aşırı düşük teklif sorgulamasının geçerli teklif sahibi isteklilere gönderildiği tarih ve açıklama sunulması için belirlenen son tarih aynı olacak şekilde ve isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilerek aşırı düşük teklif sorgulama işleminin yenilenmesi gerektiği

Toplantı No : 2021/048
Gündem No : 58
Karar Tarihi : 01.12.2021
Karar No : 2021/UH.II-2182

BAŞVURU SAHİBİ:Özyüce Turizm Seyahat Paz. Tic. Ltd. Şti.

İHALEYİ YAPAN İDARE:Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/410580 İhale Kayıt Numaralı “Tdlhzm-1253 Batman Bölge Müdürlüğü Park Bahçeler ve Yeşil Alanların Zirai ve Peyzaj Bakım Onarım Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı tarafından 27.08.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Tdlhzm-1253 Batman Bölge Müdürlüğü Park Bahçeler ve Yeşil Alanların Zirai ve Peyzaj Bakım Onarım Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özyüce Turizm Seyahat Paz. Tic. Ltd. Şti.nin 25.10.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 03.11.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 12.11.2021 tarih ve 53001 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.11.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1879 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata aykırı olduğu, Şöyle ki;

Birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemlerinin araç bazında, sigorta kalemlerinin çeşit bazında iş kalemi olarak düzenlendiği, Teknik Şartname’nin 11’inci maddesinde yer alan makine ekipman ve malzemenin de tek bir iş kalemi olarak düzenlendiği, bu çerçevede her bir birim fiyatın ne şekilde oluşturulduğuna ilişkin hesaplama yapılmak yerine tüm giderlerin belgelendirilip toplam teklifin içerisinde yer alan giderlerin birim fiyat bazlı olmadan açıklanması ve özellikle Teknik Şartname’nin 11’inci maddesi çerçevesinde sorgulanan maliyetlerin teklif edilen birim fiyattan yüksek olması nedeniyle açıklamanın reddedilmesi gerektiği,

Pikap, traktör, römorkların kiralama maliyeti yönünden;

Kiralama, bakım onarım, lastik ve Teknik Şartname’nin 11’inci maddesi çerçevesinde sorgulanan maliyetlerin tevsiki için sunulan fiyat tekliflerinde meslek mensubu beyanı bulunmadığı, söz konusu fiyat tekliflerinin serbest muhasebeci tarafından kaşelenip imzalandığı,

Firma tarafından yapılan açıklamalarda sunulan araçların motor güçleri ve teknik özellikler yönünden Şartname’de istenilen kriterleri sağlamadığı,

Kiralama fiyat teklifine konu edilen bu araçlara göre bakım onarım fiyat teklifi alınıp akaryakıt maliyeti hesaplanması gerektiği, firma tarafından sunulan kiralama fiyat teklifinde belirtilen araçlara anılan diğer belgelerde yer verilmediği, fiyat teklifinde araçların motor gücü ve taşıma kapasitesinin farklılaştırıldığı ya da hiç yer verilmediği, bu çerçevede firma tarafından sunulan belgelerin araç noktasında ihale dokümanı ile uyumlu olmadığı,

Kiralama fiyat teklifinde yer verilen kiralama süreleri ile araçların iş süresince (27-36 ay) çalışacakları toplam sürelere ilişkin verilerin uyuşmadığı, firma tarafından tek bir araç yönünden bir gün ve bir adet üzerinden alınan kiralama fiyat tekliflerinin işin tamamı yönünden bir maliyeti tevsik etmesinin mümkün bulunmadığı,

Kiralama fiyat teklifinin tarihinin belge içerisinde yer alan tespit tutanağı tarihinden önceki bir tarih olduğu,

Kiralama fiyat tekliflerinin bazılarında yedek parça, bakım onarım, MTV, lastik gibi bazı maliyet bileşenlerinin kiralama maliyetinin içerisine dâhil edildiği,

Ayrıca ihale üzerinde bırakılan isteklinin almış bulunduğu fiyat tekliflerinin, fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösteren firmalardan alınmadığı,

Pikap, traktör, römorkların bakım onarım maliyeti yönünden,

Kiralama fiyat teklifine konu edilen araçların bakım onarım maliyetlerinin açıkça ortaya konulmasının zorunlu olduğu, bu araçların özelliklerinin (marka-model-motor gücü-taşıma kapasitesi) kiralama fiyat teklifinde ve bakım onarım fiyat teklifinde tam olarak yer almadığı, işin gerçekleştirileceği araçlar ile bakım onarım yapılacağı belirtilen araçların farklı olduğu,

Firmanın açıklamasında; pikap, traktör, römork yönünden yetkili servislerden ve araç kataloglarından alınmış periyodik bakım onarım aralığını tevsik eden hiçbir belge yer almadığı, araçların kaç kilometrede/saatte bir bakıma gireceklerine ilişkin hiçbir yetkili servis yazısı dosyaya eklenmeksizin hiçbir veriye dayanmadan bakım onarım hesabı yapıldığı,

Bakım onarım fiyat tekliflerinde meslek mensubu beyanı bulunmadığı, söz konusu fiyat tekliflerinin serbest muhasebeci tarafından kaşelenip imzalandığı, söz konusu fiyat tekliflerinin fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösteren firmalardan alınmadığı,

Teknik Şartname’nin 11’inci maddesinde, taşıtlara ilişkin yağ, antifriz, filtre maliyetlerinin karşılanması gerekeceğinin belirtildiği, bakım onarım fiyat teklifinde bu maliyet kalemlerinin tek bir satırda birlikte fiyatlandırıldığı, her bir girdi kalemine yönelik ayrıştırma yapılarak ayrı ayrı fiyatlandırılmadığı,

Firma tarafından eksik bakım onarım adetleri üzerinden açıklama yapıldığı,

Lastik maliyeti yönünden,

Kiralama fiyat teklifine konu edilen araçların kataloglarında marka ve model özelliklerine göre lastik ebatlarının ne olduğunun açık bir şekilde belirtildiği, buna rağmen bu ebatlardaki lastikler göz ardı edilerek araçlara uymayacak farklı ve ucuz ebattaki lastikler üzerinden açıklama yapıldığı, işin gerçekleştirilmesi esnasında kullanılacak ve ihale dokümanında teknik özellikleri belirtilen araçlar dikkate alınarak ve araçtan araca farklılaşan her bir lastik için ayrı ayrı açıklama yapılması gerekirken çalıştırılacak araç tiplerine uygun olmayan lastikler üzerinden maliyetlerin tevsik edildiği,

