belediye çalışanı,belediye şirketinin yöneticisi olabilir mi?

Belediye çalışanlarının, belediye şirketlerinde yönetici olup olamayacağına ilişkin de soru işaretleri ve zaman zaman tartışmalı uygulamalar ortaya çıkmaktadır.

Bu konuda Sayıştay Temyiz Kurulu’nun 17 Mart 2015 tarihli kararında, … Belediye Başkanlığı …. Müdürlüğü’nde mühendis kadrosunda bulunan çalışanın belediye şirketi …. A.Ş.’de şirket müdürü olarak görev yapmasıyla ilgili olarak;

“…Aynı Kanun’un (657 Sayılı Kanun) 28’inci maddesinde; “Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç).” hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu hükümden, memurların ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamayacağı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, yukarıda adı soyadı yazılı memurun, bir ticaret şirketi olan …. A.Ş.’de görev alabilmesi mümkün değildir. Bahsi geçen hükümde, memurların görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler, kapsam dışı bırakılmakla birlikte, memurların hükümde belirtilen istisnaya dayanarak yürüttükleri temsil görevleri asıl işlerinin yanında yürütülen bir görevdir.

Dolayısıyla, adı geçen memurun ….. tarihinden itibaren … A.Ş.’de görevlendirilmesi ve genel müdür olarak mesaisinin tamamını anılan şirkette geçirmesi nedeniyle söz konusu istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

… A.Ş. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, kendi tüzel kişiliği olan bir şirkettir. Bu şirketin Sivas Belediyesi iştiraki bir şirket olması, şirketin kurum içi bir birim olduğunu ve Belediye’nin görev alanı içindeki asli kamu hizmetlerini yerine getirdiğini göstermez.

Bu nedenle Belediye’ce .. A.Ş.’ye yapılan geçici görevlendirme işlemi, kurum içi görevlendirme sayılamaz. Yine bu nedenle …. A.Ş.’ye yapılan görevlendirme Belediyenin görev alanı içinde yer alan bir hizmeti yürütmek amacıyla yapılamayacaktır. Ayrıca … A.Ş.’ye geçici görevlendirmeyle gönderilen personel uzmanlık alanı ile ilgili bir görevlendirmeden de söz edilemeyecektir…” ifadelerine yer verilmiştir.

Aynı olaya ilişkin yapılan karar düzeltme itirazının ardından 10 Mayıs 2016 tarihli Sayıştay Temyiz Kurulu Kararında ise,

“…Yapılan görevlendirmenin kurum içi bir görevlendirme niteliği taşıması, her iki kurumun 1’inci derece yetkili amirinin Belediye Başkanı olması ve görevlendirmeden dolayı …’a … TL huzur hakkı dışında aylık ya da ücret adı altında başkaca bir ödeme yapılmamış olması nedeniyle karar düzeltilmesi talebinin kabulüyle…” denilmektedir.

Böylece ilk kararda belediye çalışanlarının, bu kurumların şirketlerinde yönetici pozisyonunda görev yapmasıyla ilgili aleyhte bir karara imza atılmış, belediye çalışanının belediye şirketinde şirket müdürü olarak görev yapması kanuna aykırı bulunmuş, bu durumun ayrıca kurum için bir görevlendirme de sayılamayacağına hükmedilmiştir.

Düzeltme kararında ise ilgili kişiyle hakkında verilen tazmin kararı kaldırılmış, ancak belediye çalışanlarının belediye şirketlerinden yönetici olamayacaklarına ilişkin hüküm konusunda bir değerlendirmeye girilmemiştir.

Sayıştay kararı ile belediye memurlarının, yerel yönetim şirketlerinde yönetici olarak görev yapması kanuna aykırı bulunmuş, bu durumun 657 Sayılı Kanunu’nun 28. Maddesi’ndeki istisna kapsamına girmeyeceği vurgulanmıştır.