davacı şirketin bünyesinde bulunan taşınmazların açık arttırma ile satışına aracılık hizmeti verdiğini, davacı şirket tarafından düzenlenen müzayedeye davalı tarafın 4 adet işyeri için katıldığını ve en yüksek teklifi verdiğini, katılımcıların her bir arsa-konut-işyeri için satış şartnamesinde belirlenen katılım teminatını ödemek zorunda olduklarını, davalı şirketin müzayedeye katılırken yatırması gereken teminat bedellerine ait banka hesabına yatırması gerekirken sehven davacı şirket hesabına yatırılması

T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAM 24. HUKUK DAİRESİ
T.C.
ANKARA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
24.HUKUK DAİRESİ


T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
K A R A R

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : ANKARA 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ : 04/04/2019
NUMARASI : …

DAVANIN KONUSU : ALACAK
İSTİNAF TALEBİNDE
BULUNAN : DAVALI VEKİLİ
KARAR TARİHİ : 12/04/2021
KARARIN YAZILDIĞI
TARİH : 13/04/2021
Mahkemece verilen karara karşı davalı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.
İstinaf talebinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya okunup gereği düşünüldü:
TALEP: Davacı vekili dava dilekçesinde, davacı şirketin …’nin bünyesinde bulunan taşınmazların açık arttırma ile satışına aracılık hizmeti verdiğini, davacı şirket tarafından düzenlenen 06.09.2018 tarihli müzayedeye davalı tarafın 4 adet işyeri için katıldığını ve en yüksek teklifi verdiğini, katılımcıların her bir arsa-konut-işyeri için satış şartnamesinde belirlenen katılım teminatını ödemek zorunda olduklarını, davalı şirketin müzayedeye katılırken yatırması gereken teminat bedellerini …’ye ait banka hesabına yatırması gerekirken sehven davacı şirket hesabına yatırıldığını, yapılan hatanın fark edilerek davacı şirket tarafından tespit edilmesi üzerine söz konusu katılım teminatının davalıya … hesabına yatırmak üzere iade edildiğini, fakat davalının parayı iade aldığı halde … hesabına söz konusu katılım teminatını yatırmadığı gibi …. Satış Sözleşmesini de imzalamadığını, bu nedenle …’ye söz konusu katılım bedelinin davacı şirket tarafından yatırılmak zorunda kalındığını ve yatırılan bu miktar kadar davalı tarafın sebepsiz zenginleştiğini belirterek, ödenen toplam 30.000,00 TL’nin ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir.
CEVAP: Davalı vekili cevap dilekçesinde, 06.09.2018 tarihli müzayede için gerekli teminatın davacı şirketin yanlış yönlendirmesi sonucu yanlış hesaba yatırıldığını, ihale şartnamesindeki dükkan metrekare değerlerinin yanlış ve olduğundan küçük olarak gösterildiğini, davalının davacı tarafa usule aykırı olan ve davacı tarafın hatasından kaynaklanması nedeniyle ihale edilen satıştan vazgeçildiğini ve satış sözleşmesinin imzalanmadığını, bu durumdan davacının sorumlu olduğunu, kendilerinden herhangi bir bedel talep edilemeyeceğini belirterek, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
MAHKEME KARARI: Mahkemece, şartnameye göre davalının ihale öncesi taşınmazları görüp incelemiş olduğunun kabul edildiği, davalının açık artırmaya katıldığı için teminatı ödemek zorunda olduğu halde davacının ödemesi nedeniyle davalının davacı aleyhine sebepsiz zenginleştiği gerekçesiyle davanın kabülü ile 30.000,00 TL’nin yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş, hükme karşı süresi içinde davalı vekili tarafından istinaf kanun yoluna gidilmiştir.
İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ:
Davalı vekili istinaf dilekçesinde, 06.09.2018 tarihli müzayede için gerekli teminatın davacının yanlış yönlendirmesi sonucunda yanlış hesaba yatırıldığını, durumun davacıya bildirildiğini, ancak herhangi bir sorun olmadığının belirtildiğini, ihale konusu dört adet dükkanın metrekare değerlerinin yanlış ve olduğundan küçük gösterildiğini, davalının davacı tarafa usule aykırı olan ve davacı tarafın hatasından kaynaklanan ihale edilen satıştan vazgeçildiğini ve satış sözleşmesinin imzalanmadığını, satışın gerçekleşmemesinin sebebinin davalı veya idare değilse teminat ve hizmet bedelinin teklif verene iade edileceğinin, … Açık Artırma ile Satış Şartnamesi’ndeki 15. maddesiyle hüküm altına alındığını, satışın gerçekleşmemesinin sebebinin … Yönetim olduğunu, davacı tarafın ihalenin usule aykırı ve geçersiz hale gelmesine neden olduğunu belirterek, mahkeme kararının kaldırılarak davanın reddine, olmadığı takdirde dosyanın mahkemesine gönderilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
GEREKÇE : Davada, dükkan satışı için yapılan açık artırmada şartname ile belirlenen teminatın davalı yerine davacı tarafından ödenmesi nedeniyle oluşan sebepsiz zenginleşme bedelinin tahsili talep edilmektedir.