Kışlık lastik için açıklama yapılmadığı,

Lastiklerin ortalama yol ömrü için hiçbir bilgi sunulmadığı, fiyat teklifine konu marka lastiklerin ne kadar kilometrede bir değiştirilmesi gerektiğine ilişkin ilgili firmadan beyan yazısı alınmak suretiyle bu konunun objektif bir açıklamaya kavuşturulması gerektiği,

Fiyat tekliflerinde meslek mensubu beyanı bulunmadığı, söz konusu fiyat tekliflerinin serbest muhasebeci tarafından kaşelenip imzalandığı,

Lastik değişim hizmeti maliyetinin yüklenici üzerinde olduğu, sunulan fiyat tekliflerinde lastik değişim hizmeti için herhangi bir açıklama yapılmadığı,

Açıklamaya konu edilen traktörlerin ön ve arka lastikleri ile traktörlere ait römorkların lastiklerinin farklı ebatlarda olduğu göz ardı edilerek yapılan açıklamaların reddi gerektiği, bazı römorklar için lastik maliyeti öngörülmediği,

Teknik Şartname’nin 11’inci maddesinde yer alan maliyetler yönünden,

Teknik Şartname’nin 11’inci maddesinde yer verilen makine, teçhizat ve malzemelerin model yılları belirtilmeksizin ve miktarlarda eksiltmeler yapılmak suretiyle alınan fiyat tekliflerinin mevzuata aykırı olduğu, söz konusu fiyat tekliflerinin fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösteren firmalardan alınmadığı,

Kiralama, bakım onarım, lastik ve Teknik Şartname’nin 11’inci maddesinde yer verilen maliyetlere ilişkin alınan fiyat tekliflerinin tespit tutanakları yönünden,

Bazı fiyat teklifleri ekinde tespit tutanağı sunulmadığı, fiyat teklifleri ile tespit tutanaklarının tarih ve sayılarının uyuşmadığı,

Firma tarafından idareye sunulan fiyat teklifleri ekinde tespit tutanağı sunulmaması nedeniyle firmanın değerlendirme dışı bırakılması gerekirken idare tarafından yeni bir yazı yazılmak suretiyle bu tespit tutanaklarının tamamlatılmasının mevzuata aykırı olduğu,

Tespit tutanağı ekinde şirket yetkilisini gösterir belge ve imza beyannamesinin aslı (ya da noter onaylı sureti) ve faaliyet belgesinin aslı gibidir yapılmış suretinin bulunması gerektiği halde bu belgelerin fotokopilerinin sunulduğu,

Tespit tutanağının 3 numaralı kısmında yevmiye, işletme ve envanter defterlerinin tasdik makamı, tarih ve sayısına yer verilmediği,

Fiyat teklifleri ve tespit tutanaklarının fiyat teklifi sunan şirketi temsile yetkisi bulunmayan kişilerce imzalandığı, müşterek imza ile şirketin temsil edildiği durumlarda tek imza ile verilen fiyat teklifi ve tespit tutanaklarının kabul edilemeyeceği,

Şirket yetkilisinin imzalaması gereken kısmın vekil tarafından imzalandığı, fiyat teklifleri ve tespit tutanaklarında ekte sunulan vekâletnamelerde teklif sunma yetkisinin bulunmadığı, vekâletnamesi sunulan vekillerin imza beyannamelerine yer verilmediği,

Tespit tutanağı içerisinde ihale tarihine göre son geçici vergi beyanname dönemi olarak 2021-1. dönem ya da 2021-2. dönem kayıtları üzerinden belgenin düzenlenmiş olması gerektiği, 2021-3. ve geçmiş dönemler belirtilmek suretiyle tespit tutanağının hazırlandığı,

30/09/2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan tespit tutanakları düzenlemesi dikkate alınmaksızın “fatura bilgileri tablosunu” içermeyen eski tutanakların sunulduğu,

Tutanağa konu edilen malların ortalamasının hesaplandığı toplam mal ve toplam miktar bilgileri ile tutanağın son kısmında yer alan “Fatura Bilgileri Tablosunda” yer alan tutar ve miktar toplamlarının birbirine uygun olmadığı, bu durumun aritmetik ortalamaların hatalı hesaplanmasına yol açtığı, idarenin bu tablolar üzerinde re’sen düzeltme yapmak suretiyle fiyat teklifi üzerinde teklif edilen değerlerle uyumlu olup olmadığı yönünde takdir yetkisi kullanması mümkün bulunmadığı,

Fiyat tekliflerinde tespit tutanağında hesaplanan ortalama tutarların %80’inden daha düşük değerde fiyatların teklif edildiği,

Fiyat teklifi ekinde yer alan tespit tutanaklarında Fatura Bilgileri Tablosu içerisinde yer verilen ortalamaya esas faturaların tarihlerinin tespit tutanağının 3 numaralı kısmında belirtilen “Geçici Vergi Beyanname Dönemi” ile uyuşmadığı,

Satış tutarı tespit tutanağı içerisinde yer alan Fatura Bilgileri Tablosunda belirtilen yani faturanın konusunu oluşturan malın/hizmetin, fiyat teklifi içerisinde fiyatı teklif edilen mal ile idare tarafından sorgulamaya konu edilen iş kaleminin içeriğinde yer alan mal/hizmet ile aynı olması gerektiği, ancak savunma sunan istekli tarafından yapılan belgelendirmelerde bu uyumun bulunmadığı,

İstekli tarafından açıklamalar kapsamında sunulan fiyat tekliflerine konu iş ile tespit tutanaklarına ve fatura bilgileri tablosuna konu hizmet aynı olmadığı,

Fatura bilgileri tablosundan işin adının – nevinin fiyatının miktarının anlaşılamadığı hiçbir açıklamanın kabulünün mümkün olmadığı, tespit tutanağına dayanak alınan faturadan fiyat teklifine konu malın açıkça anlaşılması ve yukarıda yer verilen verileri içermesi gerektiği, içerisinde birden fazla maliyet kalemi bulunan ve başka bir iş için kesilmiş bir faturanın “bir adet iş” denilerek tespit tutanağına konu edilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

