; “Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.” hükmünün amir olduğunu, asıl işverenin alt işveren ile birlikte sorumlu olduğunu, ayrıca asıl işverenin alt işverene rücu etmesine imkan veren bir kanun maddesinin de olmadığını, müvekkili şirketin davacıdan ihale ile iş aldığını, ihaleyi kazanan müvekkilinin şirketin mevcut işçileriyle çalışmaya devam ettiğini, asıl işverenin sebebiyet verdiği işten çıkışlar nedeniyle müvekkili şirkete rücu etmesinin hakkın kötüye kullanılması olduğunu, bunun yanı sıra müvekkili şirketin ve davacı arasında imzalanan sözleşmelerin ya da teknik ve idari şartnamelerin hiç birisinde asıl işverenin işçilik alacakları yönüyle müvekkili şirkete rücu edebileceği yönünde bir düzenlemenin bulunmadığını, ayrıca müvekkili şirketin ihale ile iş aldığını ve ihale şartnamesinde yazmayan hiç bir kalemi işçilere ödemesinin mümkün olmadığını, “Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik” gereği kıdem tazminatı ödemelerinin asıl işveren olan kamu kurumu tarafından ödeneceğinin ve hizmet tespitine ilişkin usulün gösterildiğini, idarenin müvekkili şirkete ödemediği bir kalemi talep ederek sebepsiz zenginleştiğini, ayrıca Sayıştay … Dairesi’nin … sayılı kararı ile de kıdem tazminatından asıl işverenin sorumlu olacağı ve alt işverene rücu edemeyeceğinin belirtildiğini, davacının ödediği vergileri de talep ettiğini, oysa ki davacının ödediği verginin müvekkili şirketi ilgilendirmediğini, iş bu dava sonunda haklı çıkmaları şartıyla vergi dairesinden geri ödenmesi ya da mahsubu için talepte bulunabileceklerini, kaldı ki ödenen verginin iadesinin talep edileceği görevli mahkemenin de huzurdaki mahkeme olmadığını tüm bu nedenlerle; davacının davasının haksız ve hukuka aykırı olması sebebiyle davanın reddine; yargılama giderleri ve vekalet ücretlerinin davacı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve beyan etmiştir.
DELİLLER VE GEREKÇE:
İcra dosyası : İzmir … İcra Müdürlüğü’nün … Esas sayılı takip dosyasında; alacaklı (dava dışı ) … tarafından borçlu … Genel Müdürlüğü aleyhine, İzmir … İş Mahkemesinin 21/12/2016 tarih …E. … K. sayılı ilamına istinaden 24.149,80 TL alacak için takip başlatıldığı ve 02/06/2017 tarihinde dosya borcu borçlu tarafından ödenerek dosyanın infazen kapatılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.
İş Mahkemesi dosyası : İzmir … İş Mahkemesinin 21/12/2016 tarih …E. … K. sayılı kararı ile “Davacı işçi …’ün davalı … Genel Müdürlüğü aleyhine açtığı davalının kısmen kabul kısmen reddi ile; 12.491,06 TL brüt kıdem tazminatının fesih tarihi olan 26/12/2014 tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek banka mevduat faizi ile davalılardan alınarak davacıya verilmesine, 1.000,00-TL brüt ihbar tazminatı, 250,00 TL brüt yıllık izin ücreti alacaklarının dava tarihinden itibaren 3.048,80 TL brüt ihbar tazminatı ve 3.719,00 TL brüt yıllık izin ücretinin ıslah tarihi olan 14.04.2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikle davalıdan alınarak davacıya verilmesine; fazla çalışma ücreti talebinin reddine ” karar verildiği, kararın Bölge Adliye Mahkemesi … Hukuk Dairesinin 22/05/2017 tarih … E. … K. sayılı ilamı ile istinaf isteğinin esastan reddine karar verilerek 22/05/2017 tarihinde kesihleştiği anlaşılmıştır.
