Doğrudan Teminle Yapılan Alımlarda İhaleye Fesat Karıştırma Suçu

Kamu İhale Kanunu’nun “Görevlilerin ceza sorumluluğu” başlıklı 60. Maddesinde; İhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin; 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanacağı,

ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılacağı ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirileceği belirtilmiştir.

4734 sayılı kanuna göre yapılabilecek olan ihale usulleri ise ilgili kanunun 18. maddesinde başlıklar halinde sayılmıştır.İlgili kanunda yapılan değişiklik ile daha önce ihale usulleri arasında sayılan doğrudan temin usulü ihale usulü olmaktan çıkarılmış ve 22. madde de yapılan düzenleme ile bir alım yöntemi olarak açıklanmıştır.

Türk Ceza Kanununun 235. maddesine göre İhaleye fesat karıştırma suçu, kamu adına yapılan alım-satım, kiraya verme, kiralama ve yapım işlerindeki ihale sürecine veya kamu kurumları aracılığıyla yapılan ihale süreçlerinde (Örn, icra iflas kanunu gereği yapılan ihaleler) hileli davranışlar, gizliliği ihlal, anlaşmalar yapma, cebir ve tehdit kullanarak veya hukuka aykırı diğer davranışlar sergilenerek ihalenin usulüne uygun yapılmasının veya sonuçlanmasının engellenmesi ile oluşan bir suçtur.Kanun maddesinde ihaleye fesat karıştırma suçunun oluşabilmesi için kamu adına yapılan bir ihalenin varlığı şarttır.