Sigorta maliyeti yönünden,

Sunulan sigorta fiyat teklifinde bölge müdürlüğü teyidinin bulunmadığı,

Sigorta maliyetlerinin, kiralama fiyat teklifinde kiralanacağı belirlenen araçlar ile amortisman üzerinden açıklanan araçlar yönünden ortaya konulması gerektiği, ancak istekli tarafından sunulan sigorta fiyat teklifinde bu araçların marka, model ve adetlerinin tam olarak yer almadığı bazı araçlarda farklılıklar olduğu,

Sigorta maliyetinin ikinci ve üçüncü yıl için 03/08/2021 açıklanmış olan %28,47 oniki aylık artış oranı üzerinden hesaplanması gerekirken daha düşük değerler üzerinden hesaplandığı,

1 Adet Çift kabinli pikap Dizel 2000-3000 cc (en az 2017 model klimalı) aracının 27 ay çalışması nedeniyle sigorta maliyetinin 36 ay üzerinden değil 27 ay üzerinden hesaplanmasının mevzuata aykırı olduğu, istekli tarafından alınan sigorta fiyat teklifinde Teknik Şartname’nin sigortalarla ilgili 16’ncı maddesinde yer alan sigorta limitlerinin belirtilmediği, sigorta fiyat teklifinin Teknik Şartname’de istenilen sorumluluk limitlerini karşılamadığı,

Motorlu taşıtlar vergisi, egzos emisyon, muayene maliyeti yönünden,

Kiralama olan araçların tamamı yönünden ayrı ayrı motorlu taşıtlar vergisi hesaplanması gerektiği halde bu maliyetler tevsik edilmeksizin, uygun olmayan MTV dilimleri üzerinden ve araç miktarları azaltılmak suretiyle açıklama yapıldığı,

İhale konusu işin 2022, 2023 ve 2024 yılına sari olması nedeniyle öngörülecek MTV, muayene ,egzoz emisyon giderinde %28,47 oranında güncelleme yapılarak bu giderin tevsik edilmesi gerektiği, istekli tarafından ise yalnızca 2021 yılı fiyatları esas alınarak açıklama yapıldığı,

İşin 2021 yılında başlaması ve 2024 yılı son çeyreğince bitecek olması göz önüne alınarak 2021 yılı 2’nci dönemi ve 2024 yılı 2’nci dönemi motorlu taşıtlar maliyetlerinin açıklanmamasının mevzuata aykırı olduğu,

Sözleşme giderleri yönünden,

% 0,948 Sözleşme damga vergisi, % 0,569 ihale kararına ait damga vergisi ve % 0,05 KİK payı olmak üzere yasal hadler gözetilmeden sözleşme giderleri hesaplandığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ninElektronik ihale” başlıklı 59/A maddesinde “ (1) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

(2) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak e-anahtarlar teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar gönderilir ve teklifler ihale tarih ve saatinde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır.

(3) Bu ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formlar kullanılır ve EKAP üzerinden gönderilmeyen teklifler kabul edilmez.

(10) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılacağı ihalelerde ise teklif fiyatı sınır değerin altında olan tüm isteklilerden; aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini sunmaları istenir. İhalede; aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan veya açıklamaları yeterli görülmeyen isteklilerin teklifleri reddedilir, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir, sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlayamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir.

…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi

79.1. Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer aşağıdaki kurallara göre tespit edilir.

79.1.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı sınır değer olarak kabul edilir.

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulacaktır.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.2.2. Merkezi Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Ülke Çapında Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin merkezi kamu kurum ve kuruluşları tarafından ülke çapında sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu yöntemle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.3. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.4. Ticaret Borsası Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

79.2.2.5. Toptancı Hal Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

79.2.2.6. Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar: İlgili mevzuatı uyarınca, belirli mal veya hizmetlerin kamuya sunulması konusunda lehine sınırlama bulunan kuruluşların tedarikçisi oldukları mallar veya sunucusu oldukları hizmetler için uyguladıkları fiyatlar ile açıklama yapılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.7. İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre aşırı düşük teklif açıklamasına konu mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) ile açıklama yapılabilir.

Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekir.

Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir.

İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, (YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.2.8. İsteklinin Ortağı Olduğu Tüzel Kişiye Ait İşletmeden Mal Çekmesiyle Oluşan Emsal Bedel: Teklifi oluşturan maliyt bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda söz konusu malın emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. Bu durumda, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan emsal bedeli gösteren ve istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak imzalanan ve kaşelenen beyanın verilmesi yeterlidir. Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.3. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”

79.2.4. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

79.2.5. İşletme hesabına göre defter tutuluyor olması durumunda; yukarıda belirtilen tutanaklar, işletme hesabı defteri ve işletme hesap özeti kayıtlarına göre düzenlenir.

79.2.7. İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak, EPDK tarafından yayımlanan, İstanbul İli, Avrupa Yakasında bulunan bayiler adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasını yansıtan En Yüksek İşlem Hacimli 8 Firmanın Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Raporda yer alan fiyatların % 90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmez. Motorin veya benzine yönelik olarak öngörülen tutarın TL/lt cinsinden hesaplanmasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili düzenlemeleri dikkate alınacaktır.

79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

79.3.1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.

79.3.2. 79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir.

79.3.3. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.

79.3.4. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir. Ancak birden fazla yılı kapsayan ya da ihale tarihi ile işin başlangıç tarihinin farklı yıllara ait olduğu işlerde ilk yıl için alınan sigorta teklifinin ihale tarihi itibarıyla en son açıklanmış olan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi “On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%)” tablosundaki oran esas alınmak suretiyle güncellenerek diğer yıllar için kullanılması mümkündür. Örneğin; sözleşme süresi 3 yıl, ihale tarihi 1/11/2019, işe başlama tarihi 1/1/2020 olan bir ihalede, ihale tarihi itibarıyla yıllık 100 TL olan sigorta prim tutarı maliyet kalemi, Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı tablosunda en son açıklanmış olan 2019 yılı Eylül ayı değişim oranı (%26,44) üzerinden; 2020 yılı için (100 TL*1,2644) 126,44 TL; 2021 yılı için (126,44 TL*1,2644) 159,87 TL; 2022 yılı için (159,87 TL*1,2644) 202,14 TL olarak hesaplanacaktır.

79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.