Sözleşme : Davacı, imzalanan Güvenlik Hizmeti İhale Sözleşmeleri’nin 12. maddesi kapsamında, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ile ilgili her türlü sorumluluğun yükleniciye ait olduğunun düzenlendiğini belirtmiş; dava dilekçesi ekine davalılar ile yapmış olduğu hizmet alım sözleşmelerini koymuştur. Sözleşmelerin incelenmesinde: 01.01.2010 – 31.12.2010 dönemi için davalılardan … Tic. Ltd. Şti. ile imzalanan … kayıt numaralı ihale kapsamında yapılan sözleşmenin, 01.01.2012 – 30.06.2014 dönemi için davalılardan … Tic. Ltd. Şti. ile imzalanan 2011/135757 kayıt numaralı ihale kapsamında yapılan sözleşmenin, 01.01.2011 – 31.12.2011 dönemi için davalılardan … … Hizmetleri Ltd. Şti. ile imzalanan … kayıt numaralı ihale kapsamında yapılan sözleşmenin, sunulduğu tespit edilmiştir. Her 3 sözleşmenin “Ödeme Yeri ve Şartları” başlıklı 12. maddesinin 12.1.6 fıkrasında “Oluşacak kıdem ve ihbar tazminatları ile ilgili her türlü sorumluluk yükleniciye ait olup, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır.” düzenlemesi mevcuttur. Yine her 3 sözleşmenin 22. maddesinde “yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları, ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri ve Genel Şartnamenin Altıncı Bölümünde belirlenmiş olup, Yüklenici bunları aynen uygulamakla yükümlüdür” düzenlemesi yapılmıştır.
Bilirkişi heyeti raporu : 15/11/2019 tarihli bilirkişi heyet raporunda; davacının ödemiş olduğu işçilik alacaklarına ilişkin olmak üzere: dava dışı işçi …’ün kıdem tazminatına ilişkin yapılan ödemeden: davalı …. Şti.’nin sorumluluğunun 3.562,17-TL olduğu, davalı … Tic. Ltd. Şti.’nin sorumluluğunun 14.229,10-TL olduğu; dava dışı işçi …’ün ihbar tazminatına ilişkin yapılan ödemeden: davalı …. Şti.’nin sorumluluğunun bulunmadığı, davalı … Tic. Ltd. Şti.’nin sorumluluğunun 3.882,72-TL olduğu; dava dışı işçi …’ün yıllık izin ücretine ilişkin yapılan ödemeden (1/2 nispetinde hesaplanarak): davalı …. Şti.’nin sorumluluğunun bulunmadığı, davalı … Tic. Ltd. Şti.’nin sorumluluğunun 1.967,82-TL olduğunun tespit edildiği mütalaa edilmiştir.
Bilirkişi heyeti 1. ek raporu : 24/08/2020 tarihli ek raporda; davacının ödemiş olduğu işçilik alacaklarına ilişkin olmak üzere: dava dışı işçi …’ün kıdem tazminatına ilişkin yapılan ödemeden ve bundan kaynaklı yargılama giderinden: davalı …. Şti.’nin sorumluluğunun 3.786,81-TL olduğu, davalı … Tic. Ltd. Şti.’nin sorumluluğunun 15.095.38-TL olduğu; dava dışı işçi …’ün ihbar tazminatına ilişkin yapılan ödemeden ve bundan kaynaklı yargılama giderinden: davalı …. Şti.’nin sorumluluğunun bulunmadığı, davalı … Tic. Ltd. Şti.’nin sorumluluğunun 4.143,19-TL olduğu; dava dışı işçi …’ün yıllık izin ücretine ilişkin yapılan ödemeden ve bundan kaynaklı yargılama giderinden (1/2 nispetinde hesaplanarak): davalı …. Şti.’nin sorumluluğunun bulunmadığı, davalı … Tic. Ltd. Şti.’nin sorumluluğunun 2.102,61-TL olduğunun tespit edildiği mütalaa edilmiştir.
Bilirkişi heyeti 2. ek raporu : 25/10/2020 tarihli 2. ek raporda; davacının ödemiş olduğu işçilik alacaklarına ilişkin olmak üzere: dava dışı işçi …’ün kıdem tazminatına ilişkin yapılan ödemeden ve bundan kaynaklı yargılama giderinden: davalı …. Şti.’nin sorumluluğunun 3.913,32-TL olduğu, davalı … Tıc. Ltd. Şti.’nin sorumluluğunun 15.599,66-TL olduğu; dava dışı işçi …’ün ihbar tazminatına ilişkin yapılan ödemeden ve bundan kaynaklı yargılama giderinden: davalı …. Şti.’nin sorumluluğunun bulunmadığı, davalı … Tic. Ltd. Şti.’nin sorumluluğunun 4.294,13-TL olduğu; dava dışı işçi …’ün yıllık izin ücretine ilişkin yapılan ödemeden ve bundan kaynaklı yargılama giderinden (1/2 nispetinde hesaplanarak) davalı …. Şti.’nin sorumluluğunun bulunmadığı, davalı … Tic. Ltd. Şti.’nin sorumluluğunun 2.180,74-TL olduğunun tespit edildiği mütalaa edilmiştir.
