BELEDİYELERDE DOĞRUDAN HİZMET ALIM SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA BELEDİYE ŞİRKETLERİNE GÖRDÜRÜLECEK HİZMETLER

Doğrudan hizmet alım sözleşmesi kapsamında belediyelerce, belediye şirketlerine gördürülecek hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerle sınırlıdır.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi değiştirilmiş olup, “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı” tanımı Kanuna girmiş oldu. Daha önce de söz konusu 62. maddede “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı” ifadesi geçmekte ise de bunun tanımı Kamu İhale Genel Tebliğine bırakılmıştı. Gelinen noktada “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı” tanımı hem Konuna girmiş oldu hem de Kanunda yer alan düzenlemeler Tebliğe aktarılmış oldu.

4734 sayılı Kanun çerçevesinde gerçekleştirilen hizmet alımlarını genel anlamda ikiye ayırarak inceleyebiliriz.

  • Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları
  • Diğer hizmet alımları

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı;

  • İhale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği,
  • Bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı,
  • Yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu,
  • Niteliği gereği süreklilik arz eden hizmet alımlarını ifade eder.

Ayrıca mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan, yıl boyunca devam eden, niteliği gereği süreklilik arz eden ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı park ve bahçe bakım ve onarımı ile çöp toplama, cadde, sokak, meydan ve benzerlerinin temizlik işleri yukarda sayılan diğer koşullara bakılmaksızın personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak kabul edilir.

Öte yandan danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetleri, yukarda sayılan koşullara bakılmaksızın personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak kabul edilmez.