79.3.6. İhale dokümanında fiyat farkı verileceğine ilişkin düzenleme bulunmayan ve birden fazla yılı kapsayan ya da ihale tarihi ile işin başlangıç tarihinin farklı yıllara ait olduğu işlere ilişkin aşırı düşük teklif sorgulaması yazısında idarece önemli bir bileşen olarak belirtilen ve istekliler tarafından ihale tarihi itibarıyla artış oranı ve/veya tutarı tespit edilemeyen motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene işlemleri gibi giderler ile mali yükümlülükler ve/veya tarife bedellerinin, sonraki yıllara ilişkin bedelleri, ilk yıl için öngörülen bedelin, ihale tarihi itibarıyla en son açıklanmış olan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi “On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%)” tablosundaki oran üzerinden güncellenerek hesaplanır. Örneğin; sözleşme süresi 3 yıl, ihale tarihi 15/11/2019, işe başlama tarihi 1/1/2020 olan bir ihalede, motorlu taşıtlar vergisi tutarı ihale tarihi itibarıyla yıllık 100 TL olan maliyet kalemiz Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı tablosunda en son açıklanmış olan 2019 yılı Ekim ayı değişim oranı (%22,58) üzerinden; 2020 yılı için (100 TL*1,2258) 122,58 TL; 2021 yılı için (122,58 TL*1,2258) 150,26 TL; 2022 yılı için (150,26 TL*1,2258) 184,19 TL olarak hesaplanacaktır. ” açıklaması yer almaktadır.

İhaleye ilişkin İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Batman Bölge Müdürlüğü Park Bahçeler ve Yeşil Alanların Zirai ve Peyzaj Bakım Onarımı

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu: TDLHZM-1253

e) Miktarı:

Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü site yerleşkesi dâhilinde bulunan park, bahçeler ve yeşil alanların zirai ve peyzaj bakım-onarım ve düzenlenmesi işlerinin yapılması için gerekli Hizmet Alımı işi.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: TPAO Batman Bölge Müdürlüğü” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödenecek ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyatına dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

36 Ay süresince çalıştıralacak toplam 40 personel için

a) 1 Peyzaj Mimarı, Brüt Asgari ücretin %100 Fazlası,

b) 5 Tesisat Otomasyon Ustası, Brüt Asgari ücretin %60 fazlası,

c) 5 Usta Bahçıvan, Brüt Asgari ücretin %60 fazlası,

d) 1 Bakım Onarım Ustası, Brüt Asgari ücretin %60 fazlası,

e) 28 adet Bahçıvan İşçileri, Brüt Asgari Ücretin %30 Fazlası,

f) Ulusal bayram ve genel tatil çalışma günleri bedeli, Brüt Asgari Ücretin %60 Fazlası personeller için 511,5 gün

g) Ulusal bayram ve genel tatil çalışma günleri bedeli, Brüt Asgari Ücretin %30 Fazlası personeller için 1302 gün

h) Saatlik Fazla çalışma bedeli , Brüt Asgari Ücretin %60 Fazlası personeller için 3960 saat

i) Saatlik Fazla çalışma bedeli, Brüt Asgari Ücretin %30 Fazlası personeller için 10080

25.3.2. Yemek ve yol giderleri:

Batman Bölge Müdürlüğünde çalışacak personellere yemek bedeli günlük brüt 20,00 TL olmak üzere 26 gün üzerinden hesaplanarak teklif fiyata dâhil edilip, nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.

Bu Hizmet Kapsamında çalışan yüklenici personellerinin işe geliş – gidişlerinde idarenin servis araçlarından yararlanacaklardır.

25.3.3. Malzeme giderleri:

1 Adet Çift Kabinli Kasalı 2400-3000 cc Kamyonet Pikap (en az 2017 model klimalı) araç.

1 Adet 4 X2 Çift Kabinli Pikap Dizel 2000 – 3000 cc (en az 2017 model klimalı) araç.

2 Adet Traktör (en az 2018 Model) en az 65-70 HP, 4 silindir, çift çeker ve dizel olacaktır. Traktörlerden 1 Âdeti için 3 ton taşıma kapasiteli damperli römorklu olacaktır.

2 Adet Traktör (en az 2018 Model) en az 40 HP, Kabinli, dizel ve 3 ton taşıma kapasiteli damperli römorklu olacaktır.

Teknik Şartnamenin 11. Maddesinin 2 inci alt Maddesinde belirtilen Makine, Ekipman ve Techizatların Tamamı.

Tüm araç ve ekipmanları çalışır vaziyette tutmak için gerekli (yağ, antifriz, filtre, kayış, lastik vs.) bakım ve tamir masraflarıyla trafik cezaları, vergiler ve benzeri işletme giderleri Yükleniciye aittir.

25.3.4. Diğer giderler:

Komisyon karar pulu teklif fiyata dahil değildir. Komisyon karar pulunun ödenmesine ilişkin mesuliyet idaremize aittir.

Sözleşme damga vergisi tahakkuk ettiği anda İdare tarafından ödenecek olup Yüklenicinin ilk hakedişlerinden mahsup edilmek suretiyle tahsil edilecektir.

Giysi Giderleri:

Çalıştırılacak Personelin Giyim ihtiyacını ayni olarak karşılayacaktır.

İstekli sözleşme döneminde çalıştıracağı her personeline giyim listesinde belirtilen iş elbiseleri temin edecektir.

Giysilerin cinsi, evsafı ve diğer özellikleri, teknik şartnamede belirtilmiştir.

Sigorta Giderleri: Ayrıntıları teknik şartnamenin 15. maddesinde belirtilen sigorta giderleri yüklenici tarafından yaptırılacak ve teklif fiyata dahil edilecektir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir. %2” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü, gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. ” düzenlemesi yer almaktadır.