Dava ; ticari hizmet sözleşmesi kapsamında davacı işveren tarafından dava dışı işçiye ödenen işçilik alacaklarının davalı yüklenicilerden rücuen tahsiline ilişkin alacak davasıdır.
Yargıtay … Hukuk Dairesi … esas, … karar sayılı, 12/11/2020, … esas, … karar sayılı, 12/11/2020 tarihli, … esas, … karar sayılı 12/11/2020 tarihli, … esas, … karar sayılı, 05/11/2020 tarihli …. esas, … karar sayılı, 02/11/2020 tarihli, … esas, … karar sayılı, 22/10/2020 tarihli emsal kararlarında vurgulandığı üzere “Hizmet alım sözleşmeleri; ihale şartları ile belirlenen işin sözleşmede kararlaştırılan bedel ile yapılmasının üstlenildiği sözleşmelerdir. Bu sözleşme türünde yüklenicinin edimi, hizmetin kendi işçisi ile yerine getirilmesi, işverenin edimi ise sözleşme bedelinin ödenmesidir. Sözleşme kapsamında yapılması gereken iş yüklenici işçisi tarafından yerine getirilecektir. İş aktinin yüklenici ile işçi arasında yapıldığı hususu ihtilaflı değildir. SGK kayıtları da bu hususu doğrulamaktadır. Hizmet alımı tip sözleşmelerinde işverenin, yüklenici tarafından çalıştırılan işçinin ücretinin ödenmesi, sosyal haklarının takibi gibi denetim dışında işçiye karşı bir sorumluluğu yoktur. İşveren ile yüklenicinin İş Kanunu’na göre işçiye karşı müteselsilen sorumlu olmasına rağmen rücu ilişkisinde taraflar arasında imzalanan sözleşmenin uygulanması sözleşme hukukunun en temel ilkelerindendir.
İşçilik alacakları işveren tarafından ödenen işçinin; yüklenici işçisi olması, sözleşme ücretine işçinin ücret ve sosyal haklarının dahil olması, işverenin işçilik alacaklarından sorumlu olacağına dair sözleşmede bir hüküm bulunmaması hususları nazara alındığında davacı işverenin işçiyi çalıştıran yüklenicilerden ödediği bedeli ve ferilerinin tamamını talep etme hakkı bulunduğunun kabulü gerekir.
Hizmet alım ihaleleri aynı yüklenici tarafından alındığı gibi, değişik yükleniciler tarafından da alınabilmektedir. Bu halde işyeri devri suretiyle işçiler yeni yükleniciye devredildiği için hizmet akitleri kesintiye uğramadan devam etmekte ve işçilik alacakları da bu doğrultuda hesaplanmaktadır.
İşçiye ödenen kıdem tazminatı iş sözleşmesinin feshedildiği tarihteki giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanmakta olup bu kıdem tazminatının tamamından işçiyi çalıştırdıkları dönemle orantılı olarak yükleniciler işverene karşı sorumludurlar.
Yıllık izinler kullanılmadığı taktirde iş sözleşmesinin feshi ile ücrete dönüşmektedir. Sözleşmeyi feshedenin son yüklenici olduğu ve yıllık izinlerinde bu fesih ile ücrete dönüştüğü gözönüne alındığında yıllık izin ücretinin tamamından son yüklenici sorumlu olacaktır.
İhbar tazminatından son işveren sorumludur. Bunların dışında hafta tatil ücreti, ücret alacağı, fazla mesai ücreti gibi işçiye ödenen tazminatlardan yükleniciler işverene karşı işçiyi çalıştırdıkları dönemle sınırlı olarak sorumlu olacaklardır. İşveren tarafından bu ödemelerin feri mahiyetinde yapılan ödemeler de ayrı esasla yüklenicilerden tahsil edilebilecektir.
