EKAP üzerinden *tarihinde saat 23.59’da elektronik itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması üzerine Tebliğ açıklamasına paralel olarak 9.00-18.00 saatleri arasında yapılmayan söz konusu başvurunun EKAP tarafından Kuruma bildiriminin bir sonraki iş günü olan * tarihinde saat 09.00’da gerçekleştiği EKAP kayıtlarından tespit edilmiş olup, bu çerçevede itirazen şikâyet başvurusunun * tarihinde saat 09.00 itibariyle Kurum kayıtlarına alınması hk kik kararı

Toplantı No : 2022/023
Gündem No : 1
Karar Tarihi : 20.04.2022
Karar No : 2022/UH.IV-504

BAŞVURU SAHİBİ:

Denizay Sigorta ve Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Konya İl Emniyet Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/123432 İhale Kayıt Numaralı “Konya İl Emniyet Müdürlüğümüz Hizmetlerinde Kullanılan Muhtelif Marka ve Model Taşıtın Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sigortalarının Yaptırılması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 09.03.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Konya İl Emniyet Müdürlüğümüz Hizmetlerinde Kullanılan Muhtelif Marka ve Model Taşıtın Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sigortalarının Yaptırılması” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 11.04.2022 tarih ve 17638 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/376 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan Neza Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.nin yeterlilik bilgileri tablosunda Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi’nin acentesi olduğuna dair belge sunduğu, anılan belgenin mevzuata aykırı olduğu, Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi’nin, Emniyet Genel Müdürlüğünün polis bakım ve yardım sandığına bağlı bir iştirak olarak ihaleyi yapan makamla doğrudan bağlantısının olduğu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ihaleye katılamayacak olanlar başlıklı 11’inci maddesinin (g) bendine göre ihaleye katılmaları yasak sayılanlardan olduğu, bu sebeple Neza Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.nin doğrudan/dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına teklif veremeyeceğinden teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi, ayrıca Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi ile Neza Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.nin haklarında yasaklama kararı verilmesi ve söz konusu ihalenin kendi üzerlerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü,

Anılan Kanun’un 55’inci maddesinde “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır. Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir.” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru Süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(3) Kuruma itirazen şikayet süresi; şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) Süreler;

c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi,

ç) Şikayet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, on gün içerisinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini,

izleyen günden itibaren başlar.

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

c) Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı,

yönlerinden sırasıyla incelenir.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde ise “(1) 16’ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmü yer almaktadır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikayet başvurularında süre” başlıklı 10’uncu maddesinde “… (5) İtirazen şikayet başvuruları Kuruma elden veya posta yoluyla ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak (e-itirazen şikayet ile) yapılır. E-itirazen şikayet ile yapılan başvurunun iş günlerinde ve 9.00 – 18.00 saatleri (yarım mesai günlerinde 9.00 – 13.00) arasında yapılması halinde dilekçenin e-imza ile imzalandığı tarih başvuru tarihi olarak kabul edilir. Bu başvurunun iş günlerinde ve 9.00 – 18.00 saatleri (yarım mesai günlerinde 9.00 – 13.00) arasında yapılmaması durumunda bir sonraki iş günü başvuru tarihi olarak kabul edilir.” açıklaması yer almaktadır.

29.03.2022 tarihinde idarece başvuru sahibine tebliğ edilen idarenin şikâyete cevap yazısı ekinde yer alan kararda, başvuru sahibi tarafından idareye yapılan şikâyet başvurusunun reddine karar verilmiş olup, bu kararın bildirimini izleyen 10 (on) gün içinde Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği başvuru sahibine bildirilmiştir.

İlgili mevzuat açıklamalarında itirazen şikâyet başvurularının Kuruma elden veya posta yoluyla ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak (e-itirazen şikâyet ile) yapılabileceği, e-itirazen şikâyet ile yapılan başvuruların iş günlerinde ve 9.00 – 18.00 saatleri (yarım mesai günlerinde 9.00 – 13.00) arasında yapılması halinde dilekçenin e-imza ile imzalandığı tarihin başvuru tarihi olarak kabul edileceği, ancak başvurunun iş günlerinde ve 9.00 – 18.00 saatleri (yarım mesai günlerinde 9.00 – 13.00) arasında yapılmaması durumunda ise bir sonraki iş gününün başvuru tarihi olarak kabul edileceği ifade edilmiştir.

Başvuru sahibi tarafından EKAP üzerinden 08.04.2022 tarihinde saat 23.59’da elektronik itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması üzerine, yukarıdaki Tebliğ açıklamasına paralel olarak 9.00-18.00 saatleri arasında yapılmayan söz konusu başvurunun EKAP tarafından Kuruma bildiriminin bir sonraki iş günü olan 11.04.2022 tarihinde saat 09.00’da gerçekleştiği EKAP kayıtlarından tespit edilmiş olup, bu çerçevede itirazen şikâyet başvurusunun 11.04.2022 tarihinde saat 09.00 itibariyle Kurum kayıtlarına alındığı anlaşılmıştır.

Yukarıda belirtilen mevzuat düzenlemeleri gereği başvuru sahibi tarafından idarenin kararına karşı, kararın kendisine bildirilmesini izleyen on gün içinde en geç 08.04.2022 Cuma günü mesai bitimine (saat 18:00’e) kadar itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçirildikten sonra 11.04.2022 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunun Kuruma ulaştığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,


Oybirliği ile karar verildi.