İhaleye ilişkin Teknik Şartname’nin “Yüklenici Tarafından Temin Edilecek Teçhizat, Ekipman ve Araçlar” başlıklı 11’inci maddesinde Yüklenici Tarafindan Temin Edilecek Traktör ve Pikaplar:

a- 1 Adet Çift kabinli kasalı 2400-3000 cc Kamyonet pikap (en az 2017 model klimalı) araç yüklenici tarafından temin edilecektir, (aracın aylık yakıt tüketimi 8,5 Krn’de 1 Lt yakıt/motorin bedeli idarece yükleniciye ayrıca ödenecektir, motorin fiyatı her ayın son günü itibariyle, EPDK tarafından belirlenen KDV hariç satış fiyatları baz alınacaktır. Aylık yaptığı km./8,5 * motorin fiyatı)

b.1 Adet Çift kabinli pikap Dizel 2000-3000 cc (en az 2017 model klimalı) Araç 27/Ay için yüklenici tarafından temin edilecektir. Araç (aracın aylık yakıt tüketimi 8,5 Krn’de 1 Lt yakıt/motorin bedeli idarece yükleniciye ayrıca ödenecektir, motorin fiyatı her ayın son günü itibariyle, EPDK tarafından belirlenen KDV hariç satış fiyatları baz alınacaktır. Aylık yaptığı km./8,5 * motorin fiyatı)

c.2 Adet Traktör (en az 2018 model) en az 40 HP, kabinli, dizel ve 3 ton taşıma kapasiteli damperli römorklu olacaktır. Araç, markası İdare tarafından onaylandıktan sonra Yüklenici tarafından teinin edilecektir. Traktörlerin aylık yakıt tüketimi saatlik çalışması 5 İt. yakıt/motorin bedeli idarece yükleniciye ayrıca ödenecektir. Motorin fiyatı her ayın son günü itibariyle, EPDK tarafından belirlenen KDV hariç satış fiyatları baz alınacaktır. Aylık yapılan saatlik çalışmaların toplamı * 5 İt.* motorin fiyatı

d.2 Adet Traktör (en az 2018 model) en az 65-70 HP, 4 silindir, çift çeker ve dizel olacaktır. Traktörlerden 1 Âdeti için 3 ton taşıma kapasiteli damperli römorklu olacaktır. Araç, markası İdare tarafından onaylandıktan sonra Yüklenici tarafından temin edilecektir. Traktörlerin aylık yakıt tüketimi saatlik çalışması 5 İt. yakıt/motorin bedeli idarece yükleniciye ayrıca ödenecektir. Motorin fiyatı her ayın son günü itibariyle, EPDK tarafından belirlenen KDV hariç satış fiyatları baz alınacaktır. Aylık yapılan saatlik çalışmaların toplamı * 5 İt.* motorin fiyatı

2) Yüklenici Tarafından Temin Edilecek Makina Teçhizat ve Ekipmanlar: 1-5 Adet Çim Biçme Traktörü: (en az 2019 model) Briggs&Stratton 656 cc motor, 122 cm çift bıçak, Hydro şanzıman, 15*18 inch teker çapı, 8 led gösterge, elektromanyetik kavrama, 7 pozisyon, 30-90 mm çim seviye ayarı, 300 İt torba hacmi, standart TC direksiyon, 7 İt yakıt tankı özelliklerine sahip çim biçme traktörü.

2-5 Adet Çim Biçme Makinası: (en az 2019 model) Briggs&Stratton motor, silindir hacmi 163 cm3, 3,6 km/s şanzımanlı ilerleme, kesme genişliği 51 cm, kesme yüksekliği 28-75 mm, 80 İt sepet kapasiteli çim biçme makinası.

3-1 Adet Şanzımanlı Çim Makinası: (en az 2019 Model) Briggs&Stratton motor, silindir hacmi 161 cm3, 3,6 km/s şanzımanlı ilerleme, kesme genişliği 53 cm, kesme yüksekliği 20-75 mm, 80 İt sepet kapasiteli çim biçme makinası.

4-1 Adet Silindirik Bıçaklı Futbol Sahası Çim Kesim Makinası: (0 yaşında) Makine en az 4.8 hp gücünde, hava soğutmalı benzinli bir motorla tahrik edilmelidir. Biçme genişliği 86 cm’den az olmamalıdır. Biçme yüksekliği 10 mm – 40 mm yüksekliğe kadar ayarlanabilir özellikte olmalıdır. Biçme Bıçağı silindirip tip min. 8 bıçaklı yüksek kaliteli çelikten imal edilmiş, 20 cm çapında olmalıdır. Çelik destek üzerine oturtulmuş plastik toplama sepeti olmalıdır. Silindirik bıçak önünde düz silindir olmalıdır. Makine ile beraber koltuk ünitesi de olacaktır. Makine en az 2 yıl garantili olmalıdır.

5-1 Adet Verticut ve Ara Ekim Makinesi: (0 yaşında) Makine kendi yürür, 205 cc, 6,5 hp,4 zamanlı, hava soğutmalı benzinli motorla tahrik edilmelidir. Makine çalışma iş genişliği min. 45 cm olmalıdır. Makine çim üstü 25 mm’e kadar, çim altı kesim derinliği 20 mm e kadar olmalıdır. Makinede bıçakları 1 mm kalınlığında, 25 mm bıçak aralığında sahil tip bıçak olmalıdır Makine kesim derinliği ayarlanabilir olmalıdır. Makinede min. 4 İt yakıt tankı olmalıdır. Makinede çime zarar vermeyen dayanıklı kauçuk malzemeden imal edilmiş 4 adet dolgu tekerlek bulunmalıdır. Opsiyonel olarak Makineyle uyumlu ön kısma takılabilen 2 tekerlekli, max,15 kg ağırlığında tohum haznesi de takılabilmelidir. Makine en az 2 yıl garantili olmalıdır.

6-1 Adet Saha Çizgi Makinesi: (0 yaşında) Saha Çizgi Makinesi elle itmeli tip olmalıdır. Saha Çizgi makinesinde en az 10 litre boya hazneli olmalıdır. Makine 12 cm genişliğinde homojen çizgi çizebilmelidir. Saha çizgi makinesinde 2 Adet Rulman havalı tekerlek bulunmalıdır. Saha Çizgi makinesi mekanik tip olmalıdır.

7-1 Adet Gübre Atma Makinesi: (0 yaşında) Gübre atma makinesi elle itilen tip olacaktır. Gübre atma Makine hazne kapasitesi en az 25 kg olmalıdır. Gübre atma Makinesi 1 mt -3,5 mt serpme genişliğine sahip olmalıdır. Açma Kapama kolu bulunmalıdır. Gübre atma Makinesinde iç elek ve üst örtülü olmalıdır. Gübre atma Makinesi şasesi fırın boyalı olmalıdır. Gübre atma Makinesi pnömatik tekerlekten aldığı hareketi kapalı tip metal dişliler ile dağıtıcı aparata aktaran, homojen bir dağılım ile serpme yapmalıdır. Makinede çim yüzeyine zarar vermeyecek dokuda 2 adet havalı çim tipi teker olmalıdır. Gübre atma Makinesi 14,1 kg olmalıdır.