Yükleniciler aleyhine açılan rücu davalarında ayrı sözleşmelerle hizmet ifa eden yükleniciler mecburi dava arkadaşı olmadığı gibi borçtan müteselsilen sorumlu olacaklarına ilişkin kanun hükmü veya sözleşme bulunmamaktadır. Bu nedenle alacak davalarında her davalı aleyhine ayrı tahsil hükmü kurulmalıdır. Davanın itirazın iptali şeklinde açılmış olması durumunda ise takibin hangi davalı açısından hangi miktarla devam edeceği ayrı ayrı belirlenmelidir.”
Yukarıda belirlenen ilkeler gözetilerek somut olay değerlendirildiğinde; davacı iş sahibi ile davalı yükleniciler arasında “…” konusunda hizmet alım sözleşmeleri akdedildiği, dava dışı işçi …’ün hizmet alım sözleşmeleri kapsamında davalı yüklenicilerin işçisi olarak çalıştığı, dava dışı İşçi …’ün kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık ücretli izin alacakları için İzmir … İş Mahkemesinin …E. … K. sayılı dosyasında, mahkememiz dosyasında davacı olan … Genel Müdürlüğü’ne karşı açtığı davanın kısmen kabulüne karar verilerek, dava dışı işçi için brüt 12.491,06-TL kıdem tazminatı, brüt 4.048,80-TL ihbar tazminatı, brüt 3.769,00-TL yıllık ücretli izin alacağına hükmedildiği, anılan iş mahkemesi kararının istinaf denetiminden geçerek kesinleştiği, dava dışı işçinin 10.01.2011-31.12.2011 tarihleri arasında eldeki davamızda davalı … … Hizmetleri Ltd. Şti. bünyesinde, 01.01.2010-21.12.2010 tarihleri ile 01.01.2012- 26.12.2014 tarihleri arasında davalı … Tic.Ltd.Şti bünyesinde dava konusu ihale sözleşmeleri kapsamına çalıştığı, davacının dava dışı …’ün işçilik alacakları bakımından İzmir … İcra Müdürlüğünün … Esas sayılı dosyasında başlattığı ilamlı icra takip dosyasına 24.05.2017 tarihinde 29.073,28-TL ödeme yaptığı, davacı tarafından ödenen kıdem tazminatı alacağı bakımından, alt işveren davalıların işçiyi kendi yanında çalıştırdıkları süre ile orantılı olarak sorumlu oldukları; ihbar tazminatı ve yıllık ücretli izin alacağından ise yalnızca son işveren olan davalı … Tic.Ltd.Şti’nin sorumlu olduğu, buna göre bilirkişi heyetinin 2. Ek raporunda davacının iş dava dosyasında yaptığı toplam 2.822,65 TL yargılama gideri de dahil edilerek yapılan hesaplamada, gider avansı 300,00 TL olarak yargılama giderleri arasında değerlendirilmiş ise de İzmir … İş Mahkemesinin … E. … K. sayılı dosyasına yazılan yazıya verilen cevapta 221,00 TL gider avansının arttığı ve iş davasında davalı olan … Genel Müdürlüğü’ne iade edilmediğinin bildirilmesi karşısında artan gider avansının kararın kesinleşmesi ile birlikte yatıran tarafa iadesi gerektiğinden 221,00 TL artan avansın davacı tarafından harcanan yargılama gideri olarak yapılan hesaplamaya dahil edilmemesi gerektiği, dolayısıyla davacının iş dava dosyasında yaptığı yargılama giderinin (2.822,65 TL -221,00 TL artan gider avansı)= 2.601,65 TL olduğu, bu miktar yargılama giderinden davalıların sorumlu tutulacağı miktar mahkememizce bilirkişi heyetinin 2. Ek raporunda belirlediği oransal dağılım dikkate alınarak yeniden hesaplandığında, 2.601,65 TL yargılama giderinin %70,34’lük kıdem tazminatı alacağına isabet eden kısmının 1.830,00 TL; %14,57 ihbar tazminatına isabet eden kısmının 379,10 TL, %15,09’luk yıllık ücretli izin alacağına isabet eden kısmının 392,55 TL olduğu, ihbar tazminatı ve yıllık ücretli izin alacağına isabet eden yargılama giderlerinden yalnızca davalı … Tic.Ltd.