hale komisyonunun Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez

ihale komisyonu kararından alıntı
Toplantı No : 2019/038
Gündem No : 69
Karar Tarihi : 08.08.2019
Karar No : 2019/UH.I-932

Anılan istekli tarafından, malzemeli yemek sunum hesap cetvelinde (Ek-H.4) ekmek girdisinin birim maliyetinin, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) ile tevsik edildiğinin belirtildiği ve açıklama ekinde maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulduğu, anılan tutanakta 100 gr ekmek için ağırlıklı ortalama birim maliyetin 0,32 TL olarak belirtildiği, söz konusu istekli tarafından sunulan malzemeli yemek sunumu hesap cetveli ile maliyet satış tutarı tespit tutanağında yer alan fiyatların uyumlu olduğu (0,32 TL), dolayısıyla anılan istekli tarafından ekmek girdisine ilişkin olarak yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde uygun olduğu anlaşılmıştır.

….Diğer taraftan, işçilik giderine ilişkin açıklamanın KİK İşçilik Hesaplama Modülü kullanılarak yapıldığı, ihale konusu işte 25 işçinin günde 2 saat çalıştırılacağı öngörülerek fiyat teklifi verildiği, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ve ihale dokümanında personel çalışma sürelerine ilişkin bir belirlemenin yapılmadığı başvuru konusu ihalede, işçilik giderinin teklif fiyata dahil edildiği görüldüğünden bu husustaki açıklamanın uygun olduğu anlaşılmıştır.

Öte yandan, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesinde yer alan alan “… isteklinin beyan ettiği orana uygun teklif sunması durumunda, yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurlar “yardımcı girdiler” başlığında değerlendirilir ve bu unsurlar için açıklama sunulması gerekmez.” açıklamasına göre temizlik ve yemek dağıtma aracı ile ilgili giderlerin yardımcı giderler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, Kamu İhale Genel Tebliği’nin ilgili maddeleri gereğince yardımcı giderlere ilişkin açıklama yapılmasına gerek olmadığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla anılan isteklinin açıklamasının temizlik malzemesi ve yemek dağıtım araç giderine ilişkin maliyet öngörülmediği gerekçesiyle reddedilmesinin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Ayrıca idare tarafından anılan isteklinin açıklaması “açıklamada yer verilen fiyatların mevcut piyasa fiyatlarını yansıtmadığı” gerekçesiyle reddedilmiş ise de, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.1’inci maddesinde yer alan “Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.” açıklaması uyarınca hayatın olağan akışına ve piyasa koşullarına uygun olmadığı gerekçesiyle açıklamalar reddedilemeyeceğinden, söz konusu gerekçe de mevzuata uygun bulunmamıştır.