8 6 Adet motorlu Tırpan: 1 Adet için Çapa Aparatlı (en az 2019 model) En az 2,8 HP, 52,5 cm3 Benzinli. 0,75 Lt/Saat

9-5 Adet Ağaç Kesme Motoru (Hızar): (2019 model) En az 4,6 HP 36 diş, Benzinli, 59 cm3, 1 Lt/Saat

10-6 Adet Çit Düzeltme Makinası: 1 Âdeti Uzatma Aparatlı (en az 2019 model) En az 1,2

HP, Benzinli, çift bıçaklı, 27,2 cm3 silindir hacmi, 0,5 Lt/Saat, 30 mm diş aralığı

11-2 Adet Çapalama Makinası: (en az 2019 model) en az 5 HP, Benzinli. 1 Lt/Saat

12-5 Adet Dal Budama Motoru: 3 Adet Uzatmalı Olacak (en az 2019 model) 1,9 HP, 22 diş, Benzinli. 0,5 Lt/Saat 13-1 Adet Zıpkah Çayır Biçme Makinası: (en az 2019 model) Model 6,5 hp güç, şanzmanlı. benzinli kesme genişliği 122 cni, 196 cm3 silindir hacmi, l,5Lt/saat

14-2 Adet 7 Ayaklı Dik Yaylı (70*35 bacak) Kültivatör

15-2 Adet Yaprak Üfleme Toplama Makinası: (en az 2019 model) (Taşımalı) Model 1.3 HP SA 3.000 Benzinli 1 Lt/Saat

16- Ağaç Kesme Motorları için 90 adet yedek zincir.

17- Dal Budama Motorları için 90 adet yedek zincir.

18- Motorlu Tırpanlar için misina ip (30.000 metre) 1.Sınıf olacaktır.

Yukarıda belirtilen araç ve makinaların (Pikap, Traktör ve diğer çim makinaları) yakıt bedelleri idarece ayrıca ödenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhaleye ilişkin birim fiyat teklif cetvelinin aşağıda yer verildiği şekilde olduğu tespit edilmiştir.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale kayıt numarası :2021/410580

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Peyzaj Mimarı (Yemek)(Brüt asgari ücretin %100 fazlası)

Ay

1

36

2

Usta Bahçıvan / Otomasyon / Tamir ustaları (Yemek)(Brüt asgari ücretin %60 fazlası)

Ay

11

36

3

Bahçıvan İşçileri (Yemek)(Brüt asgari ücretin %30 fazlası)

Ay

28

36

I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)5

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Brüt Asgari Ücretin %60 Fazlası personeller için, Ulusal bayram ve genel tatil çalışma günleri bedeli

gün

511,5

2

Brüt Asgari Ücretin %30 Fazlası personeller için, Ulusal bayram ve genel tatil çalışma günleri bedeli

gün

1.302

3

Brüt Asgari Ücretin %60 Fazlası personeller için, Saatlik Fazla çalışma bedeli

saat

3.960

4

Brüt Asgari Ücretin %30 Fazlası personeller için, Saatlik Fazla çalışma bedeli

saat

10.080

5

1 Adet Çift Kabinli Kasalı 2400-3000 cc Kamyonet Pikap (en az 2017 model klimalı) araç

ay

36

6

1 Adet 4 X2 Çift Kabinli Pikap Dizel 2000 – 3000 cc (en az 2017 model klimalı) araç

ay

27

7

2 Adet Traktör (en az 2018 Model) en az 65-70 HP, 4 silindir, çift çeker ve dizel olacaktır. Traktörlerden 1 Âdeti için 3 ton taşıma kapasiteli damperli römorklu olacaktır.

ay

36

8

2 Adet Traktör (en az 2018 Model) en az 40 HP, Kabinli, dizel ve 3 ton taşıma kapasiteli damperli römorklu olacaktır.

ay

36

9

Makine Ekipmanlar (Teknik Şartnamenin 11. Maddesinin 2 inci alt Maddesinde belirtilen Makine, Ekipman ve Techizatların Tamamı)

ay

36

10

40/Kişilik Ferdi Kaza Sigorta Poliçesi (1/kişi başı yıllık 200.000,00.-TL) 3/Yıllık

yıl

3

11

40/Kişilik 3. Şahıs İşveren Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi

yıl

3

12

40/Kişilik İşveren Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi

yıl

3

II. ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç)7

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

İhale dokümanından, ihale konusu işin “Park Bahçeler ve Yeşil Alanların Zirai ve Peyzaj Bakım Onarımı ” olduğu görülmüştür.

Yapılan incelemede, 08.10.2021 tarihli olarak alınan ihale komisyonu kararında, teklif fiyatı sınır değer olan 12.839.777,36’nin altında olan Şimşek-Grup Elektrik Elektronik İnşaat Taşımacılık Yemek Temizlik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Hazal Otomasyon Temizlik Gıda İnşaat Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, AG Peyzaj Petrol Yapı Turizm Nakliye San. Tic. Ltd. Şti., Oben Danışmanlık Bilgi İşlem Eğitim İnşaat Temizlik Yemek ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin aşırı düşük teklif olarak belirlendiği, söz konusu istekliler hakkında aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasına karar verildiği, anılan isteklilerden 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38’inci maddesine göre 12.09.2021 tarihine kadar birim fiyat teklif cetvelinde kayıtlı 8.,9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. no.lu kalemlerin Kamu İhale Genel Tebliği hükümlerine uygun olarak açıklanması ve tevsik edici belgelerle birlikte sunulmasının istendiği ifade edilmiştir.

İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, idare tarafından söz konusu isteklilerden Hazal Otomasyon Temizlik Gıda İnşaat Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 02.09.2021 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında “İhale komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonuncunda teklifinizin sınır değerin altında olduğu tespit edilmiş olup kamu ihale kanununun 38.maddesi kapsamında teklifinizin 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.kalemlerinin kamu ihale genel tebliğ hükümlerine uygun olarak açıklanması ve tevsik edici belgelerle birlikte 12.09.2021 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese sunulması gerekmektedir. ” şeklinde yer alan ifadeler ile aşırı düşük teklif açıklamasının istendiği tespit edilmiştir.