Şti’nin sorumlu olduğu, kıdem tazminatı alacağına isabet eden 1.830,00 TL yargılama giderinin %17,36’lık bölümüne karşılık gelen 317,68 TL’lik kısmından davalı yüklenici … … Hizmetleri Ltd. Şti.’nin, %17,36 lık bölümüne karşılık gelen 317,68 TL’lik kısmı ile %51,86 bölümüne karşılık gelen 948,96 TL’lik kısmından ise davalı … Tic.Ltd.Şti’nin sorumlu olduğu, buradan hareketle davacının davalı … … Hizmetleri Ltd. Şti.’ne rücu edebileceği kıdem tazminatı+ icra giderleri + yargılama gideri miktarının (3.568,56 TL + 317,68 TL)=3.886,24 TL, davacının … Tic.Ltd.Şti’nden talep edebileceği kıdem tazminatı-yıllık ücretli izin alacağı-ihbar tazminatı- icra gideri-yargılama giderinin ise [10.656,78 TL kıdem tazminatı + 3.568,56 TL kıdem tazminatı + 3.882,72 TL ihbar tazminatı + 3.935,63 TL yıllık izin ücreti+ (317,68 TL yargılama gideri+948,96 TL yargılama gideri+379,10 TL yargılama gideri+392,55 TLyargılama gideri)]= 24.081,98 TL olduğu, buna göre davacının davalılara rücu edebileceği toplam alacağın 27.968,22 TL olduğu, davacının dava dilekçesinde talep ettiği toplam alacağın 27.504,03 TL olduğu, bu miktarın 3.886,24-TL’lik kısmından davalı … … Hizmetleri Ltd. Şti.’nin sorumlu olduğu, taleple bağlılık kuralı gereği davacının isteği aşılamayacağından davalı … Tic.Ltd.Şti’ne rücu edilebilecek tutarın (27.504,03 TL -3.886,24)=23.617,79-TL anlaşılmakla davacının davasının kabulüne karar vermek gerekmiş, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
H Ü K Ü M : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1- Davacının, davasının KABULÜ ile; 27.504,03 TL alacağın,
3.886,24-TL’lik kısmının davalı … … Hizmetleri Ltd. Şti.’den,
23.617,79-TL’lik kısmının davalı … Tic.Ltd.Şti’den
ödeme tarihi olan 24/05/2017 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile ayrı ayrı alınarak davacıya verilmesine,
2-Kabul edilen miktar üzerinden hesaplanmış olan 1.878,80 TL nispi harca, peşin alınan 469,71 TL harcın mahsubu ile bakiye 1.409,09 TL karar ve ilam harcının,
197,27-TL’lik kısmının davalı … … Hizmetleri Ltd. Şti.’den,
1.211,82-TL’lik kısmının davalı … Tic.Ltd.Şti’den alınarak HAZİNE’ YE GELİR KAYDINA.
3-Dava tamamen kabul edildiğinden davacı tarafın yaptığı ve karşıladığı 35,90 TL başvuru harcı, 469,71 TL peşin harç, 232,00 TL davetiye ve posta gideri, 1.300,00 TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 2.037,61 TL yargılama giderinin,
285,26-TL’lik kısmının davalı … … Hizmetleri Ltd. Şti.’den,
1.752,35-TL’lik kısmının davalı … Tic.Ltd.Şti’den alınarak davacı tarafa verilmesine.
4- Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre takdir ve hesaplanmış olan; 4.125,60 TL vekalet ücretinin,
577,58-TL’lik kısmının davalı … … Hizmetleri Ltd. Şti.’den,
3.548,02-TL’lik kısmının davalı … Tic.Ltd.Şti’den alınarak davacı tarafa verilmesine.
5-HMK.nun 333.maddesi uyarınca davacı tarafından yatırılan gider avansının gerekçeli karar tebliğ giderleri düşüldükten sonra varsa sarf edilmeyen kısmının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine .
ilişkin, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı vekilinin yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde, mahkememize veya bulunduğu yerde varsa Asliye Ticaret Mahkemesi’ne, yoksa Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek istinaf dilekçesi ile, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde, istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup, usulen anlatıldı. 09/03/2021

Katip … Hakim …
e-imzalıdır e-imzalıdır