Davacı ile … arasında, …’ye ait taşınmazların satışına aracılık etmek için sözleşme imzalandığı, sözleşmenin 18.maddesi gereğince, satış aşamasında eksik kalan veya tahsil edilemeyen katılım teminatından davacının sorumlu olacağı kararlaştırılmıştır.
Davacının, …’ye ait taşınmazların satışı için 06.09.2018 tarihinde gerçekleştirdiği açık arttırmaya, davalının bayrak alarak katıldığı ve dört adet taşınmaz için teklifte bulunduğu, 4 adet taşınmaz ve bayrak için toplam 30.000,00 TL katılım teminatının ödendiği açık arttıma satış şartnamesinden anlaşılmıştır.
… tarafından davacıya, davalının bayrak alarak katıldığı ve en yüksek teklifi verdiğinden üzerine kalan 4 adet taşınmaz için katılım teminatını … hesabına yatırmadığının bildirilmesi üzerine, sözleşme gereğince bu bedelinin arttırmaya katılımdan önce … hesabına yatırılması gerekli olduğu ve bunun yerine getirilmemesinde davacının sorumlu olması nedeniyle 19.09.2018 tarihinde davacı tarafından … hesabına yatırılmıştır.
Açık arttırma şartnamesinin 7.maddesinde taşınmazlar hakkında internet sitesindeki tanıtım veya broşür, kitapçık ve ilanlarda verilen bilgilerdeki metraj ve vasıflar ile şarttnamedeki bilgilerin taahhüt niteliğinde olmadığı, genel bilgi niteliğinde olduğu, teklif verilen taşınmazın mevcut durumu ile iskan , tapu , hisse vs. bilgilerinin görülmüş, incelemiş beğenilmiş ve kabul edilmiş sayılacağı, bu konuda idareden ve … Konuttan herhangi bir itiraz ve talepte bulunulmayacağı belirtilmiştir.
Şartnamenin13.maddesinde ise sözleşme yapmaya davet edilen en yüksek teklif sahibi, kendisine verilen süre içerisinde satış sözleşmesini imzalamazsa veya teklif bedeli peşin ise satış bedelinin tamamını, teklif bedeli vadeli ise peşinat bedelini verilen sürede yatırmaz veya satın almaktan vazgeçerse hakkı iptal edilerek, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın, yatırılan katılım teminatlarının İdarece irad kaydedileceği gibi … Yönetimi’nin de tahsil edilecek olan %2 oranında ceza-i şart +KDV’yi almaya hak kazanacağı, ancak İdare ve teklif verenden kaynaklanmayan nedenlerle, teklif alınan taşınmazın satılamaması ve/veya tapu devrinin gerçekleştirilememesi halinde katılım teminatı ile birlikte … Yönetim tarafından tahsil edilen komisyon da teklif verene iade edileceği yönünde düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.
Taraflar arasında katılım teminatının … yerine, davacı hesabına yatırıldığı ve bu paranın artırma tarihinden sonra 11.09.2018 tarihinde davalıya iade edildiği sabittir.
Davalının, davacının …’ye ait taşınmazların satışı için 06.09.2018 tarihinde gerçekleştirdiği arttırmaya bayrak alarak katıldığı ve dört adet taşınmaz için en yüksek teklifte bulunduğu, arttırmaya katılım için toplam 30.000,00 TL katılım teminatını arttırmadan önce … hesabı yerine sehven davacı hesabına yatırdığı, arttırmadan sonra durumun öğrenilmesi üzerine bu paranın kendisine iade edildiği halde … hesabına yatırmadığı, davacının, … ile aralarındaki sözleşme gereğince arttırmadan önce yatırılması hususunda davalı ile birlikte sorumlu olduğu bu parayı … hesabına yatırmak zorunda kaldığı görülmektedir.
Yukarıda açıklanan hususlar gözetildiğinde davacının ödemek zorunda kaldığı teminat bedelinden davalının sorumlu olduğu ve davalının davacı aleyhine sebepsiz zenginleştiği anlaşılmaktadır.
Bu durumda, dosya kapsamı, mevcut delil durumu ve ileri sürülen istinaf sebepleri ile şartname hükümleri birlikte dikkate alındığında, mahkemece; kurulan hükümde usul ve esas yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşılmakla, HMK’nın 353/1-b.1 maddesi gereğince davalı vekilinin istinaf başvurunun ESASTAN REDDİNE karar vermek gerekmiştir.
İnceleme, 6100 sayılı HMK’nun 355.md hükmüne göre istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırı hususların olup olmadığı gözetilerek yapılmıştır.
HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenler ile;
1-Davalı vekilinin istinaf başvurusunun HMK’nın 353/1/b.1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,
2-Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 2.049,30 TL harçtan davalı tarafça yatırılan 513,00 TL’nin mahsubu ile bakiye 1.536,30 TL nispi karar ilam harcının davalıdan alınarak Hazineye irat kaydına,
3-Davalı tarafından yapılan istinaf yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,
4-Kararın ilk derece mahkemesince taraflara tebliğine,
Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, HMK’nun 362/1-a. maddesi gereğince KESİN olmak üzere 12/04/2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Başkan

e-imzalıdır

Üye

e-imzalıdır

Üye

e-imzalıdır

Katip

e-imzalıdır

İş Bu Karar İlamı E-İmza ile İmzalanmıştır.