Şimşek-Grup Elektrik Elektronik İnşaat Taşımacılık Yemek Temizlik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 06.09.2021 EKAP üzerinden aşırı düşük teklif sorgulama yazısının gönderildiği, söz konusu yazı içeriğinin Hazal Otomasyon Temizlik Gıda İnşaat Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 02.09.2021 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ile aynı olduğu anlaşılmıştır.

Hazal Otomasyon Temizlik Gıda İnşaat Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından aşırı düşük teklif sorgulama yazısına yönelik olarak idareye yapılan 13.09.2021 tarihli şikayet dilekçesinde “ ..anılan yazıda önemli teklif bileşenlerine açıklama yapacak istekliler tarafından farklı anlaşılmayacak ve farklı açıklamalar yapılmasına yol açmayacak şekilde yer verilmediği görülmektedir. … Sorgulama yazısının bu şekilde önemli teklif bileşenlerine yer verilmeksizin düzenlenmesinin hukuka aykırı açıktır….” hususlarına yer verildiği görülmüştür.

Hazal Otomasyon Temizlik Gıda İnşaat Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 16.09.2021 tarihinde EKAP üzerinden yeniden aşırı düşük teklif sorgulama yazısı gönderildiği söz konusu yazı içeriğinde “İhale komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonuncunda teklifinizin sınır değerin altında olduğu tespit edilmiş olup kamu ihale kanununun 38’inci maddesi kapsamında teklifinizin

a) 1 Adet Çift Kabinli Kasalı 2400-3000 cc Kamyonet Pikap (en az 2017 model klimalı) araç;

Motorlu taşıtlar vergisi, muayene, bakım onarım, sigorta, araç kira bedeli, kışlık lastik giderleri

b) 1 Adet 4 X2 Çift Kabinli Pikap Dizel 2000 – 3000 cc (en az 2017 model klimalı) araç;

Motorlu taşıtlar vergisi, muayene, bakım onarım, sigorta, araç kira bedeli, kışlık lastik giderleri

c) 2 Adet Traktör (en az 2018 Model) en az 65-70 HP, 4 silindir, çift çeker ve dizel olacaktır. Traktörlerden 1 Âdeti için 3 ton taşıma kapasiteli damperli römorklu olacaktır;

Motorlu taşıtlar vergisi, muayene, bakım onarım, sigorta, araç kira bedeli, kışlık lastik giderleri

d) 2 Adet Traktör (en az 2018 Model) en az 40 HP, Kabinli, dizel ve 3 ton taşıma kapasiteli damperli römorklu olacaktır;

– Motorlu taşıtlar vergisi, muayene, bakım onarım, sigorta, araç kira bedeli, kışlık lastik giderleri

e) Makine Ekipmanlar (Teknik Şartnamenin 11. Maddesinin 2 inci alt Maddesinde teknik özellikleri belirtilen Makine, Ekipman ve Techizatların Tamamı)

– 5 Adet çim biçme traktörü

– 5 Adet çim biçme makinesi

– 1 Adet şanzımanlı çim biçme makinesi

– 1 Adet silindirik bıçaklı futbol sahası çim kesim makinesi

– 1 Adet verticut ve are ekim makinesi

– 1 Adet saha çizgi makinesi

– 1 Adet gübre atma makinesi

– 6 Adet motorlu tırpan

– 5 Adet ağaç kesme motoru (hızar)

– 6 Adet çit düzeltme makinesi 1 Adeti uzatma aparatlı

– 2 Adet çapalama makinesi

– 5 Adet dal budama motoru

– 1 Adet zıpkalı çayır biçme makinesi

– 2 Adet 7 ayaklı dik yaylı kültivatör

– 2 Adet yaprak toplama üfleme makinesi

– Ağaç kesme motorları için 90 adet yedek zincir

– Dal budama motorları için 90 adet yedek zincir

– Motorlu tırpanlar için misina ip (30.000 metre) 1. sınıf

f) 40/Kişilik Ferdi Kaza Sigorta Poliçesi (1/kişi başı yıllık 200.000,00.-TL) 3/Yıllık

g) 40/Kişilik 3. Şahıs İşveren Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi

h) 40/Kişilik İşveren Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi

kalemlerinin ve belirtilen teklif bileşenlerinin kamu ihale genel tebliğ hükümlerine uygun olarak açıklanması ve tevsik edici belgelerle birlikte 23.09.2021 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese sunulması gerekmektedir.” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir.

Diğer geçerli teklif sahipleri AG Peyzaj Petrol Yapı Turizm Nakliye San. Tic. Ltd. Şti., Oben Danışmanlık Bilgi İşlem Eğitim İnşaat Temizlik Yemek ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne 27.09.2021 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazılarında “İhale komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonuncunda teklifinizin sınır değerin altında olduğu tespit edilmiş olup kamu ihale kanununun 38.maddesi kapsamında teklifinizin

a) 1 Adet Çift Kabinli Kasalı 2400-3000 cc Kamyonet Pikap (en az 2017 model klimalı) araç;

Motorlu taşıtlar vergisi, muayene, bakım onarım, sigorta, araç kira bedeli, kışlık lastik giderleri

b) 1 Adet 4 X2 Çift Kabinli Pikap Dizel 2000 – 3000 cc (en az 2017 model klimalı) araç;

Motorlu taşıtlar vergisi, muayene, bakım onarım, sigorta, araç kira bedeli, kışlık lastik giderleri

c) 2 Adet Traktör (en az 2018 Model) en az 65-70 HP, 4 silindir, çift çeker ve dizel olacaktır. Traktörlerden 1 Âdeti için 3 ton taşıma kapasiteli damperli römorklu olacaktır;

Motorlu taşıtlar vergisi, muayene, bakım onarım, sigorta, araç kira bedeli, kışlık lastik giderleri

d) 2 Adet Traktör (en az 2018 Model) en az 40 HP, Kabinli, dizel ve 3 ton taşıma kapasiteli damperli römorklu olacaktır;

– Motorlu taşıtlar vergisi, muayene, bakım onarım, sigorta, araç kira bedeli, kışlık lastik giderleri

e) Makine Ekipmanlar (Teknik Şartnamenin 11. Maddesinin 2 inci alt Maddesinde teknik özellikleri belirtilen Makine, Ekipman ve Techizatların Tamamı)

– 5 Adet çim biçme traktörü

– 5 Adet çim biçme makinesi

– 1 Adet şanzımanlı çim biçme makinesi

– 1 Adet silindirik bıçaklı futbol sahası çim kesim makinesi

– 1 Adet verticut ve are ekim makinesi

– 1 Adet saha çizgi makinesi

– 1 Adet gübre atma makinesi

– 6 Adet motorlu tırpan

– 5 Adet ağaç kesme motoru (hızar)

– 6 Adet çit düzeltme makinesi 1 Adeti uzatma aparatlı

– 2 Adet çapalama makinesi

– 5 Adet dal budama motoru

– 1 Adet zıpkalı çayır biçme makinesi

– 2 Adet 7 ayaklı dik yaylı kültivatör

– 2 Adet yaprak toplama üfleme makinesi

– Ağaç kesme motorları için 90 adet yedek zincir

– Dal budama motorları için 90 adet yedek zincir

– Motorlu tırpanlar için misina ip (30.000 metre) 1. sınıf

f) 40/Kişilik Ferdi Kaza Sigorta Poliçesi (1/kişi başı yıllık 200.000,00.-TL) 3/Yıllık

g) 40/Kişilik 3. Şahıs İşveren Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi

h) 40/Kişilik İşveren Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi kalemlerinin ve belirtilen teklif bileşenlerinin kamu ihale genel tebliğ hükümlerine uygun olarak açıklanması ve tevsik edici belgelerle birlikte 01.10.2021 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese sunulması gerekmektedir.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Şimşek-Grup Elektrik Elektronik İnşaat Taşımacılık Yemek Temizlik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 13.09.2021 tarihinde, Hazal Otomasyon Temizlik Gıda İnşaat Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 23.09.2021 tarihinde, AG Peyzaj Petrol Yapı Turizm Nakliye San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 01.10.2021 tarihinde aşırı düşük teklif açıklamalarının idareye sunulduğu anlaşılmıştır.

İdarece 08.10.2021 tarihli olarak alınan ihale komisyonu kararından, Hazal Otomasyon Temizlik Gıda İnşaat Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, AG Peyzaj Petrol Yapı Turizm Nakliye San. Tic. Ltd. Şti. ait tekliflerin aşırı düşük teklif açıklamaları uygun olmadığı gerekçesiyle, Oben Danışmanlık Bilgi İşlem Eğitim İnşaat Temizlik Yemek ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketine ait teklifin aşırı düşük açıklaması sunmadığı gerekçesiyle reddedildiği, ihalenin aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan Şimşek-Grup Elektrik Elektronik İnşaat Taşımacılık Yemek Temizlik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesine göre idarenin, teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak istemesi gerekmektedir. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ninElektronik ihale” başlıklı 59/A maddesi hükmü gereğince, aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılacağı ihalelerde teklif fiyatı sınır değerin altında olan tüm isteklilerden; aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini sunmalarının isteneceği, ayrıca hizmet alımı ihalelerine ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.1’inci maddesinde, aşırı düşük tekliflerin sorgulanmasına ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesinin zorunlu olduğu açıklanmıştır.

Yukarıda yapılan tespitler çerçevesinde, idarece geçerli teklif sahiplerinden ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, idare tarafından söz konusu isteklilerden Hazal Otomasyon Temizlik Gıda İnşaat Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 02.09.2021 tarihinde ilk aşırı düşük teklif sorgulama yazısının gönderildiği, söz konusu yazıda 12.09.2021 tarihine kadar açıklamaların sunulmasının istendiği, Şimşek-Grup Elektrik Elektronik İnşaat Taşımacılık Yemek Temizlik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 06.09.2021 tarihinde aynı içerikli yazının gönderildiği ve söz konusu yazıda 12.09.2021 tarihine kadar açıklamaların sunulmasının istendiği, Hazal Otomasyon Temizlik Gıda İnşaat Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 16.09.2021 tarihinde yeniden aşırı düşük teklif sorgulama yazısı gönderildiği ilk yazıdan farklı içerikte bu yazıda 23.09.2021 tarihine kadar açıklamaların sunulmasının istendiği, söz konusu yazının geçerli teklif sahipleri AG Peyzaj Petrol Yapı Turizm Nakliye San. Tic. Ltd. Şti.ve Oben Danışmanlık Bilgi İşlem Eğitim İnşaat Temizlik Yemek ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne 27.09.2021 tarihinde gönderildiği ve 01.10.2021 tarihine kadar açıklamaların sunulmasının istendiği, aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden istenmesine yönelik farklı içerikteki bu yazının Şimşek-Grup Elektrik Elektronik İnşaat Taşımacılık Yemek Temizlik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne hiç gönderilmediği tespit edilmiştir.

Farklı tarihte istenen aşırı düşük açıklamaları sonucunda, Şimşek-Grup Elektrik Elektronik İnşaat Taşımacılık Yemek Temizlik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 13.09.2021 tarihinde, Hazal Otomasyon Temizlik Gıda İnşaat Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 23.09.2021 tarihinde, AG Peyzaj Petrol Yapı Turizm Nakliye San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 01.10.2021 tarihinde aşırı düşük teklif açıklamalarının idareye sunulduğu anlaşılmıştır.

İdarece, teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilere yapılacak aşırı düşük sorgulamasının, gerek isteklilere aşırı düşük teklif sorgulama yazısı gönderildiği tarih bakımından, gerek isteklilere aşırı düşük açıklaması sunması için öngörülen zaman aralığı bakımından eşitlik ilkesinin sarsmayacak biçimde belirlenmesi gerektiği, ilaveten gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi gerektiği, idarece yapılan aşırı düşük sorgulamasında geçerli teklif sahibi isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazılarının tarihlerinin farklı olduğu, açıklama sunmaları için öngörülen son tarihlerin farklı olduğu, açıklama yazılarının içeriklerinin farklı olduğu hal böyle iken eşitlik ilkesine uygun bir aşırı düşük teklif değerlendirmesi yapıldığının kabul edilemeyeceği, bu itibarla aşırı düşük teklif sorgulamasının geçerli teklif sahibi isteklilere gönderildiği tarih ve açıklama sunulması için belirlenen son tarih aynı olacak şekilde ve isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilerek aşırı düşük teklif sorgulama işleminin yenilenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, aşırı düşük teklif sorgulamasının geçerli teklif sahibi isteklilere gönderildiği tarih ve açıklama sunulması için belirlenen son tarih aynı olacak şekilde ve isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilerek aşırı düşük teklif sorgulama işleminin yenilenmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,


Oybirliği ile karar verildi.